Ústavný zákon č. 205/1992 Zb.Ústavný zákon, ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 143/1968 Zb. o československej federácii v znení neskorších predpisov

Čiastka 41/1992
Platnosť od 15.05.1992
Účinnosť od 05.06.1992
Redakčná poznámka

Tento ústavný zákon nadobúda účinnosť dňom volieb do Federálneho zhromaždenia.

OBSAH

205

ÚSTAVNÝ ZÁKON

zo 14. apríla 1992,

ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 143/1968 Zb. o československej federácii v znení neskorších predpisov

Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo na tomto ústavnom zákone:


Čl. 1

Ústavný zákon č. 143/1968 Zb. o československej federácii v znení neskorších predpisov sa mení a dopĺňa takto:

1. Čl. 30 ods. 3 znie:

(3) Snemovňa ľudu sa volí na obdobie štyroch rokov.“.

2. Čl. 31 ods. 3 znie:

(3) Snemovňa národov sa volí na obdobie štyroch rokov. Volebné obdobie Snemovne národov sa začína a končí s volebným obdobím Snemovne ľudu.“.


Čl. II

Tento ústavný zákon nadobúda účinnosť dňom volieb do Federálneho zhromaždenia.


Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.