Vyhláška č. 65/1992 Zb.Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 30/1991 Sb., o přijímání žáků a dalších uchazečů ke studiu ve středních školách

Čiastka 15/1992
Platnosť od 20.02.1992
Účinnosť od 20.02.1992

OBSAH

65

VYHLÁŠKA

ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

ze dne 23. ledna 1992,

kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 30/1991 Sb., o přijímání žáků a dalších uchazečů ke studiu ve středních školách

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky v dohodě s ministerstvem zdravotnictví České republiky stanoví podle § 19 odst. 4 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve znění zákona č. 171/1990 Sb. a zákona č. 522/1990 Sb. a podle § 13 písm. h) zákona České národní rady č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství:


Čl. I

Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 30/1991 Sb., o přijímání žáků a dalších uchazečů ke studiu ve středních školách, se mění a doplňuje takto:

1. V § 2 odst. 3 zní:

(3) Žák nebo uchazeč podává přihlášku, na které může uvést dvě střední školy v pořadí, které odpovídá jeho zájmu.“.

2. V § 2 odst. 4 věta před dvojtečkou zní: „Žák základní školy odevzdá přihlášku ke studiu v učebních a studijních oborech ve středních školách na předepsaném tiskopisu řediteli základní školy; pokud zák základní školy uvede na přihlášce dvě střední školy, odevzdá dva stejnopisy přihlášky ke studiu v učebních a studijních oborech ve středních školách na předepsaném tiskopisu řediteli základní školy:“.

3. V § 2 odst. 8 se v první větě za slova „učebního oboru“ doplňuje tečka a zbytek věty se vypouští.

4. V § 2 odst. 13 věta před dvojtečkou zní: „Ředitel základní školy nebo uchazeč odešlou stejnopis přihlášky na obě uvedené střední školy:“.

5. V § 2 odst. 13 písm. a) se mezi slova „zkouška“ a „do 15. února“ vkládá čárka.

6. V § 3 odst. 3 zní:

(3) V učebních a studijních oborech může ředitel školy rozhodnou o konání přijímací zkoušky. Přijímací zkoušky se konají:

a) v úterý v posledním úplném týdnu dubna pro školy uvedené v přihlášce na prvním místě,

b) ve čtvrtek v druhém úplném týdnu května pro školy uvedené v přihlášce na druhém místě.“.

7. V § 3 v odstavci 4 se v druhé větě vypouští slova „a ve čtvrtek“.

8. V § 4 odst. 1 zní:

(1) Ředitel školy odešle žákovi nebo uchazeči, případně jeho zákonnému zástupci písemně své rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí ke studiu do sedmi dnů po termínu stanoveném pro přijímací zkoušky. Žák nebo uchazeč přijatý v prvním termínu se zkoušek v druhém termínu nezúčastní. Ředitel školy zároveň odešle kopii rozhodnutí o přijetí na školu uvedenou v přihlášce na druhém místě.“.

9. V § 4 se vypouští odstavec 2.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.

10. V § 14 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, které zní:

(2) Pokud školský úřad vyhoví odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí žáka nebo uchazeče na školu uvedenou na prvním místě, vyrozumí o tom ředitele školy, kterou žák nebo uchazeč uvedl na druhém místě.“.

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:

Vopěnka v. r.