Zákon č. 159/1992 Zb.Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění zákona České národní rady č. 575/1990 Sb.

Čiastka 35/1992
Platnosť od 01.04.1992
Účinnosť od 01.04.1992

159

ZÁKON

České národní rady

ze dne 17. března 1992,

kterým se mění a doplňuje zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění zákona České národní rady č. 575/1990 Sb.

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:


Čl. I

Zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečnosti práce, ve znění zákona České národní rady č. 575/1990 Sb., se s působností pro Českou republiku mění a doplňuje takto:

1. § 1 zní:

㤠1

(1) Státní odborný dozor nad bezpečností práce a technických zařízení a nad dodržováním stanovených pracovních podmínek podle tohoto zákona vykonávají orgány státního odborného dozoru, jimiž jsou Český úřad bezpečnosti práce a inspektoráty bezpečnosti práce (dále jen „orgány státního odborného dozoru“).

(2) Státní odborný dozor nad bezpečností vyhrazených technických zařízení vykonávají organizace státního odborného dozoru zřízené Českým úřadem bezpečnosti práce1) a další právnické osoby, které neprovozují podnikatelskou činnost,2) pověřené vládou České republiky (dále jen „organizace státního odborného dozoru“).“.

2. § 2 zní:

㤠2

V České republice zřizuje inspektoráty bezpečnosti práce Český úřad bezpečnosti práce, jemuž jsou podřízeny. V čele inspektorátů bezpečnosti práce jsou vedoucí inspektoři bezpečnosti práce, které jmenuje a odvolává předseda Českého úřadu bezpečnosti práce. Předseda Českého úřadu bezpečnosti práce též jmenuje a odvolává ředitele organizací státního odborného dozoru zřízených Českým úřadem bezpečnosti práce.“.

3. V nadpisu nad § 3 se za slovo „orgánů“ vkládají slova „a organizací“.

4. V § 3 odst. 1 zní:

(1) Působnost orgánů a organizací státního odborného dozoru se vztahuje na všechny organizace a na fyzické osoby provozující podnikatelskou činnost, pokud jde o provozování této činnosti (dále jen „podnikající fyzické osoby“).“.

5. V § 3 odst. 2 se za slova „Působnost orgánů“ vkládají slova „a organizací“.

6. V § 3 odst. 3 zní:

(3) Vláda České republiky může rozšířit působnost orgánů a organizací státního odborného dozoru i na technická zařízení uvedená v odstavci 2 písm. b).“.

7. V § 4 písm. a) zní:

a) dozírají, zda jsou dodržovány předpisy k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení a předpisy stanovící pracovní podmínky, zejména předpisy o způsobu zaměstnávání žen a mladistvých, o pracovní době, o noční práci a o práci přesčas,“.

8. V § 4 písm. b) se vypouštějí slova „a Slovenským úřadem bezpečnosti práce“.

9. V § 4 písm. d) a e) znějí:

d) rozhodují o odnětí oprávnění organizacím a podnikajícím fyzickým osobám k výrobě, montáži, opravám, údržbě a revizím vyhrazených technických zařízení v případě zjištěného porušení předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení,

e) rozhodují o odnětí osvědčení ke zkouškám, revizím, opravám nebo obsluze vyhrazených technických zařízení vydaných fyzickým osobám v případě zjištěného porušení předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení,“.

10. V § 4 se zrušují písmena f), g) a i).

11. V § 4 se dosavadní písmeno h) označuje nově jako písmeno f) s dosavadním textem.

12. V § 5 odst. 1 se vypouštějí slova „a Slovenský úřad bezpečnosti práce v mezích své územní působnosti“.

13. V § 5 odst. 1 pod písmeny c), d), e) a g) se slovesa „provádějí“, „vydávají“, „rozhodují“ a „koordinují“ nahrazují stejnými slovesy v jednotném čísle.

14. V § 5 odst. 1 písm. f) z ní:

f) určuje po projednání s organizacemi státního odborného dozoru, která technická zařízení se považují za vyhrazená,“.

15. V § 5 se vypouští odstavec 2 a zrušuje se číslování odstavců.

16. V § 6 odst. 1 písm. a) zní:

a) vstupovat kdykoliv do prostorů organizací a provozních prostorů podnikajících fyzických osob a vyžadovat potřebné doklady, informace a vytvoření podmínek pro výkon dozoru,“.

17. V § 6 odst. 2 písm. a) a b) znějí:

a) ukládat pracovníkům organizací a podnikajících fyzických osob, kteří svým zaviněním porušili závažné povinnosti, vyplývající z předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení a z předpisů stanovících pracovní podmínky, nebo zatajili skutečnosti důležité pro výkon dozoru, pokutu až do částky rovnající se trojnásobku jejich průměrného měsíčního výdělku,3)

b) ukládat organizacím a podnikajícím fyzickým osobám za porušení předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení a předpisů stanovících pracovní podmínky pokutu až do částky 500 000 Kčs; za nedodržení nově stanoveného termínu k provedení nápravy zvýšit původně určenou pokutu až o 100 %.“.

18. Za § 6 se vkládá nový § 6a, který zní:

㤠6a

(1) Organizace státního odborného dozoru podle § 1 odst. 1 při provádění dozoru nad bezpečností vyhrazených technických zařízení [§ 5 písm. f)]

a) podávají odborná a závazná stanoviska o tom, zda jsou při projektování, konstrukci, výrobě, montáži, provozu, obsluze, opravách, údržbě a revizi vyhrazených technických zařízení splněny požadavky bezpečnosti technických zařízení,

b) provádějí prohlídky a řídí a vyhodnocují zkoušky vyhrazených technických zařízení,

c) prověřují odbornou způsobilost organizací a podnikajících fyzických osob k výrobě, montáži, opravám, údržbě a revizím vyhrazených technických zařízení a vydávají jim oprávnění,

d) prověřují odbornou způsobilost fyzických osob ke zkouškám, revizím, opravám nebo obsluze vyhrazených technických zařízení a vydávají jim o tom osvědčení,

e) osvědčují, zda technická zařízení a materiály splňují požadavky bezpečnosti technických zařízení.

(2) Organizace státního odborného dozoru a jejich pověření pracovníci mají při výkonu své činnosti oprávnění uvedená v § 6 odst. 1 písm. a).

(3) Organizace státního odborného dozoru provádějí činnosti podle odstavce 1 za úhrady stanovené obecně závazným právním předpisem vydaným Českým úřadem bezpečnosti práce po dohodě s ministerstvem financí České republiky nebo za ceny stanovené podle zvláštního předpisu.4)

(4) Na činnosti organizací státního odborného dozoru se nevztahují obecné předpisy o správním řízení.5)“.

19. § 7 zní:

㤠7

Orgány a organizace státního odborného dozoru spolupracují s příslušnými odborovými a ústředními odborovými orgány, s příslušnými družstevními orgány a organizacemi družstev, s organizacemi zaměstnavatelů a živnostenskými společenstvy, s příslušnými ústředními, místními a ostatními orgány státní správy a informují je o opatřeních k odstranění závad zjištěných při své činnosti. Všechny tyto orgány a organizace jsou povinny poskytovat orgánům a organizacím státního odborného dozoru na požádání podklady a informace potřebné pro výkon tohoto dozoru.“.

20. Za § 7 se vkládá nový § 7a, který zní:

㤠7a

(1) Pracovníci orgánů a organizací státního odborného dozoru jsou povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděli v souvislosti s výkonem činnosti podle tohoto zákona, a před vstupem do prostorů organizací a provozních prostorů podnikajících fyzických osob informovat provozovatele.

(2) Za škodu způsobenou pracovníky uvedenými v odstavci 1 při činnosti podle tohoto zákona odpovídá stát; této odpovědnosti se nemůže zprostit.“.


Čl. II

Předsednictvo České národní rady se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásilo úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, s působností pro Českou republiku, jak vyplývá z pozdějších zákonů.

Čl. III

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1992.


Burešová v. r.

Pithart v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 31 zákona České národní rady č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky).

2) Např. živnostenská společenstva podle § 69 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), a § 5 zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů.

3) § 275 zákoníku práce.
§ 17 zákona č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku.

4) Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách.

5) Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád).