Vyhláška č. 130/1992 Zb.Vyhláška Štátnej banky česko-slovenskej o vydaní mincí po 10 Kčs s letopočtom 1992

Čiastka 30/1992
Platnosť od 03.04.1992 do14.06.1993
Účinnosť od 03.04.1992 do14.06.1993
Zrušený 118/1993 Z. z.

130

VYHLÁŠKA

Štátnej banky česko-slovenskej

zo 6. marca 1992

o vydaní mincí po 10 Kčs s letopočtom 1992

Štátna banka česko-slovenská podľa § 27 písm. a) zákona č. 22/1992 Zb. o Štátnej banke česko-slovenskej ustanovuje:


§ 1

Dňom 4. mája 1992 sa vydávajú do obehu mince po 10 Kčs s letopočtom 1992 (ďalej len „desaťkorunák“).

§ 2

(1) Desaťkorunák sa razí zo zliatiny obsahujúcej 92 dielov medi, 6 dielov hliníka a 2 diely niklu. Hmotnosť desaťkorunáka je 8 g, jeho priemer je 24,5 mm. Na hrane mince sa striedajú hladké a vrúbkované polia.

(2) Pri razbe desaťkorunáka je povolená odchýlka smerom hore aj dole v hmotnosti 20/1000, v obsahu hliníka a niklu 10/1000.

(3) Na líci desaťkorunáka je vpravo štátny znak Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a nad ním je skratka názvu štátu „ČSFR“. Vľavo od štátneho znaku je označenie hodnoty číslom „10“. Pod označením hodnoty a štátnym znakom je v jednom riadku skratka „Kčs“ a letopočet „1992“. Autorkou návrhu lícnej strany je akademická sochárka Jarmila Truhlíková-Spěváková. Iniciálky jej mena „JTS“ sú umiestnené pod letopočtom.

(4) Na rube desaťkorunáka je portrét Aloisa Rašína. Jeho meno „A. Rašín“ je v opise vpravo, letopočty „1867 - 1923“ v opise vľavo. Autorom návrhu rubovej strany je akademický sochár Josef Úprka, iniciálka jeho mena „U“ je umiestnená pri pravom okraji mince dole medzi portrétom a menom.


§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Guvernér:

Ing. Tošovský v. r.


Obrázek 01