Uznesenie č. p1/c31/1992 Zb.Uznesenie predsedníctva Slovenskej národnej rady k návrhu Slovenskej volebnej komisie na uskutočnenie volieb do orgánov samosprávy obcí

Čiastka 31/1992
Platnosť od 01.04.1992

UZNESENIE

Predsedníctva Slovenskej národnej rady

z 10. marca 1992

k návrhu Slovenskej volebnej komisie na uskutočnenie nových volieb do orgánov samosprávy obcí

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady podľa § 48 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí

A. vyhlasuje nové voľby do orgánov samosprávy v obciach Slovenskej republiky uvedených v prílohe č. 1 k tomuto uzneseniu a v zmysle § 26 ods. 1 toho istého zákona určuje deň ich konania na sobotu 19. septembra 1992;

B. schvaľuje lehoty pre nové voľby do orgánov samosprávy obcí v Slovenskej republike 19. septembra 1992 uvedené v prílohe č. 2 k tomuto uzneseniu.

F. Mikloško v. r.

Príloha č. 1

Zoznam obcí v Slovenskej republike, v ktorých sa majú vykonať  nové voľby do orgánov samosprávy obcí 19. septembra 1992

Príloha 1

Príloha č. 2

Lehoty pre nové voľby do orgánov samosprávy obcí 19. septembra 1992

Príloha 2