415

VYHLÁŠKA

Slovenského geologického úradu

zo 7. júla 1992

o udeľovaní povolení na vykonávanie geologických prác a o spôsobe overovania odbornej spôsobilosti pracovníkov

Slovenský geologický úrad podľa § 3 ods. 7 a § 26 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 52/1988 Zb. o geologických prácach a o Slovenskom geologickom úrade v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 497/1991 Zb. ustanovuje:


§ 1

Základné ustanovenia

(1) Táto vyhláška upravuje podrobnosti:

a) o udeľovaní povolení na vykonávanie geologických prác a vedenie evidencie osôb,1)

b) o odbornej spôsobilosti pracovníkov projektovať, vykonávať a vyhodnocovať geologické práce, spôsob overovania odbornej spôsobilosti pracovníkov a určenie ich okruhu.

(2) Táto vyhláška sa vzťahuje na geologické práce,2) ktoré sú banskou činnosťou3) alebo činnosťou vykonávanou banským spôsobom.4)

(3) Na vykonávanie, projektovanie a vyhodnocovanie geologických prác, ktoré nie sú banskou činnosťou alebo činnosťou vykonávanou banským spôsobom, sa vzťahuje osobitný predpis.5)

§ 2

Žiadosť o udelenie povolenia na vykonávanie geologických prác

(1) Žiadosť o udelenie povolenia na vykonávanie geologických prác,6) prípadne žiadosť o jeho zmenu sa podáva Slovenskému geologickému úradu.

(2) V žiadosti o udelenie povolenia na vykonávanie geologických prác fyzická osoba uvedie:

a) meno a priezvisko, trvalé bydlisko, rodné číslo, ak ustanoví zodpovedného zástupcu, uvedie tiež údaje, týkajúce sa jeho osoby; ak žiadosť podáva osoba zapísaná v obchodnom registri, pripojí tiež výpis z tohto registra,

b) obchodné meno,

c) základný predmet činnosti,

d) druh geologických prác,7)

e) identifikačné číslo, ak bolo pridelené,

f) vecné vybavenie,8)

g) dobu ukončenia vykonávania, projektovania a vyhodnocovania geologických prác, pokiaľ zamýšľa vykonávať činnosť po dobu určitú.

(3) V žiadosti o udelenie povolenia na vykonávanie geologických prác právnická osoba uvedie:

a) obchodné meno, sídlo, právnu formu, ako aj meno a bydlisko osoby alebo osôb, ktoré sú jej štatutárnym orgánom, spôsob, akým budú za právnickú osobu konať, a ostatné údaje zodpovedného zástupcu,

b) identifikačné číslo,

c) základný predmet činnosti,

d) druh geologických prác,7)

e) vecné vybavenie,8)

f) dobu ukončenia činnosti, pokiaľ zamýšľa geologické práce projektovať, vykonávať a vyhodnocovať po dobu určitú.

(4) Na žiadosť zakladateľov, prípadne orgánov alebo osôb oprávnených podať návrh na zápis česko-slovenskej právnickej osoby do obchodného registra sa vydá povolenie na vykonávanie, projektovanie a vyhodnocovanie geologických prác pred zápisom do tohto registra a pripojí doklad o tom, že právnická osoba bola založená (zriadená).

(5) K žiadosti o udelenie povolenia na vykonávanie geologických prác pripojí:

a) fyzická osoba - doklad preukazujúci jej odbornú spôsobilosť (§ 8), prípadne odbornú spôsobilosť zodpovedného zástupcu,

b) právnická osoba - doklad preukazujúci odbornú spôsobilosť zodpovedného zástupcu.

§ 3

Povolenie na vykonávanie geologických prác

(1) V povolení na vykonávanie geologických prác vydávanom fyzickej osobe sa uvedie:

a) meno a priezvisko, trvalé bydlisko a rodné číslo, ak je ustanovený zodpovedný zástupca, tiež údaje týkajúce sa jeho osoby,

b) obchodné meno,

c) druh geologických prác,7)

d) podmienky vykonávania geologických prác,

e) doba, na ktorú sa povolenie vydáva,

f) dátum vydania povolenia.

(2) V povolení na vykonávanie geologických prác udeľovanom právnickej osobe sa uvedie:

a) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, ak bola právnická osoba už pred podaním žiadosti zapísaná v obchodnom registri, a osobné údaje zodpovedného zástupcu,

b) druh geologických prác,7)

c) podmienky vykonávania geologických prác,

d) doba, na ktorú sa povolenie vydáva,

e) dátum vydania povolenia.

(3) Všetky zmeny týkajúce sa údajov a dokladov, ktoré sú ustanovené ako náležitosti žiadosti o udelenie povolenia treba oznámiť do 15 dní od ich vzniku Slovenskému geologickému úradu a predložiť o nich doklady.

(4) Odpis povolenia na vykonávanie geologických prác, jeho zmena alebo zrušenie sa zašle orgánu vykonávajúcemu správu dane, orgánu štátnej štatistiky a obvodnému banskému úradu.

§ 4

Evidencia

(1) Osoby,1) ktorým sa udelilo povolenie na vykonávanie prác sa evidujú v registri.

(2) Do registra sa zapisuje:

a) u fyzickej osoby meno, priezvisko a bydlisko, rodné a identifikačné číslo, ako aj údaje týkajúce zodpovedného zástupcu, ak je ustanovený; u právnickej osoby meno, obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo a údaje, týkajúce sa zodpovedného zástupcu,

b) druh geologických prác,7)

c) podmienky vykonávania geologických prác, pokiaľ boli ustanovené,

d) doba platnosti povolenia na vykonávanie geologických prác,

e) zmeny uvedených údajov,

f) zánik platnosti povolenia na vykonávanie geologických prác.

(3) Do registra môže nahliadať každý, kto preukáže právny záujem.

§ 5

Odborná spôsobilosť

(1) Odbornou spôsobilosťou sa rozumie súhrn teoretických vedomostí, praktických skúseností a znalostí o všeobecne záväzných právnych predpisoch a ostatných predpisoch upravujúcich projektovanie, vykonávanie a vyhodnocovanie geologických prác; overuje sa skúškou.

(2) Overenie odbornej spôsobilosti podľa odseku 1 sa opakuje každé štyri roky.

(3) Odborná spôsobilosť sa overuje u:

a) fyzickej osoby, ktorá vykonáva geologické práce na základe povolenia, prípadne jej zodpovedného zástupcu, ak je ustanovený,

b) zodpovedného zástupcu právnickej osoby, ktorá vykonáva geologické práce na základe povolenia,

c) zodpovedného riešiteľa geologickej úlohy.9)

(4) Za zodpovedného riešiteľa geologickej úlohy možno určiť odborne spôsobilého pracovníka s vysokoškolským vzdelaním odboru prírodných alebo technických vied, ktorý má najmenej trojročnú prax v danom odbore, alebo odborne spôsobilého pracovníka so stredoškolským vzdelaním príslušného geologického alebo technického odboru, ktorý má najmenej osemročnú prax v danom odbore.

(5) Touto vyhláškou nie je dotknuté overovanie odbornej spôsobilosti podľa osobitných predpisov.10)

§ 6

Prihláška na skúšku

(1) Prihlášky na skúšku sa podávajú Slovenskému geologickému úradu. V prihláške sa uvedie meno, priezvisko a titul, vzdelanie, doba praxe v odbore a pracovná funkcia, ako aj dátum poslednej skúšky.

(2) Slovenský geologický úrad oznámi dátum a miesto konania skúšky najneskôr jeden mesiac pred jej konaním.

§ 7

Skúšobná komisia

(1) Skúška sa koná pred skúšobnou komisiou. Skúšobná komisia sa zriaďuje z odborníkov teórie a praxe, zástupcov profesných združení11) a pracovníkov Slovenského geologického úradu. Jej predsedom je pracovník Slovenského geologického úradu. Členstvo v skúšobnej komisii sa považuje za iný úkon vo všeobecnom záujme.12)

(2) Skúšobná komisia koná a rozhoduje najmenej v trojčlennom zložení a uznáša sa väčšinou hlasov.

(3) Výsledok skúšky sa hodnotí stupňami „vyhovel“ a „nevyhovel“. O jej priebehu sa vyhotoví záznam, v ktorom sa uvedú položené otázky, hodnotenie odpovedí a výsledok skúšky.

(4) Ak pracovník pri skúške nevyhovie, môže skúšku opakovať na základe novej prihlášky, podanej v termíne, ktorý určí predseda skúšobnej komisie. Táto lehota nesmie byť kratšia ako tri mesiace.

§ 8

Preukaz odbornej spôsobilosti

(1) Slovenský geologický úrad vydá osobe, ktorá úspešne zložila skúšku pred skúšobnou komisiou podľa § 7 preukaz odbornej spôsobilosti, do ktorého sa uvedie činnosť a pracovná funkcia, pre ktorú bol preukaz vydaný. Znovuoverovanie odbornej spôsobilosti podľa § 5 ods. 2 sa zapisuje do vydaného preukazu.

(2) Ten, kto bude ustanovený do funkcie podľa § 5 ods. 3 spĺňa ďalší predpoklad pre výkon funkcie, ak získa odbornú spôsobilosť do šiestich mesiacov od ustanovenia do funkcie.

(3) Slovenský geologický úrad odoberie preukaz odbornej spôsobilosti tomu, kto nevyhovel pri znovuoverovaní odbornej spôsobilosti, alebo sa znovuoverovaniu nepodrobil. Pri vykonávaní, projektovaní a vyhodnocovaní geologických prác podľa § 1 ods. 3 odobratie preukazu odbornej spôsobilosti oznámi Slovenský geologický úrad príslušnému živnostenskému úradu,13) prípadne registrovanému súdu14) a organizácii.

(4) Ten, kto nezískal odbornú spôsobilosť alebo sa nepodrobil znovuoverovaniu podľa § 5 ods. 2, nemôže vykonávať funkcie, na ktoré sa vyžaduje odborná spôsobilosť podľa § 5 ods. 3. Ak pracovník takúto funkciu vykonáva, je táto okolnosť dôvodom na prevedenie pracovníka na inú prácu15) alebo na výpoveď.16)

§ 9

Zabezpečenie prípravy na skúšku

(1) Náklady spojené s prípravou na skúšku a s účasťou na nej znáša žiadateľ.

(2) Účasť na skúške je prekážkou v práci na strane pracovníka.17)

Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia

§ 10

Na vykonávanie, projektovanie a vyhodnocovanie geologických prác, ktoré nie sú banskou činnosťou alebo činnosťou vykonávanou banským spôsobom, sa ustanovenia § 4 až § 9 tejto vyhlášky vzťahujú obdobne.

§ 11

Ten, kto v čase nadobudnutia účinnosti tejto vyhlášky vykonáva funkciu podľa § 6 ods. 3, spĺňa ďalší predpoklad pre výkon funkcie, ak získa odbornú spôsobilosť do jedného roka od nadobudnutia účinnosti tejto vyhlášky.


§ 12

Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa šiesta časť vyhlášky Slovenského geologického úradu č. 127/1989 Zb. o projektovaní, vykonávaní a vyhodnocovaní geologických prác, o udeľovaní povolenia a o odbornej spôsobilosti na ich výkon.

§ 13

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Predseda:

RNDr. Jablonský v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 3 ods. 1 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 52/1988 Zb. geologických prácach a o Slovenskom geologickom úrade v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 497/1991 Zb.

2) § 2 zákona SNR č. 52/1988 Zb. v znení zákona SNR č. 497/1991 Zb.

3) § 2 písm. a), f) a g) zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 499/1991 Zb.
§ 3 ods. 2 písm. c) zákona č. 455/1991 Zb., o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon).

4) § 3 písm. a) a b) zákona SNR č. 51/1988 Zb. v znení zákona SNR č. 499/1991 Zb.
§ 3 ods. 2 písm. c) živnostenského zákona.

5) Príloha č. 3, skupina 314: ostatné, živnostenského zákona.

6) § 3 ods. 1 písm. a) zákona SNR č. 52/1988 Zb. v znení zákona SNR č. 497/1991 Zb.

7) Napr. komplexné riešenie geologických úloh ložiskového, hydrogeologického, inžinierskogeologického prieskumu a prieskumu geofaktorov životného prostredia, výkon technických prác v rámci geologických prác, ako vrty, banské práce a výkopy, geofyzika, laboratórne práce, sledovanie a riadenie geologických prác, geologická dokumentácia, geologické mapovanie, spracúvanie záverečnej správy a výpočtov zásob, posudková činnosť (okrem posudzovania záverečných správ, projektov, odborných a vedeckých článkov a pod.).

8) Napr. prístroje a zariadenia, ktoré sú potrebné na realizáciu geofyzikálnych, laboratórnych a iných technických prác.

9) § 1 ods. 6 vyhlášky Slovenského geologického úradu č. 127/1989 Zb., o projektovaní, vykonávaní a vyhodnocovaní geologických prác, o udeľovaní povolenia a odbornej spôsobilosti na ich výkon.

10) Napr. vyhláška Slovenského banského úradu č. 104/1989 Zb. o overovaní odbornej spôsobilosti pracovníkov pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom.

11) Napr. Slovenská asociácia inžinierskych geológov. Slovenská asociácia hydrogeológov, Slovenská geologická spoločnosť.

12) § 124 ods. 2 Zákonníka práce.§ 22 ods. 4 nariadenia vlády Československej socialistickej republiky č. 223/1988 Zb., ktorým sa vykonáva Zákonník práce.
Časť I písm. d) prílohy vyhlášky Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 18/1991 Zb. o iných úkonoch vo všeobecnom záujme.

13) § 59 živnostenského zákona.

14) § 27 ods. 3 Obchodného zákonníka.

15) § 37 ods. 2 písm. a) a § 37 ods. 3 Zákonníka práce.

16) § 46 ods. 1 písm. e) Zákonníka práce.

17) § 126 ods. 2 Zákonníka práce.