Oznámenie č. 631/1992 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Spolkovej republiky Nemecko o spolupráci v boji proti organizovanej kriminalite

Čiastka 129/1992
Platnosť od 28.12.1992
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 13 dňom 29. septembra 1992.

631

OZNÁMENIE

Federálneho ministerstva zahraničných vecí

Federálne ministerstvo zahraničných vecí oznamuje, že 13. septembra 1991 bola v Prahe podpísaná Dohoda medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Spolkovej republiky Nemecko o spolupráci v boji proti organizovanej kriminalite.

Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 13 dňom 29. septembra 1992.

Do textu Dohody možno nazrieť na Federálnom ministerstve zahraničných vecí a Federálnom ministerstve vnútra.