Nález č. p1/c97/1992 Zb.Nález Ústavného súdu Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky

Čiastka 97/1992
Platnosť od 27.10.1992

NÁLEZ

Ústavného súdu Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky

Plénum Ústavného súdu Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky rozhodlo na verejnom pojednávaní 17. septembra 1992

takto:

Ustanovenie § 32 ods. 4 zákona ČNR č. 367/1990 Zb. o obciach (obecné zriadenie) nie je v súlade s čl. 22 písm. a) ústavného zákona č. 143/1968 Zb. o československej federácii.1)

Dňom vyhlásenia tohto nálezu v Zbierke zákonov stráca ustanovenie § 32 ods. 4 zákona ČNR č. 367/1990 Zb. o obciach (obecné zriadenie) účinnosť. Pokiaľ Česká národná rada neuvedie odsek 4 § 32 zákona ČNR č. 367/1990 Zb. do súladu s čl. 22 písm. a) ústavného zákona č. 143/1968 Zb., stráca toto ustanovenie zákona ČNR č. 367/1990 Zb. po šiestich mesiacoch od vyhlásenia nálezu platnosť.

Predseda Ústavného súdu

Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky:

JUDr. Valko v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Odôvodnenie nálezu sa uverejňuje v Zbierke nálezov a uznesení Ústavného súdu ČSFR.