Zákon č. 292/1992 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o zmene názvu Vysokej školy ekonomickej v Bratislave

Čiastka 61/1992
Platnosť od 11.06.1992
Účinnosť od 01.07.1992

OBSAH

292

ZÁKON

Slovenskej národnej rady

z 28. apríla 1992

o zmene názvu Vysokej školy ekonomickej v Bratislave

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:


§ 1

Názov „Vysoká škola ekonomická v Bratislave“ sa mení a znie „Ekonomická univerzita v Bratislave“.


§ 2

Zrušuje sa s platnosťou pre Slovenskú republiku § 3 zákonného opatrenia Predsedníctva Národného zhromaždenia č. 166/1964 Zb. o pedagogických fakultách.

§ 3

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júlom 1992.


F. Mikloško v. r.

J. Čarnogurský v. r.