Vyhláška č. 41/1992 Zb.Vyhláška ministerstva životního prostředí České republiky, kterou se vymezují oblasti vyžadující zvláštní ochranu ovzduší a stanoví zásady vytváření a provozu smogových regulačních systémů a některá další opatření k ochraně ovzduší

Čiastka 8/1992
Platnosť od 27.01.1992
Účinnosť od 27.01.1992

41

VYHLÁŠKA

ministerstva životního prostředí České republiky

ze dne 23. prosince 1991,

kterou se vymezují oblasti vyžadující zvláštní ochranu ovzduší a stanoví zásady vytváření a provozu smogových regulačních systémůa některá další opatření k ochraně ovzduší

Ministerstvo životního prostředí České republiky stanoví podle § 12 písm. b) a f) zákona České národní rady č. 389/1991 Sb., o státní správě ochrany ovzduší a poplatcích za jeho znečišťování (dále jen „zákon“):


§ 1

Oblasti vyžadující zvláštní ochranu ovzduší

Oblastmi vyžadujícími zvláštní ochranu ovzduší jsou

a) národní parky,1)

b) chráněné krajinné oblasti,1)

c) lázeňská místa,2)

d) městské zóny s omezením provozu zdrojů znečišťování [§ 5 odst. 2 písm. a) zákona],

e) území měst a okresů uvedených v příloze č. 1.

Zvláštní opatření k omezení znečišťování ovzduší

§ 2

V oblastech vyžadujících zvláštní ochranu ovzduší provádějí orgány ochrany ovzduší zvláštní opatření k omezení znečišťování ovzduší zpřísněním podmínek ochrany ovzduší v souhlasech vydávaných podle § 3 odst. 2 písm. a) zákona, zejména i pokud jde o zajištění technických podmínek pro regulaci zdrojů znečišťování v závislosti na imisní koncentraci škodlivin v území.

§ 3

Smogové regulační systémy

Smogový regulační systém je postupně budovaný soubor opatření k časově omezené regulaci

a) vybraných zdrojů znečišťování [§ 2 písm. c) zákona] uvedených v příloze č. 2,

b) ostatních zdrojů znečišťování, které se rozhodujícím způsobem podílejí na znečištění ovzduší; o této regulaci rozhodnou orgány obcí, popř. okresní úřady.3)

Zásady vytváření smogových regulačních systémů a zvláštní imisní limity

§ 4

(1) Smogový regulační systém je založen na

a) souborech informací

1. o umístění a parametrech zdrojů znečišťování,

2. o znečištění ovzduší získanými z údajů automatizované měřicí sítě,

3. o stavu rozptylových podmínek,

b) předpovědích rozptylových podmínek,

c) signálech upozornění a regulace.

(2) Řídícím střediskem smogového regulačního systému je organizace pověřená ministerstvem životního prostředí České republiky (dále jen „pověřená organizace“). Tato organizace zabezpečuje centrální získávání, zpracování a vydávání informací, předpovědí a signálů podle odstavce 1.

(3) Pověřená organizace vyhlásí signály podle odstavce 1 písm. c), jestliže byly v důsledku nepříznivých rozptylových podmínek překročeny zvláštní imisní limity4) stanovené pro vyhlášení příslušného signálu upozornění, první regulační stupeň a druhý regulační stupeň podle přílohy č. 3 a tato situace byla předpovězena nejméně na osm následujících hodin.

(4) Pověřená organizace odvolá signály podle odstavce 1 písm. c), pokud po dobu nejméně 12 hodin již není zvláštní imisní limit překročen. Při zjištěných a předpovězených příznivých rozptylových podmínkách lze uvedenou dobu zkrátit až na 3 hodiny.

(5) Závazné texty vyhlášení a odvolání signálů podle odstavce 1 písm. c) jsou uvedeny v příloze č. 4.

§ 5

(1) Na území v oblastech podle § 1 písm. e) zřizuje a provozuje pověřená organizace automatizovanou měřicí síť pro nepřetržité měření imisních koncentrací znečišťujících látek v ovzduší a postupně ji rozšiřuje. Využívá rovněž výsledků měření provedených hygienickou službou, popřípadě dalšími organizacemi.

(2) Umístění měřicích stanic, přístrojové vybavení a měřicí a kontrolní postupy se ve veřejném zájmu a v souladu se zvláštními předpisy provádějí tak, aby bylo docíleno reprezentativnosti a spolehlivosti naměřených údajů, a to i v místech obytných aglomerací. Umístění měřicích stanic projedná pověřená organizace s místně příslušnými orgány hygienické služby.

(3) Spolehlivost údajů podle odstavců 1 a 2 ověřuje pověřená organizace.

§ 6

Metrologické údaje

Pro oblasti podle § 1 písm. e) zabezpečuje pověřená organizace údaje o stavu a předpovědi rozptylové situace na základě meteorologických prvků, podmiňujících rozptyl znečišťujících látek v ovzduší.

Zásady provozu smogových regulačních systémů

§ 7

Provozní řády smogových regulačních systémů

(1) Provozní řády smogového regulačního systému pro regulaci vybraných zdrojů znečišťování vydává pověřená organizace a provozní řády smogového regulačního systému pro regulace ostatních zdrojů znečišťování vydávají orgány obce, popřípadě okresní úřady.3) Provozní řády smogového regulačního systému vydávají orgány státní správy ochrany ovzduší po projednání s orgány hygienické služby.

(2) Provozní řády obsahují vždy

a) definice signálů smogového regulačního systému,

b) kritéria pro posuzování překročení zvláštního imisního limitu s přihlédnutím k meteorologické situaci,

c) členění varovných a regulačních opatření do stupňů, kritéria pro jejich vyhlašování a ukončení,

d) způsoby předávání informací o vyhlášení a odvolání varovných regulačních opatření včetně schválených textů a vymezení časového rozvrhu,

e) seznam zdrojů, které budou v rámci smogového regulačního systému regulovány.

(3) Orgány státní správy ochrany ovzduší seznámí s provozními řády po jejich vydání provozovatele zdrojů uvedených v seznamu podle odstavce 2 písm. e).

§ 8

Regulační řády zdrojů znečišťování

Provozovatelé velkých a středních zdrojů znečišťování vypracovávají regulační řády,5) jimiž se řídí při regulaci emisí po vyhlášení varovných a regulačních opatření. Regulační řády obsahují

a) výčet opatření k omezení emisí ze zdroje znečišťování,

b) časový rozvrh uplatnění opatření podle písmena a) ve vztahu k počátku platnosti jednotlivých stupňů varovných a regulačních opatření,

c) okruh osob, které odpovídají za provedení opatření stanovených podle písmen a) a b).

§ 9

Provoz smogových regulačních systémů

(1) Pověřená organizace vypracovává předpověď rozptylových podmínek, vyhodnocuje imisní situaci a zjištěné údaje zpracovává a poskytuje bezúplatně provozovatelům zdrojů, orgánům obcí, okresním úřadům, orgánům hygienické služby a České inspekci životního prostředí.

(2) Zjistí-li pověřená organizace, že v oblastech uvedených v § 1 písm. e) nastaly podmínky pro vyhlášení nebo odvolání signálů upozornění nebo regulace, vyhlásí příslušný signál podle § 5 odst. 1 písm. c) neprodleně pro

a) provozovatele vybraných zdrojů znečišťování,

b) okresní úřady a jejich prostřednictvím pro orgány obcí,

c) orgány hygienické služby,

d) Českou inspekci životního prostředí,

e) Československý energetický dispečink.

(3) Podle druhu vyhlášeného signálu podle odstavce 2

a) provozovatelé vybraných zdrojů znečišťování v oblastech uvedených v § 1 písm. e) této vyhlášky jsou povinni provádět opatření ke snížení emisí podle regulačních řádů,

b) orgány obcí a okresní úřady informují provozovatele zdrojů podle § 3 písm. b) a obyvatelstvo o zhoršení kvality ovzduší, o vyhlášení a odvolání signálů upozornění a regulace a o souvisejících opatřeních.


§ 10

Závěrečné ustanovení

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:

Ing. Dejmal v. r.


Příloha 01

Příl. č. 1

Území měst a okresů vyžadujících zvláštní ochranu ovzduší

a)

města:

Benešov

Beroun

Brno

Česká Lípa

Hodonín

Chrudim

Karlovy Vary

Kolín

Kroměříž

Kutná Hora

Mladá Boleslav

Olomouc

Opava

Ostrava

Plzeň

Praha

Prostějov

Přerov

Příbram

Rakovník

Rokycany

Trutnov

Uherské Hradiště

Vyškov

Zlín

b) okresy:

Děčín

Frýdek-Místek

Hradec Králové

Cheb

Chomutov

Jablonec

Karviná

Kladno

Liberec

Litoměřice

Louny

Mělník

Most

Pardubice

Praha-východ

Praha-západ

Sokolov

Teplice

Ústí n. L.

Příloha 02

Příl. č. 2

Vybrané zdroje znečišťování podléhající regulaci

A) Severočeský kraj:

- západní část

Elektrárna Počerady I

Elektrárna Počerady II

Chemopetrol s.p., Litvínov

Podkrušnohorské elektrárny:

Elektrárna Prunéřov I

Elektrárna Prunéřov II

Elektrárna Tušimice I

Elektrárna Tušimice II

Severočeské teplárenské závody s.p., Most,

Teplárna Komořany

Válcovny trub s.p., Chomutov

- východní část

Elektrárna Ledvice

Glavunion a.s., závod Pozorka

Chemopharma s.p., Ústí n. L.

Obalunion a.s., závod Rudolfova Huť

Obalunion a.s., závod Ústí n. L.

Palivový kombinát s.p., Ústí n. L.

SETUZA Ústí n. L.

Sklárny Kavalier a.s., závod Hostomice

Severočeské teplárenské závody s.p., Most,

Teplárna Novosedlice

Severočeské teplárenské závody s.p., Most,

Teplárna Trmice

Spolek pro chemickou a hutní výrobu a.s.,

závod Ústí n. L.

Spolek pro chemickou a hutní výrobu a.s.,

závod Velvěty

Stavounion a.s., závod Duchcov

Továrna na sodu s.p. Neštěmice

-jižní část

Severočeské chemické závody s.p., Lovosice

Severočeské papírny s.p., Štětí

B) Středočeský kraj

Barvy a laky s.p., závod Kralupy n. Vlt.

Elektrárna Mělník Horní Počaply

Kaučuk s.p., Kralupy n. Vlt.

Spolek pro chemickou a hutní výrobu a.s.,

závod Mělník

Spolana s.p., Neratovice

C) Severomoravský kraj

Biocel s.p., Paskov

Bochemie a.s., Bohumín

Elektrárna Dětmarovice

Elektrárna Třebovice

Moravské chemické závody a.s., Ostrava

Nová huť s.p., Ostrava

Ostramo s.p., Ostrava

Slezan s.p., Frýdek-Místek, závod 01

Slezan s.p., Frýdek-Místek, závod 02

Tatra s.p., Kopřivnice

Teplárna Ostrava

Třinecké železárny a strojírny a.s., Třinec

Vítkovice s.p., Ostrava

Železárny a drátovny Bohumín s.p.

D) Západočeský kraj

Elektrárna Tisová

Palivový kombinát Vřesová

E) Jihomoravský kraj

Elektrárna Hodonín

Příloha 03

Příl. č. 3

Zvláštní imisní limity pro účely vyhlášení signálů upozornění a regulačních stupňů

A) Signál upozornění následuje po překročení:

1. tříhodinového klouzavého průměru koncentrace

oxidu siřičitého 250/µg.m-3 nebo

oxidů dusíku (vyjádřeno jako NO2) 200/µg.m-3 nebo

oxidu uhelnatého 7000/µg.m-3 nebo

2. součtu klouzavého dvacetičtyřhodinového průměru koncentrace oxidu
siřičitého s dvojnásobkem klouzavého dvacetičtyřhodinového průměru
koncentrace polétavého prachu 600/µg.m-3

B) Signál první regulační stupeň následuje po překročení:

1. tříhodinového klouzavého průměru koncentrace

oxidu siřičitého 400/µg.m-3 nebo

oxidu dusíku (vyjádřeno jako NO2) 350/µg.m-3 nebo

oxidu uhelnatého 15 000/µg.m-3 nebo

2. součtu klouzavého dvacetičtyřhodinového průměru koncentrace oxidu
siřičitého s dvojnásobkem klouzavého dvacetičtyřhodinového průměru
koncentrace polétavého prachu 750/µg.m-3

C) Signál druhý regulační stupeň

následuje pro překročení:

dvacetičtyřhodinového klouzavého průměru koncentrace oxidu siřičitého 500/µg.m-3

Příloha 04

Příl. č. 4

Závazné texty pro vyhlášení signálů upozornění
a regulačních stupňů a jejich odvolání

A) Text vyhlášení signálu upozornění:

„Upozorňujeme, že v nejbližších hodinách je možnost výskytu smogové situace k vyhlášení regulace. Platnost signálu je od ..... hodinu........do odvolání.“

Text odvolání signálu upozornění:

„Rušíme signál upozornění na možnost výskytu smogové situace. Platnost signálu končí v .......hodin dne.........“

B) Text vyhlášení signálu první regulační stupeň:

„Smogová situace nastala. Vyhlašujeme signál první stupeň regulace. Platnost signálu je od ...... hodin dne ......“

Text odvolání signálu první regulační stupeň:

„Rušíme signál první stupeň regulace. Platnost signálu končí v ...... hodin dne .... . “

C) Text vyhlášení signálu druhý regulační stupeň:

„Podmínky pro vyhlášení druhého regulačního stupně a vyhlášení ekologického regulačního stupně na straně spotřeby elektrické energie nastaly. Platnost signálu je od .... hodin dne ....... do odvolání.“

Text odvolání signálu druhý regulační stupeň:

„Rušíme signál druhý regulační stupeň. Platnost signálu končí v .... hodin dne ..... .“

Poznámky pod čiarou

1) § 3 a 8 zákona č. 40/1956 Sb., o státní ochraně přírody.

2) § 44 odst. 1 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu.
§ 18 odst. 2 písm. c) a § 8 až 11 vyhlášky č. 26/1972 Sb., o ochraně a rozvoji přírodních léčebných lázní a přírodních léčivých zdrojů.

3) § 5 odst. 2 písm. b), § 4 odst. 1 písm. d) zákona ČNR č. 389/1991 Sb., o státní správě ochrany ovzduší a poplatcích za jeho znečišťování.

4) § 14 odst. 4 zákona č. 309/1991 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami (zákon o ovzduší).

5) § 7 odst. 1 písm. g) zákona č. 309/1991 Sb.