Vyhláška č. 395/1992 Zb.Vyhláška ministerstva životního prostředí České republiky, kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Čiastka 80/1992
Platnosť od 13.08.1992
Účinnosť od 13.08.1992

395

VYHLÁŠKA

ministerstva životního prostředí České republiky

ze dne 11. června 1992,

kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Ministerstvo životního prostředí České republiky stanoví podle § 4 odst. 1 a 2, § 8 odst. 3 a 5, § 24 odst. 2, § 38 odst. 3, § 40 odst. 1, § 42 odst. 2 a 5, § 47 odst. 3, § 48 odst. 3, § 49 odst. 5, § 50 odst. 5, § 60 odst. 4, § 67 odst. 1, § 69 odst. 3, § 81 odst. 5, § 82 odst. 2, § 90 odst. 5, 6 a 7 zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákonného opatření předsednictva České národní rady č. 347/1992 Sb. (dále jen „zákon“):


Vymezení a hodnocení územního systému ekologické stability krajiny (k § 4 odst. 1 zákona)

§ 1

Pro účely této vyhlášky se vymezují následující pojmy územního systému ekologické stability krajiny (dále jen „systém ekologické stability“)

a) biocentrum je biotop [§ 3 písm. i) zákona] nebo soubor biotop; v krajině [§ 3 písm. k) zákona], který svým stavem a velikostí umožňuje trvalou existenci přirozeného či pozměněného, avšak přírodě blízkého ekosystému [§ 3 písm. j) zákona],

b) biokoridor je území, které neumožňuje rozhodující části organismů trvalou dlouhodobou existenci, avšak umožňuje jejich migraci mezi biocentry a tím vytváří z oddělených biocenter síť.

§ 2

(1) Vymezení místního, regionálního i nadregionálního systému ekologické stability stanoví orgány ochrany přírody v plánu systému ekologické stability.

(2) Plán systému ekologické stability obsahuje

a) mapový zákres existujících a navržených biocenter a biokoridorů s vyznačením zvláště chráněných částí přírody, a to v měřítku 1:50 000 a větším pro nadregionální a regionální systém ekologické stability a v měřítku 1:10 000 a větším pro místní systém ekologické stability,

b) tabulkovou a popisnou část charakterizující funkční a prostorové ukazatele, zejména rozmanitost ekosystémů, charakteristiky zvláště chráněných částí přírody, prostorové vazby, nezbytné prostorové údaje (minimální plochy biocenter, maximální délky biokoridorů a jejich minimální nutné šířky) a jejich současný stav,

c) bližší odůvodnění včetně návrhů rámcových opatření k jeho zachování a zlepšení.

(3) Plán systému ekologické stability je podkladem pro projekty systému ekologické stability podle § 4, provádění pozemkových úprav,1) pro zpracování územně plánovací dokumentace, pro lesní hospodářské plány2) a pro vodohospodářské a jiné dokumenty ochrany a obnovy krajiny. Zpracování plánu systému ekologické stability provádějí odborně způsobilé osoby.3)

§ 3

(1) Orgán ochrany přírody průběžně provádí hodnocení systému ekologické stability (dále jen „hodnocení“) z hlediska jeho stabilizační funkce.

(2) Hodnocení obsahuje zejména upřesnění hranic, úroveň biologické diverzity, hodnocení druhové skladby porostů a schopnosti ekosystému odolávat znečištění, erozi či jiné fyzikální nebo chemické zátěži prostředí. Jeho výsledkem je určení, zda systém ekologické stability je vyhovující, tj. přesně vymezený a schopný bez dalších opatření plnit stabilizující funkce v krajině, nebo nevyhovující, tj. vyžadující vymezení či doplnění biocenter a biokoridorů.

§ 4

(1) Projekty k vytváření systému ekologické stability (dále jen „projekty“) jsou souborem přírodovědné, technické, ekonomické, organizační a majetkoprávní dokumentace; jsou nezbytným podkladem zejména k provádění pozemkových úprav.

(2) Podkladem pro zpracování projektu je schválená územně plánovací dokumentace4) nebo plán systému ekologické stability.

(3) Projekty podle odstavce 1 zajišťují právnické a fyzické osoby uvedené v § 4 odst. 1 zákona. Jejich zpracování provádějí odborně způsobilé osoby.3)

§ 5

(1) Plán systému ekologické stability a projekt systému ekologické stability schvalují příslušné orgány územního plánování v územně plánovací dokumentaci nebo v územním rozhodnutí.

(2) Před schválením předkládá příslušný orgán ochrany přírody návrh plánu systému ekologické stability nebo zpracovaný projekt systému ekologické stability k posouzení a projednání dotčeným orgánům státní správy a účastníkům řízení.

(3) Pro objektivní posouzení návrhu plánu systému ekologické stability nebo zpracovaného projektu systému ekologické stability si před jeho schválením mohou orgány ochrany přírody zajistit posouzení u odborně způsobilých právnických či fyzických osob.3)

§ 6

(1) Opatřením k vytváření systému ekologické stability se rozumí návrh a realizace dílčích či jednoduchých doplnění systému ekologické stability, zejména místního, které vzhledem k nenáročným technickým, ekonomickým, organizačním a majetkoprávním podmínkám nevyžaduje předchozí zpracování plánu či projektu podle § 4 a 5 (např. doplňková výsadba stávajícího biocentra či biokoridoru, založení nevelkého remízu, výsadba či dosadba liniové zeleně).

(2) Opatření podle odstavce 1 zabezpečují právnické a fyzické osoby uvedené v § 4 odst. 1 zákona.

§ 7

Ochrana významných krajinných prvků (k § 4 odst. 2 zákona)

(1) Registrace (§ 6 zákona) se provádí zápisem do seznamu významných krajinných prvků. Zápis obsahuje soupis katastrálních území a výčet dotčených parcel s uvedením jejich vlastníků i nájemců, stručnou charakteristiku, doklad o oznámení (§ 6 odst. 1 a 2 zákona), případně o výsledku projednání (§ 6 odst. 3 zákona) či o zrušení registrace (6 odst. 4 zákona) a zákres v mapách přiměřeného měřítka (1:5 000 a většího).

(2) Zrušení registrace významného krajinného prvku sdělí orgán ochrany přírody vlastníkovi, případně i nájemci dotčeného pozemku, územně příslušnému stavebnímu úřadu a obci.

§ 8

Ochrana dřevin a povolování jejich kácení (k § 8 odst. 3 a 5 zákona)

(1) Poškozování a ničení dřevin rostoucích mimo les (§ 7 odst. 1 zákona) je nedovolený zásah, který způsobí podstatné a trvalé snížení jejich ekologických a estetických funkcí nebo bezprostředně či následně způsobí jejich odumření.

(2) Povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les za předpokladu, že tyto nejsou významným krajinným prvkem [§ 3 písm. b) zákona] a jsou splněny ostatní podmínky stanovené zákonem a jinými právním předpisy,5) se podle § 8 odst. 3 zákona nevyžaduje pro stromy o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí nebo souvislé keřové porosty do celkové plochy 40 m2.

(3) Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les podává vlastník pozemku či nájemce se souhlasem vlastníka pozemku, na kterém dřeviny rostoucí mimo les rostou. Žádost musí obsahovat

a) jméno a adresu žadatele,

b) doložení vlastnického či nájemního vztahu žadatele k pozemkům a dřevinám rostoucím mimo les,

c) specifikaci dřevin rostoucím mimo les, které mají být káceny, zejména jejich druh, počet, velikost plochy keřů včetně situačního zákresu,

d) udání obvodu kmene stromu ve výšce 130 cm nad zemí,

e) zdůvodnění žádosti.

(4) Oznámení o kácení dřevin rostoucích mimo les (§ 8 odst. 2 zákona) musí obsahovat stejné náležitosti jako žádost o povolení ke kácení podle odstavce 3.

(5) Kácení dřevin rostoucích mimo les se provádí zpravidla v období jejich vegetačního klidu. K tomu přihlíží orgán ochrany přírody při vydávání povolení ke kácení dřevin (§ 8 odst. 1 zákona).

§ 9

Maximální výše a způsob vyměření poplatku za jízdu motorovými vozidly v národních parcích (k § 24 odst. 2 zákona)

(1) Za jízdu motorovými vozidly na území národního parku může orgán ochrany přírody stanovit poplatek v maximální výši 20 Kčs za jeden den, a jde-li o autobus, v maximální výši 50 Kčs za jeden den. Den, v němž byl zaplacen poplatek za vjezd na území národního parku (§ 24 odst. 1 zákona), již nepodléhá poplatku za jízdu na území národního parku.

(2) Poplatek za jízdu motorovými vozidly na území národního parku lze též vybírat ročním paušálem ve výši maximálně 1000 Kčs za jedno motorové vozidlo, a jde-li o autobus, v maximální výši 3000 Kčs.

(3) Forma poplatku podle odstavců 1 a 2 je na vůli plátce.

(4) Je-li v motorovém vozidle přepravován držitel průkazu ZTP nebo ZTP/P6) a je-li toto vozidlo řádně označeno příslušným symbolem,7) poplatky stanovené v odstavcích 1 a 2 se nevyžadují. Od poplatků jsou osvobozeny též autobusové zájezdy organizované pro zdravotně postižené občany za podmínky, že je v autobuse přepravována alespoň polovina takovýchto občanů.

§ 10

Náležitosti plánu péče o vybraná zvláště chráněná území (k § 38 odst. 3 zákona)

(1) Náležitostmi plánu péče o vybraná zvláště chráněná území (dále jen „plán péče“) jsou návrhy praktických opatření směřující k

a) zamezení nebo minimalizaci nepříznivých vlivů okolí,

b) omezení či zastavení vývojových procesů tak, aby bylo uchováno vývojové stádium ekosystému potřebné pro zachování druhotné rozmanitosti;

c) odstranění nežádoucích objektů, zařízení, skládek apod.,

d) usměrnění hospodářského či jiného využívání území,

e) usměrnění využití území pro vědeckovýzkumné, osvětové a další účely,

f) úpravě přírodních poměrů území ve prospěch předmětu ochrany,

g) zajištění praktické ochrany území.

(2) Odbornými podklady pro sestavování a aktualizaci plánu péče jsou zejména inventarizační průzkumy. Doplňujícími podklady jsou veškeré dostupné materiály získané vědeckými výzkumy či odbornými expertízami, zprávy z kontrol apod.

(3) Náležitostmi plánu péče jsou dále

a) základní identifikační údaje,

b) charakteristika území se zvláštním zřetelem na hlavní předmět ochrany,

c) stanovení negativních činitelů a možných nebezpečí dalšího ohrožení,

d) předběžné finanční vyčíslení nákladů na realizaci navržených praktických opatření.

(4) Náležitostmi plánu péče pro území na lesním půdním fondu jsou navíc

a) rozbor současného stavu porostů,

b) stanovení hlavních směrů řízení vývoje, případně též technologických postupů pro základní jednotky (soubory lesních typů).

(5) Náležitostmi plánu péče pro území mimo lesní půdní fond jsou navíc

a) návrhy na praktická opatření včetně stanovení limitů pro případné hospodářské využívání,

b) stanovení způsobu uskutečňování navrhovaných opatření.

(6) Náležitostmi plánu péče jsou též návrhy na technické zabezpečení a vybavení zvláště chráněného území, na jeho vědeckovýzkumné a výchovné využití apod.

(7) Plán péče pro území na lesním půdním fondu předávají okresní úřady, správy chráněných krajinných oblastí, správy národních parků nebo ministerstvo životního prostředí České republiky zpracovateli lesního hospodářského plánu tři měsíce před základním šetřením k návrhu zpracování lesního hospodářského plánu.8) Plán péče zpracovaný v průběhu platnosti lesního hospodářského plánu může předat orgán ochrany přírody jako podnět ke změně lesního hospodářského plánu příslušnému orgánu státní správy lesního hospodářství.

(8) Zpracování návrhu plánu péče podle odstavců 1 až 7 zajišťuje příslušný orgán ochrany přírody prostřednictvím fyzické či právnické osoby, která má pro tuto činnost kvalifikační předpoklady. Metodické řízení a koordinaci zpracování plánů péče zajišťuje Český ústav ochrany přírody.

(9) Plán péče projedná orgán ochrany přírody před jeho schválením s vlastníky i nájemci dotčených pozemků a příslušnými orgány státní správy. Tento plán platí zpravidla pro období deseti let, v odůvodněných případech může být jeho platnost prodloužena o dalších pět let. U nově vyhlašovaných zvláště chráněných území je plán péče součástí podkladů pro jejich vyhlášení.

(10) Každý zásah provedený v rámci uskutečňování plánu péče musí být odborně zdokumentován a evidován. Orgán ochrany přírody, který zásah provedl, popřípadě zadal, je povinen zajistit odborné sledování změn zásahem vyvolaných. Provedené zásahy i výsledky sledování se shromažďují a evidují v dokumentaci podle § 12.

§ 11

Náležitosti oznámení o záměru vyhlásit zvláště chráněné území (k § 40 odst. 1 zákona)

(1) V písemném oznámení záměru na vyhlášení národních přírodních rezervací, přírodních rezervací, národních přírodních památek, přírodních památek a památných stromů vyrozumí orgán příslušný k jejich vyhlášení vlastníky i nájemce pozemků o

a) velikosti části přírody navržené k zamýšlené ochraně s uvedením parcelních čísel dotčených pozemků a označením katastrálního území, dále doplněném o mapové podklady s detailním zákresem vedení hranice zvláště chráněného území a odůvodnění ochrany,

b) kategorii zvláštní ochrany, která se navrhuje vyhlásit,

c) zákonném ochranném pásmu a jeho režimu, případně o návrhu na vyhlášení ochranného pásma včetně jeho rozsahu a detailním způsobu vedení jeho hranic,

d) vymezení základních podmínek ochrany včetně přehledu činností, kterých se musí vlastník zejména zdržet,

e) předpokládaném termínu vyhlášení zvláštní ochrany.

(2) Veřejná vyhláška určená k oznámení záměru vyhlásit národní parky nebo chráněné krajinné oblasti obsahuje náležitosti uvedené v odstavci 1, kromě parcelních čísel, a dále obsahuje orientační vymezení zón odstupňované ochrany.

§ 12

Vedení ústředního seznamu ochrany přírody (k § 42 odst. 2 zákona)

(1) Ústřední seznam ochrany přírody (dále jen „ústřední seznam“) tvoří kartotéka a sbírka příloh.

(2) Ústřední seznam vede Český ústav ochrany přírody v Praze.

(3) Kartotéka obsahuje evidenční listy se základními údaji o zvláště chráněných územích a památných stromech. Základními údaji jsou

a) název objektu,

b) kategorie ochrany,

c) údaje o ochranném pásmu,

d) údaje o mapových podkladech,

e) výměra,

f) stručný popis s uvedením důvodů a cílů ochrany,

g) údaje o vyhlášení ochrany a jeho publikaci,

h) okres,

i) obec, katastrální území a parcelní čísla pozemků,

j) evidenční číslo,

k) údaje lesnické v případě zvláště chráněných území na lesním půdním fondu.

(4) Sbírka příloh obsahuje

a) obecně závazné předpisy či rozhodnutí o vyhlášení ochrany, o jejich změnách či zrušení,

b) doklady o projednání záměru vyhlášení ochrany,

c) výpis z evidence nemovitostí a listů vlastnictví dotčených parcel,

d) snímek z pozemkové mapy a další otisky map (státní mapa odvozená 1:5 000 respektive též lesnická mapa a základní mapa 1:50 000),

e) rezervační knihu.

(5) Rezervační kniha je průběžně doplňovaný soubor údajů a informací o dotčeném zvláště chráněném území. Obsahuje dotazník „Základní údaje“, doklady o výjimkách z ochranných podmínek, plány péče a zprávy o plnění opatření z nich vyplývajících, zprávy z kontrol, výsledky výzkumu a průzkumu a další dokumentaci.

(6) U národních parků a chráněných krajinných oblastí se údaje uvedené v odstavci 3 písm. i) až k) a v odstavci 4 písm. c) a d) v evidenčních listech a sbírce příloh neuvádějí.

(7) Podklady k provedení zápisu památných stromů a zvláště chráněných území, kromě národních parků a chráněných krajinných oblastí, do seznamu jsou

a) obecně závazných předpis či rozhodnutí o vyhlášení zvláště chráněné části přírody a jejího ochranného pásma,

b) výpis z evidence nemovitostí dotčených parcel a snímek z pozemkové mapy s vyznačením hranic dotčeného území,

c) otisk státní mapy odvozené 1:5 000 s vyznačenými hranicemi (u území na lesním půdním fondu též lesnická mapa),

d) otisk základní mapy 1:50 000 nebo její výřez svyznačenými hranicemi,

e) dotazník „Základní údaje“.

(8) Podklady k provedení zápisu národních parků a chráněných krajinných oblastí do seznamu jsou

a) obecně závazný předpis o vyhlášení národního parku nebo chráněné krajinné oblasti,

b) seznam katastrálních území, která jsou do území národního parku nebo chráněné krajinné oblasti zahrnuta jako celek nebo zčásti,

c) soubor základních map 1:10 000 s vyznačením hranic (u území větších než 500 km2 soubor základních map 1:25 000),

d) soubor základních map 1:50 000 se zákresem hranic.

(9) Podklady pro zápis do evidence v ústředním seznamu podle odstavců 6 a 7 je povinen zaslat orgán ochrany přírody, který ochranu vyhlásil, právnické osobě uvedené v odstavci 2 do 30 dnů ode dne vyhlášení ochrany. U národních parků a chráněných krajinných oblastí je tímto orgánem ministerstvo životního prostředí České republiky.

(10) Evidence zvláště chráněných území podle odstavců 1 až 8 je pro území sloužící zájmům obrany státu vedena v rozsahu dohodnutém ministerstvem životního prostředí České republiky a federálním ministerstvem obrany.

§ 13

Způsob označení zvláště chráněných území a památných stromů (k § 42 odst. 5 a § 47 odst. 3 zákona)

(1) K označení se používá

a) tabulí s velkým státním znakem České republiky a označením příslušné kategorie a ochrany u národních parků, chráněných krajinných oblastí, národních přírodních rezervací a národních přírodních památek,

b) tabulí s malým státním znakem České republiky a označením příslušné kategorie ochrany u přírodních rezervací, přírodních památek a památných stromů,

c) pruhového označení hranic na hraničních sloupcích či hraničních stromech u národních přírodních rezervací, národních přírodních památek, přírodních rezervací, přírodních památek a I. zóny národních parků,

d) tabulek s nápisem „I. zóna národního parku“ v kombinaci s pruhovým označením jejích hranic podle odstavce 3,

e) tabulí s nápisem „ochranné pásmo národního parku“ pro označení ochranného pásma národního parku.

Závazné vzory označení podle písmen a) a b) jsou uvedeny v příloze č. I.

(2) Označení hranic zvláště chráněných území tabulemi se umisťuje na přístupové cesty a jiná vhodná místa na hranicích těchto území.

(3) Pruhové označení hranic se umisťuje na hraniční sloupky, které nesou dva červené pruhy 5 cm široké, oddělené 5 cm širokou mezerou. Horní pruh probíhá po celém obvodu sloupku, dolní pouze po takové části obvodu, která odpovídá výseku území nechráněného. Sloupky se umisťují zejména na lomové body hranice zvláště chráněného území nebo I. zóny národního parku. Obdobné označení se provádí na hraničních stromech.

(4) Označení památných stromů, jejich skupin a stromořadí se umisťuje takovým způsobem, aby nezpůsobilo poškození stromu.

(5) V mapových podkladech se vyznačují

a) hranice národních parků 1 mm silnou čarou červené barvy, hranice jejich ochranného pásma stejně silnou přerušovanou čarou červené barvy,

b) hranice chráněných krajinných oblastí plnou čarou červené barvy 0,5 mm silnou,

c) území národních přírodních rezervací, národních přírodních památek, přírodních rezervací a přírodních památek v mapách 1:50 000 vykrytím červenou transparentní barvou, s uvedením evidenčního čísla [§ 12 odst. 3 písm. j)], území jejich ochranného pásma šrafováním červenou barvou; ve státní mapě odvozené 1:5 000 se vyznačují 1 mm silnou čarou červené barvy, v ochranném pásmu stejně silnou přerušovanou čarou červené barvy,

d) památné stromy prázdným červeným kroužkem, případně skupinou kroužků o průměru 3 mm.

§ 14

Seznam a stupeň ohrožení zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů (k § 48 odst. 3 zákona)

(1) Seznam druhů rostlin, které jsou zvláště chráněny, a stupeň jejich ohrožení je uveden v příloze č. II této vyhlášky.

(2) Seznam druhů živočichů, které jsou zvláště chráněny a stupeň jejich ohrožení je uveden v příloze č. III této vyhlášky.

§ 15

Ochrana zvláště chráněných druhů rostlin (k § 49 odst. 5 zákona)

(1) Základem ochrany zvláště chráněných rostlin je komplexní ochrana jejich stanovišť a bezprostředního okolí. Bezprostředním okolím rostliny se rozumí takový prostor, který vytváří základní podmínky pro její existenci a do něhož nelze zasahovat aniž by rostlina na tento zásah nereagovala.

(2) Za zásahy, při nichž může dojít ke změně hydrologických půdních poměrů, se považuje zejména odvodňování, zavlažování, zásahy do vodotečí, manipulace s výškou hladiny vodních ploch.

(3) Za zásahy do půdního povrchu se považuje veškeré narušování drnu i hrabání steliva v lese.

(4) Za zásahy měnící chemismus prostředí se považuje hnojení organickými i průmyslovými hnojivy a používání jakýchkoli chemických přípravků, pokud nejde o zásah, který zajistí podmínky existence zvláště chráněných druhů rostlin.

(5) Zvláště chráněné druhy rostlin uvedené v příloze č. II této vyhlášky, které jsou označovány jako škůdci,9) se nesmějí hubit.

(6) V případě neodvratného zásahu do prostředí či bezprostředního okolí zvláště chráněných druhů rostlin je možno provést přenesení (§ 52 zákona) celých rostlin či jejich částí v kterémkoliv jejich vývojovém stádiu na náhradní stanoviště. K přenesení je nezbytná výjimka z ochrany zvláště chráněného druhu podle § 56 zákona. Toto přenesení musí být písemně dokumentováno.

§ 16

Ochrana zvláště chráněných druhů živočichů (k § 50 odst. 5 zákona)

(1) Základem ochrany živočichů je komplexní ochrana jejich stanovišť.

(2) Záchranným chovem se rozumí držení většího počtu jedinců zvláště chráněných živočichů za účelem jejich rozmnožování. Záchranný chov lze povolit jen v souladu se záchranným programem (§ 52 zákona) vypracovaným pro příslušný druh. U druhů, které jsou současně zvěří,10) projedná povolení záchranného chovu orgán ochrany přírody s orgánem státní správy myslivosti. Součástí povolení k záchrannému chovu je stanovení bližších podmínek záchranného chovu, zejména vedení přiměřené evidence a jiných údajů o průběhu chovu.

(3) Chov živočichů v zoologických zahradách je chovem zvláštního určení. Hlavním posláním zoologických zahrad je zajišťování chovů ohrožených druhů živočichů chráněných mezinárodními úmluvami, záchranných chovů zvláště chráněných druhů živočichů, zejména kriticky ohrožených, a dále plnění významných vědecko-výzkumných, výchovných a estetických funkcí. Pro zajišťování záchranných chovů se zoologickým zahradám vydává povolení podle odstavce 2.

(4) Zvláště chráněné živočichy, neschopné v důsledku zranění nebo jiných okolností samostatné existence v přírodě, lze držet po dobu nezbytnou k jejich ošetření. Pokud si ošetření vyžádá dobu delší než čtyři týdny, oznámí osoba, která se živočicha ujala, tuto skutečnost příslušnému okresnímu úřadu nebo příslušné správě chráněné krajinné oblasti či národního parku.

(5) Pro zvláště chráněné živočichy neschopné v důsledku zranění nebo jiných okolností samostatné existence v přírodě, lze zřizovat stanice, ve kterých se jim poskytne potřebná péče.

(6) Preparovat zvláště chráněné druhy živočichů (§ 50 odst. 5 zákona) lze pouze na základě oprávnění vydaného orgánem ochrany přírody podle § 56 zákona. Orgán, který oprávnění vydává, v něm stanoví podmínky a dále rozsah nezbytných údajů včetně údajů o způsobu nabytí a dalšího využití zhotoveného preparátu chráněného živočicha apod. Tyto údaje se vedou formou knihy záznamů evidované a kontrolované orgánem ochrany přírody, který oprávnění vydal.

(7) Fotografovat zvláště chráněné druhy živočichů, ruší-li se tím v přirozeném vývoji (§ 50 odst. 2 zákona), lze jen na základě výjimky (§ 56 zákona).

§ 17

Postup při převodu práva hospodaření (k § 60 odst. 4 zákona)

(1) Žádost příslušného orgánu ochrany přírody o převod práva hospodaření k nemovitosti ve státním vlastnictví podle § 60 odst. 3 zákona musí obsahovat její přesnou identifikaci, termín převodu a jeho zdůvodnění; je-li převod úplatný, musí obsahovat též návrh ceny. Žádost vždy obsahuje zdůvodnění, proč nelze účelu sledovaného ochrannými podmínkami dosáhnout jiným způsobem.

(2) Pokud právnická osoba vyzvaná k převodu práva hospodaření podle odstavce 1 s tímto převodem nesouhlasí, sdělí své stanovisko s podrobným zdůvodněním navrhovateli převodu nejpozději do 30 dnů od obdržení návrhu. V opačném případě uzavře smlouvu o převodu práva hospodaření ke dni uvedenému navrhovatelem.

(3) Nedojde-li k dohodě o některé z náležitostí převodu práva hospodaření podle odstavce 1 s výjimkou ceny, rozhodne na žádost navrhovatele o převodu ministerstvo životního prostředí České republiky po dohodě s příslušným ústředním orgánem státní správy.

(4) Prokázané náklady spojené s vyklizením nemovitostí hradí navrhovatel převodu.

(5) Právo hospodaření, které přejde na orgán ochrany přírody podle odstavců 1 až 4, lze dále převádět jen se souhlasem ministerstva životního prostředí České republiky.

§ 18

Biologické hodnocení (k § 67 odst. 1 zákona)

(1) Biologické hodnocení (dále jen „hodnocení“) je zpráva obsahující zjištění, popis a vyhodnocení současného stavu krajiny a předpokládaných přímých i nepřímých vlivů investorem zamýšleného užívání krajiny z hlediska vlivu na rostliny a živočichy.

(2) Hodnocení se zabývá celým průběhem zamýšleného zásahu, zejména prováděním, užíváním (výstavbou) a odstraněním stavby11) včetně zneškodňování případných odpadů.12)

(3) Hodnocení obsahuje zejména

a) popis a vyhodnocení biologických prvků krajiny (se zvláštním zřetelem na zvláště chráněné části přírody),

b) charakteristiku zamýšleného zásahu, obsahující především

– základní administrativní údaje,

– technicko-ekonomické údaje,

– předpokládané přímé vlivy na rostliny a živočichy,

– předpokládané nepřímé vlivy na rostliny a živočichy včetně možných rizik,

– popis opatření navržených k prevenci, omezení, vyloučení, případně kompenzaci negativních účinků,

– návrh monitoringu negativních vlivů,

– shrnutí a závěry.

(4) Obsahem hodnocení je i srovnání možných variant zamýšleného zásahu s návrhem optimální varianty.

§ 19

Podmínky poskytování příspěvku a náležitosti dohody (k § 69 odst. 3 zákona)

(1) Finanční příspěvek podle § 69 odst. 1 zákona lze poskytnout na úhradu

a) účetně či jinak prokázané újmy na pozemcích zemědělsky či lesnicky obhospodařovaných,

b) věcných, materiálových a osobních výdajů spojených s výkonem prací v zájmu ochrany přírody.

(2) Při poskytování příspěvku podle odstavce 1 písm. a) se vychází zpravidla z údajů účetní evidence o snížení výnosů z těchto pozemků nebo pozemků srovnatelných. Příspěvek lze vyplatit až do celkové výše prokázané újmy vzniklé snížením výnosů.

(3) Materiálové a věcné náklady podle odstavce 1 písm. b), které jsou součástí příspěvku, se prokazují v pořizovací ceně na základě kupních či účetních dokladů (smluv, faktur, pokladních stvrzenek apod.). Osobní výdaje zahrnující odměnu za práci se hradí v dohodnuté částce, která nesmí být vyšší, než je za tyto práce obvyklé. Jiné osobní náklady se hradí jen v prokázané výši a pokud byly předem dohodnuty.

(4) Písemná dohoda o poskytnutí příspěvku vymezuje konkrétní věcné a časové podmínky zajišťující zájmy ochrany přírody, které je povinen příjemce příspěvku dodržet. Výplata příspěvku se provádí po splnění dohodnutých podmínek. Při jejich nesplnění se příspěvek nevyplatí, při částečném splnění podmínek se příspěvek přiměřeně zkrátí. Příspěvek lze poskytnout jednorázově nebo jako opakované plnění po určitou dobu, zpravidla ne delší pěti let. Na příspěvek lze poskytnout zálohu.

§ 20

Organizace, úkoly a předpoklady pro výkon stráže přírody (k § 81 odst. 5 zákona)

(1) Stráž přírody zajišťuje strážní, kontrolní, informační, výchovné, případně odborné činnosti v rámci území v působnosti orgánu ochrany přírody, který ji jmenoval (případně části tohoto území). Orgán ochrany přírody jmenuje pro území ve své působnosti, z vlastního podnětu, či na návrh organizační jednotky občanského sdružení, splňující podmínky dle § 70 odst. 2 zákona, strážce a zpravodaje (dále jen „členové stráže přírody“).

(2) Členům stráže přírody vydá orgán ochrany přírody služební odznak a služební průkaz stráže přírody, v němž uvede obvod jejich působnosti. Strážce navíc vybaví identifikovatelným úředním razítkem. Podrobnosti provedení služebního odznaku, průkazu a úředního razítka jsou uvedeny v příloze č. IV.

(3) Členem stráže přírody může být ustanoven občan České a Slovenské Federativní Republiky starší 18 let, který nebyl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin a splňuje současně následující podmínky

a) bydlí v obvodu, v němž má vykonávat strážní službu, či může zaručit pravidelné navštěvování tohoto obvodu a výkon strážní služby,

b) má pro výkon strážní služby potřebné znalosti a schopnosti,

c) má pro výkon strážní služby zdravotní a fyzické předpoklady,

d) složí předepsaný slib.

(4) Strážcem (§ 81 odst. 3 zákona) může být jmenován člen stráže splňující požadavky podle odstavce 3 a vykonávající činnost zpravodaje po dobu nejméně dvou let, který složí kvalifikační zkoušku strážce. Po nabytí účinnosti zákona lze po složení kvalifikační zkoušky do funkce strážce jmenovat osoby, které vykonávaly v posledních dvou letech funkci zpravodaje nebo konzervátora státní ochrany přírody13) či dobrovolného strážce národního parku nebo chráněné krajinné oblasti.

(5) Kvalifikační zkoušky strážců podle odstavce 4 pořádá příslušný orgán ochrany přírody ve spolupráci s Českým ústavem ochrany přírody. V rámci zkoušek musí uchazeč osvědčit znalost právních předpisů zejména na ochranu přírody a životního prostředí, podrobnější znalost přírody, místopisu a geografie území, v němž má strážní službu vykonávat.

(6) Strážní služba je vykonávána podle určení a požadavků příslušného orgánu ochrany přírody. Funkce dobrovolných členů stráže přírody je čestná. Dobrovolným členům stráže přírody se poskytují náhrady výdajů, které jim v souvislosti s výkonem služby vznikly, za podmínek a ve výši stanovené zvláštními předpisy pro pracovníky.14) Orgán ochrany přírody vybaví členy stráže přírody pomůckami pro výkon strážní služby (mapové podklady, právní předpisy dotčených chráněných území atd.); může je podle svých možností přiměřeně vybavit terénním oblečením a dalšími pomůckami.

(7) Orgán ochrany přírody dbá na průběžné vzdělávání a doškolování členů stráže. Přezkoušení strážců nařídí po pěti letech od složení příslušné kvalifikační zkoušky a dále každých pět let; může tak učinit v odůvodněných případech i v jiných lhůtách.

(8) Člen stráže přírody při jmenování do funkce skládá a podepisuje tento slib: „Slibuji, že jako člen stráže přírody budu svědomitě a pečlivě plnit své povinnosti při ochraně přírody a krajiny a že při své činnosti budu dodržovat právní řád a nepřekročím oprávnění příslušející stráži přírody.“.

(9) Členství ve stráži přírody zaniká

a) odvoláním člena stráže přírody orgánem ochrany přírody,

b) smrtí člena stráže přírody.

(10) Orgán ochrany přírody odvolá člena stráže přírody z funkce

a) na jeho žádost,

b) přestane-li splňovat některou z podmínek uvedených v odstavci 3 či nevyhoví-li při příslušném kvalifikačním přezkoušení podle odstavce 7,

c) neplní-li řádně své povinnosti či překročí-li svá oprávnění.

(11) Člen stráže přírody je při zániku své funkce povinen orgánu ochrany přírody vrátit služební odznak a služební průkaz, strážce též úřední razítko.

(12) Člen stráže přírody může ve výjimečném případě vykonávat strážní službu na území v působnosti dvou či více sousedících orgánů ochrany přírody či jejich částí. Pro tento výkon postačí splnění podmínek uvedených v odstavci 3, případně složení kvalifikační zkoušky strážce, jen u jednoho z nich; ostatní příslušné orgány ochrany přírody tuto skutečnost členovi stráže přírody vyznačí do průkazu.

§ 21

Zavedení a užívání stejnokroje a označení pracovníků ochrany přírody (k § 82 odst. 2 zákona)

(1) Stejnokroj je šedozelené barvy, jednotného střihu, s tmavohnědými výložkami na klopách límce saka, rovněž vázanka je hnědé barvy.

(2) Stejnokroj může přidělit pracovníkům orgán, k němuž jsou v pracovním poměru.

(3) Odpadnou-li podmínky pro přidělení stejnokroje, je pracovník povinen vrátit přidělený stejnokroj, jeho součásti a označení.

(4) Označení sestává ze služebního odznaku a služebního označení:

a) služební odznak je oválného tvaru, zelené barvy, s velkým státním znakem České republiky a nápisem „Ochrana přírody a krajiny České republiky“; nosí se na levé náprsní kapse saka nebo bundokošile;

b) pracovníci správ národních parků a chráněných krajinných oblastí nosí na levém rukávu saka nebo bundokošile služební označení - tkaný odznak národního parku či chráněné krajinné oblasti.

§ 22

Kategorizace zvláště chráněných území (k § 90 odst. 5, 6 a 7 zákona)

(1) Převedení státních přírodních rezervací, chráněných nalezišť, chráněných parků a zahrad, chráněných studijních ploch15) i chráněných přírodních výtvorů a chráněných přírodních památek16) do kategorií národní přírodní rezervace, národní přírodní památka a přírodní rezervace tvoří přílohu č. V této vyhlášky.

(2) Státní přírodní rezervace, chráněná naleziště, chráněné parky a zahrady, chráněné studijní plochy, chráněné přírodní výtvory a chráněné přírodní památky, které nejsou zařazeny do některé z kategorií uvedených v příloze č. V, jsou nadále chráněny v kategorii přírodní památka.


§ 23

Zrušovací ustanovení

Zrušují se:

1. Vyhláška ministerstva školství a kultury č. 54/1958 Ú. l., kterou se určují chráněné druhy rostlin a podmínky jejich ochrany.

2. Vyhláška ministerstva školství a kultury č. 80/1965 Sb., o ochraně volně žijících živočichů.

§ 24

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:

Dejmal v. r.


Příloha 01

Příl.I

Závazné vzory označení zvláště chráněných území a památných stromů

všechny tabule jsou tmavozelené, písmo je bílé

Obrázek 01

rozměry tabule: 56,5 x 39

Obrázek 02

rozměry tabule: 56,5 x 39

Obrázek 03

rozměry tabule: 40 x 30

Obrázek 04

rozměry tabule: 40 x 30

Obrázek 05

rozměry tabule: 40 x 30

Obrázek 06

rozměry tabule: 40 x 30

Obrázek 07

rozměry tabule: 40 x 30

Příloha 02

Příl.II

Seznam zvláště chráněných druhů rostlin

1. Za druhy kriticky ohrožené se prohlašují

Rostliny cévnaté:

bahenka psárkovitá - Heleochloa alopecuroides

bahenka šášinovitá - Heleochloa schoenoides

bařička přímořská - Triglochin maritimum

bažanka vejčitá - Mercurialis ovata

bělolist žlutavý - Filago lutescens

bika klasnatá - Luzula spicata

blatnice bahenní - Scheuchzeria palustris

bledule letní - Leucojum aestivum

bradáček srdčitý - Listera cordata

bublinatka bledožlutá - Utricularia ochroleuca

bublinatka obecná - Uticularia vulgaris

bublinatka vícekvětá - Utricularia bremii

bytel rozprostřený - Kochia prostrata

cídivka (přeslička) peřestá - Hippochaete variegata

čilimník bílý - Chamaecytisus albus

devaterníček skalní - Rhodax rupifragus

devaterník velkokvětý - Helianthemum

pravý grandiflorum subsp.
grandiflorum

divizna ozdobná - Verbascum speciosum

drobnokvět pobřežní - Corrigiola litoralis

hadí mord maloúborný - Scorzonera parviflora

hadinec nachový - Echium russicum

hladýš andělikový - Laserpitium archangelica

hlízovec Loeselův - Liparis loeselii

hnědenec zvrhlý - Limodorum abortivum

hořec tečkovaný - Gentiana punctata

hořeček český - Gentianella bohemica

hořeček drsný - Gentianella aspera

hořeček ladní - Gentianella campestris

hořepníček jarní - Calathiana verna

hrachor bahenní - Lathyrus palustris

hrachor hrachovitý - Lathyrus pisiformis

hrachor panonský - Lathyrus pannonicus

hrotnosemenka bílá - Rhynchospora alba

hrotnosemenka hnědá - Rhynchospora fusca

hruštička prostřední - Pyrola media

huseník luční - Arabis nemorensis

huseník sudetský - Arabis sudetica

hvězdnice alpská - Aster alpinus

hvězdnička panonská - Tripolium pannonicum

hvozdík kartouzek sudetský - Dianthus carthusianorum subsp. sudeticus

hvozdík moravský - Dianthus moravicus

hvozdík písečný - Dianthus arenarius

chlupáček velkoúborný - Pilosella macrantha

chrastavec rolní - Knautia arvensis subsp.

krkonošský pseudolongifolia

chrpa měkká - Cyanus mollis

jazyk jelení - Phyllitis scolopendrium

jazýček jadranský - Himantoglossum adriaticum

jeřáb krkonošský - Sorbus sudetica

jestřábník huňatý - Hieracium villosum

jitrocel černavý - Plantago atrata

jitrocel přímořský - Plantago maritima

kakost lesklý - Geranium lucidum

kandík psí zub - Erythronium dens-canis

kapraď hřebenitá - Dryopteris cristata

kapradina hrálovitá - Polystichum lonchitis

katrán tatarský - Crambe tataria

kavyl písečný - Stipa borysthenica

kavyl olysalý - Stipa glabrata

kohátka kalíškatá - Tofieldia calyculata

kolenec pětimužný - Spergula pentandra

koniklec jarní - Pulsatilla vernalis

koniklec otevřený - Pulsatilla patens

kontryhel rozeklaný - Alchemilla fissa

kopyšník tmavý - Hedysarum hedysaroides

kosatec skalní - Iris humilis

kostřava ametystová - Festuca amethystina

kostřava hrská - Festuca drymeia

kotvice plovoucí - Trapa natans

kozinec písečný - Astragalus arenarius

krtičník jarní - Scrophularia vernalis

kruhatka Matthiolova - Cortusa matthioli

kruštík ostrokvětý - Epipactis leptochila

kuřička Gerardova - Minuartia gerardii

kuřička jarní - Minuartia verna

kuřinka obroubená - Spergularia maritima

kuřinka solná - Spergularia salina

kýchavice černá - Veratrum nigrum

kyvor lékařský - Ceterach officinarum

lakušník plihý - Batrachium rionii

lakušník trojdílný - Batrachium baudotii

len chlupatý - Linum hirsutum

lipnice alpská - Poa alpina

lipnice jesenická - Poa riphaera

lněnka bezlistenná - Thesium ebracteatum

lněnka rolní - Thesium dollineri

lněnka zobánkatá - Thesium rostratum

lýkovec vonný - Daphne cneorum

maceška nejmenší - Viola kitaibeliana

máčka plocholistá - Eryngium planum

mandloň nízká - Amygdalus nana

mařice pilovitá - Cladium mariscus

masnice vodní - Tillaea aquatica

mateřídouška karpatská - Thymus carpaticus

matizna bahenní - Oristecum palustre

mečík bahenní - Gladiolus palustris

měkčilka jednolistá - Malaxis monophyllos

měkkyně bahenní - Hammarbya paludosa

mochna Crantzova - Potentilla crantzii

mochna drobnokvětá - Potentilla micrantha

mochna jahodníkokvětá - Potentilla sterilis

mochna rozkladitá - Potentilla patula

muk (jeřáb) český - Sorbus bohemica

nehtovec přeslenitý - Illecebrum verticillatum

nepukalka plovoucí - Salvinia natans

odemka vodní - Catabrosa aquatica

ostřice bílá - Carex alba

ostřice Buxbaumova - Carex buxbaumii

ostřice ječmenovitá - Carex hordeistichos

ostřice pochvatá - Carex vaginata

ostřice pozdní krkonošská - Carex serotina subsp.

pseudoscandinavica

ostřice skalní - Carex rupestris

ostřice tmavá - Carex atrata

ostřice vláskovitá - Carex capillaris

ovsíř stepní - Helictotrichon desertorum

pampeliška besarabská - Taraxacum bessarabicum

pampeliška pozdní - Taraxacum serotinum

pěchava slatinná - Sesleria uliginosa

pelyněk Pančičův - Artemisia pancicii

pětiprstka obecná - Gymnadenia conopsea

hustokvětá subsp. densiflora

pcháč žlutoostenný - Cirsium brachycephalum

pískavice provensálská - Trigonella monspeliaca

plamének celolistý - Clematis integrifolia

plavín štítnatý - Namphoides peltata

plavuník trojklasý - Diphasiastrum tristachyum

plevnatec lesostepní - Danthonia alpina

ploštičník evropský - Cimicifuga europaea

pobřežnice jednokvětá - Litorella uniflora

podmrvka hadcová - Notholaena marantae

pochybek severní - Androsace septentrionalis

polej obecná - Pulegium vulgare

pomněnka úzkolistá - Myosotis stenophylla

popelivka sibiřská - Ligularia sibirica

potočnice malolistá - Nasturtium microphyllum

prasetník lysý - Hypochoeris glabra

prorostlík prutnatý - Bupleurum affine

prorostlík nejtenčí - Bupleurum tenuissimum

prstnatec plamatý - Dactylorhiza maculata

prstnatec Traunsteinerův - Dactylorhiza traunsteineri

prustka obecná - Hippuris vulgaris

pryšec lesklý - Tithymalus lucidus

pryšec vrbolistý - Tithymalus salicifolius

psineček alpský - Agrostis alpina

puchýřník sudetský - Cystopteris sudetica

pupavík pampeliškový - Colobium taraxacoides

puštička rozprostřená - Lindernia procumbens

razilka smrdutá - Aposeris foetida

rdest dlouholistý - Potamogeton praelongus

rdest hrotitý - Potamogeton friesii

rdestice hustolistá - Groenlandia densa

rohohlavec rovnorohý - Ceratocephala testiculata

rosnatka anglická - Drosera anglica

rosnatka prostřední - Drosera intermedia

roschodnice růžová - Rhodiola rosea

roschodník pýřitý - Sedum villosum

rozrazil chudobkovitý - Veronica bellidioides

rozrazil slanistý - Veronica scardica

rožec hadcový - Cerastium alsinifolium

rožec Tenoreův - Cerastium tenoreanum

ruměnice písečná - Onosma arenarium

rýt velkokališní - Reseda phyteuma

řečanečka menší - Caulinia minor

řeřišnice malokvětá - Cardamine parviflora

řeřišnice Opizova - Cardamine opizii

řeřišnice rýtolistá - Cardamine resedifolia

řeřišničník skalní - Cardaminopsis petraea

sinokvět chrpovitý - Jurinea cyanoides

sítina hlavatá - Juncus capitatus

sítina rybniční - Juncus tenageia

sítina kulatoplodá - Juncus sphaerocarpus

sítina slatinná - Juncus subnodulosus

sítina tmavá - Juncus atratus

sivěnka přímořská - Glaux maritima

skalnatka (písečnice) - Czernohorskya grandiflora

velkokvětá

sklenobýl belistý - Epipogium aphyllum

skrytěnka bodlinatá - Crypsis aculeata

sleziník černý - Asplenium adianthumnigrum

sleziník klamný - Aspenium adulterinum

smldník kmínolistý - Peucedanum carvifolia

smrkovník plazivý - Goodyera repens

snědovka kulatoplodá - Loncomelos sphaerocarpus

solenka Valerandova - Samolus valerandii

solnička panonská - Suaeda pannonica

srpovník karbinocolistý - Klasea lycopifolia

starček bažinný - Senecio paludosus

starček skalní - Senecio rupestris

starček zlatý - Senecio doria

stařinec (starček) - Tephroseris longifolia

dlouholistý

stařinec (starček) oranžový - Tephroseris aurantiaca

stulík malý - Nuphar pumila

suchopýr štíhlý - Eriophorum gracile

světlík slovenský - Euphrasia slovaca

svízel sudetský - Galium sudeticum

svízelka piemontská - Cruciata pedemontana

šabřina tatarská - Conioselinum tataricum

šalvěj vlnatá - Salvia aethiopis

šášina načernalá - Schoenus nigricans

šášina rezavá - Schoenus ferrugineus

šídlatka jezerní - IsoĚtes lacustris

šídlatka ostnovýtrusá - IsoĚtes tenella

škarda panonská - Crepis pannonica

škarda sibiřská - Crepis sibirica

švihlík krutiklas - Spiranthes spiralis

timoj trojlaločný - Laser trilobum

tomkovice plazivá - Hierochloe repens

tořič čmelákovitý - Ophrys holosericea

tořič muchonosný - Ophrys insectifera

tořič včelonosný - Ophrys apifera

toříček jednohlízný - Herminium monorchis

trojřadka Micheliova - Dichostylis micheliana

třtina nachová - Calamagrostis purpurea

třtina tuhá - Calamagrostis stricta

tučnice česká - Pinguicula bohemica

tuřice (ostřice) dvoudomá - Vignea dioica

tuřice (ostřice) - Vignea chordorrhiza

šlahounovitá

tuřice (ostřice) úzkolistá - Vignea stenophylla

úložník (rozrazil) pochybný - Pseudolysimachion spurium

úpor přeslenitý - Elatine alsinastrum

včelník rakouský - Dracocephalum austriacum

vikev horomilná - Vicia oreophila

violka bílá - Viola alba

violka vyšší - Viola elatior

vítod douškolistý - Polygala serpyllifolia

volovec vrbolistý - Buphthalmum salicifolium

vranečkovec švýcarský - Lycopodioides helveticum

vratička heřmánkolistá - Botrychium matricariifolium

vratičkovec mnohoklaný - Sceptridium multifidum

vrba borůvkovitá - Salix myrtilloides

vrba bylinná - Salix herbacea

vrba černající - Salix myrsinifolia

vrba dvoubarvá - Salix bicolor

vrba laponská - Salix lapponum

vstavač řídkokvětý - Orchis laxiflora

vstavač trojzubý - Orchis tridentata

všivec krkonošský - Pedicularis sudetica

všivec statný - Pedicularis exaltata

všivec žezlovitý - Pedicularis
sceptrum-carolinum

zapalička veliká - Tordylium maximum

zdrojovka prameništní - Montia fontana

zeměžluč přímořská - Centaurium litorale

zevar úzkolistý - Sparganium angustifolium

zimozelen okolíkatý - Chimaphila umbellata

zvonek český jesenický - Campanula bohemica

subsp. gelida

zvonek sudetský - Campanula sudetica

zvonovec liliolistý - Adenophora liliifolia

židoviník německý - Myricaria germanica

žluťucha jednoduchá - Thalictrum simplex

Houby:

bolinka černohnědá - Camarops tubulina

čirůvka hnědočervenavá - Tricholoma inodermeum

čirůvka Josserandova - Dermoloma josserandii

hlívička jedlová - Hohenbuehelia abietinum

hlívovec ostnovýtrusný - Rhodotus palmatus

hřib Fechtnerův - Boletus fechtneri

hřib královský - Boletus regius

hřib moravský - Boletus (Xerocomus)
moravicus

holubinka blaťácká - Rusula helodes

hvězdovka Pouzarova - Geastrum pouzarii

káčovka ploská - Biscogniauxia simplicitor

kuřinec subarktický - Ramariopsis subarctica

květka písečná - Montagnea arenaria

lanýž letní - Tuber aestivum

lošáček statný - Phellodon confluens

muchomůrka císařka - Amanita caesarea

muchomůrka Vittadiniho - Amanita vittadinii

náramkovitka žlutozelená - Floccularia straminea

plstnatec různotvarý - Spongipellis fractipes

polnička stepní - Agrocybe stepposa

rudoušek tmavý - Rhodocybe obscura

slizečka chlupatá - Xerula melanotricha

šamonie modrající - Chamonixia caespitosa

špička stepní - Marasmiellus carneopallidus

ucháčovec šumavský - Pseudorhizina sphaeospora

václavka bažinná - Armillaria ectypa

vláknice zašpičatělá - Inocybe acutella

2. Za druhy silně ohrožené se prohlašují

Rostliny cévnaté:

bahnička chudokvětá - Eleocharis quinqueflora

bazanovec kytkokvětý - Naumburgia thyrsiflora

běloprstka horská - Leucorchis albida

bříza zakrslá - Betula nana

bublinatka prostřední - Utricularia intermedia

cídivka (přeslička) - Hippochaete hyemalis

přezimující

česnek hranatý - Allium angulosum

česnek tuhý - Allium strictum

čičorka pochvatá - Coronilla vaginalis

devaterka rozprostřená - Fumana procumbens

dvouřadec pozdní - Cleistogenes serotina

hladýš pruský - Laserpitium pruthenicum

hlavinka horská - Trunsteinera globosa

hořec šumavský - Gentiana pannonica

hořeček nahořklý - Gentianella amarella

hořeček žlutavý - Gentianella lutescens

hořepník luční - Pneumonanthe vulgaris

hrachor různolistý - Lathyrus heterophyllus

hvězdoš podzimní - Callitriche harmaphroditica

hvozdík Lumnitzerův - Dianthus lumnitzeri

hvozdík kartouzek - Dianthus carthusianorum

úzkolistý subsp. capilifrons

hvozdík pyšný - Dianthus superbus

hvozdík sivý - Dianthus gratianopolitanus

chrpa horská - Cyanus montanus

chudina zední - Draba muralis

jalovec obecný nízký - Juniperus communis
subsp. alpina

jednokvítek velekvětý - Moneses uniflora

jestřábník alpský - Hieracium alpinum

jinořadec kadeřavý - Cryptogramma crispa

kapradina plevinatá - Polystichum braunii

kapradinka skalní - Woodsia ilvensis

kavyl chlupatý - Stipa dasyphylla

kavyl sličný - Stipa pulcherrima

kavyl Smirnovův - Stipa smirnovii

kavyl tenkolistý - Stipa tirsa

koniklec luční - Pulsatilla pratensis

koniklec velkokvětý - Pulsatilla grandis

konitrud lékařský - Gratiola officinalis

korálice trojklanná - Corallorhiza trifida

kosatec bezlistý - Iris aphylla

kosatec nízký - Iris pumila

kosatec pestrý - Iris variegata

kosatec sibiřský - Iris sibirica

kosatec trávovitý - Iris graminea

kostřava peřestá - Festuca versicolor

kozinec bezlodyžný - Astragalus excapus

kozinec rakouský - Astragalus austriacus

kropenáč vytrvalý - Swertia perennis

kruštík bahenní - Epipactis palustris

kruštík drobnolistý - Epipactis microphylla

kruštík polabský - Epipactis albensis

kruštík růžkatý - Epipactis muelleri

křivatec český - Gagea bohemica

ladoňka dvoulistá - Scilla bifolia

leknín bělostný - Nymphaea candida

leknín bílý - Nymphaea alba

lilie cibulkonosná - Lilium bulbiferum

lipnice plihá - Poa laxa

lomikámen latnatý - Saxifraga paniculata

lomikámen růžicovitý - Saxifraga decipiens

lomikámen trojprstý - Saxifraga tridactylites

lomikámen vstřícnolistý - Saxifraga oppositifolia

mečík obecný - Gladiolus imbricatus

medvědice lékařská - Arctostaphylos uva-ursi

okrotice červená - Cephalanthera rubra

oman německý - Inula germanica

oměj jedhoj - Aconitum anthora

oměj tuhý - Aconitum firmum

ostružiník moruška - Rubus chamaemorus

ostřice černoklasá - Carex melanostachya

ostřice chudá - Carex paupercula

ostřice lemovaná - Carex hostiana

ostřice mokřadní - Carex limosa

ostřice plstnatoplodá - Carex lasiocarpa

ostřice ptačí nožka - Carex ornithopoda

ostřice šupinoplodá - Carex lepidocarpa

ostřice žitná - Carex secalina

ožanka čpavá - Teucrium scordium

ožanka horská - Teucrium montanum

plavuník alpský - Diphasiastrum alpinum

plavuník Isslerův - Diphasiastrum issleri

plavuňka zaplavovaná - Lycopodiella inundata

potočnice lékařská - Nasturtium officinale

prstnatec bezový - Dactylorhiza sambucina

prstnatec pleťový - Dactylorhiza incarnata

prvosenka nejmenší - Primula minima

pryšec bahenní - Tithymalus palustris

pryšec hranatý - Tithymalus angulatus

pryskyřník ilyrský - Ranunculus illyricus

pryskyřník veliký - Ranunculus lingua

rdest alpský - Potamogeton alpinus

rosnatka okrouhlolistá - Drosera rotundifolia

rudohlávek jehlancovitý - Anacamptis pyramidalis

růžkatec potopený - Ceratophyllum submersum

řezan pilolistý - Stratiotes aloides

sesel pestrý - Seseli varium

sinokvět měkký - Jurinea mollis

sítina slanisková - Juncus gerardii

sleziník hadcový - Asplenium cuneifolium

smil písečný - Helichrysum arenarium

starček poříční - Senecio fluviatilis

starček roketolistý - Senecio erucifolius

stařinec (starček) celolistý - Tephroseris integrifolia

stračka vyvýšená - Delphinium elatum

střevíčník pantoflíček - Cypripedium calceolus

suchopýrek alpský - Baeothryon (Trichophorum)
alpinum

šafrán bělokvětý - Crocus albiflorus

šafrán karpatský - Crocus heuffelianus

šater latnatý - Gypsophila paniculata

šater svazčitý - Gypsophila fastigiata

šicha černá - Empetrum nigrum

šišák hrálolistý - Scutellaria hastifolia

tis červený - Taxus baccata

topolovka bledá - Alcea biennis

třezalka sličná - Hypericum elegans

třtina pestrá - Calamagrostis varia

třtina pobřežní - Calamagrostis pseu
dophragmites

tučnice obecná - Pinguicula vulgaris

úrazník uzlovitý - Sagina nodosa

vemeníček zelený - Coeloglossum viride

větrnice (sasanka) - Anemonastrum narcissiflorum

narcisokvětá

violka nízká - Viola pumila

violka obojaká - Viola ambigua

violka slatinná - Viola stagnina

violka žlutá - Viola lutea

vranaček brvitý - Selaginella selaginoides

vrba velkolistá - Salix appendiculata

vstavač bledý - Orchis pallens

vstavač mužský - Orchis mascula

vstavač nachový - Orchis purpurea

vstavač obecný - Orchis morio

vstavač osmahlý - Orchis ustulata

vstavač vojenský - Orchis militaris

všivec bahenní - Pedicularis palustris

všivec mokřadní - Pedicularis sylvatica

záraza síťnatá - Orobanche reticulata

zběhovec jehlancovitý - Ajuga pyramidalis

zdrojovka pobřežní - Montia hallii

zevar nejmenší - Sparganium minimum

zvonečník hlavatý - Phyteuma orbiculare

zvonek hadincovitý - Campanula cervicaria

zvonek vousatý - Campanula barbata

žluťucha slatinná - Thalictrum flavum

Houby:

kalichovka luční - Omphalina discorosea

klouzek žlutavý - Suillus flavidus

kukmák dřevní - Volvariella caesiotincta

mozkovka rosolovitá - Ascotremella faginea

modralka laponská - Amylocystis lapponica

ouško citronové - Otidea concinna

pavučinec nancyský - Cortinarius nanceinensis

pazoubek zelený - Microglossum viride

plžatka smrková - Hygrophorus piceae

strmělka suchomilná - Clitocybe barbulatum

ušíčko jedlové - Pseudoplectania vogesiaca

voskovka cihlová - Hygrocybe sciophana

zvonkovka Babingtonova - Entoloma babingtonii

3. Za druhy ohrožené se prohlašují

Rostliny cévnaté:

aron plamatý - Arum maculatum

bělozářka liliovitá - Anthericum liliago

bledule jarní - Leucojum vernum

brambořík nachový - Cyclamen purpurascens

cídivka (přeslička) - Hippochaeta ramosissima

větevnatá

černýš český - Melampyrum bohemicum

česnek hadí - Allium victorialis

divizna brunátná - Verbascum phoeniceum

dřín obecný - Cornus mas

dřípatka horská - Soldanella montana

dub pýřitý (šípák) - Quercus pubescens

dvojštítek měnlivý - Biscutella varia

ďáblík bahenní - Calla palustris

hadí mord nachový - Scorzonera purpurea

hadilka obecná - Ophioglossum vulgatum

hlaváček jarní - Adonanthe vernalis

hořepník tolitovitý - Pneumonanthe asclepiadea

hvězdice chlumní - Aster amellus

hvozdík křovištní - Dianthus seguieri

chrpa chlumní - Cyanus triumfettii

kamzičník rakouský - Doronicum austriacum

kapradiník bažinný - Thelypteris palustris

kavyl Ivanův - Stipa joannis

klikva bahenní - Oxycoccus palustris

koniklec bílý - Pulsatilla scherfelii

koprníček bezobalný - Mutellina purpurea

koprník štětinolistý - Meum athamanticum

kostival český - Symphytum bohemicum

koulenka vyšší - Globularia punctata

kozinec dánský - Astragalus danicus

kozinec vičencovitý - Astragalus onobrychis

kručinečka křídlatá - Genistella sagittalis

kruštík modrofialový - Epipactis purpurata

kruštík tmavočervený - Epipactis atrorubens

kyhanka sivolistá - Andromeda polifolia

kýchavice bílá - Veratrum album

len tenkolistý - Linum tenuifolium

len žlutý - Linum flavum

lilie zlatohlávek - Lilium martagon

lomikámen cibulkatý - Saxifraga bulbifera

medovník velkokvětý - Melittis melissophyllum

měsíčnice vytrvalá - Lunaria rediviva

modravec tenkokvětý - Leopoldia tenuiflora

mochna chlumní - Potentilla collina

středočeská subsp. lindackeri

mochna skalní - Potentilla rupestris

mochna zlatokvětá - Potentilla parviflora

duryňská subsp. thuringiaca

okrotice bílá - Cephalanthera damasonium

okrotice dlouholistá - Cephalanthera longifolia

oman oko Kristovo - Inula oculus-christi

oměj pestrý - Aconitum variegatum

oměj šalamounek - Aconitum callibotryon

oměj vlčí - Aconitum vulparia

ostřice tlapkatá - Carex pediformis

pampeliška bahenní - Taraxacum palustre

pérovník pštrosí - Matteucia struthiopteris

pětiprstka žežulník - Gymnadenia conopsea

plamének přímý - Clematis recta

plavuň pučivá - Lycopodium annotinum

plavuník Zeilerův - Diphasiastrum zeileri

plavuník zploštělý - Diphasiastrum complanatum

pleška stopkatá - Calycocorsus stipitatus

prha chlumní - Arnica montana

prostřelenec (hořec) křížatý - Tretorhiza cruciata

prstnatec májový - Dactylorhiza majalis

prstnatec listenatý - Dactylorhiza longebracteata

pryšec huňatý - Tithymalus villosus

pupečník obecný - Hydrocotyle vulgaris

rojovník bahenní - Ledum palustre

sasankovka (sasanka) lesní - Anemone sylvestris

sněženka předjarní - Galanthus nivalis

šicha obojaká - Empetrum hermaphroditum

tařice skalní - Aurinia saxatilis

tolije bahenní - Parnassia palustris

trávnička obecná hadcová - Armeria vulgaris subsp.

serpentini

třemdava bílá - Dictamnus albus

tuřice (ostřice) blešní - Vignea pulicaris

tuřice (ostřice) Davallova - Vignea davalliana

upolín evropský - Trollius altissimus

vachta trojlistá - Menyanthes trifoliata

vemeník dvoulistý - Platanthera bifolia

vemeník zelenavý - Platanthera chlorantha

vranec jedlový - Huperzia selago

vratička měsíční - Bottrychium lunaria

vrba plazivá - Salix repens

vřesovec pleťový - Erica herbacea

zimostrázek nízký - Polygaloides chamaebuxus

zlatovlásek obecný - Crinittina linosyris

zvonek boloňský - Campanula bononiensis

zvonek český - Campanula bohemica

zvonek sibiřský - Campanula sibirica

žebratka bahenní - Hottonia palustris

žluťucha smrdutá - Thalictrum foetidum

Houby:

holubinka olšinná - Russula alnetorum

hvězdovka uherská - Geastrum hungaricum

kržatka vrásčitá - Tubaria confragosa

loupavka vápencová - Hysterangium calcareum

prášivka bažinná - Bovista paludosa

šupinovka Henningsova - Pholiota henningsii

Příloha 03

Příl.III

1. Za druhy kriticky ohrožené se prohlašují:

Bezobratlí (Avertebrata)

cikáda viničná - Tibicen haematodes

chrobák - Bolbelasmus unicornis

chrobák pečlivý - Copris lunaris

jasoň červenooký - Parnassius apollo

jasoň dymnivkový - Parnassius mnemosyne

listonoh jarní - Lepidurus apus

listonoh letní - Triops cancriformis

kobylka sága - Saga pedo

krasec - Capnodis tenebrionis

krasec - Eurythyrea quercus

krasec - Sphaenoptera antiqua

krasec uherský - Anthaxia hungarica

kudlanka nábožná - Mantis religiosa

modrásek černoskvrnný - Maculinea arion

modrásek hořcový - Maculinea alcon

pakudlanka jižní - Mantispa styriaca

perlorodka říční - Margaritana margaritifera

pestrokřídlec podražcový - Zerynthia polyxena

ploskoroh - Libelloides spp.

rak kamenáč - Astacus torrentium

rak říční - Astacus fluviatilis

roháček - Ceruchus chrysomelinus

střevlík - Carabus auratus

střevlík - Carabus clathratus

střevlík - Carabus hungaricus

střevlík - Carabus menetriesi

střevlík - Carabus nitens

štír kýlnatý - Euscorpius carpathicus

tesařík alpský - Rosalia alpina

tesařík broskvoňový - Purpuricenus kaehleri

tesařík - Megopis scabricornis

velevrub malířský - Unio pictorum

žábronožky - Anostraca spp.

Obratlovci (Vertebrata)

Ryby (Pisces) a Kruhoústí (Cyclostomata)

drsek menší - Zingel streber

drsek větší - Zingel zingel

hrouzek Kesslerův - Gobio kessleri

mihule potoční - Lampetra planeri

mihule ukrajinská - Eudontomyzon mariae

sekavčík horský - Sabanejewia aurata

Obojživelníci (Amphibia)

blatnice skvrnitá - Pelobates fuscus

čolek hranatý - Triturus helveticus

čolek karpatský - Triturus montandoni

čolek velký - Triturus cristatus

ropucha krátkonohá - Bufo calamita

skokan menší - Rana lessonae

skokan skřehotavý - Rana ridibunda

Plazi (Reptilia)

ještěrka zelená - Lacerta viridis

užovka stromová - Elaphe longissima

zmije obecná - Vipera berus

želva bahenní - Emys orbicularis

Ptáci (Aves)

břehouš černoocasý - Limosa limosa

bukač velký - Botaurus stellaris

bukáček malý - Ixobrychus minutus

drop velký - Otis tarda

dytík úhorní - Burhinus oedicnemus

chřástal malý - Porzana parva

jeřáb popelavý - Grus grus

koliha velká - Numenius arquata

kolpík bílý - Platalea leucorodia

kulík hnědý - Endromias morinellus

luňák červený - Milvus milvus

luňák hnědý - Milvus migrans

mandelík hajní - Coracias garrulus

morčák velký - Mergus merganser

orel křiklavý - Aquila pomarina

orel mořský - Haliaeetus albicilla

orel skalní - Aquila chrysaetos

orlovec říční - Pandion haliaeetus

ostralka štíhlá - Anas acuta

polák malý - Aythya nyroca

poštolka rudonohá - Falco vespertinus

puštík bělavý - Strix uralensis

raroh velký - Falco cherrug

rybák černý - Chlidonias niger

skalník zpěvný - Monticola saxatilis

slavík modráček tundrový - Luscinia svecica svecica

sokol stěhovavý - Falco peregrinus

strnad luční - Miliaria calandra

strnad zahradní - Emberiza hortulana

tenkozubec opačný - Recurvirostra avosetta

tetřev hlušec - Tetrao urogallus

vodouš rudonohý - Tringa totanus

volavka červená - Ardea purpurea

výreček malý - Otus scops

zedníček skalní - Tichodroma muraria

Savci (Mammalia)

bobr evropský - Castor fiber

kočka divoká - Felis sivestris

medvěd hnědý - Ursus arctos

plch zahradní - Eliomys quercinus

sysel obecný - Citellus citellus

vlk - Canis lupus

vrápenec malý - Rhinolophus hipposideros

vrápenec velký - Rhinolophus ferrumequinum

2. Za druhy silně ohrožené se prohlašují:

Bezobratlí (Avertebrata)

hnedásek osikový - Euphydryas maturna

chroust opýřený - Anoxia pilosa

kovařík - Ludius ferrugineus

krajník - Calosoma auropunctatum

martináč hrušňový - Saturnia pyri

okáč skalní - Hipparchia briseis

pačmelák cizopasný - Psythirus rufipes

páchník hnědý - Osmoderma eremita

potápník široký - Dytiscus latissimus

přástevník mařinkový - Eucharia casta

přástevník svízelový - Claetis maculosa

střevlík - Carabus scabriusculus

střevlík - Carabus variolosus

stužkonoska vrbová - Catocala electa

škeble rybničná - Anodonta cygnea

tesařík obrovský - Cerambyx cerdo

tesařík zavalitý - Ergates faber

tesařík - Trafosoma depsarium

zdobenec - Gnorimus spp.

zlatohlávek chlupatý - Tropinota hirta

zubokřídlec dubový - Marumba quercus

žluťásek borůvkový - Colias palaeno

Obratlovci (Vertebrata)

Ryby (Pisces) a Kruhoústí (Cyclostomata)

ostrucha křivočará - Pelecus cultratus

ouklejka pruhovaná - Alburnoides bipunctatus

sekavec písečný - Cobitis taenia

Obojživelníci (Amphibia)

čolek horský - Triturus alpestris

čolek obecný - Triturus vulgaris

mlok skvrnitý - Salamandra salamandra

rosnička zelená - Hyla arborea

skokan rašelinný - Rana arvalis

skokan štíhlý - Rana dalmatina

skokan zelený - Rana esculenta

Plazi (Reptilia)

ještěrka obecná - Lacerta agilis

ještěrka živorodá - Lacerta vivipara

slepýš křehký - Anguis fragilis

užovka hladká - Coronella austriaca

užovka podplamatá - Natrix tessellata

Ptáci (aves)

bekasina otavní - Gallinago gallinago

bělořit šedý - Oenanthe oenanthe

čáp černý - Ciconia nigra

čírka modrá - Anas querquedula

datlík tříprstý - Picoides tridactylus

drozd cvrčala - Turdus iliacus

dřemlík tundrový - Falco columbarius

dudek chocholatý - Upupa epops

hohol severní - Bucephala clangula

holub doupňák - Columba oenas

chřástal kropenatý - Porzana porzana

chřástal polní - Crex crex

chřástal vodní - Rallus aquaticus

jeřábek lesní - Tetrastes bonasia

kalous pustovka - Asio flammeus

kavka obecná - Corvus monedula

konipas luční - Motacilla flava

kos horský - Turdus torquatus

krahujec obecný - Accipiter nisus

krutihlav obecný - Jynx torquilla

křepelka polní - Coturnix coturnix

kulíšek nejmenší - Glaucidium passerinum

kvakoš noční - Nycticorax nycticorax

ledňáček říční - Alcedo atthis

lejsek malý - Ficedula parva

lelek lesní - Caprimulgus europaeus

linduška horská - Anthus spinoletta

linduška úhorní - Anthus campestris

lžičák pestrý - Anas clypeata

moták lužní - Circus pygargus

moták pilich - Circus cyaneus

ostříž lesní - Falco subbuteo

pěnice vlašská - Sylvia nisoria

pěvuška podhorní - Prunella collaris

pisík obecný - Actitis hypoleucos

potápka rudokrká - Podiceps grisegena

racek černohlavý - Larus melanocephalus

rákosník velký - Acrocephalus arundinaceus

rybák obecný - Sterna hirundo

skřivan lesní - Lullula arborea

slavík modráček - Luscinia svecica cyanecula

středoevropský

slavík tmavý - Luscinia luscinia

sova pálená - Tyto alba

strakapoud bělohřbetý - Dendrocopos leucotos

strakapoud jižní - Dendrocopos syriacus

sýc rousný - Aegolius funereus

sýček obecný - Athene noctua

sýkořice vousatá - Panurus biarmicus

tetřívek obecný - Tetrao tetrix

ťuhýk menší - Lanius minor

ťuhýk rudohlavý - Lanius senator

včelojed lesní - Pernis apivorus

vlha pestrá - Merops apiaster

vodouš kropenatý - Tringa ochropus

volavka bílá - Egretta alba

volavka stříbřitá - Egretta garzetta

zrzohlávka rudozobá - Netta rufina

žluva hajní - Oriolus oriolus

Savci (Mammalia)

los evropský - Alces alces

myšivka horská - Sicista betulina

netopýr černý - Barbastella barbastellus

netopýr parkový - Pipistrellus nathusii

netopýr pobřežní - Myotis dasycneme

netopýr stromový - Nyctalus leisleri

netopýr velkouchý - Myotis bechsteini

netopýr velký - Myotis myotis

netopýr ostrouchý - Myotis blythi oxygnatus

rejsek horský - Sorex alpinus

rys ostrovid - Lynx lynx

vydra říční - Lutra lutra

3. Za druhy ohrožené se prohlašují

Bezobratlí (Avertebrata)

batolec - Apatura spp.

bělopásek - Limenitis spp.

bělopásek - Neptis spp.

číhalka pospolitá - Atherix ibis

čmelák - Bombus spp.

drabčík - Emus hirtus

chrobák ozbrojený - Odontaeus armiger

chrobák vrubounovitý - Sisyphus schaefferi

chroust mlynařík - Polyphylla fullo

kovařík - Lacon spp.

kozlíček jilmový - Saperda punctata

krajník hnědý - Calosoma inquisitor

krajník pižmový - Calosoma sycophanta

krasec měďák - Chalcophora mariana

lišaj pryšcový - Celerio euphorbiae

majka - Meloe spp.

mravenec - Formica spp.

můra - Phragmatiphila nexa

nosorožík kapucínek - Oryctes nasicornis

otakárek fenyklový - Papilio machaon

otakárek ovocný - Iphiclides podalirius

perleťovec mokřadní - Proclossiana cunomia

prskavec - Brachinus spp.

rak bahenní - Astacus leptodactylus

roháč obecný - Lucanus cervus

střevlík - Carabus arcensis

střevlík - Carabus irregularis

střevlík - Carabus obsoletus

střevlík - Carabus problematicus

střevlík - Carabus scheidleri

střevlík - Carabus ullrichi

svižník - Cicindela spp.

(s výjimkou C. hybrida)

šídlo rašelinné - Aeschna subarctica

zdobenec - Trichius spp.

zlatohlávek skvostný - Potosia aeruginosa

zlatohlávek - Oxythyrea funesta

Obratlovci (Vertebrata)

Ryby (Pisces) a Kruhoústí (Cyclostomata)

cejn perleťový - Abramis sapa

jelec jesen - Leuciscus idus

ježdík žlutý - Gymnocephalus schraetser

kapr obecný (sazan) - Cyprinus carpio

mník jednovousý - Lota lota

piskoř pruhovaný - Misgurnus fossilis

plotice lesklá - Rutilus pigus

střevle potoční - Phoxinus phoxinus

vranka obecná - Cottus gobio

vranka pruhoploutvá - Cottus poecilopus

Obojživelníci (Amphibia)

kuňka ohnivá - Bombina bombina

kuňka žlutobřichá - Bombina variegata

ropucha zelená - Bufo viridis

ropucha obecná - Bufo bufo

Plazi (Reptilia)

užovka obojková - Natrix natrix

Ptáci (Aves)

bekasina větší - Gallinago media

bramborníček černohlavý - Saxicola torquata

bramborníček hnědý - Saxicola rubetra

brkoslav severní - Bombycilla garrulus

břehule říční - Riparia riparia

cvrčilka slavíková - Locustella luscinioides

čáp bílý - Ciconia ciconia

čírka obecná - Anas crecca

hýl rudý - Carpodacus erythrinus

chocholouš obecný - Galerida cristata

jestřáb lesní - Accipiter gentilis

kopřivka obecná - Anas strepera

kormorán velký - Phalacrocorax carbo

koroptev polní - Perdix perdix

krkavec velký - Corvus corax

lejsek šedý - Muscicapa striata

moták pochop - Circus aeruginosus

moudivláček lužní - Remiz pendulinus

ořešník kropenatý - Nucifraga caryocatactes

potápka černokrká - Podiceps nigricollis

potápka malá - Podiceps ruficollis

potápka roháč - Podiceps cristatus

rorýs obecný - Apus apus

slavík obecný - Luscinia megarhynchos

sluka lesní - Scolopax rusticola

strakapoud prostřední - Dendrocopos medius

ťuhýk obecný - Lanius collurio

ťuhýk šedý - Lanius excubitor

vlaštovka obecná - Hirundo rustica

výr velký - Bubo bubo

Savci (Mammalia)

bělozubka bělobřichá - Crocidura leucodon

křeček polní - Cricetus cricetus

netopýr Brandtův - Myotis brandti

netopýr brvitý - Myotis emarginatus

netopýr dlouhouchý - Plecotus austriacus

netopýr pestrý - Vespertilio murinus

plch lesní - Dryomys nitedula

plch velký - Glis glis

tchoř stepní - Putorius eversmanni

veverka obecná - Sciurus vulgaris

Příloha 04

Příl.IV

Vzor provedení služebního odznaku, razítka a průkazů

Popis služebního odznaku:

Služební odznak je oválného tvaru postaveného na výšku o rozměrech 6,5 x 5 cm, zelené barvy, se zlatým okrajem. Uprostřed oválu je velký státní znak České republiky. Po obvodu znaku je zlatý nápis „Ochrana přírody a krajiny České republiky“. Odznak je kovový, smaltovaný.

Popis úředního razítka strážce podle § 20 odst. 2 vyhlášky:

Razítko má tvar obdélníku na šířku o rozměrech 7 x 2 cm s textem obsahujícím název orgánu, který stráž do funkce ustanovil, a dále s textem „stráž ochrany přírody a krajiny“. Obsahem razítka je též jeho identifikační číslo.

Typ I. Služební průkaz

Přední strana služebního průkazu obsahuje následující údaje:

Pod horním okrajem průkazu je nápis „Ochrana přírody a krajiny České republiky“. V levé části průkazu je rámeček na fotografii nositele. V pravé polovině průkazu je výrazný nápis „Služební průkaz“, pod kterým je údaj o čísle průkazu, jménu a rodném čísle jeho držitele a údaj o území, pro které je průkaz vydán. Na přední straně je rovněž místo pro datum, označení orgánu, který průkaz vydal, a podpis odpovědného pracovníka.

Zadní strana služebního průkazu obsahuje v levé polovině velký státní znak České republiky a v pravé tento text:

Držitel služebního průkazu má právo při výkonu své pracovní činnosti ve smyslu ustanovení § 62 a 85 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny:

– kontrolovat dodržování předpisů o ochraně přírody a krajiny,

– vstupovat v nezbytných případech na cizí pozemky, přitom provádět potřebná měření, sledování, dokumentaci a požadovat informace nezbytné ke zjištění stavu přírodního prostředí.

Při výkonu této činnosti je držitel služebního průkazu povinen co nejvíce šetřit vstupem dotčené pozemky, jakož i všechna práva vlastníka.

Vstup do prostorů a objektů užívaných ozbrojenými silami a ozbrojenými sbory se řídí zvláštními předpisy.

Typ II. Služební průkaz strážce

Přední strana služebního průkazu obsahuje následující údaje:

Pod horním okrajem průkazu je nápis „Ochrana přírody a krajiny České republiky“. V levé části průkazu je rámeček na fotografii nositele. V pravé polovině průkazu je výrazný nápis „Služební průkaz strážce“, pod kterým je údaj o čísle průkazu, jménu a rodném čísle jeho držitele a údaj o území, pro které je průkaz vydán. Na přední straně je rovněž místo pro datum, označení orgánu, který průkaz vydal, a podpis odpovědného pracovníka.

Zadní strana služebního průkazu obsahuje v levé polovině velký státní znak České republiky a v pravé tento text:

Držitel průkazu strážce je oprávněn ve smyslu ustanovení § 62 a 81 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny:

- kontrolovat dodržování předpisů o ochraně přírody a krajiny,

- zjišťovat totožnost osob, které porušují předpisy na ochranu přírody,

- ukládat a vybírat blokové pokuty za přestupky na úseku ochrany přírody podle zákona ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích.

V případě bezprostředního ohrožení zájmů chráněných podle části druhé, třetí a čtvrté zákona ČNR č. 114/1992 Sb. je strážce oprávněn k pozastavení rušivé činnosti. O svém opatření bezodkladně vyrozumí územně příslušný orgán ochrany přírody, který je potvrdí, změní nebo zruší nejpozději do 15ti dnů od jeho vydání.

Typ III. Průkaz zpravodaje

Přední strana průkazu zpravodaje obsahuje následující údaje:

Pod horním okrajem průkazu je nápis „Ochrana přírody a krajiny České republiky“. V levé části průkazu je rostlinný motiv tvořený lipovými listy. V pravé polovině průkazu je výrazný nápis „Průkaz zpravodaje“, pod kterým je uvedeno číslo průkazu, jméno jeho držitele a číslo držitelova občanského průkazu. Dále je tam údaj o území, pro které je průkaz vydán a místo pro datum, označení orgánu, který průkaz vydal a podpis odpovědného pracovníka.

Zadní strana průkazu zpravodaje obsahuje v levé polovině velký státní znak České republiky a v pravé tento text:

Držitel průkazu zpravodaje je členem stráže přírody ve smyslu ustanovení § 81 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Posláním stráže přírody a je kontrola dodržování předpisů o ochraně přírody a krajiny.

Zpravodaj v územním obvodu vymezeném na přední straně tohoto průkazu provádí podle pokynů orgánu ochrany přírody a krajiny, který ho ustanovil, sledování stavu přírody. Při své práci používá jednoduché přístroje, fotografické aparáty, mapy a jinou dokumentaci.

Všechny příslušné orgány, organizace a osoby se žádají, aby držiteli tohoto průkazu plnění funkce stráže přírody umožnily.

Příloha 05

Příl.V

Do kategorie „Národní přírodní rezervace“ se převádějí:

Název Okres Katastrální území Zřízeno
Adršpašsko-teplické skály NA, TU Dol. Adršpach, Dol. Teplice, Teplice n.M.,Skály,Studnice, Hodkovlce, Janovice Výnos MŠANO č. 143.547/33 (31. 12. 1933)
Bílá strž KT Hamry, Hojsova Stráž Výnos MK ČSR č. 18. 355/72 (29. 12. 1972)
Bohdanečský rybník a rybník PU Lázně Bohdaneč + Výnos MŠVU č. 104.708/51 (9. 11. 1951) a
Matka &nbsp &nbsp výnos MŠVU č. 107.439/51 (27. 12. 1951)
Boubínský prales PT Horní Vitavice, Včelná p.B. + Výnos MŠVU č. 2. 224/58 ( 15. 1. 1958)
Bořen TP, MO Chouč, Bílina, Liběšice Výnos MK ČSR č. 8.826/76 (10. 2. 1977)
Božídarské rašeliniště KV Boží Dar, Jáchymov, Rýžovna xVýnos MŠK č. 38.070/65 (24. 9. 1965)
Broumovské stěny NA Bělý, Božanov, Hlavňov,Hony Křinice, Martínkovice, Slavný, Suchý Důl Výnos MK č. 55.763/55 (5. 3. 1956)
Brouskův mlýn CB Jílovice, Třebeč, Dvorce, Hluboká u Borovan Vyhláška OÚ Češ. Budějovice (30. 12. 1991)
Břehyně-Pecopala CL Doksy, Hradčany xVýnos MKI č. 11.034/67 (26. 9. 1967)
Bukačka RK Sedloňov +Výnos MK č. 26.376/54 (5. 5. 1954)
Cahnov - Soutok BV Lanžhot + Vyhláška MŠVU č. 172.995/49 (19. 12. 1949)
Čantoria FM Nýdek Vyhláška ONV Frýdek-Mlstek (20. 1. 1988)
Černé a Čertovo jezero KT Hojsova Stráž, Železná. Ruda II Výnos MŠANO č. 143.547/33 (31. 12. 1933)
Čertoryje HO Kněždub, Tvarožná Lhota, Hrubá Vrbka Výnos MK ČSR č. 9.430/87 (17. 6. 1987)
Čertova stěna - Luč CK Loučovlce, Vyšší Brod +Výnos MK č. 4.875/56 (10. 5. 1956) a výnos MŠANO č. 8.865/35 (8. 2. 1935)
Červené bláto CB Bynov, Těšínov Hrdlořezy Výnos MK ČSR č. 18.584/73 (29. 12. 1973)
Čtvrtě NB Mcely Vyhláška ONV Nymburk (23. 6. 1989)
Dářko-Radostínské rašeliniště ZR Radostín, Vojnův Městec Výnos MŠANO č. 143.547/33 (31. 12. 1933) a výnos MK ČSR č. 9.432/87 (17. 6. 1987)
Děvín - Kotel - Soutěska BV Hor, Věstonice, Klentnice, Pavlov, Perná OSK Mikulov č. 8.963/1 (10. 5. 1946)
Drbákov - Albertovy skály PB Nalžovické Podhájí Výnos MK ČSR č. 6.088/77 (5. 12. 1977)
Frýdlantské cimbuří LB Hejnice xVýnos MŠKč. 41.354/65 (19. 10. 1965)
Habrůvecká bučina BK Habrůvka Výnos MK ČSR č. 7.833/75 (29. 4. 1975)
Hádecká planinka BO Kanice + Vyhláška MŠVU č. 147.300/50 (2. 9. 1950)
Hrabanovská černava NB Lysá n. L. Výnos MŠANO č. 143.547/33 (31. 12. 1933)
Hůrka u Hranic PR Hranice +Výnos MŠVU č. 39.336/52 (28. 7. 1952)
Chejlava PJ Měcholupy +Výnos MK č. 17.510/55 (4. 7. 1956)
Chlumská stráň RO Chlum Výnos MŠANO č. 143.547/33 (31. 12. 1933)
Javořina UH Strání +Výnos MŠVU č. 87.134/51 (9. 3. 1951)
Jazevči HO Javorník, Nová Lhota u Veselí Vyhláška MK ČSR č. 9.430/87 (17. 6. 1987)
Jezerka CV, MO Jezeří, Kundratice, Podhůří Výnos MK ČSR č. 13.359/68 (20. 1. 1969)
Jezevčí vrch CL Mařenice, Heřmanice xVýnos MKI č. 13.902/67 (18. 11. 1967)
Josefské údolí BK, BO Olomučany, Babice nad Svit. Výnos MK ČSR č. 6.091/77 (5. 12. 1977)
Kaluža OP Lesní Albrechtice, Žimrovice Výnos MK ČSR č. 10.750/69 (29. 10. 1969)
Karlovské bučiny LB Machnín Výnos MK ČSR č. 18.078/72 (29. 12. 1972)
Karlštejn BE Bubovice, Budňany, Hostím, Mořina, Srbsko, Sv. Jan p. Skalou, Hlásná Třebaň +Výnos MK č. 24.029/55 (26. 4. 1955)
Kladské rašeliny CH,SO Lázně Kynžvart, Mariánské Lázně, Prameny, Vranov Výnos MŠANO č. 143.547/33 (31. 12. 1933)
Kněhyně-Čertův mlýn FM,VS Čeladná, Prostředni Bečva Výnos MK ČSR č. 3.500/89 (19. 1. 1989)
Koda BE Korno, Srbsko, Tetín, Tobolka +Výnos MŠVU č. 32/946/52 (13. 3. 1952)
Kohoutov RO Ostrovec xVýnos MŠK č. 19.882/66 (7. 5. 1966)
Králický Sněžník UO, SU Hor. Morava, Velká Morava Sklenné u M. Moravy, Stříbrníce Vyhláška MŽP ČR č. 6/1991 Sb. (14. 12. 1990)
Křivé jezero BV Nové Mlýny Výnos MK ČSR č. 12.221/73 (9. 8. 1973)
Lednice rybníky - Slanisko BV Hlohovec, Charvatská Nová +Výnos MŠVU č. 49.004/52 (9. 1. 1953)
Nesyt &nbsp Ves, Lednice, Sedlec &nbsp
Libický luh KO, NB Velký Osek, Libice n.C., Oseček Vyhláška ONV Kolín (1.5. 1985 a vyhláška ONV Nymburk (15. 12. 1985)
Lichnice - Kaňkovy Hory ČR Třemošnice, Závratec, Rudov, Dolní Počátky, Podhradí, Starý Dvůr + Výnos MK č. 65.968/54 (26. 7. 1955) a vyhláška ONV Chrudim (21. 11. 1990)
Lovoš LT Lhotka n.L., Opárno +Vyhláška MŠVU č. 216.714/48 (16. 11. 1948)
Mazák FM Staré Hamry 2 +Výnos MK č. 18.986/55 (4. 6. 1956)
Milešovka LT Milešov +Výnos MŠVU č. 102.391/51 (25. 9. 1951)
Mlonší FM Dol. Lomná, Hor. Lomná +Výnos MK č. 12.849/54 (10. 3. 1954)
Mohelenská hadcová step TR Mohelno, Dukovany + Výnos MŠVU č. 48.267/52 (11. 12. 1952)
Moravský kras - střed BK Ostrov u Macochy, Lažánky, Techov, Vilímovice, Suchdol, Blansko Výnos MŠANO č. 143.547/33 (31. 12. 1933)
Novodomské rašeliniště CV Načetín, Pohraniční xVýnosMKIč. 13.901/67(18. 11. 1967)
Novozámecký rybník CL Jestřebí, Zahrádky Výnos MŠANO č. 143.547/33 (31. 12. 1933)
Oblík LN Mnichov, Raná xVýnos MKI č. 13.904/67 (18. 11. 1967)
Paličník LB Bílý Potok xVýnos MŠKč. 41.355/65 (19. 10. 1965)
Pluhův Bor SO Louka Výnos MK ČSR č. 13. 365/69 (28. 12. 1969)
Pochvalovská stráň - Malý a Velký Štít RA, LN Kozojedy, Vinaříce Vyhláška ONV Rakovník (24. 2. 1989) a vyhláška ONV Louny (14. 9. 1989)
Polabská černava Mělnická Vrutice +Vyhláška MŠO č. 45.761/46 (26. 8. 1946)
Polanská niva OV Polanka nad Odrou Vyhláška MěNV Ostrava (12. 6. 1985)
Poledník LB Oldřichov v Hájích, Raspenava xVýnos MŠK č. 41.351/65 (19. 10. 1965)
Porážky UH, HO Slavkov, Nová Lhota u Veselí Výnos MK ČSR č. 9.430/87 (17. 6. 1987)
Pouzdřanská step - Kolby BV Pouzdřany, Uherčice + Výnos MK č. 3.075/56 (4. 7. 1956) a vyhláška ONV Břeclav (9. 10. 1986)
Praděd BR, SU Karlov, Malá Moravka, Mnichov, Rejhotice, Kouty n. Děs., Domašov Vyhláška MŽP ČR č. 6/1991 Sb. (14. 12. 1990)
Pulčín - Hradisko vs Pulčín Výnos MK ČSR č. 3.500/89 (19. 1. 1989)
Radhošť NJ Trojanovice Výnos MK ČSR č. 3.500/89 (19. 1. 1989)
Ramena řeky Moravy Horka n.Mor., Střen, Lhota n.Mor., Náklo, Hynkov, Unčovice, Rozvadovice, Pňovice Vyhláška ONV Olomouc (28. 2. 1990)
Raná LN Raná +Výnos MŠVU č. 93.653/51 (23. 5. 1951)
Ranská bahna HB Staré Ransko Výnos MK ČSR č. 3.500/89 (19. 1. 1989)
Ranšpurk BV Lanžhot + Vyhláška MŠVU č. 172.995/49 (19. 12. 1949)
Rašeliniště Jizerky JN Jizerka xVýnos MŠK č. 41.348/65 (19. 10. 1965)
Rašeliniště Jizery JN, LB Jizerka, Lázně Libverda, Bílý Potok xVýnos MŠK č. 41.348/65 (19. 10. 1965)
Rašeliniště Skřítek SU, BR Rudoltice, Žďárský Potok Výnos MK ČSR č. 3.500/89 (19. 1. 1989)
Razula VS Velké Karlovice +Vyhláška MŠVU č. 111.318/49 (8. 12. 1949)
Rejvíz BR, SU Rejvíz, Seč Vyhláška MŽP ČR č. 6/1991 Sb. (14. 12. 1990)
Ruda CB, TA Bošilec, Horusice + Výnos MŠVU č. 147.037/50 (11.5. 1950) a vyhláška OÚ Č. Budějovice (30. 12. 1991)
Růžák DC Růžová, Srbská Kamenice Výnos MK ČSR č. 16.170/73 (29. 12. 1973)
Řežabinec-Řežabinecké tůně PI Lhota u Kestřan, Ražice, Putim +Vyhláška MŠVU č. 171.659/49 (19. 11. 1949) a vyhláška ONV Plšek (4. 12. 1985)
Salajka FM Bílá +Výnos MK č. 18.276/55 (4. 6. 1956)
Sedlo LT Hor. Chobolice, Srdov Výnos MKI č. 12.609/68 (10. 9. 1968)
Soos CH Dvorek, Nová Ves, Nový Drahov xVýnos MŠK č. 45.160/64 (7. 11. 1964)
Stará řeka JH Holičky +Výnos MK č. 1.604/56 (5. 3. 1956)
Staré Ransko HB Staré Ransko +Výnos MK č. 46.364/55 (14. 1. 1956)
Strabišov - Oulehla KM Kunkovice, Lísky +Výnos MK č. 70.847/54 (14. 1. 1954) a +výnos MŠO 155-1-1/5-53 (10. 2. 1953)
Stržový vrch LB Oldřichov v Hájích, Raspenava xVýnos MŠK č. 41.356/65 (19. 10. 1965)
Šerák - Keprník SU Adolfovice, Hor, Lipová, Nové Losiny,
Ostružná, Kouty n. Děsnou
Výnos MK ČSR č. 3.500/89 (19. 1. 1989)
Špičák LB Frýdlant, Oldřichov v Hájích xVýnos MŠK č. 41.356/65 (19. 10. 1965)
Špraněk Březina +Výnos MŠVU č. 48.988/49 (5. 4. 1949)
Štolpichy LB Hejnice xVýnos MŠKč. 41.354/65 (19. 10. 1965)
Tabulová BV Bavory, Klentnice +Výnos MŠO č. 101.109/53 (20. 5. 1953)
Tišina LB Lázně Libverda xVýnos MŠKč. 41.355/65 (19. 10. 1965)
Trčkov RK Trčkov Vyhláška ONV Rychnov n.Kn. (1. 7. 1982)
Týřov BE, RA Skryje, Broumy, Karlova Ves Výnos MK ČSR č. 6.051/84 (28. 3. 1984)
Úhošť CV Pokutice, Uhošťany, Zásada, Uhošť Výnos MK ČSR č. 7.123/74 (17. 7. 1974)
Ve Studeném BN Samechov Výnos MŠANO č. 27.921/35 (9. 3. 1935)
Velká niva PT Volary Výnos MK ČSR č. 14.505/89 (21. 12. 1989)
Velká Pleš RA Branov Výnos MK ČSR č. 6.049/84 (28. 3. 1984)
Velké jeřábi jezero SO Přebuz, Stříbrná Vyhláška MZ č. 1.268-VIII/B - 1938 (4. 2. 1938)
Velký a Malý Tisy JH Lomnice n.L., Lužnice, Přeseka +Výnos MŠK č. 52.056/57 (17. 6. 1957)
Velký močál SO Rolava Výnos MK ČSR č. 6.006/68 (10. 2. 1969)
Velký Špičák JI Tresť xVýnos MŠK č. 45.171/64 (7. 11. 1964)
Větrníky VY Letonice +Výnos MŠVU č. 99.260/51 (27. 6. 1951) a vyhláška ONV Vyškov (8. 11. 1990)
Větrušická rokle PY Větrušice Výnos MK ČSR č. 13.363/68 (20. 1. 1969)
Voděradské bučiny KO, PY Černé Voděrady, Jevany, Vyžlovka, Lounovice +Výnos MK č. 13.600/55 (4. 3. 1955)
Vrapač Mládec Výnos MK ČSR č. 3.5000/89 (19. 1. 1989)
Vůznice RA, BE, KL Sýkořice, Nižbor, Běleč Výnos MK ČSR č. 6.052/84 (28. 3. 1984)
Vyšenské kopce CK Vyšný, Kladné, Dobrkovice +Vyhláška MŠVU č. 86.969/51 (6. 3. 1951) a vyhláška OÚ Český Krumlov (21.4. 1992)
Zahrady po Hájem HO Velká nad Veličkou Výnos MK ČSR č. 9.430/87 (17. 6. 1987)
Zástudánči PR Tovačov, Lobodice +Výnos MŠVU č. 46.340/52 (24. 2. 1953)
Zhejral JI Klátovec Vyhláška ONV Jihlava (8. 7. 1982)
Žákova hora ZR Cikháj Vyhláška MŽP ČR č. 6/1991 Sb. (14. 12. 1990)
Žebrácká PR Přerov +Vyhláška MŠVU č. 68.199/49 (4. 6. 1949)
Žehuňský rybník - Žehuňská obora NB, KH Chotovice, Žehuň, Běrunice, Kněžičky +Výnos MŠO č. 28.237/48 (8. 2. 1948)
Žofinka JH Dvory n.L. Výnos MK ČSR č. 15.732/74 (16. 1. 1975)
Žofínský prales CK Pivonice Rozhodnuti vlastníka 1838 a výnos MŠANO č. 143.547/33 (31. 12. 1933)

Do kategorie „Národní přírodní památka“ se převádějí:

Název Okres Katastrální území Zřízeno
Americká zahrada KT Chudenice Výnos MKČSRč. 13.369/69 (28. 12. 1969)
Babiččino údolí NA Ratibořice, Česká Skalice, Slatina n. Úpou, Zlíč, Žernov +Výnos MŠVU č. 35.789/52 (29. 6. 1952)
Barrandovské skály Pha 5 Hlubočepy, Malá Chuchle Vyhláška NVP (27. 5. 1982)
Bílé stráně LT Pokratice +Výnos MK č. 19.161/54 (30. 3. 1954)
Bilichovské údolí KL Bilichov Výnos MŠANO č. 143.547/33 (31. 12. 1933)
Blanice PT Hor. Sněžná, Křištanov, Spálenec, Zbytiny Vyhláška ONV Prachatice (24. 5. 1989)
Borečský vrch LT Borec +Výnos MŠVU č. 96.515/51 (23. 6. 1951)
Borový SU Žulová Vyhláška ONV Šumperk (16. 6. 1987)
Březinské tisy DC Březiny, Chlum Výnos MK ČSR č. 14.619/68 (10. 2. 1969)
Búrová HO Suchov Výnos MK ČSR č. 9.430/87 (17. 6. 1987)
Býčí skála BK Habrůvka Výnos MK ČSR č. 7.831/75 (29. 4. 1975)
Ciboušov CV Vernéřov Vyhláška ONV Chomutov (9.9. 1983)
Cikánka Pha 5 Radotín Vyhláška NVP (4. 7. 1988)
Cikánský dolík KL Bilichov Vyhláška ONV Kladno (29. 9. 1987)
Černá rokle PZ, Pha 5 Kosoř, Radotín Vyhláška Stč. KNV (22. 9. 1970)
Čertova zeď LB Kotel, Smržov Vyhláška ONV Liberec (2.3. 1964)
Červený kopec BM Bohunice Vyhláška NV Brno (24. 11. 1970)
Dalejský profil Pha 5 Řeporyje, Holyně Vyhláška NVP (27. 5. 1982)
Doupňák CV Klášterec n. O. Vyhláška ONV Chomutov (9.9. 1983)
Dubi hora LT Konojedy Vyhláška ONV Litoměřice (14. 10. 1966)
Dunajovické kopce BV Březl, Brod nad Dyjí, Dobré Pole, Dol. Dunajovice Vyhláška ONV Břeclav (27. 9. 1990)
Hojkovské rašeliniště JI Hojkov Vyhláška ONV Jihlava (8. 7. 1982)
Hojná voda CB Staré Hutě Rozhodnuti vlastníka r. 1838
Holý vrch Střemy +Výnos MŠK č. 61.226/57 (14. 8. 1957)
Hrdibořické rybníky PV Hrdibořice Vyhláška ONV Prostějov (27. 9. 1990)
Chropyňský rybník KM Chropyně +Výnos MK č. 35.431/54 (14. 5. 1954)
Chýnovská jeskyně TA Dolní Hořice +Výnos MŠVU č. 42.760/49 (25. 4. 1949)
Jankovský potok PE Vyskytná, Mysletín, Zachotín, Jankov, Mladé Bříště, Staré Bříště Vyhláška OÚ Pelhřimov (27. 2. 1992)
Jan Svatoš KV Hory Výnos MŠANO č. 143. 547/33 (31. 12. 1933)
Jánský vrch MO Korozluky +Výnos MŠVU č. 102.256/51 (25. 9. 1951)
Jeskyně na Pomezi SU Vápenná Vyhláška Srn KNV (25. 5. 1965)
Jeskyně Pekárna BO Mokrá Výnos MŠANO č. 143.547/33 (31. 12. 1933)
Kamenná slunce LO Hnojnice Vyhláška ONV Louny (10. 9. 1965)
Kaňk KH Sedlec Výnos MŠANO č. 143.547/33 (31. 12. 1933)
Kaproun JH Kaproun Vyhláška ONV Jindřichův Hradec (10. 12. 1987)
Kleneč LT Klenec Výnos MK ČSR č. 9.860/76 (1. 10. 1976)
Klokočka MB Bělá p. B. +Výnos MK č. 18.830/56 (14. 1. 1956)
Klonk BE Suchomasty Vyhláška Stč. KNV (8. 2. 1977)
Komorní hůrka CH Skalka, Slatina + Výnos MŠVU č. 100.585/51 (14. 8. 1951)
Kotýz BE Tmáň, Koněprusy Vyhláška ONV Beroun (17.4. 1986)
Kozákov SM Loktuše, Lestkov, Vesec Vyhláška ONV Semily (13. 6. 1985)
Křéby KM Prasklice +Výnos MK č. 55.841/54 (14. 1. 1956)
Křížky CH Prameny Vyhláška ONV Cheb (22. 12. 1962)
Landek OP Petřkovice Vyhláška ONV Opava (12. 8. 1966)
Lochkovský profil Pha 5 Lochkov, Radotín Vyhláška NVP (4. 7. 1988)
Luční TA Turovec Vyhláška ONV Tábor (21. 1. 1988)
Lužní potok CH Trojmezí, Pastviny Vyhláška ONV Cheb (14. 12. 1989)
Malhotky VY Nevojice Vyhláška ONV Vyškov (8. 11. 1990)
Medník PZ Hradištko Výnos MŠANO č. 143.547/33 (31. 12. 1933)
Na Adamcích HO Želetice Výnos MK ČSR č. 18.245/72 (29. 12. 1972)
Na požárech TC Jedlina Vyhláška OÚ Tachov (26. 2. 1992)
Na skále Žerůvky, Hněvotín Výnos MK ČSR č. 9.857/76 (10. 2. 1977)
Na Špičáku SU Supíkovice Výnos MK ČSR č. 9.647/70 (10. 11. 1970)
Odkryv v Kravařích OP Kravaře Vyhláška Srn KNV (24. 4. 1979)
Odlezelské jezero PS Odlezly, Potvorov Vyhláška ONV Plzeň sever (7.3. 1975)
Panská skála CL Kamenický Šenov Vyhláška ONV Č. Lípa (6. 9. 1963)
Park v Bílé Lhotě Bílá Lhota Výnos MK ČSR č. 13.828/69 (28. 12. 1969)
Pastvisko u Lednice BV Lednice Vyhláška ONV Břeclav (27. 9. 1990)
Pastviště u Finů KT Albrechtice Vyhláška ONV Klatovy (30. 4. 1985)
Peklo CL Kvítkov, Zahrádky, Sosnová xVýnos MKI č. 13.903/67 (18. 11. 1967)
Požáry Pha 5 Řeporyje Vyhláška NVP (27. 5. 1982)
Pravčická brána DC Hřensko Vyhláška ONV Děčín (6. 12. 1963)
Ptačí hora BR Nové Heřmínovy Výnos MK ČSR č. 14.4474/69 (2. 2. 1970)
Radouč MB Debř Výnos MK č. 6.089/77 (5. 12. 1977)
Rečkov MB Nová Ves u Bakova +Vyhláška MŠVU č. 11 1.337/49 (17. 8. 1949)
Rendezvous BV Valtice Vyhláška ONV Břeclav (27. 9. 1990)
Rešovské vodopády BR Rešov, Ruda Vyhláška ONV Bruntál (25. 10. 1989)
Rovná ST Rovná Výnos MK ČSR č. 18.768/72 (29. 12. 1972)
Rudlcké propadáni BK Rudice, Jedovnice Vyhláška ONV Blansko (19. 4. 1990)
Růžičkův lom - Státní lom PV Čelechovice na Hané Vyhláška ONV Prostějov (18. 7. 1974)
Rybníček u Hořan KH Hořany Vyhláška ONV Kutná Hora (10. 10. 1985)
Semínský přesyp PU Semín Vyhláška ONV Pardubice (9. 7. 1980)
Skalky skřítků KV Svatobor Vyhláška ONV Karlovy Vary (20. 11. 1979)
Slatinná louka u Velenky NB Hradištko Výnos MK ČSR č. 17.977/72 (29. 12. 1972)
Stránská skála BM Slatina Vyhláška NV Brno (23. 3. 1978)
Strážník SM Peřimov xVýnos MŠK č. 35.702/63 (24. 8. 1963)
Stročov TA Libenice Vyhláška ONV Tábor (18. 11. 1990)
Suché skály JN Besedice Vyhláška ONV Jablonec nad N. (1. 10. 1965)
Swamp CL Doksy Výnos MK ČSR č. 17.976/72 (29. 12. 1972)
Šejval PU Radhošť Vyhláška ONV Pardubice (12. 5. 1982)
Šipka NJ Štramberk + Vyhláška MŠK č. 35.013/59 (9. 1. 1960)
Svářeč ZR Koroužné, Svářeč Vyhláška ONV Zdar (25. 7. 1985)
Tereziino (Terčino) údolí CB Údolí u N. Hradů, Horní Stropnice, Svébohy +Vyhláška MŠVU č. 27.432/49 (19. 2. 1949)
Třesín Mládec, Měník Výnos MŠANO č. 143.547/33 (31. 12. 1933)
U hajnice PT Libotyně Vyhláška OÚ Prachatice (3. 3. 1992)
U Nového mlýna Pha 5 Holyně, Hlubočepy Vyhláška NVP (27. 5. 1982)
Upolínová louka pod Křižky CH Prameny Vyhláška ONV Cheb (30. 8. 1990)
V jezírkách KO Velim Vyhláška ONV Kolín (17. 12. 1987)
Valašské muzeum v přírodě vs Rožnov p. Radh., Tylovice Výnos MKČSRč. 11.919/81 (15. 7. 1981)
Váté písky HO Rohatec, Bzenec, Vracov Vyhláška ONV Hodonín (25. 10. 1990)
Velký Roudný BR Roudno Vyhláška ONV Bruntál (26. 4. 1966)
Velký vrch u Vršovic LN Vršovice Vyhláška ONV Louny (14. 9. 1989)
Venušiny misky SU Velká Kras Vyhláška ONV Šumperk (9. 12. 1971)
Vizír JH Hamr Vyhláška ONV Jindřichův Hradec (10. 12. 1987)
Vosek RO Osek, Volduchy Vyhláška ONV Rokycany (5. 9. 1989)
Vrkoč UL Vaňov Vyhláška ONV Ústí n.L. (10. 6. 1966)
Zlatý Kůň BE Koněprusy Výnos MKČSRč. 17.864/72 (29. 12. 1972)
Zlatý vrch DC Líska Vyhláška ONV Děčín (18. 2. 1964)
Železná hůrka CH Mýtina I Vyhláška ONV Cheb (28. 4. 1961)

Do kategorie „Přírodní rezervace“ se převádějí:

Název Okres Katastrální území Zřízeno
Andělova zmola PV Čechy p. Kosířem Vyhláška ONV Prostějov (27. 9. 1990)
Anenské rybníky TC Planá u Mar. Lázní Výnos MŠANO č. 143.547/33 (31. 12. 1933)
Baba - V bukách ZR Bohdalov, Chroustov Vyhláška ONV Zdar n. S. (25. 10. 1990)
Babí lom BO Lelekovice Vyhláška ONV Brno-venkov (11. 12. 1980)
Babylon DC Jetřichovice Výnos MK ČSR č. 8827/76 (10. 2. 1977)
Bayerova BK Krtiny Výnos MK ČSR č. 16.984/74 (17. 4. 1975)
Bažantnice u Pracejovic ST Nové Strakonce Vyhláška ONV Strakonice (14. 11. 1985)
Bažantnice v Uhersku PU Uhersko +Výnos MŠVU č. 31.046/52 (15. 3. 1952)
Bedřichovka RK Trčkov, Bedřichovka Vyhláška ONV Rychnov n.Kn. (1. 7. 1982)
Běleč KT Malechov +Výnos MK č. 68.737/54 (12. 4. 1955)
Bělyšov KT Slatina +Výnos MK č. 59.578/54 (17. 3. 1955)
Bílá Voda BK Holštejn, Lipovec Vyhláška ONV Blansko (19. 4. 1990)
Bílé potoky ZL Val. Klobouky Vyhláška ONV Gottwaldov (16. 9. 1982)
Biskoupský kopec BO Biskoupky Vyhláška ONV Brno-venkov (27. 12. 1979)
Blatenský svah LN Malměřice Rozhodnuti vlastníka 1934
Blátka PV Určíce, Vincencov, Vranovice Vyhláška ONV Prostějov (31. 10. 1985)
Bludy HK Lovčice Vyhláška ONV Hradec Králové (23. 8. 1983)
Bořek u Domašova SU Domašov Vyhláška ONV Šumperk (8. 11. 1990)
Bořek u Velhartic KT Velhartice Vyhláška MŽP ČR č. 6/1991 Sb. (14. 12. 1990)
Borkovická blata TA Borkovice Výnos MK ČSR č. 13.226/80 (30. 6. 1980)
Bořinka CK Holubov, Chlum Vyhláška ONV Češ. Krumlov (15. 11. 1990)
Bosonožský hájek BM Bosonohy Vyhláška ONV Brno-město (21. 12. 1985)
Branty ZR Malá Losenice Vyhláška ONV Zdar n.S. (5. 4. 1984)
Brdatka RA Křivoklát Výnos MK ČSR č. 6.044/84 (28. 3. 1984)
Broumovská bučina TC Broumov Vyhláška ONV Tachov (7. 10. 1988)
Břenčák BM Kníničky Vyhláška MěNV Brno (10. 12. 1987)
Březina LT, TP Milešov, Kostomlaty Výnos MK ČSR č. 13.364/68 (20. 1. 1969)
Březinka BK Březina Výnos MK ČSR č. 18.583/73 (29. 12. 1973)
Bučina pod Františkovou myslivnou SU Rejhotice +Výnos MK č. 38. 193/55 (4. 6. 1955)
Bučina u Suché louky PV Buková Vyhláška ONV Prostějov (21.6. 1990)
Bučina u Zdaru TC Zdar +Výnos MŠVU č. 88.208/51 (9. 3. 1951)
Bukové kopce JH Chlum u Třeboně Vyhláška MŽP ČR č. 6/1991 Sb. (14. 12. 1990)
Bukovec FM Bukovec Vyhláška ONV Frýdek-Mlstek (20. 1. 1988)
Bukovec v Jizerských horách JN Jizerka, Polubný xVýnos MŠKč. 41.350/65 (19. 10. 1965)
Bukoveček PR Paršovice xVýnos MŠKč. 32.047/62 (31. 7. 1962)
Buky u Vysokého Chvojna PU Bělečko, Vysoké Chvojno +Výnos MK č. 54.131/54 (14. 3. 1955)
Bystřice DO Pec Výnos MK ČSR č. 9.296/69 (20. 11. 1969)
Coufavá BO Vranov Výnos MK ČSR č. 7.033/76 (1. 6. 1976)
Čabel DC Bynovec Výnos MK ČSR č. 16.634/73 (29. 12. 1973)
Čepičkův vrch BK Černovice Vyhláška ONV Blansko (4. 10. 1990)
Černá hora JN, LB Bedřichov, Hejnice xVýnos MŠK č- 41.347/65 (19. 10. 1965)
Černá jezírka JN, LB Jizerka, Bílý Potok xVýnos MŠK č. 41.348/65 (19. 10. 1965)
Čerňava KM Rajnochovlce Výnos MK ČSR č. 7.827/75 (28. 9. 1975)
Černinovsko ME Libiš +Vyhláška MŠVU č. 146.992/50 (16. 3. 1950)
Černovický hájek BM Brněnské Ivanovice Vyhláška MěNV Brno (28. 7. 1977)
Černý důl RK Hor. Rokytnice, Vrchní Orlice +Výnos MK č. 45.962/54 (21.7. 1954)
Černý les u Šilhéřovic I-II OP Šilhéřovice Výnos MK ČSR č. 14.475 a 14.476/69 (2. 2. 1970)
Čertova hora u Vraže PI Zlivice Vyhláška ONV Plšek (4. 12. 1985)
Čertova skála RA Hracholusky +Vyhláška MŠVU č. 14.737/49 (27. 1. 1949)
Čertova stráň PT Včelná pod Boublnem Vyhláška OÚ Prachatice (3. 3. 1992)
Červený křiž RA Roztoky u Křivoklátu Výnos MK ČSR č. 3.500/89 (19. 1. 1989)
Český Jílovec CK Hor. Jílovice Výnos MŠANO č. 8.865/35 (8. 2. 1935)
Čičov LN Hořenec +Výnos MŠVU č. 92.896/51 (23. 5. 1951)
Čihadlo BO Babice n. Svitavou Výnos MK ČSR č. 7.037/76 (1. 10. 1976)
Název Okres Katastrální území Zřízeno
Čížov BN Týnec n.S. Vyhláška ONV Benešov (15. 11. 1990)
Člupy VY Marefy Vyhláška ONV Vyškov (8. 11. 1990)
Čtyři palice ZR, SY Mílový, Březiny Vyhláška MŽP ČR č. 6/1991 Sb. (14. 12. 1990)
Dařenec OP Vřesina Výnos MK ČSR č. 3.025/69 (10. 2. 1969)
Dědovické stráně PI Dědovice Výnos MK ČSR č. 3.603/74 (22. 2. 1974)
Dětanský chlum LN Nepomyšl xVýnos MKI č. 13.904/67 (18. 11. 1967)
Diana TC Rozvadov Výnos MŠANO č. 143.547/33 (31. 12. 1933)
Dívčí kámen CK Křemže +Výnos MŠVU č. 35.933/52 (11. 7. 1952)
Divoká Šárka Pha6 Liboc Vyhláška NVP (10. 11. 1964)
Dlouhá hora LB Andělská Hora, Panenská Hůrka Výnos MK ČSR č. 18.123/72 (29. 12. 1972)
Dobročkovské hadce PT Dobročkov Vyhláška OÚ Prachatice (3. 3. 1992)
Dolejší rybník ST Tchořovice Vyhláška ONV Strakonice (14. 11. 1985)
Dolnoněmčanské louky UH Slavkov Vyhláška ONV Uherské Hradiště (22. 7. 1982)
Dománovický les KO Dománovice, Radovesnice II Vyhláška ONV Kolín (15.12.1988)
Doubek PR Zámrsky Výnos MK ČSR č. 3.500/89 (19. 1. 1989)
Drahotínský les DO Poběžovice, Drahotín, Hvožďany Vyhláška ONV Domažlice (22.10.1987)
Drahy UH Horní Němčí Vyhláška ONV Uherské Hradiště (22. 7. 1982)
Dřínová BO Babice nad Svitavou Výnos MK ČSR č. 18.923/73 (29. 12. 1973)
Dubcová VS Kateřinice +Výnos MK č. 22.111/55 (14. 1. 1956)
Dubensko PS Chříč xVýnos MŠK č. 34.697/65 (13. 8. 1965)
Dubno NA Češ. Skalice, Kleny, Zlič +Výnos MK č. 55.761/55 (17. 2. 1956)
Dukovanský mlýn TR Dukovany Vyhláška ONV Třebíč (20. 10. 1983)
Duny u Sváravy PU Labské Chrčíce Vyhláška ONV Pardubice (9. 7. 1980)
Dvorčák PR Paršovice xVýnos MŠKč. 32.047/62 (31. 7. 1962)
Dvořiště CB Dolní Slověnice Vyhláška ONV České Budějovice (24. 9. 1990)
Fabián JH Dolní Lhota Výnos MK ČSR č. 3. 604/74 (22. 2. 1974)
Fajmanovy skály - Klenky PJ Chynín Vyhláška MŽP ČR č. 6/1991 Sb. (14.12.1990)
Farské bažiny TC Jedlina Výnos MK ČSR č. 16. 749/73 (29. 12. 1973)
Filipovické louky SU Domašov Vyhláška ONV Šumperk (8. 11. 1990)
Františkov SU Nové Losiny +Výnos MK č. 27.497/54 (11. 6. 1954)
Galovské luky VS Huslenky +Výnos MŠVU č. 31.947/52 (26. 1. 1952)
Getsemanka PB Hutě p. Třemešlnem, Věšín xVýnos MŠK č. 54.391/65 (13. 1. 1966)
Grúnwaldské vřesoviště TP Nová Ves Vyhláška ONV Teplice (12. 10. 1989)
Grybla BN Krhanice Vyhláška ONV Benešov (6. 12. 1985)
Habrová seč TR Nové Syrovice Vyhláška MŽP ČR č. 6/1991 Sb. (14. 12. 1990)
Hadí vrch JH Rajchléřov Vyhláška ONV Jindř. Hradec (10. 12. 1987)
Hamrštejn LB Machnín Výnos MK ČSR č. 18.124/72 (29. 12. 1972)
Hašky VY Nevojice Vyhláška ONV Vyškov (8. 11. 1990)
Háj PS Druztová Výnos MK ČSR č. 13.366/69 (28. 12. 1969)
Herštýn DO Němčíce +Výnos MK č. 68.733/54 (12. 4. 1955)
Hněvošický háj OP Hněvošice Výnos MK ČSR č. 3.909/69 (20. 11. 1969)
Holina CH Lázně Kynžvart, Valy u Mař. Lázní Vyhláška MŽP ČR č. 6/1991 Sb. (14. 12. 1990)
Holubovské hadce ČK Holubov, Křemže, Třísov Výnos MK ČSR č. 18.767/72 (29. 12. 1972)
Holý Kopec UH Buchlovice Výnos MK ČSR č. 16.235/75 (6. 10. 1975)
Holý vrch u Hlinné LT Hlinná +Vyhláška MŠVU č. 76.905/49 (8. 7. 1949)
Homolka Pha 5 Velká Chuchle Vyhláška NVP (28. 1. 1982)
Horky HO Milotice Vyhláška ONV Hodonín (1.7. 1989)
Horní louky UH Suchá Loz Vyhláška ONV Uherské Hradiště (222. 7. 1982)
Horusická blata TA, CB Horusice, Bošilec Vyhláška ONV Tábor (18. 11. 1990) a vyhláška OÚ Češ. Budějovice (30. 12. 1991)
Hořina OP Tábor +Vyhláška MŠVU č. 197.108/48 (5. 11. 1948)
Hoříněveská bažantnice HK Hoříněvec Výnos MŠANO č. 143.547/33 (31. 12. 1933)
Hovoranské louky HO Hovorany Vyhláška OÚ Hodonín (28. 2. 1992)
Hradčanské rybníky CL Hradčany, Strážov xVýnos MKI č. 11.034/67 (26. 9. 1967)
Hradec PB Dobříš Výnos MK ČSR č. 3.500/89 (19. 1. 1989)
Název Okres Katastrální území Zřízeno
Hradišťanská louka TP Mukov +Výnos MŠVU č. 108.067/51 (3. 1. 1952)
Hradišťský vrch TC Okrouhlé Hradiště Vyhláška ONV Tachov (21. 9. 1990)
Hrádky BK Osiky Vyhláška ONV Blansko (4. 10. 1990)
Hraniční louka RK Trčkov Vyhláška ONV Rychnov n.Kn. (1. 7. 1982)
Hrádek BV Mokrůvky Vyhláška ONV Břeclav (9. 10. 1986)
Hrbáčkovy tůně PY, NB Sedlčánky, Káraný, Lysá n.L., Přerov n.L. Vyhláška ONV Praha-východ (24. 6. 1988) a vyhl. ONV Nymburk (23. 6. 1989)
Hrby PI Zlivice Výnos MK ČSR č. 8.806/73 (9. 8. 1973)
Hutě UH Zítková Vyhláška ONV Uherské Hradiště (22. 7. 1982)
Hvozdnice OP Uhliřov, Štáblovice, Slavkov Vyhláška ONV Opava (27. 9. 1988)
Chlum KV Chlum +Výnos MŠO č. 16.637/47 (24. 2. 1947)
Choustník TA Choustnik +Výnos MŠVU č. 170.405/49 (19. 11. 1949)
Chropotínský háj RK Ledce +Výnos MK č. 49.505/54 (14. 3. 1955)
Chuchelský háj Pha 5 Malá Chuchle, Velká Chuchle Vyhláška NVP (27. 5. 1982)
Chyninské buky PJ Chynln Vyhláška MŽP ČR č. 6/1991 Sb. (14. 12. 1990)
Jalovcová stráň ZL Nedašov Vyhláška ONV Gottwaldov (16. 9. 1982)
Jaroninská bučina CK Jaronin Výnos MK ČSR č. 12.894/73 (24. 10. 1973)
Javorůvky ZL Valašské Klobouky Vyhláška ONV Gottwaldov (16. 9. 1982)
Jechovec JI Olšany Vyhláška ONV Jihlava (15. 11. 1990)
Jelení bučina BR Ludvíkov Vyhláška MŽP ČR č. 6/1991 Sb. (14. 12. 1990)
Jelení lázeň RK Deštné v Orl. horách Vyhláška ONV Rychnov n.Kn. (1. 7. 1982)
Jelení skok BO Vranov Výnos MK ČSR č. 7.034/76 (1. 6. 1976)
Jelení vrch KT Habartice xVýnos MŠK č. 33.147/66 (16. 8. 1966)
Jelení žlíbek BM Bystrc Vyhláška MěNV Brno (21. 4. 1979)
Jezírka, u Rozvadova TC Rozvadov Vyhláška ONV Tachov (14. 9. 1984)
Jezvinec DO Orlovice +Výnos MK č. 68.731/54 (18. 3. 1955)
Jouglovka BE Broumy Výnos MK ČSR č. 6. 041/84 (28. 3. 1984)
Kabečnice RA Sýkořice Výnos MK ČSR č. 6.045/84 (28. 3. 1984)
Kamenná hurá JC Horni Nová Ves +Výnos MK č. 75.101/54 (14. 1. 1956)
Kamenný vrch nad Myslivnou BM Nový Lískovec Vyhláška MěNV Brno (23. 3. 1978)
Kamenný vrch u Kur dějová BV Kurdějov +Vyhláška MŠK č. 815/56 (4. 7. 1956)
Karlické údolí BE, PZ Mořinka, Dobřichovice, Vonoklasy Výnos MK ČSR č. 18.009/72 (29. 12. 1972)
Karlov ZN Šanov nad Jeviš. Výnos MŠANO č. 143.547/33 (31. 12. 1933)
Karlovice sever BR Karlovice xVýnos MK ČSR č. 4.753/70 (3. 8. 1970)
Kelečský Javorník KM Rajnochovice Výnos MK ČSR č. 7.035/76 (1. 6. 1976)
Kladrubská hora TA Kladruby Vyhláška ONV Tábor (18. 11. 1990)
Klapice Pha 5 Radotín Vyhláška NVP (4. 7. 1988)
Klánovický les - Cyrilov Pha 9, PY Újezd n. Lesy, Klánovice, Horni Počernice, Jirny, Šestajovice, Úvaly Vyhláška NVP (28. 1. 1982 a 4. 7. 1988) a vyhláška ONV Praha- vých. (16. 2. 1990)
Klečové louky LB Hejnice xVýnos MŠK č. 41.351/65 (19. 10. 1965)
Kleť CK Chlum, Křenov +Výnos MK č. 7.485/56 (10. 5. 1956)
Klíč CL Svor xVýnos MKI č. 13.902/67 (18. 11. 1967)
Klíny FM Čeladná Výnos MK ČSR č. 9.858/76 (10. 2. 1977)
Kloc JI Loučky Výnos MŠANO č. 143.547/33 (31. 12. 1933)
Klokočské skály SM Klokoči, Sekerkový Loučky, Bělá u Turnova Vyhláška ONV Semily (13. 6. 1985)
Knězí hora PV Krumsín Vyhláška ONV Prostějov (29. 6. 1989)
Knězí hora u Katovic ST Katovice Vyhláška ONV Strakonice (14. 11. 1985)
Kobylí drahá PZ Hradišťko Vyhláška ONV Praha-západ (13. 12. 1989)
Kocelovické pastviny ST Kocelovice Vyhláška ONV Strakonice (19. 3. 1990)
Kokořinský důl ME, CL Bosyně, Dobřen, Janova Ves, Jestřebice, Kanina, Kokořin, Nebužely, Olešno, Sedlec, Střemy Tubož, Vysoká, Mšeno +Výnos MK č. 4628/53 (7. 11. 1953)
Kokšín PJ Hořehledy Vyhláška MŽP ČR č. 6/1991 Sb. (14. 12. 1992)
Komáří vrch RK Černá Voda, Říčky Výnos MK ČSR č. 8.904/73 (9. 8. 1973)
Kopec ME Kopec Výnos MK ČSR č. 14.200/88 (29. 11. 1988)
Kotvice NJ Nová Horka Výnos MK ČSR č. 3.025/70 (10. 3. 1970)
Kovačská bažantnice JC Kamenice, Kováč +Výnos MK č. 75.103/54 (14. 1. 1956)
Kovašín ST Bratronice, Doubravice Vyhláška ONV Strakonice (19. 3. 1990)
Název Okres Katastrální území Zřízeno
Kozelka PS Doubravice, Mezi, Újezd Vyhláška ONV Plzeň-sever (13. 10. 1972)
Kozí vrch UL Neštědice Vyhláška ONV Ústí n.L. (22. 9. 1983)
Kozohlůdky TA Borkovice Vyhláška ONV Tábor (18. 11. 1990)
Kralovické louky PT Královice Vyhláška OÚ Prachatice (3. 3. 1992)
Krašov PS Bohy + Výnos MŠVU č. 108.068/51 (28. 1. 1952)
Krčil PE Polesí Vyhláška OÚ Pelhřimov (27. 2. 1972)
Krkaňka ČR Češ. Lhotice, Licibořice, Nasavrky Vyhláška ONV Chrudim (21. 11. 1990)
Krkavčina PI Dědovice Výnos MK ČSR č. 3.606/74 (22. 2. 1974)
Krnovec BM Bystrc Vyhláška MěNV Brno (10. 12. 1987)
Křemešnlk PE Sázava Vyhláška ONV Pelhřimov (12. 12. 1985)
Křížová cesta NA Dolní Adršpach +Výnos MK č. 55.768/55 (5. 3. 1956)
Křížový kámen TC Pavlův Studenec Výnos MK ČSR č. 16.750/73 (29. 12. 1973)
Kuchyňka PB Pičín Výnos MK ČSR č. 3.500/89 (14. 1. 1989)
Kulivá hora PZ Třebotov Výnos MKČSRč. 17. 978/72 (29. 12. 1972)
Kuřidlo ST Dražejov Vyhláška ONV Strakonice (14. 11. 1985)
Kutaný VS Halenkov Výnos MK ČSR č. 3.023/69 (10. 2. 1969)
Kůtky HO Radějov Výnos MK ČSR č. 9.430/87 (17. 6. 1987)
Lazy ZL Bylnice Vyhláška ONV Gottwaldov (12. 7. 1984)
Lhotecká stráň KH Nová Lhota Vyhláška ONV Kutná Hora (10. 10. 1985)
Libín PT Prachatice Vyhláška ONV Prachatice (18.2. 1988)
Libochovka CB Dobřejovice Vyhláška ONV Češ. Budějovice (23. 3. 1989)
Lípa RO Ostrovec Vyhláška MŽP ČR č. 6/1991 Sb. (14. 12. 1990)
Lipovka PY Káraný +VyhláškaMŠO č. 200.716/46 (6. 11. 1946)
Lipovské upolínové louky PV Lipová, Brodek Vyhláška ONV Prostějov (21.6. 1990)
Lipská hora LT Mrsklesy Výnos MK ČSR č. 9.854/76 (10. 2. 1976)
Liščí vrch BV Sedlec Vyhláška ONV Břeclav (9. 10. 1986)
Lopata PJ Milínov Vyhláška MŽP ČR č. 6/1991 Sb. (14. 12. 1990)
Loučky JI Loučky Výnos MŠANO č. 143.547/33 (31. 12. 1933)
Louky pod Kumstátem BV Krumvíř +Výnos MK č. 66.827/54 (17. 3. 1954)
Louky v oboře Libeň RA Mšecké Žehrovice Vyhláška ONV Rakovník (16.6. 1989)
Loužek LT Doksany Výnos MK ČSR č. 9.856/76 (10. 8. 1977)
Luh u Telče JI Telč Vyhláška ONV Jihlava (3. 5. 1984)
Machová HO Javorník Výnos MK ČSR č. 9.430/87 (17. 6. 1987)
Malé jeřábi jezero KV Jeleni Výnos MKČSRč. 13.368/69 (28. 12. 1969)
Malužín BO Bílovice nad Svitavou Výnos MK ČSR č. 7.036/76 (1. 6. 1976)
Malý Bezděz CL Bezděz +Výnos MŠVU č. 94.411/49 (3. 11. 1949)
Mazácký Grúnik FM Ostravice 2 Výnos MK č. 18.127/55 (bez data)
Mělký rybník TC Staré Sedliště Vyhláška ONV Tachov (14. 9. 1984)
Míchov ST Mladějovice Vyhláška ONV Strakonice (14. 11. 1985)
Milá MO Milá +Výnos MŠK č. 8.914/58 (25. 2. 1958)
Milčice KT Milčice Vyhláška OÚ Klatovy (4. 2. 1992)
Milešický prales PT Milešice Výnos MK ČSR č. 14.505/89 (21. 12. 1989)
Miletinky PT Křížovice Vyhláška ONV Prachatice (24. 5. 1989)
Miletinská bažantnice JC Miletin +Výnos MK č. 78.368/54 (4. 7. 1954)
Modlivý důl RK Potštejn +Výnos MK č. 2.783/56 (4. 7. 1956)
Mokřiny u Vomáčků CB Zliv Vyhláška OÚ České Budějovice (30. 12. 1991)
Moravské louky HO Moravany Vyhláška ONV Hodonín (25. 10. 1990)
Mrhatina JI Řásná xVýnos MŠK č. 45.159/64 (7. 11. 1964)
Mušenice VY Rašovice Vyhláška ONV Vyškov (8. 11. 1990)
Mydlovarský luh NB Kostomlaty, Ostrá Vyhláška ONV Nymburk (23. 6. 1989)
Myslivna LT Poplze Výnos MKI č. 12.607/68 (10. 9. 1968)
Mýto Pha 10 Nedvěz Vyhláška NVP (4. 7. 1988)
Na Babě RA Křivoklát Výnos MK ČSR č. 6.046/84 (28. 3. 1984)
Na Černčí LT Rochov Vyhláška ONV Litoměřice (1. 11. 1990)
Na Čihadle LB Hejnice xVýnos MŠK č. 41.351/65 (19. 10. 1965)
Na hadci SU Raškov Vyhláška ONV Šumperk (8. 11. 1990)
Na hradech PU Žáravice +Výnos MK č. 75.102/54 (4. 7. 1956)
Na hranicích SM Bukovina +Výnos MK č. 15.472/53 (15. 12. 1953)
Na Kocourkách ZN Dobelice, Vémyslice +Vyhláška MŠVU č. 170.891/49 (3. 11. 1949)
Na loučkách CL Výsluni Výnos MK ČSR č. 6.085/77 (1. 7. 1977)
Na Podlesích TR Hrutov Vyhláška ONV Třebíč (28. 10. 1982)
Název Okres Katastrální území Zřízeno
Na skalách PB Věšín xVýnos MŠK č. 49.945/65 (13. 1. 1965)
Na Volešku KT Soběšice, Náhořanky Vyhláška ONV Klatovy (1. 12. 1988)
Nad řekami BO Hrubšice Vyhláška ONV Brno-venkov (27. 12. 1979)
Nad Zavírkou PT Javorník, Úbyslav Vyhláška ONV Prachatice (18.2. 1988)
Netřeb DO Kanice +Výnos MK č. 68.734/54 (12. 4. 1955)
Nezabudické skály RA Velká Buková Vyhláška ONV Rakovník (1.2. 1989)
Nořící NJ Trojanovice Výnos MK č. 18.127/55 (bez data)
Nosperk BV Němčičky Vyhláška ONV Břeclav (9. 10. 1986)
Nová louka JN Bedřichov xVýnos MŠK č. 41.347/65 (9. 10. 1965)
Nové Těchanovice OP Nové Těchanovice Výnos MK ČSR č. 9.294/69 (20. 11. 1969)
Obrany KM Chvalčov Vyhláška OÚ Kroměříž (9. 11. 1991)
Obůrky-Třeštěnec BO Mor. Knínice Vyhláška ONV Brno-venkov (3. 4. 1980)
Oceán KV Oldřichov, Pernink, Pstruží, Vysoká Štola Výnos MK ČSR č. 15.141/68(10.2. 1969)
Olšina u Skleného ZR Sklené Vyhláška ONV Žďár n.S. (27. 5. 1985)
Opatovské zákopy TR Opatov Vyhláška ONV Třebíč (29. 9. 1988)
Opolenec PT Bořanovice, Smrčná, Výškovice Vyhláška ONV Prachatice (20. 9. 1985)
Oskovec HO Strážnice +Výnos MK č. 76.486/54 (17. 2. 1956)
Oskovec II HO Petrov Vyhláška OÚ Hodonín (1. 12. 1991)
Ostaš NA Žďár +Výnos MK č. 55.768/55 (4. 7. 1956)
Ostrůvek TC Pavlův Studenec Výnos MK ČSR č. 8.957/73 (9. 8. 1973)
Palkovické hůrky FM Sklenov, Rychaltice Výnos MK ČSR č. 9.295/69 (20. 11. 1969)
Panské louky BR Detřichov n.B., Mor. Beroun Výnos MK ČSR č. 3.026/70 (10. 3. 1970)
Pašijová dráha KL Libušin Vyhláška ONV Kladno (29. 9. 1987)
Pavlova Huť TC Pavlův Studenec Vyhláška ONV Tachov (21. 9. 1990)
Pavlovická stráň TC Vysoké Sedliště Vyhláška ONV Tachov (7. 10. 1988)
Pavlovské mokřady BK Benešov Vyhláška ONV Blansko (14. 4. 1988)
Peliny UO Choceň +Vyhláška MŠO č. 34.007/48 (4. 3. 1948)
Petrovka PN, PS Bolevec, Chotíkov Vyhláška Zč KNV (3. 3. 1988)
Písečný přesyp u Vlkova TA Vlkov +Výnos MK č. 36.314/54 (21. 5. 1954)
Písečný rybník HO Milotice +Výnos MK č. 18.334/55 (5. 3. 1956)
Plačkův les a říčka Šatava BV Ivan Vyhláška ONV Břeclav (27. 9. 1990)
Plané loučky Horka nad Moravou +Výnos MŠVU č. 32.042/52 (22. 3. 1952)
Planý vrch CH Mnichov xVýnos MŠK č. 19.881/66 (7. 5. 1966)
Plenisko FM Plšek +Výnos MK č. 18.985/55 (4. 7. 1956)
Pleš DO Pleš +Výnos MK č. 68.736/54 (12. 4. 1955)
Ploník BK Černovice, Tasovice Vyhláška ONV Blansko (14. 4. 1988)
Ploščiny ZL Poteč Vyhláška ONV Gottwaldov (16. 9. 1982)
Pod jelení studánkou BR Žďárský potok, Karlov Vyhláška ONV Bruntál (25. 10. 1989)
Pod Kamenným vrchem ZR Polnička Vyhláška ONV Žďár (25. 7. 1985)
Pod Popelní horou PT Stachy Vyhláška ONV Prachatice (20. 9. 1985)
Pod Slunečnou strání SU Nové Losiny Vyhláška ONV Šumperk (8. 11. 1990)
Pod Švancarkou PV Horní Štěpánov Vyhláška ONV Prostějov (27. 9. 1990)
Pod Sýkořskou myslivnou BK Synalov Vyhláška ONV Blansko (4. 10. 1990)
Pod Volfštejnem TC Lažany, Třebel Vyhláška ONV Tachov (14. 9. 1984)
Pod Vrchmezím RK Olešnice +Výnos MŠK č. 26.707/60 (8. 7. 1960)
Pod Žitkovským vrchem UH Zítková Vyhláška ONV Uher. Hradiště (22. 7. 1982)
Podhoří Pha 7, Pha8 Bohnice, Trója Vyhláška NVP (27. 5. 1982)
Podhrázský rybník BN Tomice II +Vyhláška MŠVU č. 146.757/50 (16. 3. 1950)
Podkovák TC Lesná Výnos MK ČSR č. 16.585/73 (29. 12. 1973)
Polanský les OV Poruba - jih Výnos MK ČSR č. 3.027/70 (10. 3. 1970)
Poleňana FM Bílá Výnos MK č. 18.127/55 (bez data)
Polom ČR Velká Střítež +Výnos MK č. 61.887/54 (7. 4. 1955)
Pomezní rybník CH Pomezí nad Ohří Vyhláška ONV Cheb (30. 8. 1990)
Ponova louka DC Mezná Výnos MK ČSR č. 16.635/73 (29. 12. 1973)
Postřekovské rybníky DO Postřekov, Klenci pod Čerchovem, Ždanov Vyhláška ONV Domažlice (25. 9. 1990)
Prácheň KT Velké Hydčice +VyhláškaMŠO č. II-3-155-1-1/7/53 (8. 6. 1953)
Prachovské skály JC Pařezská Lhota, Hor. Lochov, Prachov, Zámostí Výnos MŠANO č. 143.547/33 (31. 12. 1933)
Prales Jizera LB Hejnice xVýnos MŠKč. 41.355/65 (19. 10. 1965)
Prokopské údolí Pha 5 Hlubočepy, Jinonice Výnos MK ČSR č. 25.533/78 (28. 12. 1978)
Průchodnice PV Ludmírov Vyhláška ONV Prostějov (31. 10. 1985)
Přesypy u Rokytna PU Rokytno Vyhláška ONV Pardubice (12. 5. 1982)
Přimda TC Přimda +Výnos MK č. 17.507/55 (5. 3. 1956)
Pstruží potok BR Stará Ves Vyhláška ONV Bruntál (25. 10. 1989)
Ptačí kupy LB Hejnice xVýnos MŠK č. 41.353/65 (19. 10. 1965)
Pučanka KT Hejna +VyhláškaMŠO č. 204.457/48 (23. 10. 1948)
Rabštejn SU Bedřichov Vyhláška ONV Šupmperk (8. 11. 1990)
Rač UL Lochočice + Vyhláška MŠO č. D-II-3-155-1-1/ 17-53 (9. 7. 1953)
Radim BR Krasov Výnos MK ČSR č. 10.751/69 (29. 10. 1969)
Radomilická mokřina CB Záblatí Vyhláška OÚ Češ. Budějovice (30. 12. 1991)
Radotínské údolí Pha 5, PZ Zad. Kopanina, Kosoř Výnos MK ČSR č. 8.200/75 (17. 9. 1975)
Rakovec BK Jedovnice Výnos MK ČSR č. 18.463/73 (29. 12. 1973)
Ralsko CL Hvězdov, Noviny pod Ralskem xVýnos MKI č. 11.033/67 (26. 9. 1967)
Ranská jezírka HB Havlíčkova Borová Vyhláška ONV Havl. Brod (17. 9. 1990)
Rašeliniště Bažantka JI Doupě, Řídelov Vyhláška ONV Jihlava (8. 7. 1982)
Rašeliniště Kačerov RK Kačerov Vyhláška ONV Rychnov nad Kn. (5. 7. 1984)
Rašeliniště Kaliště JI Jihlávka Vyhláška ONV Jihlava (8. 7. 1982)
Rašeliniště Loučky JI Loučky Vyhláška ONV Jihlava (8. 7. 1982)
Rašeliniště Vidlák SM Hrubá Skála Vyhláška ONV Semily (13. 6. 1985)
Rašovický zlom VY Rašovice Vyhláška ONV Vyškov (28. 6. 1990)
Rathsam CH Cheb, Pomezí n.O., Rybáře, Pomezná Vyhláška ONV Cheb (13. 8. 1990)
Rod TA Val Vyhláška ONV Tábor (18. 11. 1990)
Roštýnská obora JI Doupě Výnos MK ČSR č. 6.093/77 (5. 12. 1977)
Roviny BV Diváky Vyhláška ONV Břeclav (9. 10. 1986)
Roztocký háj - Tiché údolí Pha 6, PZ Roztoky, Sedlec Výnos MŠVU č. 100.988/51 (9. 9. 1951) +výnos MŠVU č. IX-357-2-51 (10. 8. 1951)
Ruda u Kojákovic CB Kojákovíce Vyhláška OÚ Češ. Budějovice (30. 12. 1991)
Rudka PV Ponikev, Ludmírov Vyhláška ONV Prostějov (27. 9. 1990)
Růžový vrch (Sirotčí hrádek) BV Klentnice, Perná +Výnos MŠO č. 101.109/53 (20. 5. 1953)
Rybník Březina JI Dudín Vyhláška ONV Jihlava (15. 11. 1990)
Rybník Pařez PE Kaliště Vyhláška OÚ Pelhřimov (27. 2. 1992)
Rybník Starý PE Řežentice, Těšenov Vyhláška OÚ Pelhřimov (27. 2. 1992)
Rybníky FM Kozlovice Vyhláška ONV Frýdek-Mlstek (27. 2. 1990)
Rybí loučky JN Jizerka xVyhláška MŠK č. 41.349/65 (19. 10. 1965)
Řeka HB Staré Ransko Vyhláška ONV Havlíčkův Brod (17. 9. 1990)
Sedlická obora ST Holušice Vyhláška ONV Strakonice (14. 11. 1985)
Sedloňovský vrch RK Sedloňov v Orlic, horách +Výnos MK č. 26.375/54 (6. 7. 1954)
Selský les UO Herbortice +Výnos MK č. 34.172/54 (8. 5. 1954)
Sidonie ZL Sidonie Vyhláška ONV Gottwaldov (12. 7. 1984)
Skalecký háj RK Podbřezí Vyhláška ONV Rychnov nad Kn. (5. 7. 1984)
Skalka FM Kunčice pod Ondřejníkem Výnos MK ČSR č. 6.086/77 (11. 7. 1977)
Skalské rašeliniště BR Skály Výnos MK ČSR č. 11.079/70 (3. 9. 1970)
Skařiny HO Mikulčice +Výnos MK č. 18.280/55 (4. 7. 1956)
Skály PV Protivanov Vyhláška ONV Prostějov (21.6. 1990)
Skelná Huť PV Protivanov Vyhláška ONV Prostějov (7. 7. 1988)
Skočický hrad ST Skočíce Vyhláška ONV Strakonice (14. 11. 1985)
Skučák KI Rychvald Výnos MK ČSR č. 10.752/69 (29. 10. 1969)
Slatinná louka u Liblic ME Liblice Vyhláška ONV Mělník (19. 12. 1986)
Slavičí údolí Pha 5 Lochkov, Radotín Vyhláška NVP (4. 7. 1988)
Sluneční stráň UL Brna Výnos MKI č. 12.610/68 (10. 9. 1968)
Slunečný dvůr CL Jestřebí +Výnos MK č. 54.130/54 (14. 3. 1955)
Slunná BO Lažánky Vyhláška ONV Brno-venkov (28. 6. 1985)
Smraďoch CH Mariánské Lázně Výnos MKI č. 12.613/68 (10. 9. 1968)
Smrdutá KM Chvalčov Výnos MK ČSR č. 7.814/75 (28. 9. 1975)
Sokolí skála ZR Doubravník, Borač +Vyhláška MŠVU č. 251.976/48 (5. 1. 1949)
Staňkovka Pha 5 Radotín Vyhláška NVP (4. 7. 1988)
Starý Hirštejn DO Vranov Výnos MKI č. 12.612/68 (10. 9. 1968)
Štěpní stráň u Komořan VY Komořany +Vyhláška MŠVU č. 17.595/48 (3. 3. 1948)
Stráň u Chroustova KO Radim +Výnos MŠVU č. 156.109/51 (1. 2. 1951)
Stráně u splavu KO Vrbčany +Výnos MŠVU č. 85.704/51 (1. 2. 1951)
Střela PS Hluboká, Kalec, Kotaneč, Černá Hať, Vysočany, Rabštejn Výnos MK ČSR č. 6.710/76 (28. 4. 1976)
Střemošická stráň CR Střemošice, Řepníky, Voletice Vyhláška ONV Chrudim (21. 11. 1990)
Stříbrný luh RA Újezd nad Zbečnem Výnos MK ČSR č. 6.047/84 (28. 3. 1984)
Studený vrch DC Líska xVýnos MŠK č. 36.317/65 (16. 9. 1965)
Stvořidla HB Dobrovítova Lhota, Konkovice, Leštěnka, Trpišovice, Velká, Vilémovice +VyhláškaMŠO č. 94.438/48 (31. 5. 1948)
Suchá Dora NJ Dobešov Výnos MK ČSR č. 3.024/69 (10. 2. 1969)
Suchý vrch BR Železná Vyhláška MŽP ČR č. 6/1991 Sb. (14. 12. 1990)
Sutice UO Verměřovice +Vyhláška MŠVU č. 173.523/49 (24. 2. 1950)
Svatá Alžběta RA Městečko +Vyhláška MŠVU č. 28. 709/49 (1. 3. 1949)
Svatý kopeček BV Mikulov Vyhláška OSK Mikulov č. 8.963/1 (10. 5. 1946)
Šance Pha 5 Cholupice, Zbraslav Vyhláška NVP (28. 1. 1982)
Šévy VY Mouřínov +Vyhláška MŠVU č. 153.516/50 (24. 10. 1950) a vyhláška ONV Vyškov (8. 11. 1990)
Šibeničník BV Mikulov Vyhláška OSK Mikulov č. 8.963/1 (10. 5. 1946)
Škrabalka PR Lipník n.B. +Výnos MK 11.694/55 (4. 7. 1956)
Špice BO Újezd u Brna +Výnos MK č. 20.112/55 (17. 2. 1956)
Štamberk a kamenné moře JI Lhotka, Řásná Vyhláška ONV Jihlava (15. 11. 1990)
Štíří důl HB, ZR Hluboká, Křížová, Vojnův Městec Vyhláška ONV Havl. Brod (12. 12. 1988) a vyhláška ONV Žďár n.S. (14. 4. 1988)
Tesák KM Rajnochovice Výnos MK ČSR č. 7.828/75 (28. 9. 1975)
Tetínské skály BE Tetín Výnos MK ČSR č. 3.400/74 (22. 2. 1974)
Tisovské rybníky TC Tisová, Jemnice, St. Sedliště Vyhláška ONV Tachov (21. 9. 1990)
Tišina TC Žďár Vyhláška ONV Tachov (11. 12. 1977)
Tonice - Bezedná KO Velký Osek Vyhláška ONV Kolín (1. 5. 1985)
Trávný potok FM Moravka Výnos MK č. 18.127/55 (bez data)
Trčkovská louka RK Trčkov Vyhláška ONV Rychnov n.Kn. (1. 7. 1982)
Trojačka NJ Hodslavice Výnos MK ČSR č. 3.022/69 (10. 2. 1969)
Trotina HK Lochenice Vyhláška ONV Hradec Králové (23. 8. 1983)
Třímanské skály RO Hřešihlavy, Třímaný Vyhláška MŽP ČR č. 6/1991 Sb. (14. 12. 1990)
Turold BV Mikulov Vyhláška OSK Mikulov č. 8.963/1 (10. 5. 1946)
Týnecké Mokřady KO Týnec nad Labem Vyhláška ONV Kolín (17. 12. 1987)
U Brněnky BO Kanice Výnos MK ČSR č. 18.462/73 (29. 12. 1973)
U Eremita RA Branov Výnos MK ČSR č. 6.048/84 (28. 3. 1984)
U hájenky TR Čáslavice Vyhláška ONV Třebíč (29. 9. 1988)
U Houkvice RK Petrovice n. Orlici +Výnos MK č. 45.964/54 (5. 8. 1954)
U Leskoveckého chodníka OP Skřípov Výnos MK ČSR č. 9.293/69 (20. 11. 1969)
U Nového hradu BK Olomučany Výnos MK ČSR č. 7.830/75 (29. 4. 1975)
U parku PU Vysoké Chvojno +Výnos MK č. 54.132/54 (14. 3. 1955)
U rybníčků TC Lestkov Vyhláška ONV Tachov (21. 9. 1990)
U výpustku BK Březina Výnos MK ČSR č. 6.084/77 (11. 7. 1977)
Údolí Doubravy HB Bílek, Chotěboř, Malochyně, Horní Sokolovec Vyhláška ONV Havl. Brod (28. 4. 1986)
Údolí Chlébského potoka ZR Chlébské +Výnos MK č. 1.314/53 (30. 9. 1953)
Údolí Jizery u Semil a Bitouchova SM Bítouchov, Chuchelná +Výnos MŠVU č. 94.458/51 (2. 6. 1951)
Údolí Oslavy a Chvojnice TR, BO Náměšť n.O., Vícenice, Znátky, Kralice, Březník, Sudice, Kuroslepy, Mohelno, Senorady, Sedlec, Kladesruby, Čučice, Ketkovice Vyhláška ONV Třebíč (11. 4. 1974) a vyhláška ONV Brno-venkov (22. 5. 1975)
Údolí potoka u Dolské myslivny PE Vyklántice Vyhláška OÚ Pelhřimov (27. 2. 1992)
Údolí Říčky BO Ochoz u Brna Vyhláška ONV Brno-venkov (22. 11. 1990)
Údolí Teplé CHSO, KV Mnichov, Louka, Tisová, Poutnov, Bohuslav Vyhláška OU Cheb (24. 2. 1992), vyhláška OÚ Sokolov (27. 2. 1992, vyhláška OÚ Karlovy Vary (27. 2. 1992)
Údolí Únětického potoka Pha 6 Suchdol Vyhláška NVP (4. 7. 1988)
Uhliska PV Horní Štěpánov Vyhláška ONV Prostějov (7. 7. 1988)
Úlibická bažantnice JC Úlibice, Robousy +Výnos MK č. 75.104/56 (4. 7. 1956)
Úpor ME Kly, Vrbno +Výnos MŠK č. 61.225/57 (14. 8. 1957)
V bahnách RA Třtice +Vyhláška MŠVU č. 43.958/52 (1. 10. 1952)
V dole UO Cotkytle, Herbortice +Výnos MK č. 56.914/54 (14. 3. 1955)
V horách RO Terešov xVýnos MŠK č. 33.146/66 (16. 8. 1966)
V Jedlích TR Příštpo Vyhláška ONV Třebíč (29. 9. 1988)
V jezírkách KO Velím Vyhláška ONV Kolín (17. 12. 1987)
V kalužích OP Pustá Polom Vyhláška ONV Opava (13. 10. 1987)
V Moravkách KT Loužná Vyhláška ONV Klatovy (21.4. 1988)
V pískovně Pha 9 Dolní Počernice, Hostavice Vyhláška NVP (4. 7. 1988)
V Podolánkách FM Čeladná Výnos MK č. 18.127/55 (bez data)
V rájích CB Spolí +Výnos MŠK č. 55.392/57 (22. 6. 1957)
V rašelinách SO Studenec Vyhláška MŽP ČR č. 6/1991 Sb. (14. 12. 1990)
Valach OP Lesní Albrechtice, Jelenice Výnos MK ČSR č. 9.292/69 (20. 11. 1969)
Vápenka DC Kyjov Výnos MKČSRč. 13.365/68 (20. 1. 1969)
Ve slatinské stráni RK Slatina n. Zdobnicí +Výnos MŠK č. 75.100/54 (4. 7. 1956)
Ve Vlčí UH Vyškovec Vyhláška ONV Uher. Hradiště (22. 7. 1982)
Ve Žlebcách VY Pavlovice Vyhláška ONV Vyškov (8. 11. 1990)
Velká a Malá Olšina HB, KH Dobrnice, Chlum, Tunochody Vyhláška ONV Háv. Brod (25. 3. 1982) a vyhláška ONV Kutná Hora (10. 10. 1985)
Velká Kobylanka-Malá PR Hranice Výnos MŠVU č. 42.678/52 a 42.934/52
Kobylanka &nbsp &nbsp (24. 9. 1952)
Velká Kuš ST Lnářský Málkov Vyhláška ONV Strakonice (14. 11. 1985)
Velké doly KI, FM Český Puncov, Koňská Vyhláška ONV Karviná (3. 9. 1990) a vyhláška ONV Fýdek-Mlstek (27. 2. 1990)
Velký a Malý kamýk CB Všeteč Vyhláška ONV Češ. Budějovice (24. 9. 1990) a vyhláška OÚ Češ. Budějovice (30. 12. 1991)
Velký Kuntínov BV Boleradice Vyhláška ONV Břeclav (9. 10. 1986)
Velký Pařezitý rybník JI Řásná Vyhláška ONV Jihlava (3. 5. 1984)
Velký rybník DC Rybniště Vyhláška ONV Děčín (12. 4. 1984)
Velký Vápenný LB Bílý Kostel, Jitrava Výnos MK ČSR č. 18.244/72 (29. 12. 1972)
Veltrubský luh KO Veltruby, Nová Ves I Vyhláška ONV Kolín (1. 5. 1985)
Vinořský park Pha 9 Vinoř Vyhláška NVP (27. 5. 1982)
Visengrunty VY Bošovice Vyhláška ONV Vyškov (8. 11. 1990)
Vitčický les PV Vitčice Vyhláška ONV Prostějov (21.6. 1990)
Vílanecké rašeliniště JI Vílanec Vyhláška ONV Jihlava (8. 7. 1982)
Vladař KV Záhořice Výnos MK ČSR č. 5.376/69 (23. 4. 1969)
Vlček CH Prameny, Sítiny xVýnos MŠK č. 19.880/66 (7. 5. 1966)
Vlčí důl TP Hrad Osek Vyhláška ONV Teplice (12. 10. 1989)
Vlčnovský háj UH Vlčnov +Výnos MK č. 11.213/55(18. 7. 1955)
Volákův kopec CR Kamenicky Vyhláška ONV Chrudim (21. 11. 1990)
Voškov BE Běleč, Poučník Výnos MKČSRč. 18.357/72 (29. 12. 1972)
Vratíkov BK Vratíkov Vyhláška ONV Blansko (19. 9. 1990)
Vrbenské rybníky CB České Vrbné, Haklovy Dvory Vyhláška ONV České Budějovice (15. 3. 1990)
Vrch Baba u Kosmonos MB Hor. Stakory, Chudoplesy, Kosmonosy +Vyhláška MŠVU č. 149.728/50 (11. 10. 1950
Vrchové UH Drslavice Vyhláška ONV Uher. Hradiště (22. 7. 1982)
Vrť NB Ostrá, Semice Výnos MKČSRč. 18.716/72 (29. 12. 1972)
Vřesová stráň FM Mosty u Jablunkova Vyhláška ONV Frýdek-Mlstek (27. 2. 1990)
Vřešťovská bažantnice TU Velký Vřešťov +Vyhláška MŠVU č. 111.322/49 (19. 9. 1949)
Všetatská černava ME Všetaty, Chrást u Tišíc Vyhláška ONV Mělník (19. 12. 1986)
Vymyšlenská pěšina PB Prostředni Lhota Výnos MK ČSR č. 3.500/89 (19. 1. 1989)
Výří skály u Oslova PI Tuklety Vyhláška ONV Plšek (4. 12. 1985)
Vysoká Běta CB Lipanovice Vyhláška ONV České Budějovice (23. 3. 1989)
Vysoký Tok RA Branov Výnos MK ČSR č. 6.050/84 (28. 3. 1984)
Vysoký vodopád SU Domašov Vyhláška Srn KNV (24. 8. 1982)
Zadní Hády BO Kanice Výnos MKČSRč. 18.922/73 (29. 12. 1973)
Zahrady pod Hájem HO Velká nad Veličkou Výnos MK ČSR č. 9.430/87 (17. 6. 1987)
Zaječí skok JI Horní Kosov Výnos MŠANO č. 143.547/33 (31. 12. 1933)
Zábělá PS Chrást Výnos MK ČSR č. 13.367/69 (28. 12. 1969)
Zámělský Borek RK Zámel +Výnos MŠO č. 36.383/46 (28. 6. 1946)
Záplavy KL Kamenné Žehrovice, Srby, Tuchlovice Vyhláška ONV Kladno (15. 1. 1985)
Zátoňská Hora PT Lenora Výnos MK ČSR č. 14.505/89 (21. 12. 1989)
Zázmoníky BV Bořetice Vyhláška ONV Břeclav (9. 10. 1986)
Zemská brána UO, RK Bartošovice, Klášterec n. Orlici Vyhláška ONV Ústi n.O. (18. 6. 1987)
Zlín PJ Lišíce, Snopoušovy xVýnos MŠK č. 34.698/65 (13. 8. 1965)
Zvolská homole PZ Zvole Vyhláška ONV Pha-západ (13. 12. 1989)
Zvoníčkovna RO Kornatice +Výnos MK č. 17.506/55 (4. 7. 1956)
Zubři CR Trhová Kamenice Vyhláška ONV Chrudim (21. 11. 1990)
Žďár RO Pavlovsko +Výnos MŠO č. 101.225/53 (13. 4. 1953)
Žlíbky PI Borečnice Výnos MK ČSR č. 15.084/73 (14. 12. 1973)

Poznámky pod čiarou

)

1) Zákon ČNR č. 284/1991 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech.

2) Zákon ČNR č. 96/1977 Sb., o hospodaření v lesích a státní správě lesního hospodářství.

3) Vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj č. 186/1990 Sb., o oprávnění k projektové činnosti.

4) § 8 a násl. zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

5) Např. § 10 a § 36 odst. 4 zákona č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon).

6) Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení.

7) Vyhláška federálního ministerstva vnitra č. 99/1989 Sb., o pravidlech provozu na pozemních komunikacích (pravidla silničního provozu), ve znění vyhlášky federálního ministerstva vnitra č. 24/1990 Sb.

8) Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství ČSR č. 13/1978 Sb., o kategorizaci lesů, způsobech hospodáření a lesním hospodářském plánování.

9) Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství a ministerstva spravedlnosti č. 62/1964 Sb., kterou se vydávají prováděcí předpisy k zákonu o rozvoji rostlinné výroby, příloha č. 1 - Seznam škůdců vnitřní karantény a příloha č. 2 - Seznam škůdců nekaranténních.

10) Zákon č. 23/1962 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy ČSR č. 20/1988 Sb., kterou se provádí zákon o myslivosti.

11) § 1 vyhlášky federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 85/1976 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení a stavebním řádu, ve znění vyhlášky federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 155/1980 Sb.

12) Zákon č. 238/1991 Sb., o odpadech.

13) Zákon č. 40/1956 Sb., o státní ochraně přírody.
Vyhláška ministerstva školství a kultury č. 131/1957 Ú.l., o dobrovolných pracovnících státní ochrany přírody (konzervátorech a zpravodajích).

14) Zákon č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách.


15) § 4 a 5 zákona č. 40/1956 Sb.

16) § 6 zákona č. 40/1956 Sb.

Vysvě) + - přehlášeno výnosem MK ČSR č.j. 14.200/88 z 29. 11.ĺ 1988x - přehlášeno výnosem MK ČSR č.j. 17.094/87 z 21. 12.ĺ 1987Vysvětlivky:+ - přehlášeno výnosem MK ČSR č.j. 14.200/88 z 29. 11.ĺ 1988x - přehlášeno výnosem MK ČSR č.j. 17.094/87 z 21. 12.ĺ 1987Vysvětlivky:+ - přehlášeno výnosem MK ČSR č.j. 14.200/88 z 29. 11.ĺ 1988x - přehlášeno výnosem MK ČSR č.j. 17.094/87 z 21. 12.ĺ 1987