Nariadenie vlády č. 20/1992 Zb.Nařízení vlády České republiky, kterým se stanoví způsob výpočtu výše náhrad za živý a mrtvý inventář a zásoby

Čiastka 4/1992
Platnosť od 16.01.1992
Účinnosť od 16.01.1992

20

NAŘÍZENÍ VLÁDY

České republiky

ze dne 4. prosince 1991,

kterým se stanoví způsob výpočtu výše náhrad za živý a mrtvý inventář a zásoby

Vláda České republiky nařizuje podle § 20 odst. 5 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku (dále jen „zákon“):


§ 1

Pro případ, kdy nelze prokázat odnětí živého a mrtvého inventáře, jakož i zásob, nebo jejich vnesení do zemědělského družstva v období od 25. února 1948 do 1. ledna 1990 nebo nelze-li určit jejich současnou hodnotu, se náhrady za tyto věci stanoví podle normativů stanovených na jeden hektar zemědělské půdy,1) kterou původní vlastník obhospodařoval ke dni odnětí nebo vnesení do zemědělského družstva.2)

§ 2

Pro účely tohoto nařízení se rozumí

a) normativem na jeden hektar zemědělské půdy množství živého inventáře vyjádřené ve velkých dobytčích jednotkách, množství zásob krmiv, steliv, osiv, sadby, sádí a statkových hnojiv v cenách zachycených v účetnictví a množství mrtvého inventáře v jeho zůstatkových cenách,

b) velkou dobytčí jednotkou jednotka stanovená pro přepočet jednotlivých druhů hospodářských zvířat na sčítatelný základ,

c) živým a mrtvým inventářem skot, koně, prasata, ovce, drůbež, ryby a včely, stroje, nářadí, dopravní prostředky a zařízení používaná v zemědělské výrobě,

d) statkovými hnojivy chlévská mrva a komposty,

e) plněním jiným druhem náhrady náhrada ve službách pro zajištění provozu zemědělské výroby nebo podíl na jmění povinné osoby,3) popřípadě náhrada v jiné formě.

§ 3

(1) Normativu živého inventáře na jeden hektar zemědělské půdy odpovídá

a) jedna velká dobytčí jednotka: přepočet jednotlivých druhů a kategorií živého inventáře na velkou dobytčí jednotku je uveden v příloze č. 1, která je součástí tohoto nařízení,

b) plnění jiným druhem náhrady: náhrada se stanoví ve velké dobytčí jednotce určené druhy zvířat podle struktury stáda osoby povinné a přepočtené cenami ke dni účinnosti zákona.

(2) Normativ mrtvého inventáře na jeden hektar zemědělské půdy se stanovuje podle vzorce. Vzorec a postup při výpočtu podle vzorce jsou uvedeny v příloze č. 2, která je součástí tohoto nařízení.

(3) Normativ krmiv a steliv na jeden hektar zemědělské půdy se stanovuje ve výši 8 500 Kčs.

(4) Normativ osiv, sadby a sádí na jeden hektar neoseté nebo neosázené zemědělské půdy se stanovuje ve výši 1 700 Kčs.

(5) Normativ statkových hnojiv na jeden hektar zemědělské půdy se stanovuje ve výši 10 tun.

§ 4

(1) Normativ živého inventáře na jeden hektar zemědělské půdy se nevztahuje na náhradu za tažná zvířata a včelstva. Nárok na tuto náhradu doloží oprávněná osoba písemnou výpovědí nejméně dvou svědků, které nejsou osobami blízkými.4)

(2) Náhrada za tažného koně se stanovuje v hodnotě 40 000 Kčs, za tažného vola 15 000 Kčs, za včelstvo včetně úlu 1350 Kčs.

(3) Uplatňuje-li oprávněná osoba nárok na vrácení rybníka s chovem ryb, součástí náhrady je i násada ryb odpovídající přírodnímu stanovišti a množství ryb osazovanému osobou povinnou. Oprávněná osoba je povinna prokázat způsobem uvedeným v odstavci 1, že rybník v době jeho odnětí byl osazen rybami.

§ 5

(1) Od náhrady za živý inventář se odečtou záhumenková zvířata ponechaná ve vlastnictví oprávněné osoby v době vnesení živého inventáře do zemědělského družstva. Odpočet provede povinná osoba za použití všech prostředků, jimiž lze zjistit skutečný stav věcí a které jsou v souladu s právními předpisy.

(2) Od náhrady za živý a mrtvý inventář se odečte náhrada poskytnutá za tyto věci jinou povinnou osobou.

(3) Od náhrady poskytnuté za krmiva a steliva se odečte částka 8 500 Kčs za jednu velkou dobytčí jednotku záhumenkových zvířat ponechaných ve vlastnictví oprávněné osoby v době vnesení živého inventáře do zemědělského družstva.

§ 6

(1) Při uzavření dohody5) mezi oprávněnou a povinnou osobou o náhradě ve službách poskytovaných za živý a mrtvý inventář a zásoby nelze započítat práce a služby, které měla povinná osoba vykonat při nakládání s nemovitostí s péčí řádného hospodáře.

(2) Nedojde-li k dohodě mezi povinnou a oprávněnou osobou o plnění podle normativu živého inventáře, bude uplatněný nárok ve velkých dobytčích jednotkách určen v poměru 70 % velkých dobytčích jednotek skotu a 30 % velkých dobytčích jednotek ostatních zvířat, z toho

a) u skotu: dojnice ve stáří do pěti let zabřezlá nebo zabřeznutí schopná, odstavené tele, mladá chovná jalovice, skot ve výkrmu,

b) u prasat: podíl všech kategorií prasat chovaných povinnou osobou; při vydání prasnice nebude tato starší třetího oprasení a bude zapuštěna,

c) u drůbeže a ovcí: započtou se do velké dobytčí jednotky.

(3) Nedojde-li k dohodě mezi povinnou a oprávněnou osobou o plnění podle normativu mrtvého inventáře nebo je-li více povinných osob a nedojde mezi nimi k dohodě o podílu plnění na celkovém nároku osoby oprávněné, postupuje se takto:

a) pokud původní vlastník nebo osoba oprávněná prokáže odnětí traktoru nebo traktoru a samovazu, určuje se podíl na celkovém nároku vypočteném podle vzorce ve výši 25 %;

b) pokud původní vlastník nebo osoba oprávněná prokáže odnětí mlátičky, určuje se podíl na celkovém nároku vypočteném podle vzorce ve výši 10 %.


§ 7

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Pithart v. r.


Příloha 01

Příl. č. 1

Přepočet druhů a kategorií hospodářských zvířat na velkou dobytčí jednotku

Druh a kategorie Velká dobytčí jednotka
Kráva 1,00
Plemenný býk 1,00
Tele 0,22
Skot chovný do 1 roku 0,47
Skot l až 2 roky 0,70
Skot nad 2 roky 1,00
Jalovice vysokobřezí 1,00
Skot ve výkrmu 0,65
Prasnice, kanec 0,30
Sele 0,02
Mladé chovné prase, prase na výkrm 0,12
Drůbež celkem 0,025
Ovce celkem 0,10
Kůň do 3 let 0,75

Příloha 02

Příloha č. 2 k nařízení vlády ČR č. 20/1992 Sb.

Vzorec pro výpočet:

Mo . (AO . ha + Al . ha2)

Ve vzorci:

celkový nárok majetku v Kčs

majetek organizace v tisících Kčs na 1 ha

koeficienty - viz tabulka

počet hektarů žadatele

Tabulka:

Počet hektarů koeficienty
nad do AO Al
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
&nbsp 2 0 0
2 5 - 466,66 233,33
5 35 316,66 76,66
35 60 3420 -12
60 80 3900 -20
80 120 3100 -10
120 &nbsp 1900 0

Postup při výpočtu:

1. Celkový nárok majetku v Kčs (Cn) zjištěný podle vzorce se použije při plnění nároku povinnou osobou ve věcech. Při jiném druhu plnění se přepočte celkový nárok v Kčs koeficientem 1,7.

2. Majetek organizace v tisících Kčs na 1 ha (Mo) se zjistí z údajů účetní evidence k 1. lednu 1990 ze zůstatku účtu základních prostředků sníženého o oprávky k základním prostředkům, o zůstatkovou hodnotu budov, staveb, trvalých porostů a dále sníženého o veškerou hodnotu majetku sloužícího k další hospodářské činnosti, pokud přesahuje 20 % hrubé zemědělské produkce organizace.

3. Zjistí-li se hodnota (Mo) podle bodu 2 vyšší než 12 tis. Kčs na hektar, použije se uvedená částka 12 tis. Kčs jako maximální.

Poznámky pod čiarou

1) § 3 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 23/1964 Sb., kterou se provádí zákon č. 22/1964 Sb., o evidenci nemovitostí.

2) § 20 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku.

3) § 5 odst. 1 zákona č. 229/1991 Sb.

4) § 116 občanského zákoníku.

5) § 20 odst. 3 zákona č. 229/1991 Sb.