472

ZÁKON

České národní rady

ze dne 22. září 1992

o Státním fondu tržní regulace v zemědělství

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:


§ 1

Státní fond tržní regulace v zemědělství

(1) Zřizuje se Státní fond tržní regulace v zemědělství (dále jen „Fond“).

(2) Fond je právnickou osobou. Sídlem Fondu je Praha.

§ 2

Účel Fondu a předmět činnosti Fondu

(1) Účelem Fondu je zabezpečování regulace trhu s některými produkty rostlinné a živočišné výroby a výrobků vzniklých jejich zpracováním.

(2) Fond

a) vydává seznam produktů rostlinné a živočišné výroby a výrobků vzniklých jejich zpracováním, u nichž uplatňuje tržní regulaci (dále jen „zemědělské a potravinářské výrobky“),

b) provádí nákup, úpravu, zpracování, skladování, dopravu a prodej zemědělských a potravinářských výrobků,

c) v případě, že provádí činnost prostřednictvím jiných právnických nebo fyzických osob, jsou tyto právnické nebo fyzické osoby vybírány na základě výběrového řízení a jejich seznam musí být zveřejněn,

d) poskytuje dotace z Fondu při vývozu zemědělských a potravinářských výrobků,

e) koordinuje objemy a termíny doplňování zásob zemědělských a potravinářských výrobků do hmotných rezerv a jejich uvolňování pro tuzemský trh i pro případný vývoz.

(3) Nákup zemědělských a potravinářských výrobků a poskytování dotací podle odstavce 2 se týká osob se sídlem nebo bydlištěm v České republice.

(4) Fond je oprávněn navrhovat příslušným ústředním orgánům státní správy

a) výši minimálních (garantovaných) cen zemědělských a potravinářských výrobků,

b) změny v seznamu zemědělských a potravinářských výrobků, u nichž s uplatňují vývozní i dovozní licence, objem vývozu a dovozu u těchto výrobků a časové období, na které mají být licence vydány.

(5) Fond je oprávněn zjišťovat u podnikatelů, kterých se týká tržní regulace zemědělských a potravinářských výrobků, nezbytné údaje pro realizaci této regulace, pokud je nelze zjistit v rámci statistického zjišťování.1)

(6) Fond spolupracuje s Federálním fondem tržní regulace v zemědělství.

Orgány Fondu

§ 3

Orgány Fondu jsou Rada Fondu a ředitel Fondu.

§ 4

Fond zaměstnává odborné pracovníky, jejichž odměňování schvaluje Rada Fondu.

§ 5

Rada Fondu

(1) Rada Fondu schvaluje

a) seznam zemědělských a potravinářských výrobků [§ 2 odst. 2 písm. a)],

b) zásady užití zemědělských a potravinářských výrobků nakoupených Fondem,

c) pravidla pro poskytování dotací z Fondu v souvislosti s vývozem,

d) návrh rozpočtu Fondu a po schválení státního rozpočtu na příslušný rok schvaluje rozpočet Fondu,

e) roční účetní závěrku Fondu,

f) jednací řád Rady Fondu,

g) návrhy činěné Fondem podle § 2 odst. 4 a rozsah údajů zjišťovaných u podnikatelů podle § 2 odst. 5,

h) další záležitosti, které jinak patří do pravomoci ředitele Fondu, pokud si jejich schválení Rada Fondu vyhradí.

(2) Rada Fondu zveřejňuje opatření schválená podle § 5 odst. 1 písm. a) až c) ve Věstníku vydávaném ministerstvem zemědělství České republiky (dále jen „ministerstvo“). Rada Fondu předkládá ministerstvu financí České republiky v jím stanovených termínech návrh rozpočtu Fondu na příslušný kalendářní rok, přehled pohledávek a závazků a roční účetní závěrku Fondu schválené auditorem.

§ 6

(1) Rada Fondu se skládá z předsedy, místopředsedy a dalších devíti členů. Jedním z členů Rady Fondu je ředitel Fondu.

(2) Předsedou Rady Fondu je ministr zemědělství České republiky.

(3) Místopředsedu a členy Rady Fondu jmenuje a odvolává na návrh předsedy Rady Fondu vláda České republiky (dále jen „vláda“).

§ 7

(1) Jednání Rady Fondu řídí předseda a v jeho nepřítomnosti místopředseda.

(2) Rada Fondu je schopná se usnášet a přijímat usnesení, je-li přítomna nejméně nadpoloviční většina členů Rady.

§ 8

Ředitel Fondu

(1) Ředitel Fondu je statutárním orgánem Fondu, který

a) provádí opatření schválená Radou Fondu,

b) činí jménem Fondu další úkony v mezích tohoto zákona,

c) řídí činnost odborných pracovníků Fondu.

(2) Ředitele Fondu jmenuje a odvolává na návrh předsedy Rady Fondu vláda.

§ 9

Hospodaření Fondu

(1) Finančními zdroji Fondu jsou

a) dotace ze státního rozpočtu České republiky účelově určené pro tržní regulaci zemědělských a potravinářských výrobků, uvolňované na návrh Fondu,

b) prostředky ze státního rozpočtu České republiky na krytí správních výdajů Fondu; tyto prostředky jsou vedeny odděleně na zvláštním účtu,

c) tržby z obchodní činnosti Fondu,

d) vyrovnávací dávky při dovozu,

e) úvěry, úroky z vkladů a půjček, penále, pojistná plnění, popřípadě další příjmy.

(2) Prostředky Fondu mohou být použity na

a) nákup zemědělských a potravinářských výrobků a úhradu nákladů s tím spojených,

b) úhradu nákladů vznikajících při dopravě, úpravě, zpracování, skladování a prodeji zemědělských a potravinářských výrobků v tuzemsku, popřípadě i v zahraničí a úhradu nákladů s tím spojených,

c) dotace poskytované v souvislosti s vývozem zemědělských a potravinářských výrobků,

d) splátky přijatých úvěrů a úhrady úroků z úvěrů,

e) správní výdaje Fondu.

(3) Neoprávněně použité nebo zadržené prostředky Fondu jsou podnikatelé, kterým byly tyto prostředky poskytnuty, povinni odvést v poskytnuté výši Fondu včetně penále.2)

(4) Zůstatek prostředků Fondu podle § 9 odst. 1 písm. a) koncem roku nepropadá a převádí se do následujícího kalendářního roku.


Závěrečná ustanovení

§ 10

Podnikatelé, kterých se týká tržní regulace zemědělských a potravinářských výrobků, jsou povinni bezúplatně poskytovat Fondu informace nezbytné pro realizaci tržní regulace.

§ 11

(1) Členové Rady Fondu a odborní pracovníci Fondu nesmějí zneužívat informace související s činností Fondu a vykonávat podnikatelskou činnost, jež se týká předmětu činnosti Fondu. Nesmějí být zároveň členy představenstva, prokuristy nebo osobami oprávněnými podle zápisu v obchodním rejstříku jednat jménem obchodní společnosti nebo družstva, které jsou napojeny na tržní regulaci se zemědělskými a potravinářskými výrobky.

(2) Člena Rady Fondu jmenovaného vládou vláda v případě porušení povinností uvedených v odstavci 1 odvolá.

(3) Fond je oprávněn požadovat, aby osoba, která porušila povinnosti uvedené v odstavci 1, vydala prospěch, který tímto jednáním získala, anebo převedla tomu odpovídající práva na Fond. Tím není dotčeno právo na náhradu škody.

§ 12

S členstvím v Radě Fondu není spojena žádná odměna. Členům Rady Fondu přísluší náhrada výdajů a náhrada za ztrátu času.

§ 13

Podrobnosti o organizačním uspořádání, hospodaření a činnosti Fondu upravuje statut Fondu, který po projednání v Radě Fondu předloží její předseda ke schválení vládě.

§ 14

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Uhde v. r.

Klaus v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Zákon ČNR č. 278/1992 Sb., o státní statistice.

2) § 30 zákona ČNR č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění pozdějších předpisů.