610

ZÁKON

z 2. decembra 1992

o rezervách pre zistenie základu dane z príjmov

Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo na tomto zákone:


§ 1

Tento zákon upravuje na účely zistenia základu dane z príjmov spôsob tvorby a výšku rezerv, ktoré sa z hľadiska daňových zákonov uznávajú za výdavok (náklad) vynaložený na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov1) (ďalej len „rezervy“) u daňovníkov daní z príjmov.

§ 2

Rezervami podľa § 1 sa rozumejú bankové rezervy, rezervy v poisťovníctve, rezerva na opravy hmotného majetku, rezerva na pohľadávky za dlžníkov v konkurznom a vyrovnacom konaní, rezerva na pestovnú činnosť a ostatné rezervy v rozsahu ustanovenom týmto zákonom.

§ 3

Spôsob tvorby rezerv za zdaňovacie obdobie a ich výška musia byť preukázateľné. Pri inventarizácii2) sa posudzuje účel, odôvodnenosť a výška rezerv.

§ 4

(1) Výdavky (náklady), na ktorých úhradu sa vytvorili rezervy, sa musia prednostne uhradiť z týchto rezerv; rezervy sa zrušia v prospech výnosov v rovnakom zdaňovacom období, keď pominuli dôvody, pre ktoré sa vytvorili.

(2) Rezervy sa nesmú vytvárať na výdavky (náklady) na obstaranie hmotného a nehmotného majetku.3)

(3) Zostatok rezerv zistený na konci zdaňovacieho obdobia sa prevádza do nasledujúceho zdaňovacieho obdobia.

§ 5

Bankové rezervy

(1) Z rezerv, ktoré vytvárajú banky,4) sa na účely zistenia základu dane z príjmov uznávajú

a) rezervy na pohľadávky z úverov, ktoré sú po dojednanej lehote splatnosti, do výšky 10 % z priemerného stavu týchto pohľadávok za zdaňovacie obdobie,

b) rezervy na pohľadávky z úverov s dojednanou lehotou splatnosti dlhšou ako jeden rok, s výnimkou pohľadávok uvedených v písmene a), do výšky 2 % z priemerného stavu týchto pohľadávok za zdaňovacie obdobie,

c) rezervy na poskytnuté záruky do výšky 2 % z priemerného stavu týchto záväzkov v zdaňovacom období.

(2) Pokiaľ banka preukáže na základe údajov obchodnej dokumentácie5) a účtovníctva6) odôvodnenosť vyššej tvorby rezerv uvedených v odseku 1, môže príslušné ministerstvo financií alebo ním poverený finančný úrad, resp. daňový orgán tieto rezervy uznať v takto preukázanej výške.

§ 6

Rezervy v poisťovníctve

(1) Z rezerv v poisťovníctve vytváraných podľa osobitných predpisov,7),8) sa na účely zistenia základu dane z príjmov uznávajú

a) rezervy na neživotné poistenie9) vo výške, ktorá nesmie prekročiť 60 % z prijatého poistného neživotného poistenia za zdaňovacie obdobie,

b) rezervy na životné poistenie10) vo výške, ktorá nesmie prekročiť objem záväzku vypočítaný metódami poistnej matematiky11) vyplývajúce zo životných poistení splatných podľa uzavretých poistných zmlúv.

§ 7

Rezerva na opravu hmotného majetku

Rezervy na opravy hmotného majetku,12) ktorého doba odpisovania ustanovená zákonom o daniach z príjmov je osem a viac rokov,13) môžu vytvárať daňovníci dane z príjmov, ktorí

a) majú k hmotnému majetku vlastnícke právo alebo právo hospodárenia, pokiaľ túto rezervu nevytvára nájomca podľa písmena b),

b) sú nájomcami hmotného majetku a na opravy prenajatého hmotného majetku sú zmluvne zaviazaní.

(2) Za opravy podľa tohto zákona sa nepovažuje technické zhodnotenie podľa osobitného zákona.14)

(3) Rezerva podľa odseku 1 sa nevytvára,

a) ak ide o hmotný majetok určený na likvidáciu,

b) ak ide o opravy v dôsledku škody alebo inej nepredvídanej alebo náhodnej udalosti,

c) ak ide o opravy, ktoré sa pravidelne opakujú každý rok.

(4) Výška rezervy na opravy hmotného majetku sa určí podľa jednotlivých vecí určených na opravu a na základe rozpočtu nákladov na ich opravu.

(5) Ak je daňovníkovi dane z príjmov známa skutočnosť odôvodňujúca zmenu výšky rezervy, musí vykonať úpravu jej tvorby v zdaňovacom období, v ktorom mu je táto skutočnosť známa.

§ 8

Rezerva na pohľadávky za dlžníkov v konkurznom a vyrovnávacom konaní

(1) Rezervu na pohľadávky za dlžníkov v konkurznom a vyrovnacom konaní, môžu vytvárať daňovníci dane z príjmov od okamihu, keď sú vyzvaní, na základe uznesenia súdu o vyhlásení konkurzu alebo o povolení vyrovnania, aby prihlásili svoje pohľadávky, a rozhodli sa tak v ustanovenej lehote urobiť.

(2) Rezervu podľa odseku 1 možno vytvárať až do výšky prihlásených pohľadávok.

(3) Rezerva sa čerpá na úhradu nesplatenej časti pohľadávok v nadväznosti na výsledky konkurzného a vyrovnacieho konania.

§ 9

Rezerva na pestovnú činnosť

(1) Rezervu na pestovnú činnosť môžu vytvárať daňovníci dane z príjmov, ktorí sú povinní podľa osobitného zákona15) vykonávať obnovu, ochranu a výchovu lesných porastov.

(2) Výška rezervy sa určí v projekte pestovných prác; rezerva sa čerpá pri realizácii projektovaných pestovných prác, a ak tieto práce nie sú realizované podľa projektu, rezerva sa zruší.

§ 10

Ostatné rezervy

Na účely zistenia základu dane z príjmov sa ďalej uznáva rezerva finančných prostriedkov na sanáciu pozemkov dotknutých ťažbou16) a rezervy, pri ktorých osobitný zákon uvedie, že ide o výdavok (náklad) na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov.1)


§ 11

Prechodné ustanovenie

Zostatky rezerv, ktoré majú charakter rezerv podľa tohto zákona, zistené k 31. decembru 1992 sa považujú za rezervy podľa tohto zákona a prevádzajú sa do roku 1993.

§ 12

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1993.


Stráský v. r.

Kováč v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 24 ods. 2 písm. i) zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov.

2) § 29 ods. 1 a 4 zákona č. 563/1991 Zb. o účtovníctve.

3) § 25 písm. a) zákona č. 286/1992 Zb.

4) Zákon č. 21/1992 Zb. o bankách.

5) § 24 ods. 1 zákona č. 21/1992 Zb.

6) § 21 ods. 1 zákona č. 21/1992 Zb.

7) Zákon ČNR č. 185/1991 Zb. o poisťovníctve.
Zákon SNR č. 24/1991 Zb. o poisťovníctve v znení neskorších predpisov.

8) Vyhláška Ministerstva financií Českej republiky č. 259/1991 Zb., ktorou sa ustanovuje spôsob tvorby a použitia účelových poistných fondov.
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 68/1991 Zb., ktorou sa ustanovuje spôsob tvorby a použitia účelových poistných fondov.

9) § 2 vyhlášky č. 259/1991 Zb.
§ 2 vyhlášky č. 68/1991 Zb.

10) § 8 vyhlášky č. 259/1991 Zb.
§ 8 vyhlášky č. 68/1991 Zb.

11) § 12 ods. 3 zákona ČNR č. 185/1991 Zb.
§ 11 ods. 3 zákona SNR č. 24/1991 Zb.

12) § 26 ods. 3 zákona č. 286/1992 Zb.

13) § 30 ods. 1 zákona č. 286/1992 Zb.

14) § 33 zákona č. 286/1992 Zb.

15) Zákon ČNR č. 96/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva.
Zákon SNR č. 100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva v znení neskorších predpisov.

16) Zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení zákona ČNR č. 541/1991 Zb. a v znení zákona SNR č. 498/1991 Zb.