Zákon č. 139/1992 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o zriadení Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

Čiastka 31/1992
Platnosť od 01.04.1992
Účinnosť od 01.06.1992

OBSAH

139

ZÁKON

Slovenskej národnej rady

z 27. februára 1992

o zriadení Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:


§ 1

Vysoká škola ekonomická v Bratislave sa 30. júnom 1992 rozdeľuje na Vysokú školu ekonomickú v Bratislave a Vysokú školu ekonomiky služieb a cestovného ruchu so sídlom v Banskej Bystrici, ktorá vznikne z doterajšej Fakulty ekonomiky služieb a cestovného ruchu v Banskej Bystrici.

§ 2

K 1. júlu 1992 sa zriaďuje vysoká škola s názvom „Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici“ so sídlom v Banskej Bystrici zlúčením Vysokej školy ekonomiky služieb a cestovného ruchu v Banskej Bystrici a Pedagogickej fakulty v Banskej Bystrici.


§ 3

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júnom 1992.


F. Mikloško v. r.

J. Čarnogurský v. r.