Vyhláška č. 285/1992 Zb.Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o vykonávaní pracovnej rehabilitácie občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou

(v znení č. 283/1994 Z. z.)

Čiastka 59/1992
Platnosť od 15.06.1992 do31.12.1996
Účinnosť od 01.11.1994 do31.12.1996
Zrušený 387/1996 Z. z.

285

VYHLÁŠKA

Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky

z 15. mája 1992

o vykonávaní pracovnej rehabilitácie občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou

Ministerstvo práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky podľa § 31 ods. 3 písm. b) zákona č. 1/1991 Zb. o zamestnanosti a § 18a zákona Slovenskej národnej rady č. 83/1991 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky pri zabezpečovaní politiky zamestnanosti v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 194/1992 Zb. ustanovuje:


§ 1

(1) Občanom so zmenenou pracovnou schopnosťou a občanom so zmenenou pracovnou schopnosťou s ťažším zdravotným postihnutím1) (ďalej len „občania so zmenenou pracovnou schopnosťou“) sa poskytuje pracovná rehabilitácia2) s cieľom zabezpečiť im pracovné uplatnenie primerané ich zdravotnému stavu.

(2) Pracovnú rehabilitáciu občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou zabezpečujú úrady práce3) v spolupráci s ďalšími orgánmi a organizáciami.4)

§ 2

Poradenská služba

Pri poskytovaní poradenskej služby5) úrad práce najmä

a) informuje občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou o ich právach a povinnostiach pri vykonávaní pracovnej rehabilitácie,

b) informuje občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou o voľných miestach vhodných pre ich pracovné uplatnenie a pomáha im pri výbere vhodného pracovného uplatnenia,

c) poskytuje odborné rady a informácie, mladistvým občanom so zmenenou pracovnou schopnosťou a ich zákonným zástupcom o možnostiach prípravy na povolanie so zreteľom na druh a stupeň ich zdravotného postihnutia.

Príprava na pracovné uplatnenie

§ 3

(1) Príprava na pracovné uplatnenie občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou sa vykoná so zreteľom na ich zdravotný stav; jej dĺžka je závislá na náročnosti práce, na ktorú sa občan so zmenenou pracovnou schopnosťou pripravuje. Príprava na pracovné uplatnenie zahŕňa prípravu na povolanie a prípravu na prácu.

(2) Príprava na povolanie je odbornou prípravou mladistvých občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou na výkon povolania. Prípravu na povolanie upravujú osobitné predpisy.6)

(3) Príprava na prácu sa poskytuje občanom so zmenenou pracovnou schopnosťou, ktorí potrebujú osobitnú prípravu umožňujúcu postupné prispôsobovanie sa na výkon práce. Príprava na prácu sa vykonáva

a) na pracoviskách vhodne prispôsobených zdravotnému stavu občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou,

b) v chránených dielňach a na chránených pracoviskách,

c) v rekvalifikačných zariadeniach,7) vo vzdelávacích zariadeniach občianskych združení, vo výcvikových strediskách a v ďalších zariadeniach pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou.

(4) Úhradu nákladov prípravy na prácu vykonávanú v rámci pracovnej rehabilitácie občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou upravujú osobitné predpisy.8)

§ 4

(1) Občanom so zmenenou pracovnou schopnosťou, ktorí sú uchádzačmi o zamestnanie, sa pri príprave na prácu vykonávanej v rámci pracovnej rehabilitácie poskytujú bezplatne potrebné školské potreby a učebnice, pracovné pomôcky a ochranné pracovné prostriedky. Ďalej sa im môže poskytnúť

a) v rozsahu a za podmienok ustanovených osobitným predpisom9) stravné, nocľažné a náhrada cestovných výdavkov na cestu z bydliska do miesta prípravy na prácu a späť pri prijímacom konaní, začatí a ukončení prípravy na prácu, prípadne aj náhrada cestovného za cesty na návštevy rodiny a späť,

b) náhrada cestovných výdavkov pri dennej dochádzke na prípravu na prácu,

c) náhrada úrazového poistenia po dobu prípravy na prácu, pokiaľ uchádzač o zamestnanie so zmenenou pracovnou schopnosťou uzavrie alebo má už uzavretú poistnú zmluvu.

(2) Pri vykonávaní prípravy na prácu uchádzačov o zamestnanie, ktorí sú občanmi so zmenenou pracovnou schopnosťou, sa primerane postupuje podľa ustanovení Zákonníka práce, ktoré upravujú pracovný čas a čas odpočinku, bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, pracovné podmienky žien a mladistvých.

§ 5

Chránené dielne a chránené pracoviská

(1) Chránená dielňa a chránené pracovisko sú pracoviská zriadené právnickou osobou alebo fyzickou osobou, v ktorých pracuje najmenej 50 % občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou, alebo pracoviská, v ktorých sa občania so zmenenou pracovnou schopnosťou pripravujú na prácu podľa § 3 ods. 3 a v ktorých sú pracovné podmienky vrátane nárokov na pracovný výkon prispôsobené zdravotnému stavu občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou. Za zriadenie chráneného pracoviska sa považuje aj zriadenie jednotlivého pracovného miesta, ktoré právnická osoba alebo fyzická osoba vytvorila alebo prispôsobila zdravotnému stavu občana so zmenenou pracovnou schopnosťou. Chránené pracovisko môže byť zriadené aj v domácnosti občana so zmenenou pracovnou schopnosťou.

(2) Do chránených dielní a na chránené pracoviská sú zaraďovaní najmä občania so zmenenou pracovnou schopnosťou s ťažším zdravotným postihnutím, ktorých nemožno vhodne umiestniť na voľné pracovné miesta. V chránených diel ňach a na chránených pracoviskách môžu pracovať aj občania, ktorým sa poskytuje príprava na prácu, a občania, ktorí pre ohrozenie zdravia nie sú dočasne spôsobilí vykonávať doterajšie zamestnanie, pokiaľ pre nich zamestnávateľ nemá iné vhodné pracovné uplatnenie. Ostatní zamestnanci môžu v chránených dielňach a na chránených pracoviskách vykonávať len také práce, ktoré nemožno zabezpečiť občanmi so zmenenou pracovnou schopnosťou.

(3) Právnická osoba alebo fyzická osoba je povinná viesť osobitnú evidenciu nákladov, výkonov a hospodárskeho výsledku chránenej dielne a chráneného pracoviska.

(4) Na základe splnenia podmienok ustanovených v odsekoch 1 a 2 úrad práce prizná charakter chránenej dielne alebo chráneného pracoviska.

§ 6

Príspevok na zriadenie chránenej dielne a chráneného pracoviska

(1) Príspevok na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska (ďalej len „príspevok“) môže poskytnúť okresný úrad práce právnickej osobe alebo fyzickej osobe na základe písomnej žiadosti a kalkulácie predpokladaných nákladov. Tento príspevok poskytne ten okresný úrad práce, v ktorého územnom obvode bude chránená dielňa alebo chránené pracovisko zriadené. Príspevok sa určí podľa počtu pracovných miest až do výšky 80 % predpokladaných nákladov na zriadenie pracovného miesta, najviac však v sume 160 000 Sk na jedno pracovné miesto. Príspevok sa môže poskytnúť za podmienky, že na tomto pracovnom mieste bude vykonávaná pracovná činnosť najmenej po dobu dvoch rokov. Ak sa pracovná činnosť nebude vykonávať najmenej po dobu dvoch rokov, právnická osoba alebo fyzická osoba je povinná vrátiť pomernú časť príspevku zodpovedajúcu dobe, po ktorú pracovná činnosť nebola vykonávaná.

(2) Pracovné miesta, na ktoré bol poskytnutý príspevok podľa odseku 1, sa môžu obsadzovať len občanmi so zmenenou pracovnou schopnosťou. Inými občanmi sa môžu tieto miesta obsadiť iba s predchádzajúcim písomným súhlasom okresného úradu práce, a to na dobu nepresahujúcu šesť mesiacov. Právnická osoba alebo fyzická osoba je povinná príspevok vrátiť, ak túto podmienku nedodrží.

(3) V prípadoch hodných zreteľa môže okresný úrad práce občanovi so zmenenou pracovnou schopnosťou, ktorý začne vykonávať samostatnú zárobkovú činnosť, na základe písomnej žiadosti a kalkulácie predpokladaných nákladov poskytnúť príspevok na vybavenie prostriedkami nevyhnutnými na výkon pracovnej činnosti až do výšky 80 % predpokladaných nákladov, najviac však v sume 160 000 Sk. Podmienkou na poskytnutie príspevku je, že občan so zmenenou pracovnou schopnosťou bude vykonávať samostatnú zárobkovú činnosť, na ktorú sa príspevok poskytol, najmenej po dobu dvoch rokov. Ak občan so zmenenou pracovnou schopnosťou prestal vykonávať samostatnú zárobkovú činnosť pred uplynutím doby dvoch rokov z iných ako zdravotných dôvodov, je povinný vrátiť pomernú časť príspevku. Pomerná časť príspevku sa určí podľa odseku 1.

(4) Okresný úrad práce uzavrie s právnickou osobou alebo fyzickou osobou, alebo s občanom, ktorý začne vykonávať samostatnú zárobkovú činnosť, dohodu o poskytnutí príspevku na zriadenie pracovného miesta. Dohoda obsahuje výšku príspevku, spôsob jeho poskytnutia, počet pracovných miest, dátum vzniku a dobu využitia pracovného miesta, spôsob a dobu na preukázanie použitia poskytnutého príspevku, spôsob vrátenia príspevku pri nedodržaní dohodnutých podmienok a prípadné ďalšie dôležité skutočnosti.

(5) Ak sa poskytol príspevok podľa odseku 1 alebo 3, neposkytuje sa príspevok podľa osobitného predpisu.10)

§ 7

Príspevok na prevádzku chránenej dielne a chráneného pracoviska

Príslušné úrady práce môžu poskytovať právnickým a fyzickým osobám príspevok na čiastočnú úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne a chráneného pracoviska, a to až do výšky 20 000 Kčs ročne na jedného občana so zmenenou pracovnou schopnosťou.11)

§ 8

(1) Občania umiestnení vo výcvikovom stredisku a v ďalších zariadeniach pre občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou (ďalej len „zariadenie“), zriadených štátnymi orgánmi práce, uhrádzajú za stravu sumu tvoriacu 50 % zo stravnej jednotky ustanovenej v odseku 2.

(2) Stravná jednotka v zariadeniach pri celodennom stravovaní je 46,20 Sk. Pri poskytovaní diabetickej, bielkovinovej alebo výživnej diéty sa stravná jednotka zvyšuje o 40 %.

(3) Pri celodennom stravovaní sa zo stravnej jednotky počíta

a) pri racionálnej strave, šetriacej a neslanej diéte

na raňajky15%
na obed35%
na večeru30%
na jedno vedľajšie jedlo10 %,

b) pri diabetickej, bielkovinovej a výživnej diéte

na raňajky14%
na obed32%
na večeru27%
na jedno vedľajšie jedlo9%.

(4) Celodenným stravovaním sa rozumejú raňajky, obed, večera a dve vedľajšie jedlá, pri diabetickej, bielkovinovej a výživnej diéte tri vedľajšie jedlá.

(5) Pri úhrade nákladov za stravu žiakov so zmenenou pracovnou schopnosťou pripravujúcich sa na povolanie v zariadeniach pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou sa postupuje podľa osobitného predpisu.12)


§ 9

Prechodné a záverečné ustanovenia

Stravovanie občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou poskytované v zariadeniach predo dňom účinnosti tejto vyhlášky sa považuje za stravovanie podľa tejto vyhlášky.

§ 10

Zrušujú sa s pôsobnosťou pre Slovenskú republiku § 113 ods. 1, § 115 až 118, § 119 ods. 4 a 5 a § 121 vyhlášky Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 149/1988 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení.

§ 11

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Ministerka:

PhDr. Woleková CSc. v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 21 ods. 1 až 5 zákona č. 1/1991 Zb. o zamestnanosti.

2) § 23 zákona č. 1/1991 Zb.

3) § 14 zákona Slovenskej národnej rady č. 83/1991 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky pri zabezpečovaní politiky zamestnanosti v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 194/1992 Zb.

4) § 16 zákona Slovenskej národnej rady č. 83/1991 Zb.

5) § 5 zákona Slovenskej národnej rady č. 83/1991 Zb. v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 194/1992 Zb.

6) Zákon č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení zákona č. 171/1990 Zb. a zákona č. 522/1990 Zb.

7) § 4 vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 51/1991 Zb., ktorou sa určujú bližšie podmienky zabezpečovania rekvalifikácie uchádzačov o zamestnanie a zamestnancov, ako aj podmienky na vydávanie dokladov o kvalifikácii s celoštátnou pôsobnosťou.

8) § 10 zákona č. 1/1991 Zb. o zamestnanosti v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 247/1993 Z. z.Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 51/1991 Zb.

9) Zákon č. 119/1992 Zb. o cestovných náhradách.

10) Vyhláška ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 88/1991 Zb. o postupe pri vytváraní spoločensky účelných pracovných miest a o organizovaní verejnoprospešných prác v znení vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 355/1991 Zb.

11) § 22 ods. 2 zákona č. 1/1991 Zb. v znení zákona č. 578/1991 Zb. o štátnom rozpočte federácie na rok 1992 a o zmene daňových a niektorých ďalších zákonov.
§ 14 ods. 1 písm. f) č. 4 zákona Slovenskej národnej rady č. 83/1991 Zb. v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 194/1992 Zb.

12) Vyhláška Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky č. 245/1993 Z. z. o finančnom a hmotnom zabezpečení žiakov stredných odborných učilíšť, špeciálnych stredných odborných učilíšť, odborných učilíšť a učilíšť.