Redakčné oznámenie č. r1/c17/1992 Zb.Redakčné oznámenie o oprave chýb

Čiastka 17/1992
Platnosť od 28.02.1992

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chýb

1. vo vyhláške Federálneho ministerstva vnútra č. 568/1991 Zb., ktorou sa vykonáva zákon č. 334/1991 Zb. o služobnom pomere policajtov zaradených vo Federálnom policajnom zbore a v Zbore hradnej polície, v českom aj slovenskom vydaní

2. v zákone č. 519/1991 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa Občiansky súdny poriadok a notársky poriadok, v slovenskom vydaní

1. V § 19 písm. a) majú slová „ionizujúceho žiarenia (§ 24)“ správne znieť „ionizujúceho žiarenia (§ 20)“,

v § 19 písm. b) majú slová „nebezpečenstvu nákazy (§ 25)“ správne znieť „nebezpečenstvu nákazy (§ 21)“,

v § 22 majú slová „v § 23 písm. d) a i) a v § 25,“ správne znieť „v § 19 písm. d) a i) a v § 21,“,

v § 28 ods. 2 má druhá veta spráne znieť: „Kľúče funkčných platov určí minister vnútra Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky (ďalej len „minister vnútra“) a náčelník vojenskej zložky Kancelárie prezidenta Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky (ďalej len „náčelník kancelárie“) v tabuľkách zloženia a počtov útvarov.“,

v § 34 ods. 1 majú slová „v § 37 ods. 2“ správne znieť „v § 33 ods. 2“,

v § 34 ods. 2 písm. f) má namiesto odkazu na poznáku 3) správne byť odkaz na poznámku 1),

v § 53 ods. 1 v druhej vete majú slová „podľa § 57 ods. 2“ správne znieť „podľa § 52 ods. 2“,

v § 54 ods. 1 majú slová „podľa § 42 ods. 1“ správne znieť „podľa § 37 ods. 1“,

v § 56 ods. 1 majú slová „podľa § 60 ods. 1“ správne znieť „podľa § 55 ods. 1“,

v § 62 majú slová „podľa § 66 ods. 1, 2, a 3“ správne znieť „podľa § 60 ods. 1, 2 a 3“,

v § 67 majú slová „v rozsahu ustanovenom v § 74 až 78“ správne znieť „v rozsahu ustanovenom v § 68 až 71“,

v § 71 ods. 2 majú slová „podľa § 74 až 77“ správne znieť „podľa § 68 až 70“,

v § 89 majú slová „a v § 94 a 95“ správne znieť „a v § 87 a 88“.

V prílohe č. 6 vyhlášky v časti II v bode 4 majú slová „podľa § 38 ods. 2 tejto vyhlášky“ správne znieť „podľa § 34 ods. 2 vyhlášky“.

2. V § 336a ods. 4 namiesto slova „nevyhnuteľnosti“ má správne byť slovo „nehnuteľnosti“;

v § 337 ods. 2 posledná veta správne znie: „Ak rozdeľovaná podstata nestačí, uhradia sa pred istinou.“;

v čl. III v bode 7 písm. a) majú slová „podľa § 40 ods. 1 zákona o hospodárskej arbitráži;“ správne znieť „podľa § 40 ods. 1 zákona o hospodárskej arbitráži (v znení platnom do 30. apríla 1990);“.

Redakcia