532

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 13. októbra 1992

o úhrade za dobývací priestor a úhrade za vydobyté nerasty

Vláda Slovenskej republiky podľa § 32a ods. 10 zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 498/1991 Zb. nariaďuje:


§ 1

Výpočet úhrady za dobývací priestor

(1) Právnická alebo fyzická osoba (ďalej len „organizácia“)1) vypočíta ročnú úhradu za dobývací priestor podľa plošného vymedzenia dobývacieho priestoru na povrchu.

(2) Výpočet ročnej úhrady za dobývací priestor obsahuje názov tohto priestoru, údaje o druhu nerastu, pre dobývanie ktorého bol určený, o jeho ploche a o výške ročnej úhrady.

(3) Výpočet úhrady podľa odseku 2 je súčasťou dokumentácie predkladanej s návrhom na určenie dobývacieho priestoru alebo s návrhom na jeho zmenu.

§ 2

Platenie úhrady za dobývací priestor

(1) Organizácia zaplatí vypočítanú úhradu za dobývací priestor do štátneho rozpočtu Slovenskej republiky prostredníctvom daňového úradu príslušného podľa sídla organizácie. Úhrada sa platí každoročne počnúc kalendárnym rokom nasledujúcim po roku, v ktorom nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie o určení alebo zmene dobývacieho priestoru, najneskôr do konca februára kalendárneho roku. Zaplatenie úhrady oznámi organizácia obvodnému banskému úradu.

(2) Platenie úhrady za dobývací priestor sa vzťahuje aj na rok, v ktorom nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie o zrušení dobývacieho priestoru.

§ 3

Výpočet úhrady za vydobyté nerasty

(1) Organizácia, ktorá dobýva výhradné ložisko, vypočíta úhradu za vydobyté nerasty alebo nerasty po ich úprave a zušľachtení vykonanom v súvislosti s ich dobývaním (ďalej len „vydobyté nerasty“).

(2) Úhrada za vydobyté nerasty sa vypočíta ako percentuálny podiel z trhovej ceny nerastov vydobytých v období, za ktoré sa výpočet vykonáva.

(3) Výška sadzieb úhrady za vydobyté nerasty pre výpočet úhrad podľa druhov nerastov je uvedená v prílohe tohto nariadenia.

(4) Trhovou cenou vydobytých nerastov sa rozumie cena za 1 tonu (m3) vydobytého nerastu alebo cena za 1 tonu (m3) nerastu upraveného alebo zušľachteného v súvislosti s jeho dobývaním, za ktoré organizácia tieto nerasty v kalendárnom roku alebo jeho časti odpredala.2)

(5) Ak organizácia vydobytý nerast ďalej spracúva na finálny výrobok a ak cena nie je určená podľa odseku 4, určuje sa základ pre výpočet úhrady za vydobyté nerasty prepočtom tak, že k nákladom na vydobytie 1 tony (m3) nerastu sa pripočíta podiel zisku. Podiel zisku predstavuje percentuálny podiel zisku finálneho výrobku zodpovedajúci percentuálnemu podielu nákladov na dobývanie z celkových nákladov vynaložených na výrobu finálneho výrobku. Organizácia uvedie vo výpočte úhrady základ pre výpočet úhrady.

(6) Podkladom výpočtu úhrady za vydobyté nerasty je doklad o objeme ťažby, doklad o tržbe, prípadne povolenie zníženia tejto úhrady podľa § 5 za obdobie, za ktoré sa výpočet vykonáva.

(7) V prípade, že organizácia neodpredala vydobyté nerasty v štvrťroku, za ktorý sa má vykonať výpočet, použije pre výpočet úhrady za vydobyté nerasty trhovú cenu, za ktorú vydobyté nerasty odpredala v predchádzajúcom štvrťroku.

(8) Výpočet úhrady za vydobyté nerasty vykoná organizácia za každý štvrťrok kalendárneho roku. Prvý výpočet sa vykoná za štvrťrok, v ktorom organizácia vyhradený nerast vydobyla alebo v súvislosti s vydobytím upravila alebo zušľachtila. Výpočet úhrady za štvrtý štvrťrok obsahuje okrem výpočtu úhrady za tento štvrťrok aj celkové vyúčtovanie úhrady za kalendárny rok.

(9) Výpočet úhrady za vydobyté nerasty zasiela organizácia v troch vyhotoveniach obvodnému banskému úradu na odsúhlasenie najneskôr do konca šiesteho týždňa nasledujúceho po štvrťroku, za ktorý bola úhrada vypočítaná. Odsúhlasený výpočet úhrady za vydobyté nerasty zasiela obvodný banský úrad organizácii a daňovému úradu.

§ 4

Platenie úhrady za vydobyté nerasty

(1) Úhradu za vydobyté nerasty zaplatí organizácia štvrťročne vo výške vypočítanej podľa § 3 vždy do konca druhého mesiaca nasledujúceho štvrťroku. Platba z celkového vyúčtovania za kalendárny rok je splatná do konca februára nasledujúceho roku.

(2) Úhradu za vydobyté nerasty zaplatí organizácia do štátneho rozpočtu Slovenskej republiky prostredníctvom daňového úradu príslušného podľa sídla organizácie. Zaplatenie úhrady oznámi organizácia obvodnému banskému úradu.

§ 5

Zníženie úhrady za vydobyté nerasty

(1) Zníženie úhrady za vydobyté nerasty môže povoliť na žiadosť organizácie Ministerstvo financií Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky. Organizácia zasiela túto žiadosť Ministerstvu financií Slovenskej republiky prostredníctvom Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktoré k tejto žiadosti pripojí svoje písomné stanovisko.

(2) Zníženie úhrady za vydobyté nerasty možno povoliť v prípadoch

a) využívania nebilančných zásob výhradného ložiska,

b) poskytnutia štátnej dotácie na dobývanie výhradného ložiska,

c) dobývania výhradného ložiska so zložitými banskotechnickými, bezpečnostnými alebo geologickými pomermi,3)

d) preukázaného použitia finančných prostriedkov na zriaďovanie a prevádzku ekologických stavieb.

§ 6

Oslobodenie od platenia úhrady za vydobyté nerasty

(1) Oslobodenie od platenia úhrady za vydobyté nerasty na určitú dobu môže povoliť na žiadosť organizácie Ministerstvo financií Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky v prípadoch uvedených v § 5 ods. 2, ak na dobývaní ložiska je celospoločenský záujem. Ustanovenie § 5 ods. 1 platí tu obdobne.

(2) Oslobodenie od platenia úhrady za vydobyté nerasty možno povoliť najviac na tri roky.

§ 7

Zánik dôvodu zníženia alebo oslobodenia od platenia úhrady za vydobyté nerasty

(1) Ak organizácii zanikne dôvod zníženia alebo oslobodenia od platenia úhrady za vydobyté nerasty, organizácia je povinná túto skutočnosť do konca nasledujúceho mesiaca oznámiť Ministerstvu financií Slovenskej republiky a obvodnému banskému úradu.

(2) Ak si organizácia nesplní povinnosť podľa odseku 1, je povinná zaplatiť úhradu za vydobyté nerasty v plnej výške od doby zániku dôvodu zníženia alebo oslobodenia od platenia tejto úhrady.

§ 8

Spoločné ustanovenie

Obvodné banské úrady pri výkone hlavného dozoru4) vykonávajú aj kontrolu platenia úhrad.


§ 9

Prechodné ustanovenie

Organizácia, ktorá je povinná zaplatiť úhradu za dobývací priestor prvýkrát za rok 1993,5) vykoná výpočet tejto úhrady a zašle ho obvodnému banskému úradu na odsúhlasenie do 15. februára 1993. Úhradu zaplatí do konca februára 1993.

§ 10

Účinnosť

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januárom 1993.


Mečiar v. r.


Príloha nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 532/1992 Zb.

Výška sadzby úhrady za vydobyté nerasty podľa druhov nerastov

Druh nerastu Sadzba v %
a) rádioaktívne nerasty 10
b) nerasty, z ktorých možno priemyselne vyrábať kovy, s výnimkou rúd zlata a striebra 2
c) rudy zlata a striebra 5
d) magnezit 3
e) lignit a uhlie 4
f) ropa a horľavý zemný plyn 5
g) kamenná soľ, draselné, borové, brómové a jódové soli 5
h) nerasty, z ktorých možno priemyselne vyrábať fosfor, síru, fluór alebo ich zlúčeniny 4
i) tuha, azbest, sľuda, diatomit, minerálne farbivá, bentonit 3
j) baryt, mastenec 4
k) sklársky a zlievárenský piesok 6
l) kremeň, kremenec, vápenec, dolomit, slieň, čadič, znelec, trachyt, pokiaľ sú tieto nerasty vhodné na chemicko-technologické spracovanie alebo spracovanie tavením 6
m) granit, granodiorit, diorit, gabro, diabas, hadec, dolomit, vápenec, pokiaľ sú blokovo dobývateľné a leštiteľné, a travertín 7
n) technicky použiteľné kryštály nerastov a drahé kamene 8
o) nerasty, z ktorých možno priemyselne vyrábať prvky vzácnych zemín a prvky s vlastnosťou polovodičov 6
p) halloyzit, sadrovec, anhydrit, perlit, zeolit 4
r) keramické a žiaruvzdorné íly a ílovce 4
s) kaolín 6
t) živcové pegmatity 2
u) mineralizované vody, z ktorých možno priemyselne získať vyhradené nerasty 4
v) technicky využiteľné prírodné plyny, pokiaľ nepatria k plynom uvedeným pod písmenom f) 5
Nevyhradené nerasty výhradných ložísk (§ 32a ods. 9 banského zákona v znení zákona SNR č. 498/1991 Zb.)
w) štrkopiesky a piesky 0,5
x) kamenivo 0,3
y) tehliarske hliny, hliny, ílovce a ostatné korekčné nerasty na výrobu cementu 0,4
z) nerasty na výrobu abrazív 1

Poznámky pod čiarou

1) § 7a zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 498/1991 Zb.

2) Zákon č. 526/1990 Zb. o cenách.

3) Napríklad § 14a ods. 2 písm. a) banského zákona.

4) § 39 a 41 zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 499/1991 Zb.

5) Čl. II ods. 4 banského zákona.