Vyhláška č. 84/1992 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva dopravy č. 122/1979 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej doprave a vnútroštátnom zasielateľstve

(v znení č. r1/c38/1992 Zb.)

Čiastka 21/1992
Platnosť od 20.03.1992 do31.08.1996
Účinnosť od 01.07.1992 do31.08.1996
Zrušený 168/1996 Z. z.
Redakčná poznámka

s výnimkou ustanovenia § 32 ods. 2, ktoré nadobúda účinnosť 1. júlom 1992

84

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva dopravy

z 31. januára 1992,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva dopravy č. 122/1979 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej doprave a vnútroštátnom zasielateľstve

Federálne ministerstvo dopravy po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi podľa § 57 ods. 1 zákona č. 68/1979 Zb. o cestnej doprave a vnútroštátnom zasielateľstve (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Federálneho ministerstvo dopravy č. 122/1979 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej doprave a vnútroštátnom zasielateľstve, sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 ods. 3 sa slová „prepravných spojení“ nahrádzajú slovami „spojov“.

2. § 1 ods. 4 znie:

(4) Diaľková linka je linka, ktorá je vedená na vzdialenosť dlhšiu ako 100 km.“.

3. § 1 ods. 5 znie:

(5) Prevádzkovateľom cestnej dopravy je fyzická alebo právnická osoba, ktorá prevádzkuje cestnú dopravu v rozsahu uvedenom v § 2 ods. 1 zákona.“.

4. § 2 ods. 1 znie:

(1) Označenie cestných vozidiel musí byť zakreslené na vozidle alebo na osobitnej tabuľke alebo nálepke pripevnenej na vozidlo. Nápis musí byť zreteľne viditeľný a s veľkosťou písmen najmenej 30 mm.“.

5. V § 2 sa vypúšťa odsek 3.

6. V § 3 ods. 2 sa druhá veta nahrádza takto: „Záznamy môžu byť vedené technickým zariadením.“.

7. V § 4 ods. 3 sa vypúšťa posledná veta.

8. § 5 ods. 1 znie:

(1) Nebezpečné veci (§ 9 zákona) sa zaraďujú do týchto tried:

1 - Výbušné látky a predmety
s výbušnou látkou

2 - Stlačené, skvapalnené alebo pod tlakom
rozpustené plyny

3 - Horľavé kvapaliny

4.1 - Horľavé tuhé látky

4.2 - Samozápalné látky

4.3 - Látky, ktoré pri styku s vodou vyvíjajú
zápalné plyny

5.1 - Látky pôsobiace vznietivo

5.2 - Organické peroxidy

6.1 - Jedovaté látky

6.2 - Látky vzbudzujúce odpor alebo látky
spôsobilé vyvolať nákazu

7 - Rádioaktívne látky

8 - Žieravé látky

9 - Iné nebezpečné látky a predmety

Pre zaradenie jednotlivých látok a predmetov včítane odpadov, ktoré patria pod názvy jednotlivých tried, platia predpisy pre dopravu nebezpečných vecí po železnici.5)“.

9. § 6 ods. 1 písm. a) znie:

a) sprievodnú listinu pre každú zásielku nebezpečných vecí, ktorá musí obsahovať údaje predpísané pre nákladový list v predpisoch pre dopravu nebezpečných vecí po železnici;5) ak ide o veci, ktoré nie sú vymenované v týchto predpisoch, musí sprievodná listina obsahovať ich chemický názov, príp. ak ide o veci patriace do triedy 1, ich obchodný alebo technický názov,“.

10. § 6 ods. 1 písm. c) znie:

c) povolenie na dopravu nebezpečných vecí,“.

11. V § 6 ods. 1 sa na konci pripája písmeno d), ktoré znie:

d) v prípade prepravy rádioaktívnych látok triedy 7 aj doklad o schválení použitého obalu, a predpisy pre dopravu nebezpečných vecí po železnici5) také schválenie vyžadujú.“.

12. § 7 ods. 1 písm. a) znie:

a) ide o dopravu rádioaktívnych látok triedy 7;“.

13. V § 7 ods. 1 písm. b) sa slová „tried 1b, 1c“ nahrádzajú slovami „triedy 1“. Posledná veta za bodkočiarkou sa vypúšťa.

14. § 7 ods. 2 znie:

(2) Pre každé vozidlo alebo jazdnú súpravu sa musia odovzdať tri vyhotovenia pokynov, z ktorých jedno musí byť uložené v kabíne vodiča a ďalšie vyhotovenia v puzdrách umiestnených na zadnej strane výstražných tabuliek.“.

15. V § 7 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „V takej cisterne sa nesmú súčasne prepravovať rôzne nebezpečné, prípadne iné látky, ktoré by spolu mohli v prípade nehody nebezpečne reagovať alebo vytvárať nebezpečné alebo škodlivé zlúčeniny.“.

16. Za § 7 sa vkladajú nov § 7a a 7b, ktoré znejú:

㤠7a

(1) Každé vozidlo alebo jazdná súprava, ktorými sa prepravujú výbušniny,5a) musí sprevádzať sprievodca spôsobilý na zaobchádzanie s výbušninami podľa osobitných predpisov,5b) ktorý zodpovedá za stráženie nákladu počas prepravy. Sprievodca nesmie byť zároveň vodičom vozidla, ktoré výbušniny prepravuje.

(2) Vo vozidle (jazdnej súprave), ktorým sa prepravujú výbušniny, smú byť len osoby nevyhnutné na zabezpečenie prepravy, prípadne na prácu s prepravovanými výbušninami.

(3) Ak vozidlá (jazdné súpravy), ktorými sa prepravujú výbušniny, idú v kolónach, musí byť medzi každým vozidlom (jazdnou súpravou) a nasledujúcim vozidlom (jazdnou súpravou) dodržaná vzdialenosť najmenej 50 m. Tú istú vzdialenosť je vodič prvého vozidla (jazdnej súpravy) kolóny povinný dodržiavať aj voči vozidlu (jazdnej súprave) idúcemu pred kolónou.

(4) Ustanovenia predchádzajúcich odsekov sa nevzťahujú na prepravu výbušnín, ak čistá hmotnosť výbušnej látky obsiahnutej v zásielke, ktorú prepravuje jedno vozidlo alebo jedna jazdná súprava, neprevyšuje 5 kg.

§ 7b

(1) Vozidlo s nákladom výbušnín musí byť po celý čas prepravy strážené, aby nedošlo k odcudzeniu alebo strate výbušnín. Stráženie výbušnín sa musí zabezpečiť aj počas nakládky a vykládky.

(2) Nakladať a vykladať výbušniny je dovolené len za denného svetla alebo za dostatočného elektrického osvetlenia, a to pod dohľadom osoby spôsobilej na zaobchádzanie s výbušninami. Pri nakládke a vykládke sa musí zamedziť nárazu, pádu a prevráteniu prepravných kusov s výbušninami. Pri preprave musia byť prepravné kusy na vozidle zabezpečené tak, aby sa nemohli pohybovať, narážať na seba alebo spadnúť na zem. Na nezakrytom vozidle nesmú jednotlivé prepravné kusy presahovať okraj bočníc a musia byť prikryté pevne utiahnutou plachtou impregnovanou proti ohňu.

(3) Pri nakládke, vykládke a preprave výbušnín je zakázané fajčiť a manipulovať s otvoreným ohňom. Nesmú sa vykonávať opravy vozidla, ktoré by mohli spôsobiť požiar alebo výbuch prepravovaných výbušnín. Pohonné látky sa smú čerpať len mimo obce.5c)

(4) Na prepravu výbušnín nemožno použiť vozidlo, pri ktorom nie je ložná plocha zabezpečená proti sklopeniu alebo ktoré je poháňané zariadením spôsobujúcim zahriatie ložnej plochy alebo má kúrenisko.

(5) Všeobecné zásady o zaobchádzaní s výbušninami ustanovené osobitnými predpismi5d) platia aj pre ich prepravu.".

17. V § 8 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Povolenie sa vyžaduje aj na cestnú dopravu nebezpečných vecí vylúčených z prepravy po železnici5) alebo vykonávanú odchylne od podmienok ustanovených v § 6 až 10 tejto vyhlášky alebo podmienok ustanovených pre dopravu nebezpečných vecí po železnici.5) V tomto prípade musia byť v povolení určené podmienky prepravy.“.

18. V § 8 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „K žiadosti o povolenie cestnej dopravy nebezpečných vecí uvedených v odseku 1 druhej vete musí byť priložený návrh podmienok prepravy, ktorého vhodnosť z hľadiska bezpečnosti potvrdil odborný orgán, odborný ústav alebo znalec.“.

19. § 9 ods. 1 písm. a) znie:

a) ide o dopravu výbušnín a rádioaktívnych látok triedy 7,“.

20. V § 9 ods. 1 písm. b) bode 1 sa vypúšťajú slova: „tried 1b, 1c a nebezpečných vecí“, ako aj celý text za bodkočiarkou.

21. § 9 ods. 1 písm. b) bod 2 znie:

2. tried 1 (okrem výbušnín), 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 8 a 9 je viac ako 3000 kg,“.

22. V § 9 ods. 1 písm. c) sa vypúšťajú slová: „s výnimkou rádioaktívnych látok triedy 7“.

23. § 9 ods. 2 a 3 znejú:

(2) Výstražné tabuľky sa musia upevniť na vozidle vpredu a vzadu kolmo na pozdĺžnu os vozidla, musia byť zreteľne viditeľné. Na jazdných súpravách sa musí druhá tabuľka upevniť na zadnej strane posledného vozidla súpravy. Výstražné tabuľky sa musia opatriť na zadnej strane vodotesným neuzamknutým púzdrom na uloženie pokynov uvedených v § 7. Výstražné tabuľky a puzdrá na uloženie pokynov musia byť zhotovené z ťažko horľavého materiálu.

(3) Okrem výstražných tabuliek umiestnených podľa odseku 2 musia sa cisterny (včítane cisternových kontejnerov s vnútorným objemom väčším ako 3000 l) opatriť na bočných stranách rovnakými výstražnými tabuľkami, doplnenými o identifikačné čísla na označenie nebezpečenstva a na označenie látky podľa predpisov pre dopravu nebezpečných vecí po železnici.5) Identifikačné čísla musia byť nezmazateľné a musia zostať čitateľné aj po 15 minútach priameho pôsobenia ohňa.“.

24. V § 9 ods. 7 znie:

(7) Pokiaľ to vyžadujú rozmery alebo tvar vozidla, môžu sa pri vozidlách s celkovou hmotnosťou najviac 2000 kg rozmery výstražných tabuliek podľa odseku 1 zmenšiť tak, aby základňa bola najmenej 300 mm, výška najmenej 120 mm a čierny okraj najmenej 10 mm.“.

25. § 14 a 15 sa vypúšťajú.

26. V § 16 sa vypúšťa odsek 1 a zrušuje sa číslovanie odsekov.

27. V § 16 písm. a) sa vypúšťa veta za bodkočiarkou.

28. § 17 sa vypúšťa.

29. V § 18 ods. 1 prvá veta znie: „Prevádzkovateľ verejnej pravidelnej osobnej cestnej dopravy zostavuje a po schválení vyhlasuje cestovné poriadky pre každú linku ním prevádzkovanú v knižnom cestovnom poriadku určenom orgánom štátnej správy pri schválení cestovného poriadku.“.

30. V § 19 ods. 1 sa na konci pripája nové písmeno h), ktoré znie:

h) informácie o tarife.“.

31. V § 20 sa vypúšťajú odseky 2 a 3, doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 2.

32. V § 21 ods. 1 znie:

(1) Vozidlá taxislužby musia byť opatrené strešným svietidlom schváleného typu9a) so zreteľne viditeľným nápisom “TAXI“, ktoré musí byť rozsvietené, ak vozidlo ponúka služby mimo stanovišťa TAXI. Pre osvetlenie nápisu platia predpisy o osvetlení smerových tabuliek na vozidlách určených na hromadnú dopravu osôb.10) Strešným svietidlom „TAXI“ smú byť vybavené len vozidlá oprávnených prevádzkovateľov taxislužby. V čase, keď vozidlo neslúži prevádzkovaniu taxislužby, musí byť označenie zakryté.“.

33. V § 21 ods. 3 sa vypúšťajú slová „s objemom najmenej 0,350 m3“.

34. V § 21 ods. 4 sa slová „3 tony“ nahrádzajú slovami „4 tony“.

35.V § 22 v druhej vete sa vypúšťa text za bodkočiarkou.

36. § 23 až 28 sa vypúšťajú.

37. V § 29 sa na konci pripája písmeno h), ktoré znie:

h) údaj o tom, či žiadateľ má alebo mal oprávnenie na prevádzkovanie určitého druhu cestnej dopravy.“.

38. V § 29 sa vypúšťa odsek 2 a doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 2.

39. V § 32 ods. 2 znie:

(2) V medzinárodnej nepravidelnej autobusovej doprave prevádzkovanej čs. prevádzkovateľom musí mať vodič počas prepravy vo vozidle cestovný doklad, ktorý obsahuje názov a sídlo prevádzkovateľa dopravy, mená vodičov, menný zoznam cestujúcich, údaje o obsaditeľnosti autobusu a jeho štátnu poznávaciu značku, časové a miestne údaje o priebehu cesty a hraničné priechody.“.

40. V § 33 ods. 1 znie:

(1) Žiadosť o povolenie na prevádzkovanie cestnej medzinárodnej dopravy musí byť podaná písomne a musí obsahovať

a) názov a sídlo (meno a adresu) prevádzkovateľa dopravy,

b) účel a druh dopravy,

c) počet prepravných výkonov alebo dobu, na ktorú sa povolenie žiada, a rozsah požadovanej dopravy,

d) východiskové a cieľové miesto dopravy,

e) počet a druh vozidiel, ktorými sa má doprava prevádzkovať, včítane štátnej poznávacej značky, údaje o najvyššej obsaditeľnosti vozidiel určených na osobnú dopravu a údaje o najvyššej celkovej a užitočnej hmotnosti,

f) doklad o technickej prehliadke vozidiel,

g) údaj o tom, či žiadateľ má alebo mal oprávnenia na prevádzkovanie určitého druhu cestnej dopravy.“.

41. V § 33 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

(2) V žiadosti o povolenie na pravidelnú autobusovú dopravu musí byť okrem údajov uvedených v odseku 1 uvedený počet spojov (týždenný, denný), presné vedenie linky včítane zastávok na výstup a nástup cestujúcich, iných zastávok a hraničných priechodov, času odpočinku a času vedenia vozidla jednotlivými vodičmi, jazdné a tarifné podmienky, dĺžka linky v km pri jazde tam a pri jazde späť a dĺžka jazdy za deň.“.

Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.

42. Za § 33 sa vkladá nový § 33a, ktorý znie:

㤠33a

Odborové organizácie smú bez povolenia prevádzkovať medzinárodnú nepravidelnú autobusovú dopravu:

a) organizovanú pre vlastných členov odborových organizácií a ich rodinných príslušníkov za rekreačnými, kultúrnymi alebo telovýchovnými účelmi,

b) účastníkov detskej rekreácie organizovanej odborovými organizáciami pre deti svojich členov.“.

43. V § 36 ods. 1 sa vypúšťa písmeno f).

44. V § 39 ods. 1 sa vypúšťajú písmená b) a c).

45. V § 39 ods. 1 písm. f) sa za slovom „udržiavajú“ vypúšťajú slová „či sa plne, účelne a hospodárne využívajú“.

46. Príloha vyhlášky č. 122/1979 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej doprave a vnútroštátnom zasielateľstve, sa nahrádza znením uvedeným v prílohe tejto vyhlášky.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. aprílom 1992, s výnimkou ustanovenia § 32 ods. 2, ktoré nadobúda účinnosť 1. júlom 1992.


Minister:

Ing. Nezval v. r.


Príloha vyhlášky č. 84/1992 Zb.

Zoznam nebezpečných vecí, ktoré možno prepravovať iba na povolenie podľa § 8 ods. 1

Trieda Číslica Pomenovanie látok a predmetov Identifikačné číslo Množstvo látky alebo predmetov (kg)
1 4 Čierny prach, zrnitý alebo múčkovitý - 0027 1000
Čierny prach, lisovaný alebo ako pelety - 0028 1000
Cyklotrimetyléntrinitramín (cyklonit, hexogén, RDX), navlhčený, s najmenej 15 % hm. vody - 0072 500
Hexanitrodifenylamín (dipikrylamín, hexyl) - 0079 500
Hexolit, suchý alebo s menej ako 15 % hm. vody - 0118 500
Pentaerytrittetranitrát (PENT, pentrit), navlhčený, s najmenej 25 % hm. vody alebo desenzibilizovaný, s najmenej 15 % hm. flegmatizačného prostriedku - 0150 500
Pentolit, suchý alebo s menej ako 1 5 % hm. vody - 015 l 500
Trinitrofenol (kyselina pikrová), suchý alebo s menej ako 30 % hm. vody - 0154 500
Trinitrofenylmetylnitramín (tetryl) - 0208 500
Trinitrotoluén (TNT), suchý alebo s menej ako 30 % hm. vody - 0209 500
Trinitroanizol - 0213 500
Trinitrorezorcín (kyselina styfnová), suchý alebo s menej ako 20 % hm. vody (alebo zmesi alkoholu a vody) - 0219 500
Cyklotetrametyléntetranitramín (oktogén, HMX), navlhčený, s najmenej 15 %hm. vody - 0226 500
Trinitrotoluén (TNT) v zmesi s trinitrobenzénom alebo hexanitrostilbénom - 0388 500
Trinitrotoluén (TNT) v zmesi s trinitrobenzénom a hexanitrostilbénom - 0389 500
Hexanitrostilbén - 0392 500
Trinitrorezorcín (kyselina styfnová), navlhčený, s najmenej 20 % hm. vody (alebo zmesi alkoholu a vody) - 0394 500
Chloristan amónny - 0402 500
Pentaerytrittetranitrát (PETN, pentrit), s najmenej 7 % hm. vosku - 0411 500
Cyklotrimetyléntrinitramín (cyklonit, hexogén, RDX), desenzibilizovaný - 0483 500
Cyklotetrametyléntetranitramín (oktogén, HMX), desenzibilizovaný - 0484 500
9 Železničné výbušky - 0192 200
2 1at) Fluór (žieravý) 100
3at) Fosgén (karbonylchlorid) (žieravý) 500
Metylbromid 500
Oxid dusičitý NO2 (peroxid dusíka, tetroxid dusíka N2O4) (žieravý) 500
Amoniak (čpavok) 1000
Bromovodík (žieravý) 1000
Chlór (žieravý) 1000
Oxid siričitý 1000
3b) Chlórdifluóretán (R 142 b) 1000
1,1-difluóretán (R 152 a) 1000
Dimetyléter 1000
Bután 6000
Izobután 6000
Butén-1 (butylén) 6000
Izobutén (izobutylén) 6000
Cyklopropán 6000
Propán 6000
Propén (propylén) 6000
2 3bt) Etylchlorid 1000
Etylamín 1000
Dimetylamín 1000
Metylamín 1000
Metylchlorid 1000
Metylmerkaptán 1000
Sírovodík 1000
Trimetylamín 1000
3c) Butadién- 1,3 1000
Vinylchlorid 1000
3ct) Etylénoxid 500
Chlórtrifluóretylén (R 1113) 1000
Vinylbromid 1000
Vinylmetyléter 1000
4b) Zmesi uhľovodíkov vymenovaných pod číslicou 3b) a etánu a etylénu čísl. 5b) (obchodné názvy: bután, propán) 6000
4c) Zmesi 1,3-butadiénu a uhľovodíkov číslice 3b) 1000
4ct) Etylénoxid s dusíkom až do najvyššieho celkového tlaku 1 MPa pri 50 stupňov °C 500
5at) Chlorovodík (žieravý) 1000
5b) Etán 1000
Etylén 1000
5c) 1,1-difluóretylén 1000
Vinylfluorid 1000
6c) Oxid uhličitý obsahujúci najviac 35 % hm. etylénoxidu 1000
6ct) Etylénoxid obsahujúci viac ako 10 %, najviac však 50 % hm. oxidu uhličitého 1000
7b) Etán, etylén, metán, vodík, všetky hlbokoschladené, skvapalnené 100
8b) Zmesi etánu a metánu, zemný plyn, všetky hlbokoschladené, skvapalnené 100
9at) Amoniak (čpavok), rozpustený vo vode, s viac ako 35, najviac však 50 % hm. amoniaku 1000
3 11a) Akrylonitril (vinylkyanid) 1000
11b) Acetonitril (metylkyanid) 1000
Izobutyronitril 1000
13 Etylizokyanát 1000
Metylizokyanát 1000
16a) Allychlorid 1000
17a) Akroleín 1000
18a) Sírouhlík 1000
5.1 1 Stabilizované vodné roztoky peroxidu vodíka s viac ako 60 % peroxidu vodíka 1000
Stabilizovaný peroxid vodíka 1000
3 Kyselina chloristá vo vodných roztokoch s viac ako 50 %, najviac však 72,5 % čistej kyseliny (HClO4) 1000
5.2 47a) Di-izopropylperoxydikarbonát, technicky čistý 10
49a) Terc-butylperpivalát, technicky čistý 10
6.1 1 Kyanovodík s najviac 3 % vody 100
2 Vodné roztoky kyanovodíka s najviac 20 % čistého kyanovodíka 1000
11a) Acetónkyánhydrín 1000
13a) Allylalkohol 1000
Dimetylsulfát 500
Kyselina dimetylditiofosforečná 1000
16b) Epichlórhydrín 1000
Etylénchlórhydrín (2 - chlóretanol) 1000
31a) Alkyly olova 1000
41a) Roztoky anorganických kyanidov 1000
71a) Organické zlúčeniny fosforu 1000
8 1a) Anhydrid kyseliny sírovej (oxid sírový) 1000
Oleum (dymivá kyselina sírová) 5000
1b) Kyselina sírová 6000
2a) Kyselina dusičná s viac ako 55 % čistej kyseliny (HNO3) 1000
6 Fluorovodík 1000
7a) Kyselina fluórovodíková s viac ako 60 %, najviac však 85 % fluórovodíka 1000
7b) Kyselina fluórovodíková s najviac 60 % fluórovodíka 1000
8b) Vodné roztoky kyseliny fluórobóritej s najviac 78 % čistej kyseliny 1000
10a) Kyselina fluórsulfónová 5000
21a) Kyselina chlórsulfónová 5000
24 Bróm 1000
44a) Bezvodý hydrazín 1000
Vodné roztoky hydrazínu s viac ako 64 % hydrazínu 1000
44b) Vodné roztoky hydrazínu s najviac 64 % hydrazínu 1000

Poznámky pod čiarou

5a) § 21 zákona ČNR č. 61/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe.
§ 21 zákona SNR č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej správe banskej.

5b) § 34 zákona ČNR č. 61/1988 Zb.
§ 34 zákona SNR č. 51/1988 Zb.

5c) § 2 bod 16 vyhlášky č. 99/1989 Zb. o pravidlách premávky na pozemných komunikáciách.

5d) § 22 zákona ČNR č. 61/1988 Zb.
§ 22 zákona SNR č. 51/1988 Zb.

9a) § 4 vyhlášky č. 41/1984 Zb. o podmienkach prevádzky vozidiel na pozemných komunikáciách.

10) § 46 ods. 2 vyhlášky č. 41/1984 Zb.