341

VYHLÁŠKA

Českého báňského úřadu

ze dne 21. května 1992

o báňské záchranné službě

Český báňský úřad stanoví podle § 7 odst. 9 zákona České národní rady č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti,výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona České národní rady č. 542/1991 Sb.:


ČÁST PRVNÍ

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

§ 1

Rozsah platnosti

Vyhláška se vztahuje na fyzické a právnické osoby,1) které provádějí hornickou činnost nebo činnost prováděnou hornickým způsobem2) a mají povinnost zajistit báňskou záchrannou službu3) (dále jen „organizace“).

§ 2

Výklad pojmů

Pro účely této vyhlášky se považuje za

a) důl provozní celek, který zpravidla tvoří z hlediska větrání samostatnou technickou jednotku bez ohledu na to, jak je po stránce organizační nazýván; pojem důl je rovnocenný pojmu podzemní stavba pro organizace provádějící podzemní práce hornickým způsobem. V případě pochybnosti rozhodne Český báňský úřad,

b) důl s jednoduchými poměry neuhelný důl, důl v průzkumu, výstavbě, zajišťování nebo likvidaci a dále důl, ve kterém jsou prováděny zvláštní zásahy do zemské kůry.4) V případě pochybnosti rozhodne Český báňský úřad,

c) základnu prostor vymezený pro nástup báňských záchranářů do zásahu a jejich odpočinek, který zároveň slouží na přechodné uskladnění dýchacích přístrojů a ostatního vybavení báňských záchranářů mezi jednotlivými zásahy a má spojení s vedoucím likvidace havárie nebo dispečerem,

d) vzdělání příslušného směru úspěšné ukončení školy, ve které se vyučují technické obory potřebné k vykonávání té hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem, pro které je báňská záchranná stanice zřízena.

ČÁST DRUHÁ

ZAJIŠTĚNÍ, ORGANIZACE A ÚKOLY BÁŇSKÉ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY

§ 3

Báňská záchranná služba

(1) Báňskou záchrannou službu tvoří revírní báňské záchranné stanice a závodní báňské záchranné stanice a báňské záchranné sbory těchto stanic.

(2) Organizace zajišťuje báňskou záchrannou službu zřízením závodní báňské záchranné stanice a zřízením revírní báňské záchranné stanice, pokud dále není stanoveno jinak.

(3) Samostatnou složkou báňské záchranné služby je báňský záchranný sbor státní báňské správy.

§ 4

Revírní báňská záchranná stanice

(1) Revírní báňskou záchrannou stanici zřizují organizace provozující pracoviště nebo vykonávající činnosti uvedené v § 5 odst. 1, a to jako společnou stanici, jejíž obvod a sídlo stanoví Český báňský úřad.

(2) Pokud se organizace nebude podílet na zřízení a provozování společné revírní báňské záchranné stanice,5) musí její závodní báňská záchranná stanice odpovídat požadavkům stanoveným na revírní báňskou záchrannou stanici a musí zajistit plnění úkolů stanovených revírní báňské záchranné stanici.

§ 5

Závodní báňská záchranná stanice

(1) Závodní báňskou záchrannou stanici zřídí organizace

a) na hlubinném dole, a to i když jde o důl s jednoduchými poměry,

b) na uhelném lomu, na kterém mohou být zastižena stará nebo opuštěná důlní díla nebo budou zřizována nebo užívána podzemní důlní díla nebo bude dobývána sloj náchylná k samovznícení,

c) která provádí vrtné a geofyzikální práce, při nichž se předpokládá výskyt hořlavých nebo zdraví škodlivých plynů, vody pod tlakem nebo ropy, nebo provádí těžbu, úpravu nebo podzemní uskladňování kapalných nerostů a plynů v přírodních horninových strukturách nebo v podzemních prostorách,

d) která dobývá nerosty loužením,

e) která provádí činnost hornickým způsobem v podzemí, při které lze předpokládat vznik havárií vyžadujících zásah báňských záchranných sborů.6)

(2) Závodní báňská záchranná stanice může být na základě doporučení revírní báňské záchranné stanice se souhlasem obvodního báňského úřadu zřízena jako společná pro více pracovišť uvedených v odstavci 1.

(3) Od zřízení závodní báňské záchranné stanice lze na základě doporučení revírní báňské záchranné stanice se souhlasem obvodního báňského úřadu upustit, pokud její funkci plní jiná závodní báňská záchranná stanice nebo přímo revírní báňská záchranná stanice.

§ 6

Úkoly báňské záchranné služby

(1) Úkolem báňské záchranné služby je provádět práce a rychlé a účinné zásahy k

a) záchraně lidských životů a majetku při závažných provozních nehodách včetně poskytování první pomoci v podzemí,

b) zdolávání závažných provozních nehod, zejména výbuchů plynů a uhelného prachu, důlních požárů, průtrží hornin a plynů, erupcí ropy a zemního plynu, průvalů vod, plynů, bahnin a kuřavky, závalů důlních děl a poruch ve větrání (dále jen „havárie“),

c) odstraňování následků havárií.

(2) Kromě úkolů uvedených v odstavci 1 báňská záchranná služba

a) vykonává i jiné práce v nedýchatelném nebo zdraví škodlivém prostředí a další speciální a rizikové práce, např. práce ve výškách nebo pod vodní hladinou,

b) spolupracuje při havarijní prevenci a zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu zejména tím, že provádí namátkové prohlídky pracovišť a kontroly prostředků pro zdolávání havárií, školení a výcvik pracovníků a plní povinnosti vyplývající ze zvláštních právních předpisů.7)

§ 7

Úkoly revírní báňské záchranné stanice

(1) Revírní báňská záchranná stanice zajišťuje pohotovost báňských záchranářů včetně specialistů a potřebné techniky v rozsahu určeném služebním řádem tak, aby byla schopna v obvodu své působnosti zajistit plnění úkolů uvedených v § 6. Kromě toho:

a) zajišťuje lékařskou službu první pomoci v rozsahu určeném služebním řádem,

b) zpracovává rozvrh nástupů báňských záchranářů do stálé pohotovostní služby spojené s výcvikem a školením,

c) školí a cvičí báňské záchranáře a ostatní pracovníky báňských záchranných stanic,

d) provádí základní teoretické školení a praktický výcvik pro nové báňské záchranáře, popřípadě pro jiné osoby, a to podle osnov schválených Českým báňským úřadem,

e) opravuje, kontroluje a zkouší sebezáchranné, dýchací a oživovací přístroje a záchranářskou techniku,

f) zabezpečuje zvláštní zkoušky sebezáchranných, dýchacích a oživovacích přístrojů a záchranářské techniky a vydává o nich protokoly,

g) posuzuje služební řády závodních báňských záchranných stanic,

h) vyjadřuje se k projektům nově zřizovaných nebo rekonstruovaných závodních báňských záchranných stanic,

i) metodicky řídí a nejméně jedenkrát za 12 měsíců kontroluje činnost závodních báňských záchranných stanic,

j) kontroluje zařízení havarijní prevence,

k) kontroluje havarijní plány8) v organizacích a na žádost organizace se účastní vypracování a ročních kontrol havarijních plánů,

l) sleduje a využívá poznatky v oblasti vývoje v oboru báňského záchranářství.

(2) Úkoly uvedené v odstavci 1 písm. d) a f) zajišťuje revírní báňská záchranná stanice smlouvou u revírní báňské záchranné stanice, která má k tomu pověření Českým báňským úřadem.

(3) Revírní báňská záchranná stanice podává jednou ročně Českému báňskému úřadu a obvodnímu báňskému úřadu příslušnému podle sídla revírní báňské záchranné stanice písemnou zprávu o své činnosti.

§ 8

Úkoly závodní báňské záchranné stanice

(1) Závodní báňská záchranná stanice především poskytuje neodkladnou pomoc při záchraně lidských životů a majetku při haváriích a spolu s revírní báňskou záchrannou stanicí plní úkoly uvedené v § 6; za tím účelem

a) zajišťuje pohotovost báňských záchranářů a prostředků v rozsahu určeném služebním řádem,

b) školí a cvičí báňské záchranáře,

c) zúčastní se vypracování a ročních kontrol havarijních plánů,

d) kontroluje zařízení havarijní prevence,

e) opravuje, kontroluje a zkouší sebezáchranné, dýchací a oživovací přístroje a záchranářskou techniku,

f) bezprostředně informuje revírní báňskou záchrannou stanici o každém použití dýchacích přístrojů.

(2) Závodní báňská záchranná stanice podává jednou ročně písemnou zprávu o činnosti revírní báňské záchranné stanici.

ČÁST TŘETÍ

VYBAVENÍ A UMÍSTĚNÍ BÁŇSKÝCH ZÁCHRANNÝCH STANIC

§ 9

Odpovědnost za vybavení báňských záchranných stanic

Za personální, materiální a technické vybavení báňské záchranné stanice odpovídají organizace, které báňskou záchrannou stanici zřídily.

§ 10

Vybavení revírní báňské záchranné stanice

Vybavení revírní báňské záchranné stanice stanoví její služební řád.

§ 11

Vybavení závodní báňské záchranné stanice

Závodní báňská záchranná stanice musí být vybavena nejméně 12 pracovními dýchacími a dvěma oživovacími přístroji připravenými pro zásah. Pro důl s větší četností zásahů musí být počet přístrojů přiměřeně zvýšen, pro důl s jednoduchými poměry a v případech uvedených v § 5 odst. 1 písm. c), d) a e) může být počet přístrojů snížen až na šest pracovních dýchacích přístrojů a jeden oživovací přístroj; počet dýchacích a oživovacích přístrojů a množství a druh další záchranářské techniky, zdravotnické techniky a materiálu určí služební řád závodní báňské záchranné stanice.

§ 12

Dýchací a oživovací přístroje

(1) Pro každý pracovní kyslíkový dýchací přístroj musí být připraveny nejméně tři náhradní pohlcovače a tři náhradní naplněné tlakové lahve. Pro každý oživovací přístroj a pro každý vzduchový dýchací přístroj musí být připraveny tři náhradní naplněné tlakové lahve. K plnění tlakových lahví pro kyslíkové dýchací přístroje se musí použít kyslík stlačený lékařský a pro vzduchové dýchací přístroje hygienicky nezávadný vzduch, popřípadě jiná hygienicky nezávadná fyziologická dýchací směs.

(2) Dýchací a oživovací přístroje a jejich příslušenství se musí udržovat v pohotovostním stavu. Přístroje nepoužitelné pro zásah se musí zvlášť uložit tak, aby nemohlo dojít k záměně s přístroji v pohotovostním stavu.

(3) Dýchací přístroje mohou být používány jen zaškolenými osobami za podmínek určených služebním řádem.

(4) Kontroly a zkoušky dýchacích a oživovacích přístrojů a jejich příslušenství a kontrolních a zkušebních přístrojů a záznamy o nich a označování tlakových lahví se provádějí podle zvláštního předpisu.

(5) Výsledky kontrol a zkoušek se musí zaznamenávat do předepsané evidence.

§ 13

Umístění báňských záchranných stanic

(1) K projektu nově zřizované nebo rekonstruované revírní báňské záchranné stanice je nutné vyjádření Českého báňského úřadu, k projektu nově zřizované nebo rekonstruované závodní báňské záchranné stanice je nutné vyjádření obvodního báňského úřadu a revírní báňské záchranné stanice.

(2) Objekty a zařízení určené pro báňskou záchrannou službu se nemohou užívat k účelům, které by bránily výkonu báňské záchranné služby.

(3) Báňská záchranná stanice a přístupové cesty k ní musí být výrazně označeny.

ČÁST ČTVRTÁ

BÁŇSKÉ ZÁCHRANNÉ SBORY

§ 14

Členové báňského záchranného sboru

Členy báňského záchranného sboru jsou báňští záchranáři a další vybraní pracovníci báňské záchranné stanice; mohou jimi být za předpokladu, že splňují požadavky stanovené touto vyhláškou.

§ 15

Báňský záchranář

(1) Báňským záchranářem se může stát pracovník, který

a) je zdravotně způsobilý9) pro práce v báňském záchranném sboru,

b) má nejméně dvouletou odbornou praxi v oboru, ve kterém bude pracovat v báňském záchranném sboru,

c) absolvoval desetidenní základní teoretické školení a praktický výcvik na revírní báňské záchranné stanici pověřené Českým báňským úřadem,

d) úspěšně vykonal zkoušku z báňského záchranářství před komisí jmenovanou vedoucím této revírní báňské záchranné stanice,

e) složil slib báňského záchranáře vedoucímu této revírní báňské záchranné stanice v přítomnosti zástupce státní báňské správy.

(2) Zdravotní způsobilost musí být potvrzena lékařským posudkem.

(3) Báňský záchranář se musí podrobit lékařské prohlídce alespoň jedenkrát za rok a vždy po takové nemoci nebo úrazu, která ovlivní jeho zdravotní způsobilost.

(4) Báňský záchranář musí nejméně jedenkrát za čtvrtletí absolvovat teoretické školení a praktické cvičení v rozsahu jedné směny v používání dýchacího a oživovacího přístroje, z toho dvě praktická cvičení v roce v používání dýchacích přístrojů se musí konat v dýmnici a dvě v dole. Zásah v dýchacím přístroji v dole nahrazuje cvičení v dole. Cvičení v dole nesmí být konáno v nedýchatelném prostředí a musí být při něm dodrženy zásady uvedené v zásahovém řádu.

(5) Báňský záchranář organizace uvedené v § 5 odst. 1 písm. c) vykonává praktická cvičení v používání dýchacího přístroje tak, že jedno cvičení v roce vykonává v dýmnici, jedno na cvičném pracovišti a dvě na sondě nebo na hlubinném vrtu. Zásah v dýchacím přístroji nahrazuje praktické cvičení na cvičném pracovišti, sondě nebo na hlubinném vrtu. Cvičení na cvičném pracovišti, sondě nebo na hlubinném vrtu nesmí být konáno v nedýchatelném prostředí a musí být při něm dodržovány zásady uvedené v zásahovém řádu. Ustanovení tohoto odstavce platí i pro báňské záchranáře organizace uvedené v § 5 odst. 1 písm. d) s tím, že cvičení na cvičném pracovišti může být nahrazeno cvičením na místě určeném vedoucím revírní báňské záchranné stanice.

(6) Báňský záchranář může působit v báňském záchranném sboru do dovršení věku 45 let, nad tuto věkovou hranici pak jen s povolením vedoucího revírní báňské záchranné stanice, vydaným na základě lékařského posudku s ohledem na vykonávanou funkci; toto se nevztahuje na vedoucího revírní báňské záchranné stanice a jeho zástupce a členy báňského záchranného sboru státní báňské správy.

(7) Praxe podle odstavce 1 písm. c) a základní teoretické školení a praktický výcvik podle odstavce 1 písm. d) může být prominut absolventům vysoké školy báňského zaměření a absolventům průmyslových škol hornických, kteří absolvovali základní záchranářský výcvik v rámci výuky.

§ 16

Báňský záchranný sbor revírní báňské záchranné stanice

(1) Členy báňského záchranného sboru revírní báňské záchranné stanice jsou:

a) vedoucí revírní báňské záchranné stanice a jeho zástupci,

b) hlavní mechanik revírní báňské záchranné stanice a jeho zástupci,

c) technici, mechanici, četaři, popřípadě specialisté,

d) lékaři s kvalifikací báňského záchranáře,

e) báňští záchranáři,

f) pracovníci revírní báňské záchranné stanice ostatních profesí plnící úkoly báňské záchranné služby.

(2) Počet členů báňského záchranného sboru revírní báňské záchranné stanice určuje její služební řád.

(3) Vedoucím revírní báňské záchranné stanice může být jen báňský inženýr, který na vysoké škole absolvoval studijní obor hlubinné dobývání (dále jen „báňský inženýr“), má osvědčení závodního dolu10) a nejméně čtyřletou záchranářskou praxi, je báňským záchranářem a úspěšně vykonal zkoušku z báňského záchranářství před komisí Českého báňského úřadu.

(4) Zástupcem vedoucího revírní báňské záchranné stanice může být báňský inženýr s nejméně čtyřletou odbornou, z toho nejméně tříletou záchranářskou praxí, nebo pracovník s úplným středním odborným vzděláním příslušného směru a nejméně osmiletou odbornou, z toho nejméně čtyřletou záchranářskou praxí. Musí být báňským záchranářem a úspěšně vykonat zkoušku z báňského záchranářství před komisí Českého báňského úřadu.

(5) Vedoucím revírní báňské záchranné stanice organizace uvedené v § 5 odst. 1 písm. c) a jeho zástupcem může být také absolvent vysoké školy se studijním oborem hlubinné vrtání. Ostatní podmínky uvedené v odstavcích 3 a 4 platí i pro tyto pracovníky s výjimkou požadavku na osvědčení závodního dolu.

(6) Hlavním mechanikem revírní báňské záchranné stanice může být strojní inženýr s nejméně čtyřletou odbornou, z toho nejméně dvouletou záchranářskou praxí, nebo pracovník s úplným středním odborným vzděláním příslušného směru a nejméně osmiletou odbornou, z toho nejméně čtyřletou záchranářskou praxí. Musí být báňským záchranářem a úspěšně vykonat zkoušku z báňského záchranářství před komisí Českého báňského úřadu.

(7) Četařem a jeho zástupcem může být jen báňský záchranář s nejméně tříletou záchranářskou praxí, který absolvoval nejméně šest týdnů pohotovostní služby na revírní báňské záchranné stanici.

(8) Vedoucí revírní báňské záchranné stanice, jeho zástupci a hlavní mechanik a jeho zástupci musí před ustanovením do funkce absolvovat speciální výcvik na revírní báňské záchranné stanici určené Českým báňským úřadem v trvání nejméně 20 dnů; zástupci hlavního mechanika zakončují speciální výcvik úspěšně vykonanou zkouškou z báňského záchranářství na této revírní báňské záchranné stanici.

(9) Vedoucí revírní báňské záchranné stanice, jeho zástupce a hlavní mechanik může být ustanoven a výkonu této funkce zproštěn jen s předchozím souhlasem Českého báňského úřadu.

§ 17

Báňský záchranný sbor závodní báňské záchranné stanice

(1) Členy báňského záchranného sboru závodní báňské záchranné stanice jsou:

a) vedoucí závodní báňské záchranné stanice a jeho zástupce,

b) vedoucí mechanik závodní báňské záchranné stanice a jeho zástupce, případně i další mechanici,

c) četaři,

d) báňští záchranáři,

e) pracovníci závodní báňské záchranné stanice ostatních profesí plnící úkoly báňské záchranné služby.

(2) Báňský záchranný sbor závodní báňské záchranné stanice musí mít nejméně 25 členů a musí v něm být zastoupeni odborníci všech základních profesí, které se při záchranářské práci mohou vyskytnout. Pro důl s větší četností zásahů musí být počet báňských záchranářů přiměřeně zvýšen, pro důl s jednoduchými poměry a v případech uvedených v § 5 odst. 1 písm. c), d) a e) může být počet báňských záchranářů přiměřeně snížen; počet určí služební řád závodní báňské záchranné stanice. Jde-li o společnou závodní báňskou záchrannou stanici, musí být do sboru zařazeni báňští záchranáři všech těchto dolů, lomů, popřípadě pracovišť.

(3) Vedoucím závodní báňské záchranné stanice a jeho zástupcem může být pracovník s vysokoškolským vzděláním příslušného směru s nejméně tříletou odbornou, z toho alespoň jednoletou záchranářskou praxí, nebo pracovník s úplným středním odborným vzděláním příslušného směru s nejméně šestiletou odbornou, z toho alespoň dvouletou záchranářskou praxí. Musí být báňským záchranářem a úspěšně vykonat zkoušku z báňského záchranářství před komisí obvodního báňského úřadu.

(4) Vedoucí závodní báňské záchranné stanice, jeho zástupce, vedoucí mechanik závodní báňské záchranné stanice a jeho zástupce musí před ustanovením do funkce absolvovat speciální výcvik na příslušné revírní báňské záchranné stanici v trvání nejméně deset dní; vedoucí mechanik závodní báňské záchranné stanice a jeho zástupce zakončují speciální výcvik úspěšně vykonanou zkouškou z báňského záchranářství na této revírní báňské záchranné stanici.

(5) Vedoucí závodní báňské záchranné stanice a jeho zástupce může být ustanoven a výkonu této funkce zproštěn jen s předchozím souhlasem obvodního báňského úřadu.

(6) Seznam členů báňského záchranného sboru závodní báňské záchranné stanice s uvedením jména, profese, bydliště, čísla telefonu a funkce v báňském záchranném sboru musí být vyvěšen v závodní báňské záchranné stanici a u dispečera, popřípadě na jiném místě určeném havarijním plánem. Změny musí být v seznamu vyznačeny neprodleně.

(7) Báňští záchranáři musí být přiměřeně rozděleni do všech pracovních směn. Inspekční služba nebo dispečer musí být informováni o místě jejich pracoviště. Ve směnové evidenci známkovny musí být báňští záchranáři odlišně evidováni.

(8) Vedoucí závodní báňské záchranné stanice a jeho zástupce musí znát havarijní plány všech dolů, lomů a jiných pracovišť uvedených v § 5 odst. 1, pro které je závodní báňská záchranná stanice zřízena.

§ 18

Báňský záchranný sbor státní báňské správy

(1) Báňský záchranný sbor státní báňské správy tvoří vedoucí, jeho zástupce a vybraní báňští inspektoři určení pro výkon vrchního dozoru v dýchacích přístrojích.

(2) Český báňský úřad stanoví

a) podmínky pro zařazení, výkon činnosti včetně školení a cvičení členů báňského záchranného sboru,

b) počet členů báňského záchranného sboru,

c) práva a povinnosti vedoucího báňského záchranného sboru a jeho zástupce.

(3) Členové báňského záchranného sboru státní báňské správy skládají slib báňského záchranáře předsedovi Českého báňského úřadu.

ČÁST PÁTÁ

VÝKON BÁŇSKÉ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY

§ 19

Služební řády báňských záchranných stanic

(1) Organizaci báňské záchranné stanice, bližší vymezení jejích úkolů, personální obsazení, povinnosti a práva jednotlivých pracovníků a vybavení báňské záchranné stanice určí služební řád vydaný vedoucím báňské záchranné stanice.

(2) Přílohou služebního řádu je pohotovostní, poplachový a zásahový řád.

(3) Služební řád revírní báňské záchranné stanice schvaluje Český báňský úřad. Služební řád závodní báňské záchranné stanice po ověření příslušnou revírní báňskou záchrannou stanicí schvaluje obvodní báňský úřad.

§ 20

Pohotovostní služba

(1) Pohotovostní službu báňských záchranářů a počet pracovníků báňské záchranné služby v pohotovosti určí pohotovostní řád.

(2) Na revírní báňské záchranné stanici musí být stálá pohotovostní služba báňských záchranářů; na závodní báňské záchranné stanici jen když to stanoví zvláštní předpis11) nebo když to nařídí obvodní báňský úřad.

(3) Organizace je povinna vysílat podle rozvrhu příslušné revírní báňské záchranné stanice určený počet báňských záchranářů do stálé pohotovostní služby. Do této služby musí být vyslán každý báňský záchranář alespoň jednou za dva roky, pokud nevykonává stálou pohotovostní službu na revírní nebo závodní báňské záchranné stanici.

(4) Pohotovostní službu báňských záchranářů na závodní báňské záchranné stanici může nařídit rovněž vedoucí organizace nebo jím pověřený pracovník.

§ 21

Svolání báňského záchranného sboru

(1) Způsob svolávání báňského záchranného sboru stanoví poplachový řád.

(2) Při vyhlášení poplachu musí organizace zabezpečit rychlé svolání báňského záchranného sboru. Orgány spojů zajistí12) na požádání organizace a její náklady vedoucímu báňské záchranné stanice, jeho zástupcům, hlavnímu a vedoucímu mechanikovi báňské záchranné stanice a jejich zástupcům telefonní spojení do jejich bytu. Telefonní spojení může být nahrazeno jiným telekomunikačním prostředkem.

(3) Po uvědomění o poplachu jsou členové báňského záchranného sboru povinni využít všech dostupných prostředků, aby se neprodleně dostavili na určené místo. Od okamžiku uvědomění o poplachu se další činnost báňského záchranáře považuje za výkon práce.

(4) Báňský záchranář ihned po příchodu na určené místo musí ohlásit svému nadřízenému, zda splňuje podmínky pro nástup do zásahu (lékařská prohlídka podle § 15 odst. 3 a vyhovující momentální zdravotní stav).

§ 22

Zásady záchranářského zásahu v dole

(1) Záchranářský zásah se řídí zásahovým řádem.

(2) Činnost báňských záchranářů při zásahu řídí vedoucí báňských záchranných sborů. Tuto funkci vykonává vedoucí závodní báňské záchranné stanice dolu, na kterém se zásah provádí, a to až do příchodu báňských záchranářů revírní báňské záchranné stanice. Potom ji přejímá vedoucí revírní báňské záchranné stanice nebo jeho zástupce, popřípadě jiný pracovník určený vedoucím revírní báňské záchranné stanice nebo jeho zástupcem po dohodě s vedoucím likvidace havárie.

(3) Bezprostředně před nástupem do zásahu v pracovním dýchacím přístroji si bánští záchranáři zkontrolují pracovní dýchací přístroje; úplnost vybavení čety zkontroluje četař.

(4) Báňští záchranáři zasahují v četách pod vedením četaře. Při záchraně lidských životů má četař právo rozhodnout o rozdělení čety, a to i v nedýchatelném prostředí.

(5) Do zásahu v dýchacích přístrojích nastupují báňští záchranáři nejméně v pětičlenné četě, tříčlenné čety jen za podmínky, že pracoviště báňských záchranářů je snadno přístupné a se záložní četou na základně je zajištěno trvalé spojení.

(6) Při zásazích v nedýchatelném prostředí musí být na základně záložní četa alespoň o stejném počtu báňských záchranářů, jako má četa v zásahu. Záložní četa musí být vybavena a připravena tak, aby četě v zásahu mohla poskytnout okamžitou pomoc. Za podmínek určených zásahovým řádem může četa na základně plnit funkci záložní čety i pro dvě čety v zásahu.

(7) Při zásahu v mimořádných podmínkách, zejména ve vysokých teplotách a ve vysokých koncentracích škodlivin musí být na základně přítomen lékař s kvalifikací báňského záchranáře; další podmínky určí služební řád.

(8) Vedoucí báňských záchranných sborů může v případě, že jde o záchranu lidských životů nebo nebezpečí z prodlení, rozhodnout o jiném postupu než stanoví odstavce 5, 6 a 7.

(9) Při postupu v důlních dílech v prostředí s viditelností menší než jeden metr musí být bánští záchranáři mezi sebou spojeni spojovacími lanky.

(10) Pro cestu na pracoviště a zpět a pro práci čety v zásahu, pokud je práce vykonávána v pracovním dýchacím přístroji, se smí počítat se spotřebou nejvíce 80 % z celkové zásoby kyslíku, vzduchu nebo směsi, kterou má báňský záchranář k dispozici. Rozhodnutí o návratu čety vydá četař podle hodnoty tlaku zjištěné na tlakoměru přístroje toho báňského záchranáře, který má ze všech nejmenší zásobu kyslíku, vzduchu nebo směsi v tlakové lahvi. V případě poruchy části přístroje, která by mohla ovlivnit jeho funkci, jakož i po výměně tlakové lahve, se musí četa okamžitě vrátit na základnu.

(11) Při plnění úkolů podle § 6 v pracovním dýchacím přístroji může být báňský záchranář vyslán do zásahu i vícekrát za 24 hodiny, přičemž:

a) v prvních dvou dnech havárie nesmí součet dob zásahu v pracovním dýchacím přístroji překročit 6 hodin za 24 hodiny. Mezi jednotlivými zásahy musí mít alespoň jednohodinovou přestávku. V případě nebezpečí z prodlení může častější zásahy nařídit vedoucí báňských záchranných sborů,

b) v dalších dnech havárie, jakož i při plánovaných nehavarijních zásazích nesmí součet dob zásahu v pracovním dýchacím přístroji překročit 4 hodiny za 24 hodiny. Mezi jednotlivými zásahy musí být zařazena nejméně stejně dlouhá přestávka, jako byla doba zásahu v pracovním dýchacím přístroji. Báňský záchranář může být do těchto zásahů soustavně vysílán nejvýše po dobu 30 dnů. Do dalších zásahů v pracovním dýchacím přístroji smí být vyslán až po uplynutí stejného počtu dní, po jaký byl do zásahů soustavně vysílán; v této době však může vykonávat stálou pohotovostní službu.

(12) Záchranářské hlídky určené např. ke kontrole ovzduší v nezamořeném prostoru nebo ke střežení přístupu do bezpečnostního okruhu se nepovažují za záchranářský zásah.

(13) Plánované nehavarijní zásahy v prostředí, ve kterém složení ovzduší neodpovídá ustanovením zvláštního předpisu,13) musí být předem ohlášeny obvodnímu báňskému úřadu. Pro zásah vypracuje organizace příkaz, ve kterém určí potřebná opatření. Příkaz potvrzuje vedoucí revírní báňské záchranné stanice. Ostatní plánované nehavarijní zásahy musí být posuzovány jako práce spojené se zvýšeným nebezpečím.14) Funkci stálého dozoru plní četař.

(14) Pokud se zásahu zúčastní členové báňského záchranného sboru státní báňské správy nebo jiné osoby, jsou povinni

a) do zásahu nastupovat s četou báňských záchranářů, přičemž se nezapočítávají do počtu báňských záchranářů stanoveného pro četu,

b) dodržovat zásady určené zásahovým řádem báňské záchranné stanice provádějící zásah,

c) dodržovat pokyny a příkazy členů báňského záchranného sboru.

(15) Průběh a výsledek zásahu musí být po jeho ukončení vyhodnocen.

§ 23

Zásady záchranářského zásahu na povrchu

(1) Ustanovení § 22 odst. 1, 2, 3, 6, 10, 11, 12, 13, 14 a 15 platí i pro zásahy na povrchu.

(2) Typ pracovních dýchacích přístrojů, potřebnou výstroj a vybavení čety pro zásah určí vedoucí báňských záchranných sborů podle zásad uvedených v zásahovém řádu.

(3) Do zásahu v pracovních dýchacích přístrojích nastupují báňští záchranáři v nejméně tříčlenných četách pod vedením četaře. Počet členů čety určuje vedoucí báňských záchranných sborů. O nasazení tříčlenné čety však může rozhodnout jen za podmínky, že pracoviště báňských záchranářů je snadno přístupné, na báňské záchranáře v zásahu je vidět a mají možnost dorozumívat se se základnou; při záchraně lidských životů nebo hrozí-li nebezpečí z prodlení však není nutné uvedené podmínky dodržet.

(4) Při zásazích v nadměrně horkém prostředí (se sálavým teplem, v podmínkách otevřené erupce s požárem apod.), ve vlhkém prostředí, v prostředí s výskytem kyselin nebo jiných chemicky agresivních látek a v prostředí s výskytem dotykových jedů musí být báňští záchranáři i s pracovním dýchacím přístrojem chráněni speciálními obleky; v nadměrně hlučném prostředí15) musí být chráněni protihlukovou přilbou.

(5) Před zásahem v hlučném prostředí, které brání srozumitelnosti domluvy báňských záchranářů s nasazeným dýchacím přístrojem, musí být upřesněny, popřípadě doplněny dorozumívací signály určené služebním řádem a báňští záchranáři s nimi musí být seznámeni.

§ 24

Doklady a záznamy

(1) Báňská záchranná stanice je povinna vést tyto doklady a záznamy:

a) kmenové listy báňských záchranářů,

b) lékařské posudky (§ 15 odst. 2 a 3),

c) záznamy o zkouškách dýchacích přístrojů,

d) záznamy o zkouškách oživovacích přístrojů,

e) záznamy o zkouškách masek a ústenek,

f) záznamy o zkouškách přídavných jehel pod masku,

g) záznamy o zkouškách tlakových lahví do dýchacích a oživovacích přístrojů,

h) záznamy o zkouškách vymezovacích vložek k dvouhodinovým pohlcovačům,

i) záznamy o kontrole pohlcovačů,

j) záznamy o zkouškách kontrolních a zkušebních přístrojů,

k) záznamy o kontrole detektorů a indikátorů, které patří do vybavení báňské záchranné stanice,

l) záznamy o sebezáchranných přístrojích, které patří do vybavení báňské záchranné stanice,

m) záznamy o kontrole a údržbě plnicího zařízení tlakových lahví do dýchacích a oživovacích přístrojů,

n) doklady a záznamy o činnosti báňské záchranné služby včetně vyhodnocení průběhu a výsledků zásahů.

(2) Báňská záchranná stanice uchovává doklady a záznamy uvedené v odstavci 1 písm. a) 10 let od ukončení činnosti báňského záchranáře v báňském záchranném sboru, v odstavci 1 písm. b) až m) jeden rok od uplynutí platnosti dokladu, v odstavci 1 písm. n) 10 let od ukončení roku, ve kterém byla činnost provedena.


ČÁST ŠESTÁ

PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

§ 25

Zvláštní oddíly specialistů báňských záchranných sborů

Na záchranářskou činnost zvláštních oddílů specialistů báňských záchranných sborů (báňských záchranářů potápěčů, báňských záchranářů lezců apod.) se vztahuje tato vyhláška, pokud zvláštní předpis16) nestanoví jinak.

§ 26

Štáb báňské záchranné služby

Pro koordinaci činnosti báňské záchranné služby se zřizuje štáb báňské záchranné služby, který je současně poradním orgánem předsedy Českého báňského úřadu. Úkoly a organizaci štábu určuje statut štábu báňské záchranné služby.

§ 27

Přechodná ustanovení

(1) Dosavadní hlavní a obvodní báňské záchranné stanice plní úkoly revírních báňských záchranných stanic, a to až do vydání zvláštního předpisu, kterým se stanoví sídla a obvody působnosti revírních báňských záchranných stanic.

(2) Pověření hlavních báňských záchranných stanic ke zvláštním činnostem vydaná Českým báňským úřadem zůstávají v platnosti.

(3) Služební řády báňských záchranných stanic zůstávají v platnosti, a to až do doby schválení nových služebních řádů, nejpozději však do 31. prosince 1993. Služební řády hlavních a obvodních báňských záchranných stanic se po tuto dobu považují za služební řády revírních báňských záchranných stanic.

(4) Pracovníci, kteří k datu nabytí účinnosti této vyhlášky vykonávají funkce uvedené v § 16 odst. 3, 4, 5 a 6 a v § 17 odst. 3, se po dobu výkonu těchto funkcí považují za pracovníky splňující kvalifikační požadavky podle této vyhlášky.

§ 28

Zrušovací ustanovení

Zrušují se:

1. Výnos Českého báňského úřadu č. 11/1982 ze dne 1. 12. 1982 č. j. 3776/1982, kterým se stanoví podmínky pro výkon státního odborného dozoru, pokud je vykonáván v nedýchatelném ovzduší technickými pracovníky státní báňské správy České socialistické republiky (reg. v částce 21/1983 Sb.).

2. Výnos Českého báňského úřadu č. 34/1983 ze dne 9. 12. 1983 č. j. 5957/1983, kterým se stanoví havarijní zásoba pohlcovačů CO2 na hlavních a obvodních báňských záchranných stanicích.

3. Výnos Českého báňského úřadu č. 3/1986 ze dne 28. 12. 1986, kterým se mění výnos Českého báňského úřadu č. 34/1983 ze dne 9. 12. 1983 č. j. 5957/1983, kterým se stanoví havarijní zásoba pohlcovačů CO2 na hlavních a obvodních báňských záchranných stanicích.

4. § 18 výnosu Českého báňského úřadu č. 8/87 ze dne 29. 12. 1987 č. j. 4555/87 o plánech zdolávání závažných provozních nehod v hlubinných dolech (reg. v částce 4/1988 Sb.).

5. § 17 odst. 2 výnosu Českého báňského úřadu č. 5/87 ze dne 29. 12. 1987 č. j. 6500/87 o plánech zdolávání závažných provozních nehod při vrtných a geofyzikálních pracích a při těžbě, úpravě a podzemním skladování kapalných nerostů a plynů v přírodních horninových strukturách (reg. v částce 10/1988 Sb.).

6. Vyhláška Českého báňského úřadu č. 67/1988 Sb., o báňské záchranné službě.

§ 29

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 1992.


Předseda:

v z. JUDr. Ing. Makarius CSc. v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Např. zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, a zákon č. 111/1990 Sb., o státním podniku.

2) § 2 a 3 zákona ČNR č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona ČNR č. 542/1991 Sb.

3) § 7 odst. 1 a 4 zákona ČNR č. 61/1988 Sb., ve znění zákona ČNR č. 542/1991 Sb.

4) § 34 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění zákona ČNR č. 541/1991 Sb.

5) § 7 odst. 7 zákona ČNR č. 61/1988 Sb., ve znění zákona ČNR č. 542/1991 Sb.
§ 261 a násl. zákona č. 513/1991 Sb.

6) § 7 odst. 4 zákona ČNR č. 61/1988 Sb., ve znění zákona ČNR č. 542/1991 Sb.

7) Např. vyhláška ČBÚ č. 22/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí, výnos ČBÚ č. 5/87 ze dne 29. 12. 1987 č.j. 6500/87 o plánech zdolávání závažných provozních nehod při vrtných a geofyzikálních pracích a při těžbě, úpravě a podzemním skladování plynů v přírodních horninových strukturách (reg. v částce 10/1988 Sb.), výnos ČBÚ č. 8/87 ze dne 29. 12. 1987 č.j. 4555/87 o plánech zdolávání závažných provozních nehod v hlubinných dolech (reg. v částce 4/1988 Sb.), výnos ČBÚ č. 6/1987 ze dne 10.12.1987 č.j. 1009/87 o úkolech organizací při odebírání vzorků důlního ovzduší, o činnosti plynových analytických laboratoří a o jejich kontrole hlavními báňskými záchrannými stanicemi (reg. v částce 26/1987 Sb.), ve znění výnosu ČBÚ č. 2/1990 ze dne 12. 10. 1990 č.j. 3600/90, kterým se mění a doplňují některé obecně závazné právní předpisy vydané v působnosti Českého báňského úřadu (č. 74/1990 Sb.).

8) § 27 odst. 3 výnosu ČBÚ č. 5/87 ze dne 29. 12. 1987 č.j. 6500/87 o plánech zdolávání závažných provozních nehod při vrtných a geofyzikálních pracích a při těžbě, úpravě a podzemním skladování plynů v přírodních horninových strukturách (reg. v částce 10/1988 Sb.).
§ 45 odst. 3 výnosu ČBÚ č. 8/87 ze dne 29. 12. 1987 č.j. 4555/87 o plánech zdolávání závažných provozních nehod v hlubinných dolech (reg. v částce 4/1988 Sb.).

9) Směrnice ministerstva zdravotnictví č. 49/1967 Věstníku ministerstva zdravotnictví o posuzování zdravotní způsobilosti k práci (reg. v částce 2/1968 Sb.), ve znění směrnice ministerstva zdravotnictví ČSR č. 17/1970 Věstníku ministerstva zdravotnictví ČSR (reg. v částce 20/1970 Sb.).

10) Vyhláška ČBÚ č. 340/1992 Sb., o požadavcích na kvalifikaci a odbornou způsobilost pracovníků k hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem a o změně některých předpisů vydaných Českým báňským úřadem k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem.

11) Např. výnos ČBÚ ze dne 15. června 1989 č.j. 1820/1989, kterým se vydává bezpečnostní předpis pro doly s nebezpečím průtrží hornin a plynů (reg. v č. 19/1989 Sb.).

12) § 2 odst. 1 a 2 vyhlášky Ústřední správy spojů č. 111/1964 Sb., kterou se provádí zákon o telekomunikacích.

13) Např. směrnice ministerstva zdravotnictví ČSR č. 46/1978 Sbírky hygienických předpisů o hygienických požadavcích na pracovní prostředí (reg. v č. 21/1978 Sb.), ve znění pozdějších předpisů.

14) Např. § 14 odst. 4 vyhlášky ČBÚ č. 22/1989 Sb., § 12 odst. 4 vyhlášky ČBÚ č. 26/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem na povrchu.

15) Vyhláška ministerstva zdravotnictví ČSR č. 13/1977 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

16) Např. výnos ČBÚ č. 1/1987 ze dne 21. 1. 1987 o úkolech a způsobilosti báňských záchranářů potápěčů a organizaci báňských záchranných stanic k výkonu potápěčské činnosti, a vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích.