Zákon č. 565/1992 Zb.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o predĺžení lehoty na preukazovanie vlastníctva na účely úpravy majetkových vzťahov a vyporiadaní majetkových nárokov v poľnohospodárskych družstvách

Čiastka 113/1992
Platnosť od 11.12.1992
Účinnosť od 01.01.1993

OBSAH

565

ZÁKON

Národnej rady Slovenskej republiky

z 18. novembra 1992

o predĺžení lehoty na preukazovanie vlastníctva na účely úpravy majetkových vzťahov a vyporiadaní majetkových nárokov v poľnohospodárskych družstvách

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


§ 1

(1) Právne nároky vlastníkov podľa zákona o úprave majetkových vzťahov a vyporiadaní majetkových nárokov v družstvách1) možno preukázať do 31. decembra 1995.

(2) Vlastníctvo k nehnuteľnosti sa preukazuje spôsobmi uvedenými vo všeobecne záväzných právnych predpisoch.2) Vlastníctvo ostatného majetku sa preukazuje podľa osobitného predpisu.3)

(3) Pri určení majetkového podielu podľa výmery pôdy a podľa hodnoty ostatného majetku preukázaných podľa odseku 1 sa postupuje podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a podľa schváleného transformačného projektu.


§ 2

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1993.


I. Gašparovič v. r.

V. Mečiar v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 14 písm. b) a § 33a zákona č. 42/1992 Zb. o úprave majetkových vzťahov a vyporiadaní majetkových nárokov v družstvách v znení zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 297/1992 Zb. a zákona č. 496/1992 Zb.

2) Napr. Občiansky zákonník, zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení zákona č. 42/1992 Zb. a zákona č. 93/1992 Zb.

3) Zákon č. 229/1991 Zb.