Zákon č. 126/1992 Zb.Zákon o ochrane znaku a názvu Červeného kríža a o Česko-slovenskom Červenom kríži

(v znení č. 108/1993 Z. z.)

Čiastka 30/1992
Platnosť od 03.04.1992 do30.04.1994
Účinnosť od 18.05.1993 do30.04.1994
Zrušený 84/1994 Z. z.

126

ZÁKON

z 5. marca 1992

o ochrane znaku a názvu Červeného kríža a o Česko-slovenskom Červenom kríži

Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo na tomto zákone:


PRVÁ ČASŤ

OCHRANA ZNAKU A NÁZVU ČERVENÉHO KRÍŽA

§ 1

(1) Znak červený kríž na bielom poli a slová „červený kríž“ alebo „ženevský kríž“ chránené Ženevskými dohovormi z 12. augusta 1949 o ochrane obetí vojny v znení dodatkových protokolov k týmto dohovorom z 8. júna 19771) (ďalej len „Ženevské dohovory“) smie na území Slovenskej republiky v čase mieru používať iba

a) vojenská zdravotnícka služba na označenie a na ochranu zdravotníckych útvarov a ústavov, personálu a materiálu chránených Ženevskými dohovormi a ostatnými medzinárodnými dohovormi upravujúcimi obdobné veci, ktorými je Slovenská republika viazaná,

b) Slovenský Červený kríž (§ 3), jeho ústavy, zariadenia a personál vo svojej činnosti v prípadoch uvedených pod písmenom a) a vo svojej inej činnosti v čase mieru za podmienok ustanovených Ženevskými dohovormi,

c) medzinárodné organizácie Červeného kríža a ich personál,

d) prevádzkovatelia vozidiel určených ako ambulancia a prevádzkovatelia záchranných staníc výlučne určených na bezplatné ošetrovanie ranených alebo chorých, na označenie týchto ambulancií a záchranných staníc v čase mieru, len s výslovným súhlasom Slovenského Červeného kríža (§ 3).

(2) Na iné účely alebo iné fyzické alebo právnické osoby nesmú znak a názov uvedené v odseku 1 alebo znak a názov ich napodobňujúce používať.

§ 2

(1) Tomu, kto použije neoprávnene znak alebo názov uvedený v § 1 alebo kto tomu vedome napomáha, uloží príslušný správny orgán pokutu do 50 000 Sk alebo pokutu do 250 000 Sk, ak ide o konanie v čase udalostí, na ktoré sa vzťahujú Ženevské dohovory.

(2) Výnosy z pokút uložených podľa odseku 1 plynú v prospech Česko-slovenského Červeného kríža.

(3) Ustanovenie odseku 1 sa nepoužije, ak je konanie tam uvedené trestným činom.

(4) Neoprávnené označenie veci znakom alebo názvom uvedeným v § 1 je povinný bez meškania odstrániť držiteľ veci; ak tak neurobí, rozhodne príslušný správny orgán o odstránení neoprávneného označenia na náklady držiteľa. Ak neoprávnené označenie nemožno z veci odstrániť, vysloví príslušný správny orgán prepadnutie alebo zhabanie veci, a to aj keď k opatreniu podľa odseku 1 alebo k prejednaniu trestného činu nedošlo; prepadnutá alebo zhabaná vec pripadá bez náhrady Česko-slovenskému Červenému krížu.

DRUHÁ ČASŤ

ČESKO-SLOVENSKÝ ČERVENÝ KRÍŽ

§ 3

(1) Slovenský Červený kríž je spoločnosťou podľa zákona o združovaní občanov.2)

(2) Jedinou štátom uznanou spoločnosťou Červeného kríža na území Slovenskej republiky je Slovenský Červený kríž so sídlom v Bratislave.

§ 4

Slovenský Červený kríž má postavenie a oprávnenia národnej spoločnosti podľa Ženevských dohovorov a plní najmä tieto úlohy:

a) pôsobí ako výlučne uznaná pomocná organizácia vojenskej zdravotníckej služby,

b) pôsobí v oblasti civilnej ochrany obyvateľstva a poskytuje pomoc v prípade katastrof a iných mimoriadnych udalostí,

c) poskytuje zdravotnícke, záchranné, sociálne a ďalšie humanitné služby,

d) šíri znalosť Ženevských dohovorov.

§ 5

(1) Slovenský Červený kríž získava prostriedky na svoju činnosť najmä členskými príspevkami, výnosmi z vlastnej činnosti a z vlastného majetku, z dotácií, prijímaním darov, dedičskými odkazmi a zbierkami.

(2) Vláda Slovenskej republiky poskytne každoročne zo štátneho rozpočtu spoločnosti Slovenský Červený kríž prostriedky na výkon jej činnosti podľa Ženevských dohovorov v rozsahu úloh vymedzených v § 4 tohto zákona.

(3) Slovenský Červený kríž je pri plnení svojich úloh vyplývajúcich zo Ženevských dohovorov a z rezolúcií Medzinárodných konferencií Červeného kríža a Červeného polmesiaca oslobodený od daní, poplatkov, ciel a poštovného.

§ 6

(1) Štát navráti Česko-slovenskému Červenému krížu majetok, ktorý mu bol odňatý v období od 25. 2. 1948 do 31. 12. 1989. Nehnuteľný majetok uvedený v bodoch 14 až 21 prílohy zákona č. 126/1992 Zb. prechádza dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona do vlastníctva Slovenského Červeného kríža.

(2) Nehnuteľný majetok uvedený v prílohe tohto zákona sa vyhlasuje ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto zákona za vlastníctvo Česko-slovenského Červeného kríža.

(3) O vyprataní nehnuteľného majetku uvedeného v prílohe tohto zákona uzavrie Česko-slovenský Červený kríž s doterajšími užívateľmi nehnuteľností, ktorí ich užívajú na poskytovanie zdravotníckych alebo sociálnych služieb alebo služieb pre školstvo, kultúrnu alebo osvetovú činnosť, dohodu. Ak k dohode nedôjde, vzniká Česko-slovenskému Červenému krížu nárok na vypratanie nehnuteľností uvedených v prílohe tohto zákona, ktoré slúžia uvedeným účelom, po uplynutí piatich rokov. Uzavretie dohody o užívaní bytov a nebytových priestorov sa spravuje ustanoveniami Občianskeho zákonníka, zákona o nájme a podnájme nebytových priestorov a súvisiacimi predpismi. Tento záväzok prechádza v uvedenej dobe na všetkých ďalších vlastníkov.

(4) Ak nedôjde k dohode o výške nájomného a podmienkach jeho platenia medzi doterajšími užívateľmi nehnuteľností, ktorí ich užívajú na účely uvedené v § 6 ods. 3 tohto zákona a Česko-slovenským Červeným krížom, rozhodne o výške nájomného príslušný orgán štátnej správy podľa všeobecne platných cenových predpisov.

§ 7

Vláda Slovenskej republiky môže ustanoviť nariadením podrobnejšie podmienky na vykonanie tohto zákona.

§ 7a

Kde sa v tomto zákone a v iných právnych predpisoch používa pojem Česko-slovenský Červený kríž, rozumie sa tým Slovenský Červený kríž.


§ 8

Zrušujú sa:

1. zákon č. 60/1952 Zb. o Československom Červenom kríži a o používaní znaku, odznaku a názvu Červeného kríža,

2. zákon č. 16/1958 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 60/1952 Zb. o Československom Červenom kríži a o používaní znaku, odznaku a názvu Červeného kríža,

3. vyhláška Ministerstva zdravotníctva č. 56/1958 Ú. l. o vykonávaní zdravotníckych úloh Československého Červeného kríža,

4. vyhláška Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Českej socialistickej republiky č. 112/1989 Zb. o vykonávaní zdravotníckych, zdravotno-branných a sociálnych úloh Československého Červeného kríža v Českej socialistickej republike.

§ 9

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júlom 1992.


Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.


Príloha zákona č. 126/1992 Zb.

Prehľad nehnuteľného majetku, ktorý sa vracia Česko-slovenskému Červenému krížu

I. Nehnuteľný majetok na území Českej republiky

1. Dom v Prahe 1, Křemencova ul. č. 6
čp. 176 - dom, stavebná parcela č. 875, zapísané na SG Praha-mesto, list vlastníctva č. 10, evidenčný list č. 97, kat. územie Praha-mesto
Vlastník: Čs. štát - Bytový podnik Praha 1
Užívateľ: Čs. štát - Bytový podnik Praha 1, Celetná 29

2. Dom so záhradou v Prahe 1, Chotkova ulica
čp. 538 - dom, stavebná parcela č. 657, parcela č. 658 záhrada, zapísané na SG Hlavné mesto Praha, list vlastníctva 236, kat. územie Praha
Vlastník: Čs. štát - OPBH Praha 1
Užívateľ: Čs. štát - Technická správa komunikácií.

3. Dom v Prahe 5, Štefánikovo nám. 5
čp. 602 - dom, stavebná parcela č. 889, zapísané na SG Praha, pozemková kniha č. 611, list a, b, kat. územie Praha, Malá Strana
Vlastník: Čs. štát
Užívateľ: OPBH Praha 5

4. Dom v Prahe 8, Gabčíkova ul. č. 8
čp. 1224 - dom, stavebná parcela č. 929, parcela č. 928 záhrada, zapísané na SG Praha, č. knižnej vložky 2130, list A, B, kat. územie Libeň
Vlastník: Čs. štát
Užívateľ: OPBH Praha 8, Vítkova 8

5. Dom v Nesměni, okr. Kolín
čp. 70 - dom, stavebná parcela č. 91, 95, 119, záhrada 487/2, 487/7, 487/8, pastvina 490, 491/2, 492, 493/2, 493/3, 494/2, roľa 495/2, 529/3 les, zapísané na SG Kolín, list vlastníctva č. 1270
Vlastník: Čs. štát - Okresný ústav sociálnych služieb Kolín
Užívateľ: Okresný ústav sociálnych služieb Kolín

6. Bukovany - detská ozdravovňa, okr. Příbram
čp. 1, zapísané na SG Příbram, č. knižnej vložky č. 188, kat. územie Bukovany
Vlastník: Čs. štát - Okresný úrad Příbram
Užívateľ: OÚNZ Příbram

7. Zvyškový majetok Chraštice,
zapísané na SG Příbram, č. knižnej vložky 435, katastrálne územie Chraštice, č. knižnej vložky 188, kat. územie Bukovany
Vlastník: Čs. štát
Užívateľ: Štátny majetok Chraštice

8. Vila Amália so záhradou v Jesenici, okr. Rakovník
čp. 220 - dom, stavebná parcela č. 303, záhrada č. 293/1, zapísané na SG Rakovník na liste vlastníctva č. 291 pre obec a kat. územie Jesenice
Vlastník: Čs. štát - MNV Jesenice
Užívateľ: Okresný bytový podnik Rakovník

9. Dom v Najdku, okr. Jindřichův Hradec
čp. 35 - dom, stavebná parcela č. 41 a ďalšie pozemky č. 101/1, 101/2, 101/4, 102, zapísané na SG Jindřichův Hradec na liste vlastníctva č. 3, 196, kat. územie Najdek
Vlastník: Čs. štát - ONV Jindřichův Hradec
Užívateľ: ONV Jindřichův Hradec, JZD 9. květen a Velký Ratmírov

10. Dom v Plzni, Pobřežní ul. 15
čp. 100 - dom, stavebná parcela č. 89, zapísané na SG Plzeň-mesto, list vlastníctva č. 10 č. ev. listu 9909, kat. územie Plzeň-mesto
Vlastník: Čs. štát - Bytový podnik mesta Plzeň
Užívateľ: Čs. štát - Bytový podnik mesta Plzeň

11. Dom v Stříbre, okr. Tachov
čp. 142 - dom, stavebná parcela č. 4, zapísané na SG Tachov na liste vlastníctva č. 2963 pre obec a kat. územie Stříbro
Vlastník: Čs. štát - Mestský úrad v Stříbre
Užívateľ: Mestský úrad - M klub

12. Dom v Trávníku, okr. Česká Lípa
čp. 18 - dom, stavebná parcela č. 815, zapísané na SG Česká Lípa na liste vlastníctva č. 815 pre obec a kat. územie Trávník
Vlastník: OÚSS Česká Lípa
Užívateľ: Grafostroj n. p.

13. Dom v Radějove, okr. Hodonín
čp. 282 - dom, stavebná parcela č. 365, les č. 2832/2, zapísané na SG Hodonín, č. knižnej vložky 634
Vlastník: Čs. štát
Užívateľ: Domáce potreby Brno, n. p.

II. Nehnuteľný majetok na území Slovenskej republiky

14. Budova s príslušenstvom a les v Hornom Smokovci
čp. 169 - dom, stavebná parcela č. 2038/2 a les 2038/1, zapísané na SG Poprad na liste vlastníctva č. 31 pre obec Starý Smokovec, časť Horný Smokovec
Vlastník: Čs. štát
Užívateľ: ÚNZ Horný Smokovec

15. Dom so záhradou v Hlohovci, okr. Trnava
čp. 736 - dom, stavebná parcela č. 1075/2, záhrada 1075/1, zapísané na SG Trnava na liste vlastníctva č. 3086 pre obec a kat. územie Hlohovec
Vlastník: Čs. štát
Užívateľ: Okresný odbor sociálnych služieb Trnava

16. Dom s príslušenstvom a záhrada v Liptovskom Mikuláši
čp. 918 - dom, parcely č. 979, 980 a 981, zapísané na SG Liptovský Mikuláš na liste vlastníctva č. 1116 pre obec a kat. územie Lipt. Mikuláš
Vlastník: Čs. štát
Užívateľ: Ministerstvo obrany, KVUSS Banská Bystrica

17. Pioniersky tábor Mladosť Ráztočno, okr. Prievidza
čp. 218 a 219 a les, parcela č. 3519/2 a 3519/3 zapísané na SG Prievidza na liste vlastníctva č. vložky 703, kat. územie Ráztočno
Vlastník: Čs. štát
Užívateľ: Štátny majetok, štát. podnik Žiar n. Hronom

18. Dom so záhradou - býv. Ústav M. R. Štefánika, Martin
čp. 585 - dom, parcely č. 155/2, 158/2, zapísané na SG Martin na liste vlastníctva č. 2803 pre obec a kat. územie Martin
Vlastník: Čs. štát
Užívateľ: ÚNZ - Stredná zdravotnícka škola Martin

19. Dom so záhradou v Nitre, Vajanského ul. č. 7
čp. 1856 - dom, parcela č. 1302/9, 1302/11, zapísané na SG Nitra na liste vlastníctva č. 425 pre obec a kat. územie Nitra
Vlastník: Čs. štát
Užívateľ: ÚNZ Nitra

20. Dom s dvorom a príslušenstvom Bratislava, Mariánska č. 7
čp. II 876 Bratislava-Staré mesto - dom, parcely č. 8271/2, 8271/3, zapísané na SG Bratislava na liste vlastníctva č. 10 pre obec a kat. územie Bratislava Staré Mesto
Vlastník: Čs. štát
Užívateľ: Bytový podnik Bratislava I

21. Dom v ulici Štefana Moyzesa, Martin
čp. 3 - dom, par. číslo 1064, zapísané na SG Martin na liste vlastníctva
č. 1319 pre kat. územie obce Martin
Vlastník: Čs. štát
Užívateľ: ÚNZ v Martine

Poznámky pod čiarou

1) Ženevský dohovor o zlepšení osudu ranených a chorých príslušníkov ozbrojených síl v poli.
Ženevský dohovor o zlepšení osudu ranených, chorých a stroskotancov ozbrojených síl na mori.
Ženevský dohovor o zaobchádzaní s vojnovými zajatcami.
Ženevský dohovor o ochrane civilných osôb za vojny a Záverečný akt Diplomatickej konferencie (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 65/1954 Zb. a príloha čiastky 40 Zbierky zákonov z roku 1954).
Dodatkový protokol k Ženevským dohovorom z 12. augusta 1949 o ochrane obetí medzinárodných ozbrojených konfliktov (Protokol I).
Dodatkový protokol k Ženevským dohovorom z 12. augusta 1949 o ochrane obetí ozbrojených konfliktov nemajúcich medzinárodný charakter (Protokol II) - oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí č. 168/1991 Zb.

2) § 2 zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov.