Opatrenie č. p4/c94/1992 Zb.Opatrenie Štátnej banky česko-slovenskej, ktorým sa ustanovujú podmienky vykonávania zmenárenskej činnosti právnickými a fyzickými osobami

Čiastka 94/1992
Platnosť od 15.10.1992
Účinnosť od 15.10.1992

OPATRENIE

Štátnej banky česko-slovenskej

z 9. septembra 1992,

ktorým sa ustanovujú podmienky vykonávania zmenárenskej činnosti právnickými a fyzickými osobami

Štátna banka česko-slovenská podľa § 7 ods. 5 devízového zákona č. 528/1990 Zb. v znení zákona č. 228/1992 Zb. ustanovuje:


PRVÁ ČASŤ

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

§ 1

Tieto podmienky upravujú vykonávanie zmenárenskej činnosti právnickými a fyzickými osobami, ktorým vydal príslušný živnostenský úrad koncesnú listinu (ďalej len „koncesia“),1) ktorá ich oprávňuje na vykonávanie zmenárenskej činnosti.

§ 2

Zmenárenskou činnosťou sa rozumie nákup devízových prostriedkov (valút a šekov).2)

§ 3

Zmenárenské pracovisko (ďalej len „prevádzkáreň“) možno zriadiť iba ne pevnom mieste a svojím vybudovaním, vybavením a estetickou úrovňou musí byť porovnateľné s obdobnými pracoviskami v devízových bankách. Vhodnosť prevádzkárne posúdi Štátna banka česko-slovenská pred vydaním povolenia podľa osobitného zákona.3)

§ 4

Prevádzkáreň musí byť označená obchodným menom.4) Na označenie sa nesmie použiť slovo „banka“ alebo „sporiteľňa“, jeho preklady alebo slová, v ktorých základe sa tieto slová vyskytujú. Výnimku tvoria prípady ustanovené zákonom.5)

§ 5

Za riadnu prevádzku a dodržiavanie všetkých záväzných noriem, ktoré súvisia s vykonávaním zmenárenskej činnosti, zodpovedá fyzická alebo právnická osoba (ďalej len „podnikateľ“), ktorej na túto činnosť vydal živnostenský úrad koncesiu,

a) ak je podnikateľom právnická osoba, nesie vždy zodpovednosť ustanovený zodpovedný zástupca,6)

b) ak je podnikateľom fyzická osoba, nesie zodpovednosť sám podnikateľ alebo ustanovený zodpovedný zástupca.7)

§ 6

Základné pojmy

(1) Identifikáciou prevádzkárne sa rozumejú identifikačné znaky, ktorými sa musia označiť doklady súvisiace s vykonávaním zmenárenskej činnosti. Týmito znakmi sú:

a) pečiatka obsahujúca obchodný názov prevádzkárne a identifikačné číslo organizácie,

b) podpis oprávneného pracovníka podľa podpisových vzorov.

(2) Podpisovými vzormi sú doklady obsahujúce mená a podpisy pracovníkov prevádzkárne, ktorí sú oprávnení vykonávať zmenárenské operácie, prípadne ďalšie činnosti. Podpisové vzory musí v súlade s § 5 schváliť a potvrdiť podnikateľ.

(3) Tlačivá, ktoré pri vykonávaní zmenárenskej činnosti používa podnikateľ, sú tieto:

a) odpočet o výmene (nákupe) devízových prostriedkov,

b) valutová kniha (denník),

c) zberný účtovný doklad - súpis valút a šekov pri plnení odvodovej povinnosti.

DRUHÁ ČASŤ

POVINNOSTI PODNIKATEĽA PRI VYKONÁVANÍ ZMENÁRENSKEJ ČINNOSTI

§ 7

Podnikateľ je oprávnený vykonávať nákup devízových prostriedkov na základe vlastného nákupného kurzu valút a devíz.

§ 8

Za poskytnuté zmenárenské služby je podnikateľ oprávnený účtovať odmenu (poplatok). Určenie výšky odmeny je v právomoci podnikateľa.

§ 9

Podnikateľ je povinný zverejniť kurzy a výšku účtovaných odmien (poplatkov) za poskytnuté zmenárenské služby na takom mieste a takým spôsobom, aby klient bol jasne a jednoznačne informovaný o týchto skutočnostiach ešte pred uskutočnením zmenárenskej operácie.

§ 10

(1) Na nakúpené valuty a cestovné šeky podnikateľ vystavuje číslovaný doklad (nákupný odpočet), ktorý musí obsahovať tieto údaje:

a) nákup valút

aa) číslo cestovného pasu klienta,

ab) označenie nakupovanej meny, jej množstvo, nákupný kurz,

ac) kurzovú hodnotu,

ad) poplatky,

ae) sumu na výplatu,

af) identifikačné údaje prevádzkárne, dátum;

b) nákup devíz (šekov)

ba) číslo cestovného pasu klienta,

bb) označenie nakupovanej meny, jej množstvo, nákupný kurz,

bc) kurzovú hodnotu,

bd) poplatky,

be) sumu na výplatu,

bf) identifikačné údaje prevádzkárne, dátum,

bg) meno vlastníka šeku,

bh) čísla šekov,

bi) názov šekovníka.

(2) Jedno vyhotovenie dokladu zostane v evidencii podnikateľa, eventuálne v pamäti počítača pri využití výpočtovej techniky, druhé dostane klient.

(3) V prípade, že podnikateľ vykonáva storno odpočtu, zaradí ho medzi ostatné v číselnom rade. Na originál aj kópiu uvádza „Storno“ a identifikačné údaje prevádzkárne.

§ 11

Podnikateľ vedie valutovú knihu (denník). Zápisy musia obsahovať všetky údaje tak, aby poskytovali denný prehľad o všetkých nakúpených devízových prostriedkoch. Údaje musia byť v súlade s údajmi uvedenými na vystavených nákupných odpočtoch. Valutovú knihu (denník) musí podnikateľ (§ 5 a 6) denne uzavierať, a to vyčíslením súhrnných súm jednotlivých druhov nakúpených mien.

§ 12

Do valutovej knihy (denníka) vykonáva podnikateľ zápisy o uskutočnených odvodoch nakúpených devízových prostriedkov. Zápisy o odvodoch musia súhlasiť s údajmi na zbernom účtovnom doklade, ktorý potvrdilo príslušné odvodové miesto - devízová banka8) (pozri tretiu časť).

§ 13

(1) Zberný účtovný doklad, ktorý je súpisom súhrnných súm jednotlivých druhov nakúpených mien (valút a devíz), musí podnikateľ spracovať pri každom odvode devízových prostriedkov príslušnému odvodovému miestu.

(2) Správnosť údajov o vykonanom odvode odvodové miesto na zbernom účtovnom doklade podnikateľovi potvrdí.

§ 14

(1) Podnikateľ zodpovedá za správny počet a pravosť nakúpených devízových prostriedkov (valút aj cestovných šekov). Ak má podnikateľ podozrenie, že predložené devízové prostriedky sú falšované alebo pozmenené, odoberie ich na potvrdenku.9)

(2) Podnikateľ vyhotoví potvrdenku najmenej v štyroch priepisoch určených pre:

a) predložiteľa,

b) federálne ústredie Štátnej banky česko-slovenskej v Prahe,

c) políciu,

d) pracovisko, ktoré falzifikát zadržalo.

Podnikateľ so sídlom alebo miestom podnikania na území Slovenskej republiky vyhotoví a odošle potvrdenku tiež hlavnej pokladnici Štátnej banky česko-slovenskej, ústrediu Štátnej banky česko-slovenskej pre Slovenskú republiku v Bratislave. Zadržané devízové prostriedky podnikateľ urýchlene odošle spolu s potvrdenku federálnemu ústrediu Štátnej banky česko-slovenskej v Prahe.

§ 15

Všetky doklady (§ 6 ods. 9), ktoré podnikateľ používa pri vykonávaní zmenárenskej činnosti, sú podľa osobitného zákona10) účtovnými dokladmi. Podnikateľ musí tieto doklady uschovávať päť rokov nasledujúcich po roku, v ktorom vznikli. Skartáciu dokladov možno vykonať až po uplynutí tejto doby.

TRETIA ČASŤ

ODVODY DEVÍZOVÝCH PROSTRIEDKOV

§ 16

Pred začatím zmenárenskej činnosti je podnikateľ povinný preukázateľným spôsobom dohodnúť podmienky vykonávania odvodov nakúpených devízových prostriedkov s príslušnou, podnikateľom vybranou, pobočkou devízovej banky.8) Bez tohto prerokovania (určenie druhov nakúpených šekov a valút, termíny odvodov atď.) nesmie prevádzkareň zmenárenskú činnosť začať.

ŠTVRTÁ ČASŤ

DEVÍZOVÁ KONTROLA

§ 17

Devízovú kontrolu nad zmenárenskou činnosťou vykonáva prostredníctvom svojich odborných útvarov Štátna banka česko-slovenská.11)


§ 18

Toto opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Guvernér:

Ing. Tošovský v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 50 a nasl. zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon).

2) § 1 ods. 3 písm. o) zákona č. 21/1992 Zb. o bankách.

3) § 7 devízového zákona č. 528/1990 Zb. v znení zákona č. 228/1992 Zb.

4) § 31 zákona č. 455/1991 Zb.

5) § 3 zákona č. 21/1992 Zb.

6) § 11 ods. 1 a 4 zákona č. 455/1991 Zb.

7) § 11 ods. 1 a 6 zákona č. 455/1991 Zb.

8) § 3 ods. 1 devízového zákona.

9) § 2 vyhlášky č. 147/1992 Zb., ktorou sa ustanovuje postup pri príjme zákonných peňazí a nakladaní s nimi a pri poskytovaní náhrad za necelé a poškodené bankovky a mince.

10) Zákon č. 563/1991 Zb. o účtovníctve.

11) § 37 devízového zákona.