Zákon č. 245/1992 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 334/1991 Zb. o služobnom pomere policajtov zaradených vo Federálnom policajnom zbore a v Zbore hradnej polície v znení neskorších predpisov

Čiastka 50/1992
Platnosť od 29.05.1992 do30.06.2002
Účinnosť od 29.05.1992 do30.06.2002
Zrušený 328/2002 Z. z.

245

ZÁKON

z 29. apríla 1992,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 334/1991 Zb. o služobnom pomere policajtov zaradených vo Federálnom policajnom zbore a v Zbore hradnej polície v znení neskorších predpisov

Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 334/1991 Zb. o služobnom pomere policajtov zaradených vo Federálnom policajnom zbore a v Zbore hradnej polície v znení zákona č. 1/1992 Zb. a zákona č. 143/1992 Zb. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 ods. 2 a 3 znejú:

(2) Právne úkony vo veciach služobného pomeru policajtov robia v mene policajného zboru služobné orgány, ktorými sú:

a) minister vnútra Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky vo vzťahu k riaditeľovi Federálneho policajného zboru, k policajtom povolaným na plnenie úloh Federálneho ministerstva vnútra1) a k policajtom zaradeným v službách Federálneho policajného zboru, ktorých minister vnútra Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky vyčlenil do svojej podriadenosti,1)

b) náčelník vojenskej zložky Kancelárie prezidenta Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky vo vzťahu k riaditeľovi Zboru hradnej polície,

c) riaditeľ policajného zboru vo vzťahu k ostatným policajtom,

d) vedúci organizačných celkov vo vzťahu k im podriadeným policajtom, v rozsahu ustanovenom ministrom vnútra Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky alebo riaditeľom policajného zboru.

(3) Vo vzťahu k policajtom uvedeným v odseku 2 písm. a) a b) má minister vnútra Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a náčelník vojenskej zložky Kancelárie prezidenta Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky tú istú právomoc ako riaditeľ policajného zboru podľa § 114 a 117 vo vzťahu k policajtom uvedeným v odseku 2 písm. c).“.

2. V § 3 ods. 1 písm. c) znie:

c) spĺňa vzdelanie ustanovené pre funkciu, do ktorej má byť ustanovený; do 31. decembra 1996 možno udeliť výnimku, a to iba na základe rozhodnutia ministra vnútra Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, náčelníka vojenskej zložky Kancelárie prezidenta Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky alebo riaditeľa policajného zboru,“.

3. § 5 včítane nadpisu znie:

㤠5

Skúšobná doba

(1) Pri prijatí do služobného pomeru sa môže dojednať skúšobná doba, a to najdlhšie na šesť mesiacov.

(2) Dojednanú skúšobnú dobu možno so súhlasom policajta skrátiť, ak policajt dosahuje v priebehu skúšobnej doby veľmi dobré výsledky vo výkone služby.

(3) Ak policajt nemohol konať službu v skúšobnej dobe pre prekážky v službe, započítava sa mu do skúšobnej doby iba doba, po ktorú nemohol konať službu pre chorobu alebo úraz, ale najviac v rozsahu desiatich dní.

(4) V skúšobnej dobe nesmie policajt samostatne vykonávať služobné zákroky a služobné úkony.1)“.

4. Za § 8 sa vkladá nový § 8a, ktorý včítane nadpisu znie:

㤠8a

Zapožičanie hodnosti

Policajtovi možno zapožičať vyššiu hodnosť, než ktorú má, pokiaľ to vyžaduje výkon funkcie, do ktorej bol ustanovený alebo ktorej výkonom bol poverený. Vyššiu hodnosť možno policajtovi zapožičať iba na dobu, po ktorú to vyžaduje výkon funkcie, do ktorej bol policajt ustanovený alebo ktorej výkonom bol poverený. Policajtovi, ktorému sa zapožičala vyššia hodnosť, patria práva a povinnosti súvisiace s touto hodnosťou.“.

5. Za § 10 sa vkladá nový § 10a, ktorý včítane nadpisu znie:

㤠10a

Poverenie výkonom funkcie

Ak to vyžaduje dôležitý záujem služby, môže byť policajt na dobu najdlhšie šesť mesiacov poverený výkonom inej funkcie rovnakej úrovne alebo funkcie vyššej úrovne, než do ktorej bol ustanovený. Po dobu, po ktorú policajt vykonáva inú funkciu na základe poverenia, nemožno do funkcie, do ktorej bol ustanovený predtým, ustanoviť iného policajta.“.

6. V § 11 ods. 1 písm. c) sa vypúšťa slovo „alebo“. Slovo „alebo“ sa pripája na konci ustanovenia pod písmenom d). Za písmeno d) sa dopĺňa nové písmeno e), ktoré znie:

e) nespĺňa vzdelanie ustanovené pre funkciu, do ktorej bol ustanovený, a nie je ani študentom školy, po ktorej absolvovaní by spĺňal vzdelanie pre funkciu, do ktorej bol ustanovený, napriek tomu, že od jeho prijatia do služobného pomeru uplynuli dva roky,“.

Na konci odseku 1 sa pripája veta: „ Policajta možno podľa písmena a) premiestniť alebo preložiť iba s jeho súhlasom.“.

V odseku 3 sa za slovo „byť“ vkladajú slová „premiestnený na inú funkciu v mieste toho istého služobného pôsobiska alebo“.

V odseku 4 sa slovo „funkčný“ nahrádza slovom „tarifný“.

7. V § 15 ods. 2 druhá veta znie: „Doba pre skončenie služobného pomeru sa začína prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení žiadosti o uvoľnenie služobnému orgánu a končí sa uplynutím posledného dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca.“.

8. V § 16 ods. 1 písm. a) znie:

a) preňho v dôsledku organizačných zmien nie je iné zaradenie alebo nesúhlasí s premiestnením alebo preložením podľa § 11 ods. 1 písm. a),“.

V ustanovení pod písmenom b) sa slovo „previesť“ nahrádza slovami „premiestniť alebo preložiť“.

9. V § 17 ods. 2 druhá veta znie: „Doba pre skončenie služobného pomeru sa začína prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po dni doručenia rozhodnutia o prepustení a končí sa uplynutím posledného dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca.“.

10. V § 20 na konci sa bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa slová „vždy však najneskôr uplynutím skúšobnej doby.“.

11. V § 28 ods. 2 včítane poznámky znie:

(2) Ako disciplinárny priestupok sa vybavuje tiež konanie policajta, ktoré má znaky priestupku, pokiaľ tak ustanovuje osobitný zákon.6)

6) § 10 ods. 1 písm. a) zákona ČNR č. 200/1990 Zb. o priestupkoch.
§ 10 ods. 1 písm. a) zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch.".

12. V § 29 ods. 1 písm. b) a v odseku 3 sa slovo „funkčného“ nahrádza slovom „tarifného“.

13. V § 31 sa vypúšťa odsek 2; zároveň sa zrušuje číslovanie odsekov.

14. V § 32 ods. 2 sa za slovom „odpustený“ vkladá bodka a zvyšok vety sa vypúšťa.

15. V § 36 ods. 2 sa vypúšťa druhá veta.

16. § 96 včítane nadpisu znie:

㤠96

Odchodné

(1) Policajtovi, ktorého služobný pomer sa skončil uvoľnením alebo prepustením podľa § 16 ods. 1 písm. a) až c) a odseku 2 písm. a), patrí odchodné, ak jeho služobný pomer trval aspoň šesť rokov.

(2) Pokiaľ sa ďalej neustanovuje inak, je odchodné za šesť rokov trvania služobného pomeru suma vo výške posledného hrubého mesačného služobného príjmu a zvyšuje sa za každý ďalší ukončený rok služobného pomeru o jednu polovicu hrubého mesačného služobného príjmu, najviac však do výšky jeho deväťnásobku.

(3) Policajtovi, ktorého služobný pomer sa skončil prepustením podľa § 16 ods. 1 písm. c), sa odchodné znižuje o dve tretiny.

(4) Policajtovi, ktorý je po skončení služobného pomeru bezprostredne prijatý do iného služobného pomeru, odchodné nepatrí, pokiaľ sa mu nárok na odchodné zachová aj v tomto inom služobnom pomere.“.

17. § 97 včítane nadpisu a poznámky znie:

㤠97

Platové vyrovnanie

(1) Policajtovi, ktorého služobný pomer sa skončil prepustením podľa § 16 ods. 1 písm. a) a nemá nárok na starobný dôchodok, invalidný dôchodok, čiastočný invalidný dôchodok, dôchodok za výsluhu rokov alebo na príspevok za službu, patrí platové vyrovnanie. Platové vyrovnanie do výšky posledného čistého služobného príjmu mu patrí po dobu zárobkovej činnosti alebo po dobu, po ktorú je vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie,16a) najdlhšie však 12 mesiacov od skončenia služobného pomeru.

(2) Príjemca platového vyrovnania je povinný platiteľovi platového vyrovnania oznámiť do ôsmich dní zmeny skutočností rozhodných pre trvanie nároku na platové vyrovnanie a jeho výplatu. Ak bol príjemca platového vyrovnania písomne vyzvaný, aby osvedčil skutočnosti rozhodné pre nárok na platové vyrovnanie a jeho výplatu, je povinný výzve vyhovieť. Ak tak neurobí v určenej lehote, možno mu výplatu platového vyrovnania zastaviť, pokiaľ bol na tento následok vo výzve upozornený.

16a) Zákon č. 1/1991 Zb. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov.".

18. V § 99 ods. 2 sa za slová „priemerného hrubého“ vkladá slovo „mesačného“.

Odsek 3 včítane poznámky znie:

(3) Príspevok podľa predchádzajúcich odsekov však nesmie presiahnuť najvyššiu výmeru starobného dôchodku.16b)

19. V § 101 sa pripája nový odsek 3, ktorý znie:

(3) Príjemca príspevku je povinný platiteľovi príspevku oznámiť do ôsmich dní zmeny skutočností rozhodných pre trvanie nároku na príspevok a jeho výplatu. Ak bol príjemca príspevku písomne vyzvaný, aby osvedčil skutočnosti rozhodné pre nárok na príspevok a jeho výplatu, je povinný výzve vyhovieť. Ak tak neurobí v určenej lehote, možno mu výplatu príspevku zastaviť, pokiaľ bol na tento následok vo výzve upozornený.

16b) § 24 ods. 4 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov.".

20. V § 127 sa za citáciu „§ 110a“ vkladá citácia „§ 143 ods. 6,“.

21. V § 128 sa pripája nový odsek 8, ktorý znie:

(8) Ak je do služobného pomeru podľa tohto zákona prijatý občan, ktorý bol v inom služobnom pomere, započítava sa mu dĺžka služby v tomto inom služobnom pomere, ako aj nároky s tým súvisiace, ako keby túto službu konal v služobnom pomere podľa tohto zákona.“.


Čl. II

1. Skúšobná doba určená pred 27. augustom 1991 sa skončí dňom účinnosti tohto zákona, pokiaľ sa služobný orgán a policajt nedohodnú inak.

2. Pokiaľ ku dňu účinnosti tohto zákona trvá nárok na platové vyrovnanie, doba na jeho poskytovanie sa predlžuje až do uplynutia 12 mesiacov od skončenia služobného pomeru.

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.