Oznámenie č. 528/1992 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Holandského kráľovstva o vnútrozemskej plavbe

Čiastka 106/1992
Platnosť od 24.11.1992
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 21 ods. 1 dňom 1. júna 1992.

528

OZNÁMENIE

Federálneho ministerstva zahraničných vecí

Federálne ministerstvo zahraničných vecí oznamuje, že 30. októbra 1991 bola v Prahe podpísaná Dohoda medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Holandského kráľovstva o vnútrozemskej plavbe.

Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 21 ods. 1 dňom 1. júna 1992.

České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

DOHODA

medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Holandského kráľovstva o vnútrozemskej plavbe

Vláda Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky

a

vláda Holandského kráľovstva

(ďalej len „strany“),

pamätajúc na Dohodu medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Holandského kráľovstva z 19. novembra 1975 o hospodárskej, priemyselnej a technickej spolupráci; vedené prianím upraviť dopravu osôb a nákladov v rámci vnútrozemskej plavby na vodných cestách oboch strán a vnútrozemskú plavbu oboch krajín ďalej rozvíjať, a v snahe rešpektovať tiež obojstranné záujmy po otvorení kanálu Mohan-Dunaj

dohodli sa takto:

Článok 1

1. Podľa tejto Dohody sú

a) „lode“: vnútrozemské lode, ktoré

- sú úradne zapísané v česko-slovenskom registri vnútrozemských lodí a ktorými možno vykonávať dopravu osôb a/ alebo nákladov,

- sú úradne zapísané v holandskom registri vnútrozemských lodí, pre ktoré sa vydalo osvedčenie o príslušnosti k rýnskej plavbe a ktorými možno vykonávať dopravu osôb a/alebo nákladov;

b) „plavebné podniky“: plavbu prevádzkujúce podniky alebo podnikatelia,

- ktorí majú stále sídlo svojej firmy alebo svoje trvalé bydlisko na území Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky,

- ktorých lode sú úradne zapísané v holandskom registri vnútrozemských lodí a pre ktoré sa vydalo osvedčenie o príslušnosti k rýnskej plavbe;

c) „príslušné úrady“: minister dopravy Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a minister dopravy a verejných prác Holandského kráľovstva, pokiaľ si vzájomne neoznámia iné úrady alebo miesta ako príslušné;

d) „prístavy“: námorné a vnútrozemské prístavy, miesta nakládky a vykládky, úradne povolené prekladiská a miesta, kde cestujúci v rámci osobnej lodnej dopravy nastupujú a vystupujú.

2. Podľa tejto Dohody je:

a) „tranzitná preprava“: preprava, pri ktorej sa na lodiach jednej strany prepravujú osoby a/ alebo náklady cez výsostné územie druhej strany bez toho, aby sa tieto osoby, resp. náklady na loď prijímali, a bez toho, aby loď opúšťali;

b) „vzájomná preprava“: preprava medzi prístavmi oboch strán loďami oboch strán, pri ktorej na lode nastupujú a z lodí, vystupujú osoby a/alebo sa na ne nakladá alebo z nich vykladá náklad;

c) „preprava treťou stranou“: preprava medzi prístavmi oboch strán uskutočňovaná loďami tretieho štátu, pričom na lode nastupujú a z lodí vystupujú osoby a/alebo sa na ne nakladá, resp. z nich vykladá náklad;

d) „preprava cez tretiu krajinu“: preprava na lodiach jednej strany medzi prístavmi druhej strany a tretieho štátu, pričom na lode nastupujú a z nich vystupujú osoby a/ alebo sa na ne nakladá, resp. z nich vykladá náklad;

e) „kabotáž“: preprava medzi dvoma prístavmi druhej strany, pričom na lode nastupujú a z lodí vystupujú osoby a/ alebo sa na ne nakladá, resp. z nich vykladá náklad; preprava je na území druhej strany začatá a ukončená.

Článok 2

Lode jednej strany môžu v súvislosti s prepravami podľa ustanovení čl. 3 až 7 plávať po vnútrozemských vodných cestách druhej strany, ako aj používať prístavy a úradne povolené prekladiská a úväziská. To platí primerane aj pre prepravu plávajúcich zariadení a plávajúcich telies, ako aj pre prevážanie novostavieb lodí.

Článok 3

Lode jednej strany môžu prepravovať osoby a náklady v tranzitnej doprave cez výsostné územie druhej strany.

Článok 4

1. Lode oboch strán môžu prepravovať osoby a náklady vo vzájomnej preprave medzi prístavmi oboch strán.

2. Vo vzájomnej preprave sa plavebné podniky oboch strán budú podieľať na objeme prepráv bez určenia podielov.

3. Na žiadosť príslušných úradov jednej strany sa na návrh Zmiešaného výboru dohodnú hospodársky výhodné smerné ceny pre prepravné výkony a prípadné vedľajšie podmienky vo vzájomnej preprave.

Článok 5

Preprava treťou stranou sa pripúšťa iba v tých prípadoch, na ktorých sa dohodnú príslušné úrady na návrh Zmiešaného výboru.

Článok 6

Preprava cez tretiu krajinu sa pripúšťa iba v tých prípadoch, na ktorých sa dohodnú príslušné úrady na návrh Zmiešaného výboru.

Článok 7

Kabotáž je povolená iba na základe osobitného povolenia príslušných úradov.

Článok 8

Plavba sa spravuje právnymi predpismi tej strany, po ktorej vnútrozemských vodných cestách sa uskutočňuje.

Na to sa obe strany dohodli:

a) Pokiaľ doklady a osvedčenia vzťahujúce sa na loď, jej posádku, vedenie lode a náklad, vydané na území jednej strany, zodpovedajú predpisom platným na území druhej strany, budú vzájomne uznávané.

b) Lode môžu prepravovať nebezpečné náklady iba vtedy, ak majú pre to platné osvedčenie predpísané pre danú vodnú cestu.

Článok 9

Obe strany budú rovnako nakladať s loďami jednej i druhej strany pri uplatňovaní prepravných práv poskytovaných im podľa článkov 2 až 7; to platí najmä

a) pri vyberaní plavebných a prístavných poplatkov;

b) pri používaní plavebných komôr, prístavných zariadení, úväzísk a iných plavebných zariadení;

c) pri odbavovaní príslušnými úradmi;

d) pri zásobovaní pohonnými látkami a mastivami.

Článok 10

Obe strany budú rovnako nakladať s loďami jednej i druhej strany, pokiaľ ide o colné odbavovanie zásob potravín a lodných zásob vezených na palube. To isté platí pre pohonné a mastiace látky určené pre spotrebu alebo potrebu na lodiach.

Článok 11

1. Plavebné podniky oboch strán môžu na výsostnom území druhej strany pri rešpektovaní jej vnútroštátneho práva zriaďovať zastúpenia a vykonávať akvizíciu (samostatné získavanie prepravných zákaziek pre vodnú dopravu), len pokiaľ je to na základe vzájomnosti na výsostnom území druhej strany povolené.

2. Plavebné podniky oboch strán môžu na zvýšenie hospodárnosti svojej prevádzky medzi sebou dojednávať dojednania o prevádzkovej, technickej a komerčnej spolupráci.

Článok 12

1. Každá strana poskytne plavebným podnikom druhej strany právo, aby svoje príjmy vzniknuté z vykonávania tejto Dohody voľne previedli na výsostné územie svojej strany vo voľne zameniteľnej mene.

2. Prevod sa vykoná na základe úradných zmenárenských kurzov, a to v obvyklej lehote. Ak sú meny oboch štátov voľne zameniteľné, budú sa takéto prevody vykonávať na podklade devízových trhových kurzov platných pre bežné platby; prevody budú podriadené výlučne devízovým ustanoveniam platným pre všetky krajiny s porovnateľnými pomermi. Za prevod peňazí sa budú vyberať iba bankové poplatky obvyklé pri takýchto transakciách.

Článok 13

1. Členovia posádok lodí oboch strán, ako aj osoby cestujúce na lodiach potrebujú na prechod štátnych hraníc platný cestovný doklad, a pokiaľ sa to vyžaduje, aj povolenie na pobyt.

2. Na osobných a nákladných lodiach môžu spolu s členmi posádky cestovať aj ich manželky a ich slobodné maloleté deti, pokiaľ majú dokumenty uvedené v odseku 1. Deti mladšie ako 15 rokov môžu byť zapísané aj do cestovných dokladov jedného z rodičov.

3. Členovia posádok lodí oboch strán a osoby uvedené v odseku 2 musia byť zapísaní v zozname posádky.

4. Obe strany si vymenia vzory dokumentov uvedených v odseku 1.

Článok 14

V prípade havárie, úrazu, ťažkej choroby osoby na palube alebo z iných dôvodov, ako je pohyb ľadových krýh, ktoré znemožňujú pokračovanie v plavbe alebo plavbu späť domov, vytvoria príslušné úrady možnosť, aby sa lodiam a osobám zúčastneným na takejto príhode poskytla potrebná pomoc včítane lekárskych služieb pre všetky osoby na lodiach druhej strany, ktoré takéto udalosti postihli.

Článok 15

1. Na plnenie a dohľad nad vykonávaním tejto Dohody sa zriaďuje Zmiešaný výbor. Do Zmiešaného výboru vymenujú príslušné úrady troch členov. Na rokovania Zmiešaného výboru možno pozvať expertov. Zmiešaný výbor si ustanoví rokovací poriadok. Zmiešanému výboru predsedá vždy striedavo zástupca príslušného úradu.

2. Zmiešaný výbor má za úlohu najmä:

a) štatisticky podchytiť prevádzku lodí oboch strán, ktoré dopravujú osoby a/ alebo náklady;

b) predkladať príslušným úradom návrhy na určenie smerných cien pre prepravné výkony a prípadných vedľajších podmienok vo vzájomnej preprave (článok 4 ods. 3);

c) predkladať príslušným úradom návrhy na dojednanie o preprave treťou stranou (článok 5) a o preprave cez tretiu krajinu (článok 6).

3. Príslušné úrady si vzájomne potvrdia súhlas s návrhmi Zmiešaného výboru do dvoch týždňov po zasadaní Zmiešaného výboru.

4. Ak sa v Zmiešanom výbore nemôže dosiahnuť dohoda, zídu sa na návrh jednej strany zástupcovia príslušných úradov v priebehu štyroch týždňov na konzultácie.

5. Zmiešaný výbor má ďalej za úlohu predkladať príslušným úradom návrhy na prispôsobenie tejto Dohody vývoju vnútrozemskej plavby a na riešenie všetkých otázok, ktoré vyplynú z aplikácie tejto Dohody.

Článok 16

Príslušné úrady budú Zmiešanému výboru na jeho žiadosť odovzdávať podklady, ktoré potrebuje na plnenie svojich úloh podľa článku 15 ods. 2.

Článok 17

Športové a rekreačné plavidlá jednej strany môžu používať vnútrozemské vodné cesty druhej strany pri rešpektovaní tam platného práva.

Článok 18

Názorové rozdiely týkajúce sa výkladu alebo vykonávania tejto Dohody sa budú riešiť cestou priamych rokovaní medzi príslušnými úradmi. Pokiaľ nebude možné dospieť k dohode, urovnajú sa názorové rozdiely diplomatickou cestou.

Článok 19

Ustanovenia tejto Dohody platia pre Holandské kráľovstvo iba na výsostnom území Ríše v Európe.

Článok 20

Výsostné práva a povinnosti oboch strán vyplývajúce z existujúcich multilaterárnych a bilaterárnych zmlúv zostávajú nedotknuté.

Článok 21

1. Táto Dohoda nadobudne platnosť prvý deň druhého mesiaca po dni, keď si obe zmluvné strany navzájom písomne diplomatickou cestou oznámia, že boli splnené potrebné vnútroštátne predpoklady pre nadobudnutie platnosti Dohody.

2. Táto Dohoda sa dojednáva na neurčitú dobu.

3. Túto Dohodu môže ktorákoľvek strana v lehote šiestich mesiacov písomne diplomatickou cestou vypovedať. V tomto prípade stráca Dohoda platnosť uplynutím tejto výpovednej lehoty.

Dané v Prahe 30. októbra 1991 vo dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v českom, holandskom a nemeckom jazyku, pričom všetky texty sú autentické. V prípade rozdielneho výkladu je rozhodujúci nemecký text.

Za vládu Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky:

Ing. Jiří Nezval v. r.

Za vládu Holandského kráľovstva:

J. R. H. May - Weggen v. r.

H. J. Heinemann v. r.

Podpisový protokol

Pri príležitosti podpisu Dohody medzi vládami Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a Holandského kráľovstva o vnútrozemskej plavbe dohodli sa splnomocnení zástupcovia oboch zmluvných strán na týchto ustanoveniach dopĺňajúcich Dohodu:

Multilaterálnymi zmluvami uvedenými v článku 20 sa myslia najmä Revidované akty rýnskej plavby z roku 1868 a zmluva EHS z roku 1957, ako aj Belehradská konvencia z roku 1948, vždy v práve platných zneniach.

Dané v Prahe 30. októbra 1991 vo dvoch pôvodných vyhotoveniach, v českom, holandskom a nemeckom jazyku, pričom všetky texty sú autentické. V prípade rozdielneho výkladu je rozhodujúci nemecký text.

Za vládu Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky:

Ing. Jiří Nezval v. r.

Za vládu Holandského kráľovstva:

J. R. H. May - Weggen v. r.

H. J. Heinemann v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.