Oznámenie č. 408/1992 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva financií o vydaní výnosu o zrušení úpravy o financovaní brannej výchovy

Čiastka 82/1992
Platnosť od 14.08.1992
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

408

Federálne ministerstvo financií

vydalo po dohode s Ministerstvom financií Českej republiky a Ministerstvom financií Slovenskej republiky výnos Federálneho ministerstva financií č. VII/1-17 111/1992, Ministerstva financií Českej republiky č. 141/9171/1992 a Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 5/382/1992 z 1. júla 1992 o zrušení úpravy č. 58/1982 zo 14. decembra 1982 o financovaní brannej výchovy, reg. v čiastke 14/1983 Zb. a uverejnenej vo Finančnom spravodajcovi č. 13/1982.

Výnos akceptuje zákon č. 217/1991 Zb. o zrušení zákona č. 73/1973 Zb. o brannej výchove. Na základe zákona č. 217/1991 Zb. stratila úprava o financovaní brannej výchovy zákonný základ a je potrebné ju menovite zrušiť. Postup pri vyporiadaní hmotného majetku brannej výchovy v organizáciách ustanoví Federálne ministerstvo financií po dohode s Ministerstvom financií Českej republiky a Ministerstvom financií Slovenskej republiky osobitným opatrením.

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia. Výnos je uverejnený vo Finančnom spravodajcovi č. 7-8/1992 a možno doň nazrieť na ministerstvách financií, finančných riaditeľstvách a finančných úradoch v Českej a Slovenskej Federatívnej Republike.