Zákon č. 492/1992 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 319/1991 Zb. o zmiernení niektorých majetkových a iných krívd a o pôsobnosti orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v oblasti mimosúdnych rehabilitácií v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 312/1992 Zb.

Čiastka 97/1992
Platnosť od 27.10.1992
Účinnosť od 27.10.1992

OBSAH

492

ZÁKON

Slovenskej národnej rady

z 30. septembra 1992,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 319/1991 Zb. o zmiernení niektorých majetkových a iných krívd a o pôsobnosti orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v oblasti mimosúdnych rehabilitácií v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 312/1992 Zb.

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Slovenskej národnej rady č. 319/1991 Zb. o zmiernení niektorých majetkových a iných krívd a o pôsobnosti orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v oblasti mimosúdnych rehabilitácií v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 312/1992 Zb. sa mení a dopĺňa takto:

1. § 2 ods. 3 znie:

(3) Ak oprávnená osoba uvedená v odseku 2 zomrela, sú oprávnenými osobami, pokiaľ sú štátnymi občanmi Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a majú trvalý pobyt na jej území, fyzické osoby v tomto poradí:

a) deti a manžel oprávnenej osoby, všetci rovným dielom,

b) rodičia oprávnenej osoby.“.

2. V § 2 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „V prípade odškodnenia nárokov v dôchodkovom zabezpečení musí uplatniť svoj nárok na Slovenskej správe sociálneho zabezpečenia.“.

3. § 2 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

(6) Oprávneným osobám uvedeným v odseku 2 sa kúpeľná starostlivosť z nemocenského poistenia alebo z dôchodkového zabezpečenia poskytuje v rovnakom rozsahu a za rovnakých podmienok ako účastníkom odboja.3a)“.

Poznámka pod čiarou 3a) znie:

3a) § 59 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení.“.

4. § 3 ods. 2 písm. b) znie:

b) poskytnutie finančnej náhrady za násilné vysťahovanie a za hnuteľný majetok, ak bol v byte pri mobilnom vysťahovaní ponechaný alebo pri preprave poškodený alebo zničený, a to vo výške 60 000 Kčs na jednu domácnosť,5b)“.

Poznámka pod čiarou 5b) znie:

5b) § 115 Občianskeho zákonníka.“.

5. § 3 ods. 2 písm. c) znie:

c) jednorazové finančné odškodnenie za vykonávanie nanútenej práce podľa rozhodnutia správneho orgánu vo výške 15 000 Kčs na jednu domácnosť5b) a ukončený celý rok, najviac vo výške 60 000 Kčs; ak je táto doba kratšia ako celý rok, ale najmenej šesť mesiacov, jednorazové finančné odškodnenie sa vyplatí v pomernej výške.“.

6. § 3 sa dopĺňa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:

(3) Na vydanie nehnuteľnosti alebo jej časti vyzve oprávnená osoba povinnú osobu do šiestich mesiacov odo dňa účinnosti tohto zákona, inak jej nárok zanikne.

(4) Písomnú žiadosť o finančnú náhradu5c) podľa odseku 2 písm. b) a c) treba podať na príslušnom ústrednom orgáne najneskôr v lehote jedného roka odo dňa účinnosti tohto zákona, inak nárok zanikne.“.

Poznámka pod čiarou 5c) znie:

5c) § 13 ods. 5 zákona č. 87/1991 Zb.
§ 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 289/1991 Zb. o výške finančnej náhrady vyplatenej v hotovosti pri mimosúdnych rehabilitáciách.“.

7. § 4 ods. 1 sa dopĺňa písmenami e) a f), ktoré znejú:

e) na vyplatenie finančnej náhrady podľa § 16 ods. 2 osobitného predpisu,3)

f) na prijatie sumy za pohľadávky peňažných ústavov vyporiadané štátom podľa § 10 ods. 2 osobitného predpisu.3)“.

8. § 4 ods. 3 písm. d) znie:

d) na posúdenie nárokov na sociálne dávky a na ustanovenie podrobností podľa § 30 osobitného predpisu.3)“.

9. § 4 ods. 3 písm. e) znie:

e) na poskytnutie finančnej náhrady podľa § 3 ods. 2 písm. b) a c).“.

10. § 4 ods. 3 sa dopĺňa písmenami f) a g), ktoré znejú:

f) na poskytnutie náhrady podľa § 16 ods. 3 osobitného predpisu3) za väzbu a výkon trestu odňatia slobody9) presahujúce tri mesiace,

g) na poskytnutie odškodnenia v prípadoch určených v § 18 ods. 2 osobitného predpisu.9a)“.

Poznámka pod čiarou 9a) znie:

9a) Zákon č. 87/1991 Zb. v znení zákona č. 267/1992 Zb.“.

11. V § 4 sa odsek 5 vypúšťa.

Doterajšie odseky 6 a 7 sa označujú ako odseky 5 a 6.

12. § 4 ods. 6 znie:

(6) Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky je príslušné na určenie postupu orgánov sociálneho zabezpečenia v prípadoch odškodnenia nárokov v dôchodkovom zabezpečení podľa § 24 osobitného predpisu3) a osôb uvedených v § 2 a v § 3 ods. 1 a ods. 2 písm. d). O úprave dôchodkov týchto osôb rozhoduje Slovenská správa sociálneho zabezpečenia.9b)“.

Poznámka pod čiarou 9b) znie:

9b) § 13 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 543/1990 Zb. o štátnej správe sociálneho zabezpečenia.“.

13. V § 4 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:

(7) Na rozhodovanie o nárokoch podľa § 2 ods. 3 osobitného predpisu3) v súlade s § 47 osobitného predpisu9c) je príslušné v rámci schvaľovania privatizačného projektu podniku alebo privatizačného projektu majetkovej účasti štátu na podnikaní právnických osôb Ministerstvo pre správu a privatizáciu národného majetku Slovenskej republiky alebo vláda Slovenskej republiky.9d)“.

Poznámky pod čiarou 9c) a 9d) znejú:

9c) Zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení zákona č. 92/1992 Zb.

9d) § 10 ods. 2 zákona č. 92/1991 Zb.“.

14. V § 5 ods. 4 sa za slová „pozemkovej knihy“ vkladá čiarka a slová „znalecký posudok“ a na konci sa pripája táto veta: „Nevyhnutné náklady maximálne do výšky 3000 Kčs spojené s vypracovaním znaleckého posudku uhradí v prípade priznania finančnej náhrady podľa § 13 ods. 1 a 2 osobitného predpisu3) Ministerstvo financií Slovenskej republiky v hotovosti.“.

15. V § 6 ods. 2 prvá veta znie: „Orgány uvedené v odseku 1 sú povinné vykonať požadované zistenia a predložiť spisy v lehote určenej v dožiadaniach orgánov príslušných na konanie podľa tohto zákona a osobitných predpisov.13a)“.

Poznámka pod čiarou 13a) znie:

13a) Zákon č. 87/1991 Zb.
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 392/1991 Zb., ktorou sa ustanovuje postup podľa § 34 zákona č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách.“.

16. V § 6 ods. 2 sa v tretej vete vypúšťa slovo „ústrednému“.

17. V § 6 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

(3) Vlastník alebo užívateľ veci, ktorá je predmetom uplatneného nároku na poskytnutie finančnej náhrady, je povinný umožniť jej prehliadku, aby vec mohla byť ocenená.“.

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.

18. § 6 ods. 4 znie:

(4) Ústredný orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 tohto zákona je zastupovaný v súdnom spore okresným úradom, v obvode ktorého je sídlo príslušného súdu.“.

19. § 7 ods. 2 znie:

(2) Povinnými osobami sú fyzické osoby podľa § 4 ods. 2 osobitného predpisu.3)“.

20. § 7 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

(7) Ak obec vydala vec Slovenskej republike pred účinnosťou tohto zákona, sú okresné úrady povinné obci vec vrátiť alebo vydať kúpnu cenu, za ktorú vec previedli.“.

21. V § 8 ods. 1 druhá veta znie: „Ak sa finančná náhrada poskytuje aj vydaním cenných papierov, potvrdí nárok na ich vydanie a postúpi vec na ďalšie opatrenie Fondu národného majetku Slovenskej republiky,17) ktorý zabezpečí vydanie cenných papierov oprávnenej osobe; zároveň vyrozumie oprávnenú osobu o postúpení veci tomuto fondu.“.

22. § 8 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

(3) Ak príslušný ústredný orgán neuspokojí nárok oprávnenej osoby, môže sa oprávnená osoba domáhať jeho priznania na súde v lehote jedného roka od doručenia zamietavého stanoviska orgánu oprávneného uspokojiť nárok oprávnenej osoby, pokiaľ osobitný predpis19) neustanovuje inak.“.

Poznámka pod čiarou 19) znie:

19) § 47 ods. 3 zákona č. 92/1991 Zb. v znení zákona č. 92/1992 Zb.“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


I. Gašparovič v. r.

V. Mečiar v. r.