Vyhláška č. 557/1992 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva obrany, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 76/1959 Zb. o niektorých služobných pomeroch vojakov v znení neskorších predpisov

Čiastka 112/1992
Platnosť od 10.12.1992
Účinnosť od 01.02.2000

557

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva obrany

z 20. novembra 1992,

ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 76/1959 Zb. o niektorých služobných pomeroch vojakov v znení neskorších predpisov

Federálne ministerstvo obrany podľa § 5 ods. 2, § 10 ods. 1, § 12c ods. 3 po dohode s Ministerstvom zdravotníctva Českej republiky a Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky, § 29a ods. 4 v súčinnosti s Federálnym ministerstvom financií a podľa § 33d ods. 7 zákona č. 76/1959 Zb. o niektorých služobných pomeroch vojakov v znení zákona č. 59/1969 Zb., zákona č. 150/1969 Zb., zákona č. 65/1978 Zb., zákona č. 74/1990 Zb., zákona č. 228/1991 Zb., zákona č. 77/1992 Zb. a zákona č. 226/1992 Zb. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


ŠIESTA HLAVA

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 26a

Ustanovenie § 3 ods. 6 sa vzťahuje aj na vojakov, ktorí vykonávali funkcie v ňom uvedené v čase od 1. januára 1993.


Minister:

Andrejčák v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 37 ods. 2 písm. b) zákona č. 92/1949 Zb. branný zákon v znení neskorších predpisov.

2) § 7 ods. 1 a § 8 ods. 1 zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších predpisov.

3) § 37 ods. 2 písm. a) zákona č. 92/1949 Zb.

4) § 21 ods. 1 zákona č. 172/1990 Zb. o vysokých školách.

5) § 20 ods. 1 zákona č. 32/1957 Zb. o nemocenskej starostlivosti v ozbrojených silách v znení neskorších predpisov.

6) Výberové konanie na vojenských vysokých školách sa spravuje ustanoveniami zákona č. 172/1990 Zb.

7) ČSN 34 1730 Predpisy pre pracovisko s rádioaktívnymi látkami.

8) § 22 zákona č. 172/1990 Zb.

9) § 24 zákona č. 172/1990 Zb.