Oznámenie č. 641/1992 Zb.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o vydaní výnosu o rozšírení záväznosti kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa

Čiastka 131/1992
Platnosť od 31.12.1992
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť dňom oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov.

641

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

vydalo podľa § 7 ods. 1 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní výnos z 22. 12. 1992 č. 564/92-SM o rozšírení záväznosti kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa.

V tomto výnose sa ustanovuje, že

1. Odvetvová kolektívna zmluva pre celulózo-papierenský priemysel uzavretá 16. januára 1992 medzi Zväzom priemyslu, odvetvovým zväzom pre drevársky, nábytkársky a celulózo-papierenský priemysel a Odborovým zväzom pracovníkov drevárskeho, nábytkárskeho, papierenského priemyslu, lesného a vodného hospodárstva je záväzná aj pre zamestnávateľov uvedených v prílohe č. 1, ktorá je súčasťou tohto výnosu;
a

2. Kolektívna zmluva pre odvetvie drevárskeho a nábytkárskeho priemyslu na Slovensku uzavretá 20. januára 1992 medzi Zväzom priemyslu Slovenskej republiky, odvetvovým zväzom drevárskeho, nábytkárskeho a papierenského priemyslu a Odborovým zväzom pracovníkov drevárskeho, nábytkárskeho a papierenského priemyslu, lesného a vodného hospodárstva na Slovensku je záväzná aj pre zamestnávateľov uvedených v prílohe č. 2, ktorá je súčasťou tohto výnosu.

Výnos nadobúda účinnosť dňom oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov. Možno doň nazrieť na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a na Zväze priemyslu Slovenskej republiky.