Vyhláška č. 427/1992 Zb.Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky, federálního ministerstva obrany, federálního ministerstva vnitra, federálního ministerstva dopravy, ministerstva vnitra České republiky, ministerstva spravedlnosti České republiky a ministerstva zemědělství České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 61/1990 Sb., o hospodaření s léky a zdravotnickými potřebami

Čiastka 85/1992
Platnosť od 31.08.1992
Účinnosť od 31.08.1992

427

VYHLÁŠKA

ministerstva zdravotnictví České republiky, federálního ministerstva obrany, federálního ministerstva vnitra, federálního ministerstva dopravy, ministerstva vnitra České republiky, ministerstva spravedlnosti České republiky a ministerstva zemědělství České republiky

ze dne 29. července 1992,

kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 61/1990 Sb., o hospodaření s léky a zdravotnickými potřebami

Ministerstvo zdravotnictví České republiky, federální ministerstvo obrany, federální ministerstvo vnitra, federální ministerstvo dopravy, ministerstvo vnitra České republiky, ministerstvo spravedlnosti České republiky a ministerstvo zemědělství České republiky stanoví podle § 70 odst. 1 písm. c) a § 80 odst. 1, 4 a 5 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákona České národní rady č. 210/1990 Sb., zákona České národní rady č. 425/1990 Sb. a zákona České národní rady č. 548/1991 Sb. (úplné znění s působností pro Českou republiku č. 86/1992 Sb.):


Čl. I

Vyhláška č. 61/1990 Sb., o hospodaření s léky a zdravotnickými potřebami, se mění a doplňuje takto:

1. Označení a názvy částí vyhlášky se vypouštějí.

2. § 1 zní:

㤠1

Předepisovat humánní léčiva (dále jen „léčiva“) a prostředky zdravotnické techniky (dále jen „prostředky“) v souladu se zvláštním předpisem17) na účet příslušné zdravotní pojišťovny (dále jen „Pojišťovna“)18) nebo Pojišťovny a nemocného anebo na účet nemocného jsou oprávněni:

a) lékaři při poskytování první pomoci na účet Pojišťovny,

b) lékaři poskytující zdravotní péči

1. ve zdravotnických zařízeních na účet Pojišťovny nebo Pojišťovny a nemocného anebo nemocného,

2. v zařízeních sociální péče na účet Pojišťovny, a to na recepturní tiskopisy i na žádanky.“.

Poznámka č. 17 pod čarou zní:

17) Nařízení vlády České republiky č. 216/1992 Sb., kterým se vydává Zdravotní řád a provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění.“

Poznámka č. 18 pod čarou zní:

18) § 12 zákona České národní rady č. 550/1991 Sb.“.

3. § 2 zní:

㤠2

(1) Lékaři předepisují na základě vyšetření nemocného léčiva, která jsou zařazena do lékopisu nebo jejichž používání je ministerstvem zdravotnictví České republiky (dále jen „ministerstvo“) povoleno.1) Při předepisování léčiv a prostředků jsou povinni postupovat účelně a při předepisování léčiv a prostředků na účet Pojišťovny podle zásad uvedených ve zvláštním předpisu.19)

(2) Předepsání léčiv a prostředků včetně počtu jejich balení a dávkování musí být zaznamenáno ve zdravotnické dokumentaci nemocného. Léčiva se předepisují pro nemocného na recepturní tiskopis;20) jde-li o léčiva obsahující omamné látky skupiny I seznamu21) a psychotropní látky skupiny II seznamu22) předepisují se pro nemocného na zvláštní recepturní tiskopis.23) Prostředky se předepisují pro nemocného na tiskopis poukazu na léčebnou a orthopedickou pomůcku.24)

(3) Lékaři mohou předepisovat léčiva, jež jsou potřebná pro výkon diagnostické, preventivní a terapeutické činnosti stanovené v jejich pracovní náplni a jejichž indikace a účinky bezpečně znají. Prostředky hrazené v plném rozsahu Pojišťovnou mohou lékaři předepisovat pouze v provedení, které pojištěnci funkčně plně vyhovuje a splňuje podmínky nejmenší ekonomické náročnosti.

(4) Při poskytování první pomoci lze předepisovat jen léčiva nezbytná pro poskytnutí této pomoci a v množství potřebném do doby návštěvy nemocného u lékaře.

(5) Na jeden recepturní tiskopis lze předepsat nejvýše dva druhy hromadně vyráběných léčiv s výjimkou uvedenou v § 13 odst. 3, nebo pouze jeden druh léčiva vyráběného individuálně. V případě, že je předepsán jen jeden druh léčiva, musí předepisující lékař zbylé prázdné místo proškrtnout.

(6) Při předepsání více původních balení léčiva nebo více dávek individuálně (magistraliter) připravovaného léčiva v lékárně vyznačí předepisující lékař na recepturním tiskopisu nebo na žádance počet balení nebo dávek římskou číslicí a slovy.

(7) Lékařem vyplněný

a) recepturní tiskopis (dále jen „recept“),

b) tiskopis poukazu na léčebnou a ortopedickou pomůcku (dále jen „poukaz“)

musí mít tyto náležitosti:

1. jméno, příjmení, rodné číslo, adresu nemocného;

2. předpis léčiva (prostředku); záměrné překročení nejvyšší dávky léčiva je nutno označit symbolem („!“) a vypsáním slovy. V případě, že lékař trvá na předepsaném léčivu nebo prostředku, označí jej symbolem „R“;

3. při předepsání individuálně připravovaných léčiv lze používat pouze lékopisných názvů a zkratek, u hromadně vyráběných léčiv jejich registrovaných názvů (ochranných značek); při předepisování léčiv mezinárodním nechráněným (generickým) názvem je lékař povinen uvést na receptu koncentraci účinné látky;

4. návod k použití léčiva (prostředku);

5. podpis předepisujícího lékaře a datum vystavení receptu (poukazu);

6. otisk razítka zdravotnického zařízení s jmenovkou předepisujícího lékaře; u lékařů, kteří poskytují první pomoc, pouze otisk razítka s jeho jmenovkou a adresou.

(8) Recepty (poukazy), na nichž jsou předepsané léčiva (prostředky)

a) označené písmenem „Z“ v seznamu léčiv a prostředků zdravotnické techniky, který tvoří přílohu zvláštního předpisu,19)

b) přesahující nejvyšší stanovenou úhradu Pojišťovnou musí mít náležitosti uvedené v předchozím odstavci a musí být opatřeny otiskem razítka příslušného revizního lékaře, jeho podpisem a datumem, kdy tak učinil.

(9) Jestliže předepisující lékař předepíše léčivo nebo prostředek, na jehož úhradě se podle zvláštního předpisu19) podílí nemocný, je povinen na tuto skutečnost upozornit nemocného.“.

Poznámka č. 19 pod čarou zní:

19) Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky o úhradě léčiv a prostředků zdravotnické techniky č. 426/1992 Sb.“.

Poznámka č. 1 pod čarou zní:

1) § 20 odst. 2 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu. Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č. 43/1987 Sb., o registraci hromadně vyráběných léčivých přípravků a úhradě nákladů s tím spojených.“.

Poznámka č. 20 pod čarou zní:

20) SEVT sklad. č. 14 282 0 (mutace vydané zdravotnickými zařízeními).“.

Poznámka č. 21 pod čarou zní:

21) Seznam tvoří přílohu č. 3 k nařízení vlády České socialistické republiky č. 192/1988 Sb., o jedech a některých jiných látkách škodlivých zdraví, ve znění nařízení vlády České republiky č. 182/1990 Sb. a nařízení vlády České republiky č. 33/1992 Sb.“.

Poznámka č. 22 pod čarou zní:

22) Seznam tvoří přílohu č. 4 k nařízení vlády České socialistické republiky č. 192/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.

Poznámka č. 23 pod čarou zní:

23) SEVT sklad. č. 26 283 0.“.

Poznámka č. 24 pod čarou zní:

24) SEVT sklad. č. 14 280 0.
SEVT sklad. č. 14 281 0.“.

4. § 3 se vypouští.

5. § 4 zní:

㤠4

(1) Pro potřebu zdravotnických zařízení se objednávají léčiva na žádanky25) (objednací tiskopisy); léčiva obsahující omamné látky skupiny I seznamu21) a psychotropní látky skupiny II seznamu22) na žádanky.26) Léčiva lze objednat i pomocí výpočetní techniky.

(2) Doklady uvedené v odstavci 1 musí být opatřeny razítkem oddělení, jmenovkou a podpisem předepisujícího lékaře a podepsány vedoucím oddělení nebo jeho zástupcem.“.

Poznámka č. 25 pod čarou zní:

25) SEVT sklad. č. 14 284 0.
SEVT sklad. č. 14 284 1.
SEVT sklad. č. 14 284 2.“.

Poznámka č. 26 pod čarou zní:

26) SEVT sklad. č. 26 285 0.
SEVT sklad. č. 26 285 1.“.

6. § 5 odst. 2 zní:

(2) Léčiva a prostředky na účet nemocného se předepisují podle zásad uvedených v § 1 a 2.“.

7. § 6 se vypouští.

8. V § 7 odst. 2 se na konci připojuje věta: „Ztrátu prázdného recepturního tiskopisu nebo tiskopisu žádanky je vedoucí příslušného zdravotnického zařízení povinen hlásit bez průtahů místně příslušnému útvaru Policie České republiky a zdravotnímu referátu okresního úřadu.“.

9. V § 7 se vypouští odstavec 4 a v dosavadním odstavci 5, který se označuje jako odstavec 4, se na konci vypouští slovo „pracovní“.

10. § 8 zní:

㤠8

(1) Výdej léčiv upravuje zvláštní předpis.6) V místech, kde není lékárna, zabezpečuje výdej veterinárních léčiv a prostředků veterinární techniky pomocné zařízení zřízené u veterinárního lékaře, který vydává léčiva ze základní zásoby za úhradu. Základní zásobu léčiv odebírá veterinární lékař z lékárny.

(2) Některá léčiva mohou být vydána nemocným za úhradu i bez receptu. Seznam těchto léčiv je uveden v příloze k této vyhlášce.

(3) Při výdeji léčiv předepsaných na recept se zpravidla vybírá v lékárně poplatek.7)

(4) Není-li na receptu předepisujícím lékařem vyznačena velikost balení, vydá se nejmenší balení uvedené v seznamu léčiv a prostředků zdravotnické techniky, který tvoří přílohu zvláštního předpisu.19) Obdobně se postupuje, není-li uvedena koncentrace léčiva určeného pro konkrétní věkovou skupinu.

(5) Chybí-li na receptu předepsané náležitosti a nelze-li je ze závažných důvodů ověřit, léčiva nesmějí být vydána.

(6) Jsou-li na receptu předepsány dva druhy léčiv a prostředků a není-li jeden z nich k dispozici a nemůže být urychleně obstarán, vystaví lékárník na chybějící léčivo nebo prostředek výpis z receptu (poukazu) s označením „Výpis“. Výpis musí obsahovat všechny údaje původního receptu (poukazu). Na původním receptu (poukazu) se uvede poznámka „Pořízen výpis“. Ustanovení o době platnosti receptu (poukazu) se vztahují i na výpis a tato doba se počítá ode dne vystavení výpisu.

(7) Není-li v lékárně k dispozici předepsané léčivo, nahradí je lékárník jiným, které je totožné obsahem nebo koncentrací účinných látek. Jestliže se léčivo liší obsahem nebo koncentrací účinných látek, lékárník po konzultaci s předepisujícím lékařem upraví způsob jeho dávkování tak, aby odpovídal předepsanému. Výjimečně lze chybějící léčivo nahradit v souladu s obsahem věty prvé a druhé jiným léčivem, jehož úhrada je pro nemocného finančně nákladnější. Lékárník upozorní nemocného na výměnu léčiva a vyznačí ji na receptu. Pokud se předepsaná velikost balení liší od původního balení, lékárna vydá nejbližší balení odpovídající receptu a tento údaj na něm lékárník vyznačí.

(8) Individiuálně připravovaná léčiva, která nebyla nemocným vyzvednuta ve stanovenou dobu, se v lékárně uchovávají jen po dobu platnosti receptu (výpisu); tuto skutečnost vyznačí lékárník na receptu (výpisu).

(9) Vedoucí lékárník informuje o situaci v zásobování léčivy místně příslušnou okresní Pojišťovnu.

(10) Recept (poukaz), na který bylo vydáno léčivo (prostředek), lékárna opatří svým razítkem, údajem o ceně vydaného léčiva (prostředku) a datem jeho vydání.“.

Poznámka č. 6 pod čarou zní:

6) § 37 odst. 1 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákona České národní rady č. 548/1991 Sb.“.

Poznámka č. 7 pod čarou zní:

7) Směrnice č. 3/1987 Věst. MZ ČSR o úhradách za zdravotnické služby, které nejsou nezbytné, v zařízeních léčebně preventivní péče a v ústavech kosmetiky a o manipulačním poplatku za vystavení lékařského předpisu, registrované v částce 17/1987 Sb.“.

11. V § 9 odst. 2 věta první zní: „Při výdeji objednaných léčiv a prostředků musí jejich převzetí potvrdit na originálu a průpisu žádanky svým podpisem pověřený pracovník oddělení zdravotnického zařízení.“.

12. § 10 odst. 1 zní:

(1) Odběratelům uvedeným v ustanoveních § 25 až 31 mohou být v lékárnách vydávána léčiva a prostředky na zvláštní objednávku. Pokud jsou vyžadována léčiva, jejichž výdej je vázán na lékařský předpis, musí být zvláštní objednávka podepsána lékařem a opatřena razítkem zdravotnického zařízení. Přípravky vázané na předpis veterinárního lékaře mohou být vydány i na objednávku chovatelské organizace potvrzenou příslušným veterinárním lékařem, pokud tato objednávka obsahuje údaje uvedené ve zvláštním předpisu.15)“.

13. § 11 včetně nadpisu se vypouští.

14. V § 12 se v nadpisu a v odstavci 1 větě první nahrazuje slovo „ověření“ slovem „hodnocení“ a zkratka „ČSSR“ se nahrazuje slovy „Česká a Slovenská Federativní Republika“.

15. V § 13 odst. 3 se slova „omamných látek, psychotropních látek“ nahrazují slovy „omamné látky skupiny I nebo psychotropní látky skupiny II anebo“.

16. V § 13 odst. 5 se slovo „vyžadují“ nahrazuje slovem „předepisují“.

17. V § 13 odst. 7 se vypouštějí slova „a zneužití“.

18. § 14 včetně nadpisu zní:

㤠14

Příprava, výdej a skladování omamných látek, psychotropních látek, léčiv obsahujících omamné látky, léčiv obsahujících psychotropní látky a léčiv se zvýšeným rizikem závislosti na nich

(1) Omamné látky, psychotropní látky, léčiva obsahující omamné látky a léčiva obsahující psychotropní látky (dále jen „návykové látky“) a léčiva se zvýšeným rizikem závislosti na nich27) mohou být přejímána, připravována, skladována a vydávána jen v lékárnách.

(2) Není dovoleno připravovat v lékárnách do zásoby léčiva obsahující omamné látky skupiny I seznamu21) nebo psychotropní látky uvedené ve skupině II seznamu22) s výjimkou léčiv, která nelze zajistit od dodavatele.

(3) Léčiva obsahující omamné látky uvedené ve skupině I seznamu,21) psychotropní látky uvedené ve skupině II seznamu22) a léčiva se zvýšeným rizikem závislosti na nich27) mohou být vydávány jen na recepty nebo žádanky vystavené

a) lékaři poskytujícími zdravotní péči podle ustanovení § 1,

b) veterinárními lékaři poskytujícími veterinární péči.

(4) Jestliže lékárník zjistí nebo má podezření, že předložený recept byl padělán, léčivo nevydá a je povinen takový případ ohlásit bez průtahů orgánům Policie České republiky.

(5) Ničení vadných nebo neupotřebitelných návykových látek a léčiv se zvýšeným rizikem závislosti na nich27) provádí vedoucí lékárník v přítomnosti osoby určené k tomuto účelu příslušným okresním úřadem. O zničení uvedených léčiv pořídí vedoucí lékárník protokol, který musí obsahovat údaje o době, místu, množství konkrétních léčiv a důvodu jejich zničení. Protokol podepíše vedoucí lékárník a osoba, v jejíž přítomnosti byla uvedená léčiva zničena; vedoucí lékárník je povinen uchovávat protokol po dobu pěti let v lékárně. U zdravotnických zařízení v působnosti ministerstva spravedlnosti České republiky, ministerstva zemědělství České republiky, ministerstva vnitra České republiky, federálního ministerstva obrany, federálního ministerstva vnitra a federálního ministerstva dopravy lékárník pověřený touto činností podle příslušných resortních předpisů.

(6) Léčiva obsahující omamné látky skupiny I seznamu,21) kodein, etylmorfin i monokomponentní léčiva tyto látky obsahující a léčiva obsahující psychotropní látky skupiny II seznamu22) a efedrin musí být v lékárnách uchovávány v kovových uzamykatelných skříních, odděleně od ostatních léčiv.“.

Poznámka č. 27 pod čarou zní:

27) Aponeuron, Beforal, Sydnocarb a Triphenidyl.“.

19. § 15 odst. 1 zní:

(1) Při tělovýchovných nebo sportovních akcích zajišťuje léčiva a prostředky zdravotnické zařízení zvolené pořadatelem, který je tomuto zdravotnickému zařízení povinen poskytnutá léčiva a prostředky uhradit.“.

20. § 15 odst. 2 zní:

(2) Záchranné stanice Horské služby vybavují léčivy a prostředky zdravotnická zařízení určená příslušnými okresními úřady, v jejichž obvodech jsou stanice Horské služby umístěny. Tato zdravotnická zařízení rovněž zabezpečují úhradu těchto léčiv a prostředků. Jejich vybavení dohodne podle podmínek příslušné stanice Horské služby její vedoucí s vedoucím určeného zdravotnického zařízení.“.

21. § 15 odst. 3 se vypouští.

22. V § 15 odst. 4 se slova „národního zdraví“ nahrazují slovy „sportovní medicíny“.

23. § 16 se vypouští.

24. § 18 včetně nadpisu se vypouští.

25. § 19 včetně nadpisu zní:

㤠19

Poskytování prostředků

(1) Prostředky předepisují lékaři poskytující zdravotní péči podle ustanovení § 1 v souladu s 2. částí seznamu léčiv a prostředků zdravotnické techniky, který tvoří přílohu zvláštního předpisu19)

a) nemocným na poukazy,24)

b) zdravotnickým zařízením na žádanky.

Na jeden poukaz24) lze předepsat pouze jeden druh prostředků.

(2) Poukazy24) musí obsahovat náležitosti uvedené v § 2 odst. 7, prostředky musí být přesně označeny. U zapůjčených prostředků musí být uvedena doba jejich předpokládaného používání. Poukaz podepisuje v rubrice „Schválil“ ošetřující lékař, pokud schválení není vyhrazeno vedoucímu oddělení zdravotnického zařízení nebo reviznímu lékaři Pojišťovny, popřípadě jím pověřenému lékaři.

(3) Neustanoví-li lékař jinak, platí poukaz jeden měsíc. Prostředek musí být odebrán do měsíce po dni, kdy bylo stanoveno jeho zhotovení nebo vydání. Z poukazu lze vystavit výpis obdobně jako z receptu; pro výpis se použije tiskopis poukazu na léčebnou a ortopedickou pomůcku.24)

(4) Nemocný je povinen s prostředkem řádně zacházet, při úmyslném poškození, zničení nebo ztrátě prostředku je povinen zdravotnickému zařízení uhradit vzniklou škodu.

(5) Prostředek lze předepsat po uplynutí užitné doby stanovené v seznamu léčiv a prostředků zdravotnické techniky, který tvoří přílohu zvláštního předpisu;19) revizní lékař Pojišťovny může užitnou dobu prostředku změnit. Vozíky a zvedáky pro imobilní osoby lze znova předepsat jen na základě vyřazovacího protokolu vystaveného příslušnou servisní organizací.“.

26. § 20 se vypouští.

27. § 21 zní:

㤠21

Pro nemocné pracovníky železnic se předepisují na účet Pojišťovny

a) léčebné a ortopedicko protetické prostředky,

b) ostatní prostředky jen jako součást potřebné zdravotní péče, kterou jim nemohou poskytnout železniční zdravotnická zařízení.“.

28. § 22 včetně nadpisu zní:

㤠22

Předepisování a výdej prostředků na účet nemocného

Jestliže si osoba výslovně přeje zakoupit prostředek na vlastní náklady, předepisující lékař označí poukaz poznámkou „Hradí nemocný“.“.

29. § 23 včetně nadpisu zní:

㤠23

Evidence prostředků

(1) Zdravotnická zařízení evidují ve zdravotní dokumentaci nemocenského poskytnutí

a) brýlí všech druhů včetně výměny nákladnějších obrub a skel, kontaktních čoček, posuvných lup na čtení, okluzorů a mušlí na dalekohledové brýle; tuto dokumentaci vede odborný oční lékař, který provedl vyšetření nebo ošetření,

b) protéz, epitéz a ortopedické obuvi; tuto dokumentaci vede příslušný protetický lékař,

c) ostatních prostředků, s výjimkou vozíků a zvedáků pro imobilní osoby a sluchadel; tuto dokumentaci vedou příslušná oddělení.

(2) Zdravotnická zařízení evidují na evidenčních lístcích28) zapůjčení

a) prostředků, s výjimkou vozíků a zvedáků pro imobilní osoby a sluchadel, v jednotlivých příslušných odděleních,

b) vozíků a zvedáků pro imobilní osoby a dětských kočárků pro postižené děti na příslušných odborných odděleních,

c) sluchadel ve foniatrických odděleních.

(3) Inventarizaci prostředků uvedených v odstavci 2 provádějí zdravotnická zařízení vždy k 31. prosinci.“.

Poznámka č. 28 pod čarou zní:

28) SEVT sklad. č. 14 015 0.

30. Za § 23 se vkládá nový § 23a, který včetně nadpisu zní:

㤠23a

Financování prostředků

(1) Sériově vyráběné i individuálně zhotovené léčebné a ortopedicko protetické prostředky hradí podle zvláštního předpisu19) zdravotnické zařízení, které prostředek poskytlo nebo na jehož poukaz byl předepsán.

(2) Ustanovení § 21 a § 29 odst. 4 nejsou ustanovením odstavce 1 dotčena.“.

31. § 24 včetně nadpisu se vypouští.

32. V § 25 úvodní věta zní: „Vojenské útvary, ústavy a zařízení Československé armády mohou odebírat tuzemská i dovážená léčiva a některé prostředky z lékáren.“.

33. V § 26 odst. 2 věta první zní: „Náležitosti receptu a poukazu upravuje ustanovení § 2 odst. 7.“.

34. V § 26 odst. 3 se slova „ředitelem lékárenské služby“ nahrazují slovy „vedoucím lékárníkem“.

35. § 26 se doplňuje odstavcem 6, který zní:

(6) Za výdej léčiv na objednávky federálního ministerstva obrany a na jeho recepty29) označené slovy „Pro ošetřovnu“ se nevybírá poplatek.“.

Poznámka č. 29 pod čarou zní:

29) Tiskopis sklad. č. NV 118/Z.
Tiskopis sklad. č. NV 119/Z.“.

36. § 27 zní:

㤠27

(1) Předepisování léčiv a prostředků ve Sboru nápravné výchovy České republiky se řídí ustanoveními této vyhlášky a předpisy ministerstva spravedlnosti České republiky.

(2) Výkonná zařízení Zdravotnické služby Sboru nápravné výchovy České republiky, s výjimkou zdravotnických zařízení s vlastní lékárnou, odebírají tuzemská i dovážená zahraniční léčiva a některé prostředky z lékáren, a to

a) pro individuální potřebu

1. na recepturním tiskopisu20) s předtiskem „SNV“,

2. léčiva obsahující omamné látky skupiny I seznamu21) a léčiva obsahující psychotropní látky skupiny II seznamu22) na zvláštním recepturním tiskopisu,23)

b) hromadně pro potřebu výkonných zařízení Zdravotnické služby Sboru nápravné výchovy České republiky

1. na žádankách,

2. léčiva obsahující omamné látky skupiny I seznamu21) a léčiva obsahující psychotropní látky skupiny II seznamu22) na tiskopisu.26)

(3) Recepturní tiskopisy20) s předtiskem „SNV“ a zvláštní recepturní tiskopisy23) se evidují a jsou zajišťovány centrálně správou Zdravotnické služby Sboru nápravné výchovy České republiky. Další potřebné tiskopisy včetně tiskopisu poukazů na léčebnou a ortopedickou pomůcku24) si zabezpečují výkonná zařízení Zdravotnické služby samostatně.

37. V § 28 odst. 2 v úvodní větě se slova „stejné náležitosti jako ve státní zdravotní správě“ nahrazují slovy „náležitosti uvedené v ustanovení § 2 odst. 7“.

38. V § 29 odst. 2 úvodní věta zní: „Výkonná zdravotnická zařízení Policie České republiky a Federálního policejního sboru, s výjimkou zdravotnických zařízení s vlastní ústavní lékárnou, odebírají tuzemská a zahraniční léčiva a některé prostředky z lékáren.“.

39. V § 29 odst. 2 písm. a) bodu 1 se vypouštějí slova „SEVT sklad. č. 14 282 0“.

40. V § 29 odst. 2 písm. b) bodu 1 se slova „na tiskopise SEVT sklad. č. 14 284 0 a“ nahrazují slovy „na žádankách“.

41. § 29 se doplňuje odstavcem 4, který zní:

(4) Pro nemocné osoby v oboru působnosti ministerstva vnitra České republiky a federálního ministerstva vnitra na území České republiky ambulantně ošetřované se předepisují prostředky na účet Pojišťovny.“.

42. § 30 odst. 1 zní:

(1) Recepty vystavené v rámci veterinární péče musí mít náležitosti stanovené zvláštním předpisem;15) jestliže tyto náležitosti na receptu chybí a nelze-li je ze závažných důvodů ověřit, léčiva nesmějí být vydána.“.

43. V § 30 se vypouští odstavec 2, odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.

44. V § 31 odst. 1 věta první zní: „Léčiva a prostředky na účet právnických a fyzických osob30) se vydávají na objednávky léčiv,25) výjimečně na zvláštní objednávky podepsané oprávněnou osobou.“.

45. V § 31 odst. 1 věta druhá zní: „Omamné látky skupiny I seznamu,21) léčiva obsahující omamné látky skupiny I seznamu,21) psychotropní látky skupiny II seznamu22) a léčiva obsahující psychotropní látky skupiny II seznamu22) pro právnické a fyzické osoby30) se vydávají po předložení receptu.26)“.

46. § 31 odst. 3 zní:

(3) Poplatek za recept předepsaný veterinárním lékařem se nevybírá.“.

47. § 31 odst. 4 zní:

(4) Léčiva pro potřeby veterinární péče ozbrojených sil a bezpečnostních sborů se vydávají v individuálních případech na recepty veterinární péče ozbrojených sil,31) pro potřebu organizací vojenské veterinární péče na žádanky používané zdravotnickými zařízeními,25) omamné látky a léčiva obsahující omamné látky se předepisují na zvláštním tiskopisu.32)“.

Poznámka č. 30 pod čarou zní:

30) § 3a písm. b) a c) zákona č. 87/1987 Sb., o veterinární péči, ve znění zákona č. 239/1991 Sb.„.

Poznámka č. 31 pod čarou zní:

31) Tiskopis sklad. č. NV 85 K.“.

Poznámka č. 32 pod čarou zní:

32) Tiskopis sklad. č. NV 119/Z.“.

48. § 32 zní:

㤠32

Léčiva a prostředky na jednotlivých odděleních nemocnic, popřípadě v jiných zdravotnických zařízeních33) se uchovávají v množství stanoveném ředitelem zdravotnického zařízení.“.

Poznámka č. 33 pod čarou zní:

33) Např. výzkumné ústavy, laboratoře a hygienické stanice.“.

49. V § 33 se vypouští odstavec 2. Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2. Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3, z věty první se vypouštějí slova „ředitele lékárenské služby krajského ústavu nebo okresního ústavu, popřípadě jím pověřeného pracovníka“ a nahrazují se slovy „pověřeného kontrolujícího lékárníka“.

50. § 34 zní:

㤠34

(1) Fakturaci dodávek léčiv a prostředků provádí jejich dodavatel.

(2) Lékárna vystavuje

a) souhrnný účet pro Pojišťovnu za recepty a poukazy s uvedením počtu receptů a poukazů a celkové hodnoty v Kčs,

b) sběrné faktury pro

1. federální ministerstvo obrany za recepty a poukazy s uvedením počtu receptů a celkové hodnoty v Kčs,

2. Sbor nápravné výchovy ministerstva spravedlnosti České republiky s uvedením počtu receptů, poukazů a jejich celkové hodnoty v Kčs, a to na adresu zdravotnických zařízení uvedených v otiscích razítek na receptech, poukazech nebo objednávkách,

3. železnici v působnosti federálního ministerstva dopravy za recepty s uvedením jejich počtu a celkové hodnoty v Kčs,

c) faktury pro ostatní odběratele za jimi objednaná a odebraná léčiva a prostředky.

(3) Lékárna pro potřeby ministerstva vnitra České republiky u sběrné faktury uvádí

a) počet receptů označených písmenem „M“,

b) hodnotu receptů uvedených pod písmenem a) v Kčs.“.

51. § 35 se vypouští.

52. § 37 a 38 včetně nadpisu se vypouštějí.

53. § 39 zní:

㤠39

(1) Za objednávky, přejímání a uložení léčiv, prostředků, krve a krevních výrobků na odděleních zdravotnických zařízení odpovídá a jejich kontrolu provádí vedoucí oddělení nebo jím pověřený pracovník.

(2) Uložení léčiv a prostředků ve zdravotnických zařízeních kontroluje nejméně dvakrát za rok pověřený kontrolující lékárník. Namátkově kontrolují léčiva a prostředky ve zdravotnických zařízeních pověření pracovníci laboratoří pro kontrolu léčiv a Státního ústavu pro kontrolu léčiv. U veterinárních lékařů provádí kontrolu uložení léčiv orgány státní veterinární správy, Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv a Státní ústav pro kontrolu léčiv.

(3) Za odbornou kontrolu prostředků odpovídají vedoucí příslušných odborných oddělení zdravotnických zařízení.

(4) Odbornou kontrolu uchovávání a používání krve a krevních výrobků na odděleních zdravotnických zařízení provádějí namátkově vedoucí transfúzních oddělení spolu s vedoucími zúčastněných oddělení.“.

54. § 40 a 41 se vypouštějí.

55. § 42 zní:

㤠42

K usměrňování preskripce a spotřeby léčiv, včetně krve a krevních výrobků, mohou zdravotnická zařízení a ministerstvo zřizovat lékové komise.“.

56. § 44 zní:

㤠44

(1) Při důvodném podezření, že v důsledku závady v jakosti léčiv a prostředků došlo k poškození zdraví, nepříznivé reakci, nežádoucím vedlejším účinkům u osob nebo zvířat, které užívaly tato léčiva a prostředky nebo při zjištění jejich zjevných závad

a) orgány hygienické služby,

b) zdravotnická zařízení (včetně lékáren),

c) veterinární lékaři toto podezření neprodleně oznámí

1. ministerstvu, jde-li o humánní léčiva a prostředky,

2. Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv, jde-li o veterinární léčiva a prostředky.

Do konečného rozhodnutí těchto orgánů nesmějí být tato léčiva a prostředky vydávány ani aplikovány.

(2) Ministerstvo nebo Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv zabezpečí podle své věcné působnosti předání informace podle odstavce 1 pomocí technických prostředků34) zdravotnickým zařízením (včetně lékáren) a výrobcům, a to prostřednictvím okresních úřadů, v jejichž územním obvodu se tato zařízení a výrobci nacházejí. Konečné rozhodnutí o těchto léčivech a prostředcích sdělí ministerstvo nebo Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv podle své věcné působnosti zdravotnickým zařízením (včetně lékáren) a výrobcům obdobně.“.

Poznámka č. 34 pod čarou zní:

34) Technickým prostředkem se rozumí zejména telefax, dálnopis, popřípadě telegraf.“.

57. Přílohy k vyhlášce č. 61/1990 Sb. se vypouštějí.

58. Připojuje se nová příloha k vyhlášce „Seznam léčiv, jejichž výdej není vázán na recept“.

59. Pojmy uvedené ve vyhlášce č. 61/1990 Sb. se nahrazují novými pojmy takto:

a) slova „okresní ústav národního zdraví“ nebo „krajský ústav národního zdraví“ slovy „zdravotnické zařízení“;

b) slovo „léky“ slovem „léčiva“;

c) slova „zdravotnické potřeby“ slovem „prostředky“;

d) „Sbor nápravné výchovy ČSR“ slovy „Sbor nápravné výchovy ČR“;

e) slova „krajský národní výbor“ a „okresní národní výbor“ slovy „příslušný okresní úřad“;

f) slova „zařízení lékárenské služby“ slovem „lékárny“;

g) slova „Sbor národní bezpečnosti“ slovy „Policie České republiky“.


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Místopředseda vlády

České a Slovenské Federativní Republiky,

pověřený řízením ministerstva dopravy

a ministerstva spojů:

Doc. Ing. Baudyš v. r.

Ministr vnitra

České a Slovenské Federativní Republiky:

MUDr. Čermák CSc. v. r.

Ministr obrany

České a Slovenské Federativní Republiky:

v z. genpor. Ing. Pezl v. r.

I. náměstek

Ministr zdravotnictví

České republiky:

MUDr. Lom CSc. v. r.

Ministr vnitra

České republiky:

Ruml v. r.

Ministr spravedlnosti

České republiky:

JUDr. Novák v. r.

Místopředseda vlády a ministr zemědělství

České republiky:

Ing. Lux v. r.


A. Humánní hromadně vyráběné přípravky
Přípravek Výrobce
ABF vaginal contraceptive film 10 sáčků á 1 film ICN Galenika, Jugoslávie
ACETYLCYSTEIN 100 B -C tablety 30 x 100 mg Berlin - Chemie, SRN
ACIFEIN tablety 10, 10 x 10 Slovakofarma, ČSFR
ACIPEPSOL tablety 20 Léčiva, ČSFR
ACYLCOFFIN tablety 10, 10 x 10 Slovakofarma, ČSFR
ACYLPYRIN tablety 10 x 500 mg, 10 x 10 x 500 mg, 10 x 30 x 500 mg Slovakofarma, ČSFR
ACYLPYRIN EFFERVESCENS šumivé tablety 15 x 500 mg Slovakofarma, ČSFR
ACYLPIRIN pro infantibus tablety 20 x 100 mg Slovakofarma, ČSFR
ACTAL tablety 24 x 360 mg Sterling - Winthrop, V. Británie
AESCIN potah. tablety 30 x 20 mg, 100 x 20 mg Polfa, Polsko
AGIOLAX granule 100 g, 250 g, 1000 g Madaus, SRN
AJATIN roztok 50 ml, 1000 ml Slovakofarma, ČSFR
AJATIN tinktura 50 ml, 1000 ml Slovakofarma, ČSFR
AKNECOLOR pasta 30 g Spirig, Švýcarsko
AKNEPUR maska 3 x 15 g prášek + 3 x 17 ml ředidla Léčiva, ČSFR
AKNEPUR zásyp 30 g Léčiva, ČSFR
AKTIFERRIN kapky 30 ml Merckle, SNR/Rakousko
AKTIFERRIN COMPOSITUM tobolky 30, 100 Merckle, Rakousko
AKUTOL spray 77 ml, 80 ml, 210 ml, 420 ml Léčiva, ČSFR
ALDERMON čaj v nálevkových sáčcích 20 x 1,5 g Slovakofarma, ČSFR
ALGESAL SURACTIVE mast 40 g LTM, Francie /Kali Chemie, SRN
ALGESAL krém 50 g LTM, Francie /Kali Chemie, SRN
ALGIFEN čípky 5 Léčiva ČSFR
ALGINETE tablety 54 x 200 mg Krka, Slovinsko
ALKA-SELTZER šumivé tablety 10, 20, 40 Bayer,SRN/Miles, V. Británie
ALEBRAN dražé 30 x 100 mj 100 x 100 mg Lek, Slovinsko
ALEBRAN sirup 125 ml Lek, Slovinsko
ALLOCHOL obalované tablety 50 Medexport, SNS
ALTASOL čaj v nálevkových sáčcích 20 x 1,5 g Slovakofarma, ČSFR
ALVISAN NEO čaj 100 g Léčivé rostliny, ČSFR
AMIDERMAN krém 5 g Léčiva, ČSFR
AMBROBENE 15 mg / 5 ml sirup 100 ml Merckle, SRN
AMBROBENE 7,5 mg / 5 ml roztok 40 ml, 100 ml Merckle, SRN
AMBROBENE 30 mg tablety 20 Merckle, SRN
AMBROBENE RETARD tobolky 10 x 75 mg, 20 x 75 mg Merckle, SRN
AMINALON obalované tablety 100 x 250 mg Medexport, SNS
AMYLIUM NITROSUM SPOFA rourky (nejvýše 3 rourky pro první pomoc) Léčiva, ČSFR
ANACID suspenze 30 x 5 ml (sáčky) Galena, ČSFR
ANACID COMPOSITUM suspenze 240 ml (lahvička), 10x2x 10 ml (sáčky) Galena, ČSFR
ANDREWS ANSWER prášek 5 x 8 g Sterling - Winthrop, V. Británie
ANDREWS LIVER SALT prášek 4 x 5 g, 227 g, 113g Sterling - Winthrop, V. Británie
ANDREWS LIVER SALT (Diabetic formula) prášek 227 g Sterling - Winthrop, V. Británie
ANOPYRIN tablety 10 x 400 mg, 10 x 10 x 400 mg Slovakofarma, ČSFR
ANSAID tablety 50 x 50 mg, 100 x 50 mg, 500 x 50 mg, 50 x 100 mg 100 x 100 mg, 500 x 100 mg Upjohn, V. Británie
ANTI-KO SPOFA čípky 5 Léčiva, ČSFR
APHLOX SPOFA pasta 200 g Léčiva, ČSFR
APO-IBUPROFEN 200 mg tablety 50, 100, 1000 Apotex, Kanada
APO-IBUPROFEN 400 mg tablety 50, 100, 1000 Apotex, Kanada
ASCORUTIN dražé 50, 250 Slovakofarma, ČSFR
ASPIRIN tablety 20 x 500 mg, 50 x 500 mg, 100 x 500 mg Bayer, SRN/Lek, Jugoslávie
ASPIRIN 100 tablety 20 x 100 mg, 100 x 100 mg Bayer, SRN/Lek Jugoslávie
ASPIRIN PLUS C šumivé tablety 10, 20, 40 Bayer, SRN/ Bayer, Itálie
ASPRO tablety 30 x 360 mg, 60 x 360 mg Nicholas, Francie
ASPRO C šumivé tablety 12, 20 Nicholas, Francie
ASPRO C-FORTE šumivý granulát 10 x 3,5 g, 20 x 3,5 g Nicholas, Francie
ASPRO 500 šumivé tablety 12 x 500 mg, 20 x 500 mg Nicholas, Francie
ATARALGIN tablety 10 Léčiva, ČSFR
ATILEN pro infantibus sirup 100 ml Galena, ČSFR
AVIRIL H čípky 10 Léčiva, ČSFR
AVIRIL H mast 30 g Léčiva, ČSFR
B-KOMPLEX dražé 30, 10x30 Léčiva, ČSFR
B-KOMPLEX FORTE dražé 20, 10 x 10 Léčiva, ČSFR
BALNEUM HERMAL roztok 100 ml, 200 ml, 500 ml, 1000 ml Hermal, SRN
BALNEUM HERMAL F roztok 100 ml, 200 ml, 500 ml, 1000 ml Hermal, SRN
BALNEUM HERMAS PLUS roztok 100 ml, 200 ml, 500 ml, 1000 ml Hermal, SRN
BEPELLA tablety 20 x 100 mg Léčiva, ČSFR
BETADINE roztok 30 ml, 120 ml, 1000 ml Mundipharma, Švýcarsko
BETADINE ANTISEPTIC spray 90 ml, 200 ml Mundipharma, Švýcarsko
BETADINE SOLUTIO CHIRURG, roztok 7,5 % 120 ml, 500 ml, 1000 ml Mundipharma, Švýcarsko
BETULAN čaj 100 g Léčivé rostliny ČSFR
BEVIPLEX drg. 30 Galenika, Jugoslávie
BIOMIN H prášek 190 g (lahvička) , 60 x 3 g (sáčky) Blomin H, ČSFR
BIOPLANT Pfegeemulslon mít Dexpanthenol emulse 45 g Serum-Werk, SRN
BIOSORBIN MCT prášek 5 x 89 g Pfrimmer, SRN
BISACODYL obalované tablety 105 x 5 mg Krka, Slovinsko
BISOLVON roztok 0,2 % 40 ml 100 ml, 250 ml Boehringer Ingelheim/ Dr. Thomae, SRN
BONIDON gel 20 g, 50 g Mepha, Švýcarsko
BROMHEXIN drg. 25 x 12 mg 100 x 25 x 12 mg Fahlberg-List. SRN
BROMHEXIN INHALAT kapky 50 ml Pharma, SRN
BROMHEXIN 8 kapky 20 ml Pharma, SRN
BROMHEXIN 4 Berlin-Chemie mixtura 60 ml, 100 ml Berlin-Chemie, SRN
BROMHEXIN 8 Berlin-Chemie mixtura 60 ml, 100 ml Berlin-Chemie, SRN
BROMHEXIN 10 Berlin-Chemie mixtura 60 ml, 100 ml Berlin-Chemie, SRN
BRONCHOPRONT kapky 50 ml, 100 ml Mack, SRN
BRONCHOPRONT sirup 100 ml Mack, SRN
BRONCHOPRONT RETARD tobolky 10 x 75 mg, 20 x 75 mg, 50 x 75 mg Mack, SRN
BRUFEN drg. 100 x 200 mg, 500 x 200 mg Boots, V. Británie
BRUFEN 200 mg obalované tablety 30 Galenika, Jugoslávie
BRUFEN 400 mg obalované tablety 30 Galenika, Jugoslávie
BRUFEN 400 mg obalované tablety 30 Léčiva, ČSFR
BRUFEN sirup 100 ml Boots Galenika, Jugoslávie
CALABRON šumivé tablety 12 x 1,5 g Slovakofarma, ČSFR
CALCIUM C SLOVAKO FARMA šumivé tablety 12 Slovakofarma, ČSFR
CALCIUM CHLORATUM SPOFA - roztok 100 ml Galena, ČSFR
CALCIUM PANTOTHENICUM SPOFA mast 30 g Slovakofarma, ČSFR
CALCIUM SANDOZ FF 1000 mg šumivé tablety 20, 100 Sandoz, Švýcarsko
CALCIUM SANDOZ FORTE šumivé tablety 20 x 500 mg, 100 x 500 mg Sandoz, Švýcarsko
CALCIUM SPOFA tablety 50 x 500 mg Slovakofarma, ČSFR
CALCIUM SLOVAKOFARMA EFFERVESCENS šumivé tablety 20 x 500 mg Slovakofarma, ČSFR
CALIFIG sirup 55 ml, 110 ml Sterling-Winthrop, V. Británie
CALMONAL PRO BALNEO roztok 200 ml Léčivé rostliny, ČSFR
CAMILCA dětský olej 55 ml Galena, ČSFR
CAMILCA oční voda 55 ml Galena, ČSFR
CARBOCIT SEVAC tablety 20 Imuna, ČSFR
CARBOSORB tablety 10 x 250 mg, 20 x 250 mg Imuna, ČSFR
CARBOSORB (OSTACOL 85) prášek 25 g Imuna, ČSFR
CARBOTOX tablety 10 x 250 mg, 20 x 250 mg, 50 x 250 mg Imuna, ČSFR
CARDILAN tablety 100 x 175 mg Slovakofarma, ČSFR
CEBION kapky 30 ml Merck, SRN
CEBION tablety 20 Merck, SRN
CEBION (Blutorange) šumivé tablety 10, 20 Merck, SRN
CEBION (Citrus) šumivé tablety 10, 20 Merck, SRN
CELASCON tablety 2 0 x 100 mg Léčiva, ČSFR
CELASCON EFFERVESCENS šumivé tablety 15 x 500 mg Slovakofarma, ČSFR
CENTRUM FROM A to ZINC potahované tablety 30, 100 Lederle/Cyanamid, USA
COCCULINE tablety 30 Bioron, Francie
CHAMOMILLA SPOFA roztok 25 ml, 100 ml, 500 ml Galena, ČSFR
CHINASCORBIN dražé 20 Léčiva, ČSFR
CHLOROPHYLLUM SPOFA spray 62 g Galena, ČSFR
CHOLAGOL kapky 10 ml Galena, ČSFR
CHOLESTIL tablety 50 x 200 mg Polfa, Polsko
CHYMOTRYPSIN SPOFA zásyp 1 g Léčiva, ČSFR
CHYPSIN zásyp 1 x 1 g, 10 x 1 g Léčiva, ČSFR
CILKANOL tobolky 30 x 300 mg Léčiva, ČSFR
CINCHOCIAN SPOFA mast 20 g Léčiva, ČSFR
COLDREX tablety 12, 24 Sterling-Winthrop, V. Británie
COLDREX BLACKCURRANT prášek 5 x 5 g Sterling-Winthrop, V. Británie
COLDREX LEMON prášek 5 x 5 g Sterling-Winthrop, V. Británie
COLFARIT tablety 50 x 500 mg, 100 x 500 mg Bayer, SRN
COMBIASE SPECIAL dražé 20, 50, 100 Luitpold, SRN
COMBIZYM COMPOSITUM dražé 20, 50, 100 Luitpold, SRN
CONTRASPAN kapky 10 ml Galena, ČSFR
COTAZYM FORTE tablety 30 Organon, Holandsko
CUTISAN čaj 50 g Slovakofarma, ČSFR
CYMALON granule 6 sáčků Sterling-Winthrop, V. Británie
CYSTENAL kapky 10 ml Galena, ČSFR
ČAKANKA OBYČAJNÁ čaj 50 g Slovakofarma, ČSFR
DANIUM COMPOSITUM mast 30 g Léčiva, ČSFR
DÁVKOVAČ INZULÍNU MADI 1 balení Meta, ČSFR
DELFEN vaginální krém 70 g Cilag, Švýcarsko
DELFEN pěna 20 g Cilag, Švýcarsko
DERMABION obalované tablety 60 Krka, Slovinsko
DERMAZULEN mast 30 g Léčiva, ČSFR
DĚTSKÝ ČAJ S HEŘMÁNKEM čaj 50 g Léčivé rostliny, ČSFR
DĚTSKÝ ČAJ S HEŘMÁNKEM čaj v nálevových sáčcích 20 x 1,5 g Léčivé rostliny, ČSFR
DEVILAN zásyp 20 g Léčiva, ČSFR
DIABETAN čaj 100 g Léčivé rostliny, ČSFR
DIGESTIF RENNIE tablety 75 Aspro-Nicholas, Rakousko
DITUSTAT kapky 10 ml Galena, ČSFR
DITUSTAT tablety 20 x 30 mg Slovakofarma, ČSFR
DOLGIT krém 50 g Dolorgiet, SRN
DOUBLE "D", Eucalyptus oil roztok 50 ml Sheldon Drug Comp., Austrálie
DOXIPROCT čípky 10 Lab. OM, Švýcarsko
DOXIPROCT mast 30 g Lab. OM, Švýcarsko
DOXIVENIL gel 20 g, 40 g, 100 g Lab. OM, Švýcarsko
DROXARYL krém 20 g, 50 g Continental Pharma, Belgie
Dr. THEISS ECHINACEA KRÄUTER TROPFEN kapky 50 ml Naturwaren, SRN
Dr. THEISS RINGELBLUMEN ŠALBĚ mast 50 g, 100 g, 200 g I Naturwaren, SRN
Dr. THEISS SCHWEDENBITTER FLŮSSIG, roztok 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml Naturwaren, SRN
Dr. THEISS SCHWEDENKRÄUTER ANSATZMISCHUNG
bylinná směs 30 g, 60 g
Naturwaren, SRN
DULCOLAX dražé 30 x 5 mg Zdravlje, Jugoslávie
DUOVIT obalované tablety 40 Krka, Slovinsko
DUVIRA gel 5 g Léčiva, ČSFR
ELEUTHEROCOCCUS EXTRACT roztok 50 ml Medexport, SNS
ELEVIT pro infantibus sirup 100 ml Hoffmann-La Roche, Švýcarsko
ELMETACIN roztok 50 ml, 100 ml Luitpold, SRN
ELMEX gel 25 g, 215 g Gaba, Švýcarsko
ENCEPHABOL dražé 20 x 100 mg, 100 x 100 mg Merck, SRN
ENCEPHABOL sirup 200 ml, 1000 ml Merck, SRN
ENCEPHABOL FORTE dražé 50 x 200 mg Merck, SRN
ENDIARON mast 30 g Léčiva, ČSFR
ENDIARON pasta 30 g Léčiva, ČSFR
ENDIARON potahované tablety 20 x 250 mg Léčiva, ČSFR
ENDIARON zásyp 20 g Léčiva, ČSFR
ENDIFORM potahované tablety 20 Léčiva, ČSFR
ENERBOL dražé 20 x 100 mg 500 x 100 mg Polfa, Polsko
ENERBOL FORTE obalované tablety 50 x 200 mg Polfa, Polsko
ENUCLENE oční kapky 15 ml Alcon, USA
ENYPER pěna 41 g Galena, ČSFR
ENZYM-PARACTOL žvýkací tablety 20, 40 Homburg, SRN
ENZYNORM dražé 25, 50, 100 Nordmark, SRN
ENZYNORM roztok 100 ml, 200 ml, 500 ml Normark, SRN
ENZYNORM FORTE dražé 20 50, 100 Nordmark, SRN
EREVIT mast 30 g Slovakofarma, ČSFR
EREVIT kapky 10 ml Slovakofarma, ČSFR
ERYFER tobolky 60 Jugoremedija, Jugoslávie
ESPUMISAN tobolky 100 x 40 mg Berlin-Chemie, SRN
ESPUMISAN granule 100 g Milchzucker, SRN
ESSENTIALE FORTE tobolky 50 Bosnalijek, Jugoslávie
ESSENTIALE FORTE tobolky 30, 50, 100, 250 Nattermann, SRN
ETOGEL gel 40 g Krka, Slovinsko
EUDIABEN čaj 50 g, 100 g Slovakofarma, ČSFR
EUGASTRIN čaj v nálevových sáčcích 20 x 1,5 g Slovakofarma, ČSFR
EUNALGIT čípky 5 Léčiva, ČSFR
EVERCIL oční kapky 10 ml Galena, ČSFR
EXCIPIAL U HYDROLOTIO lotio 200 ml Spirig, Švýcarsko
EXCIPIAL U LIPOLOTIO lotio 200 ml Spirig, Švýcarsko
EXTRALAX čípky 10 Léčiva, ČSFR
FAKTU čípky 10, 100 Byk Gulden, SRN
FAKTU mast 20 g, 50 g, 250 g Byk Gulden, SRN
FARINGOSEPT tablety 20 x 10 mg Terapia, Rumunsko
FEBICHOL tobolky 50 x 100 mg Slovakofarma, ČSFR
FELDENE gel 0,5 % 25 g Pfizer, Belgie
FENISTIL gel 30 g Zyma, Švýcarsko/ Biogal, Maďarsko
FENOLAX dražé 30 x 5 mg, 200 x 5 mg Polfa, Polsko
FENORIN tobolky 30 x 375 mg 100 x 375 mg Lek, Slovinsko
FENORIN sirup 125 ml, 200 ml Lek, Slovinsko
FENORIN P sirup 200 ml Lek, Slovinsko
FERRO-GRADUMET obalované tablety 30 Galenika, Jugoslávie
FERRONAT suspenze 100 ml Galena, ČSFR
FERRONAT obalované tablety 50 Léčiva, ČSFR
FERRONAT RETARD potahované tablety 30 Léčiva, ČSFR
FLEGAMINA tablety 20 x 8 mg Polfa, Polsko
FLORSALMIN kapky 50 ml Slovakofarma, ČSFR
FLUOCARIL bi-fluore ústní voda 200 ml FLUOCARIL bi-fluore 180 zubní pasta 50 ml Goupil, Francie Goupil, Francie
FLUOCARIL bi-fluore 250 zubní pasta 75 ml Goupil, Francie
FOCUSAN zásyp 30 g Lundbeck, Dánsko
FOLTUSIN čaj 50 g Slovakofarma, ČSFR
FRESUBIN NUSSGESCHACF roztok 1 x 500 ml, 12 x 500 ml Fressenius, SRN
FRESUBIN SCHOKOLADEN-GESCHMACK roztok 1 x 500 ml, 12 x 500 ml Fressenius, SRN
FRESUBIN VANILLGESCHM, roztok 1 x 500 ml, 12 x 500 ml A.CK Fressenius, SRN
FUNGICIDIN SPOFA mast 10 g Léčiva, ČSFR
FURANTOIN SPOFA pasta 30 g Léčiva, ČSFR
GALODYN čaj 50 g Slovakofarma, ČSFR
GASTERIN gel 20 x 16 g Slovakofarma, ČSFR
GASTROGEL SPOFA tablety 50 x 500 mg Slovakofarma, ČSFR
GASTROLYTE prášek 4x8,8 g, 20 x 8, 8 g USV Pharma, Rakousko
GELASPON želatinová houba 1 ks, 5 ks Ankerpharm, SRN
GELUSIL LIQUID suspense 200 ml Godecke, SRN
GELUSIL LUQUID suspense 20 x 12 ml, 50 x 12 ml (v sáčcích) Godecke, SRN
GELUSIL-LAC tablety tablety 20, 50, 100 Godecke, SRN
GERIAVIT PHARMATON tobolky 30, 100 Pharmaton, Švýcarsko
GLAUCINI HYDROCHLORIDUM tablety 20 x 50 mg LJM Medexport, SNS
GLYCILAX čípky 10 x 0,75 g, 100 x 0,75 g, 10 x 1 g, 100 x 1 g Engelhard, SRN
GLYNNVIT kapky 2 x 15 ml Paines & Byrne, V. Británie
GUAJACURAN dražé 30 x 200 mg Léčiva, ČSFR
GUAJACURAN FORTE tablety 20 x 400 mg Léčiva, ČSFR
GUAJANAL tablety 10 Léčiva, ČSFR
GUAREM granule 30 x 5 g Orion, Finsko
GUTTALAX kapky 10 ml Galena, ČSFR/Inst. de Angeli, Itálie
GYNASTAN čaj v nálevových sáčcích 20 x 1 g Slovakofarma, ČSFR
HAEMORRISAN mast 30 g Léčiva, ČSFR
HAPPY LOVE spray 20 g Gohl Pharma, Švýcarsko
HELMIRAZIN roztok 200 ml Slovakofarma, ČSFR
HELMIRAZIN tablety 50 x 300 mg Slovakofarma, ČSFR
HEMORAL přísada do koupele 50 g Slovakofarma, ČSFR
HEPAROID SPOFA gel 30 g Léčiva, ČSFR
HEPAROID SPOFA mast 30 g Léčiva, ČSFR
HEPAROID SPOFA subl. tablety 50 Léčiva, ČSFR
HEPAROID SPOFA FORTE subl. tablety 30 Léčiva, ČSFR
HERBILEX tablety 20 Krka, Slovinsko
HIBICET nemocniční koncentrát roztok 5 1 Eastwood Pharm., ČSFR
HIPEKSAL tablety 100 x 1 g Leiras, Finsko
HISMANAL tablety 10 x 10 mg, 30 x 10 mg Janssen, Belgie
HISMANAL tablety 30 x 10 mg Slovakofarma, ČSFR
HYDROCORTISON SPOFA mast 1 % 10 g, 50 g Léčiva, ČSFR
HYLAKOMBUN dražé 20, 50 Merckle, SRN
HYPRO-SORB kolagenní plsť 1 Hypro, ČSFR
HYPRO-SORB O kolagenní plsť 20 Hypro, ČSFR
IBUPROFEN 200 SPOFA obalované tablety 30 x 200 mg Léčiva, ČSFR
IBUPROFEN 400 SPOFA obalované tablety 30 x 400 mg Léčiva, ČSFR
IBUPROFEN obalované tablety 60 x 200 mg, 100 x 200 mg Polfa, Polsko
ICHTOXYL mast 30 g IMELO BIELE čaj v nálevových sáčcích 20 x 1 g Léčiva, ČSFR Slovakofarma, ČSFR
INFADOLAN mast 30 g Léčiva, ČSFR
INHALEX roztok 25 ml Galena, ČSFR
INJEKČNÍ STŘÍKAČKY LUER (jednorázové) 2 ml, 5 ml, 10 ml, 20 ml Chirana, ČSFR
INJEKČNÍ JEHLY LUER (jednorázové) 0,5 x 20; 0,5 x 25; 0,6 x 25; 0,65 x 30 0,8 x 40; 0,9 x 40; 1,2 x 40 Chirana, ČSFR ; 0,7 x 35;
INJEKČNÍ STŘÍKAČKY A JEHLY "STERA" 1 ml, 2,5 ml, 5 ml, 10 ml Stera, Indonésie
IMAZOL krém 30 g Spirig, Švýcarsko
IMAZOL krémpasta 30 g Spirig, Švýcarsko
INTUSSIN kapky 10 ml Galena, ČSFR
INTUSSIN tablety 30 x 5 mg Slovakofarma, ČSFR
IPECARIN tablety 20 x 0,1 mg Slovakofarma, ČSFR
IRFEN-400 obalované tablety 20 x 400 mg Mepha, Švýcarsko
ISOCHOL obalované tablety 30 x 400 mg Léčiva, ČSFR
ISOPTO-FRIN oční kapky 15 ml Alcon, USA
JODISOL roztok, 4 g, 10 g, 40 g, 80 g, 200 g, 760 g Léčiva, ČSFR
JODOSAPOL roztok 25 ml Léčiva ČSFR
JOX spray 45 ml Galena, ČSFR
KALIJEV JODID tablety 4 x 65 mg Lek, Slovinsko
KETAZON 10 % mast 20 g Léčiva, ČSFR
KETAZON COMPOSITUM mast 30 g Léčiva, ČSFR
KETAZON H mast 20 g Léčiva, ČSFR
KETAZON MIX mast 30 g Léčiva, ČSFR
KETOVITE roztok 100 ml, 150 ml Paines & Byrne, V. Británie
KINEDRYL tablety 4 Slovakofarma, ČSFR
KOŘEŇ IBISA LÉKAŘSKÉHO čaj 100 g i Slovakofarma, ČSFR
KREON tobolky 20 x 300 mg 50 x 300 mg, 100 x 300 mg Kali-Chemie, SRN
KUTOPUR čaj v nálevových sáčcích 20 x 1 g Slovakofarma, ČSFR
KVEŤ A LIST SLEZU čaj 30 g Slovakofarma ČSFR
KVEŤ A LIST SLEZU čaj v nálevových sáčcích 20 x 1 g Slovakofarma, ČSFR
KVEŤ BAZY ČIERNEJ čaj 50 g Slovakofarma, ČSFR
KVEŤ BAZY ČIERNEJ čaj v nálevových sáčcích 20 x 1 g Slovakofarma, ČSFR
KVEŤ LÍPY čaj 50 g Slovakofarma, ČSFR
KVEŤ LÍPY čaj v nálevových sáčcích 20 x 1,5 g Slovakofarma, ČSFR
LACRISYN oční kapky 10 ml Galena, ČSFR
LACTOGYN pěna 41 g Galena, ČSFR
LAEVADOSIN tablety 25, 50 Laevosan, Rakousko
LAFINOL emulse 100 ml Galena, ČSFR
LAKINAL roztok 50 ml Slovakofarma, ČSFR
LASONIL mast 14 g, 40 g, 150 g Bayer, SRN
LIPOIC ACID tablety 100 x 25 mg Medexport, SNS
LIPOVITAN dražé 50 Léčiva, ČSFR
LIQUIFILM oční kapky 10 ml Allergan, SRN
LIQUIFILM KUNSTLICHE TRANEN oční kapky 10 ml Allergan, SRN
LIST ŽIHLAVY čaj 30 g Slovakofarma, ČSFR
LOFENALAC prášek 453 g Mead Johnson, USA
LUBOVNÍK BODKOVANÝ čaj 70 g, 100 g Slovakofarma, ČSFR
LUBOVNÍK BODKOVANÝ čaj v nálevových sáčcích 20 x 1,5 g Slovakofarma, ČSFR
MAALOX suspense 250 ml (lahvička) , 30 x 15 ml (sáčky) Pharmaindustrie, Francie/Rhone-Poulenc, Irsko, Rorer/ SRN
MAALOX 70 suspense 250 ml (lahvička), 20 x 10 ml, 50 x 10 ml (sáčky) Pharmaindustrie, Francie/Rhone-Poulenc, Irsko/Rorer, SRN
MAALOX tablety 40 Pharmaindustrie, Francie/Rhone-Poulenc , Irsko
MAGNE-B6 dražé 50 Sanofi, Francie
MANDELAMINE 500 dražé 50 x 500 mg, 100 x 500 mg Godecke, SRN
MANDELAMINE 1000 dražé 50 x 1000 mg, 100 x 1000 mg Godecke, SRN
MANTISOL čaj 50 g Slovakofarma, ČSFR
MATA PIEPORNA čaj 60 g Slovakofarma, ČSFR
MATA PIEPORNA čaj v nálevových sáčcích 20 x 1 g Slovakofarma, ČSFR
MATERINA DUŠKA čaj v nálevových sáčcích 20 x 1 g Slovakofarma, ČSFR
MATERNA potahované tablety 100 Lederle/Cyanamid, USA
MEDOVKA LÉKAŘSKÁ čaj 50 g Slovakofarma, ČSFR
MEDOVKA LÉKAŘSKÁ čaj v nálevových sáččcích 20 x 1 g, 40 x 0,6 g Slovakofarma, ČSFR
MELATON čaj v nálevových sáčcích 20 x 1,5 g Slovakofarma, ČSFR
MENDIAXON 400 tablety 20 x 400 mg, 50 x 400 mg Byk Gulden, SRN
MENTACHOL kapky 10 ml Egal, Maďarsko
MESOSEPT spray 50 ml Galena, ČSFR
MEXALEN čípky 6 x 125 mg, 6 x 250 mg, 6 x 500 mg, 6 x 1000 mg Merckle, SRN
MEXALEN sirup 100 ml, 200 mg / 5 ml Merckle, SRN
MEXALEN tablety 10 x 500 mg 20 x 500 mg, 50 x 500 mg Merckle, SRN
MEXAVIT šumivé tablety 10, 20 Merckle, SRN
MICRISTIN tablety 20 x 500 mg Oranienburg Pharmawerk, SRN
MIL-PAR suspense 200 ml, 500 ml Sterling-Winthrop, V. Británie
MILK OF MAGNESIA suspense 100 ml, 200 ml Sterling-Winthrop, V. Británie
MILK OF MAGNESIA tablety 24 x 300 mg Sterling-Winthrop, V. Británie
MIRONAL tablety 10 Slovakofarma, ČSFR
MISTABRON roztok 6 x 3 ml UCB, Belgie
MOBILAT krém 25 g, 50 g, 100 g Luitpold, SRN
MOBILAT gel 10 x 50 g, 10 x 100 g Luitpold, SRN
MOBILISIN mast 40 g, 100 g Luitpold, SRN
MUCODYNE sirup 200 ml/ 10 g Zorka, Jugoslávie
MUCODYNE tobolky 30 x 375 mg Zorka, Jugoslávie
MUCODYNE sirup 300 ml 125 mg/ 5 ml Rorer, V. Británie
MUCOLON čaj 50 g Slovakofarma, ČSFR
MUCOPRONT sirup 200 ml/ 11, 2 g Mack, SRN
MUCOPRONT tobolky 20 x 375 mg, 50 x 375 mg Mack, SRN
MUCOSOLVAN roztok 100 ml 250 ml Boehringer Sohn, SRN
MUCOSOLVAN sirup 100 ml 250 ml Boehringer Ingelhelm, SRN/dr. K. Thomae, SRN/ Bender, Rakousko
MUCOSOLVAN tablety 20 x 30 mg, 50 x 30 mg SRN/dr. K. Boehringer Ingelhelm, Thomae, SRN/Bender, Rakousko
MUCOSOLVAN 15 mg/ 2 ml roztok 50 ml Galena, ČSFR
MUCOSOLVAN 15 mg/ 5 ml sirup 100 ml Galena, ČSFR
MUCOSOLVAN tablety 20 x 30 mg Galena, ČSFR
MUCOSOLVAN RETARD tobolky 10 x 75 mg, 20 x 75 mg, 50 x 75 mg, 100 x 75 mg Boehringer Sohn, SRN
MUKOSEPTONEX nosní kapky 10 ml Galena, ČSFR
MULTIBIONTA FORTE tobolky 20, 50 Merck, SRN
MULTIBIONTA PLUS MINER obalované tablety 20, 60 A.L Merck, SRN
MUNDISAL gel 8 g Mundipharma, SRN
MUTHESA suspense 200 ml Wyeth, V. Británie
MYCO-DECIDIN roztok 25 ml Galena, ČSFR
MYKOSEPTIN mast 30 g Léčiva, ČSFR
N-SEPTONEX zásyp 20 g Léčiva, ČSFR
NASIVIN 0,025 % nosní kapky 10 ml Merck, SRN
NASIVIN 0,05 % spray 10 ml Merck, SRN
NATURIDENT SPOFA roztok 25 ml Léčivé rostliny, ČSFR
NEOPEVITON mast 30 g Léčiva, ČSFR
NEPHROSAL čaj v nálevkových sáčcích 20 x 1 g Slovakofarma, ČSFR
NICOBREVIN N tobolky 48 IBP, SRN
NICORETTE žvýkací guma 105 x 2 mg, 105 x 4mg Leo, Švédsko
NILACID tablety 5 Chinoin, Maďarsko
NITROFUNGIN roztok 25 ml Galena, ČSFR
NITROGLYCERIN SPOFA tablety (nejvýše 4 tablety pro první pomoc) Slovakofarma, ČSFR
NITROX-5 obalované tablety 80 x 50 mg Pharmachin, Bulharsko
NOFELAN prášek 400 g Plofa, Polsko
NOFEMIX prášek 350 g Polfa, Polsko
NONTUSYL čaj v nálevových sáčcích 20 x 1 g Slovakofarma, ČSFR
NOOTROPIL roztok 20 % 125 ml UCB, Belgie
NOOTROPIL 800 mg tablety 30 x 800 mg UCB, Belgie
NOVO-PASSIT roztok 100 ml Galena, ČSFR
NUTRAMIN M prášek 1 x 89 g VÚAB, ČSFR
NUTRIZYM dražé 20, 50, 100 Merck, SRN
NUTRODRIP STANDARD NEUTRAL roztok 12 x 500 ml Wander, SRN
NUTRODRIP STANDARD VANILLE roztok 12 x 500 ml Wander, SRN
OFTAN-STARINE oční kapky 10 ml Huhtamákl OY, Finsko
OIKAMID tobolky 60 x 400 mg Pliva, Chorvatsko
OLFEN gel 20 g, 50 g Mepha, Švýcarsko
OPTHAL roztok 200 ml Galena, ČSFR
OPTHALMO -AZULEN oční mast 5 g Léčiva, ČSFR
OPTHALMO-SEPTONEX oční kapky 10 ml Galena, ČSFR
OPTHALMO-SEPTONEX oční mast 5 mg Léčiva, ČSFR
OPTICROM oční kapky 2 % 20 ml Fisons Pharm., V. Británie
OPTOCLEAN roztok 22 g Okula, ČSFR
OPTOSOAK roztok 22 g, 200 g Okula, ČSFR
ORENZYM dražé 20 x 100 m: 50 x 100 mg Slovakofarma, ČSFR
ORIGINAL GROSSER SCHWEDENBITTER roztok 250 ml, 500 ml R. Bittner, Rakousko
ORIGINAL SCHWEDENBITTI TROPFEN kapky 200 ml, 500 ml SR Riviera, Rakousko
ORTHO DIAPHARAGMA pesar 1 Cilag, Švýcarsko
OSCILLOCOCCINUM palety 1 x 1 g, 3 x 1 g, 6xlg Boiron, Francie
OSSOPAN 800 potahované tablety 40 x 800 mg Robapharm, Švýcarsko
PAIN EXPELLER roztok 50 ml Galena, ČSFR
PALINA PRAVÁ 50 g, 100 g Slovakofarma, ČSFR
PALINA PRAVÁ čaj v nálevových sáčcích 20 x 1 g Slovakofarma, ČSFR
PAMAJORAN OBYČAJNÝ čaj v nálevových sáčcích 20 x 1 g Slovakofarma, ČSFR
PANADOL tablety 12 x 500 n 24 x 500 mg Sterling-Winthrop, V. Británie
PANADOL rozpustné tablety 12 x 500 mg, 24 x 500 mg Sterling-Winthrop, V. Británie
PANADOL tobolky 12 x 500 i 24 x 500 mg Sterling-Winthrop, V. Británie
PANADOL BABY AND INFANT suspense 100 ml Sterling-Winthrop, V. Británie
PANADOL EXTRA tablety 12, 24 Sterling-Winthrop, V. Británie
PANADOL JUNIOR prášek 10 x 240 mg Sterling-Winthrop, V. Británie
PANANGIN dražé 50, 500 G. Richter, Maďarsko
PANCREOLAN FORTE potahované tablety 30 Léčiva, ČSFR
PANKREON COMPOSITUM obalované tablety 20, 50, 100 Kali-Chemle, SRN
PANKREON FORTE dražé 20 50, 100
PANPUR-N obalované tabletj 20, 50, 100 Nordmark, SRN
PANTHENOL spray 140 g Jenapharm, SRN
PANTHENOL tablety 20 x 100 mg Jenapharm, SRN
PANTOTHEN HAFSLUND NYCOMED 5 % roztok kousko 200 ml Hafslund Nycomed, Ra-
PANZYNORM dražé 25, 50, 100 Nordmark, SRN
PANZYNORM FORTE dražé 20, 50, 100, 500 Nordmark, SRN /Krka, Slovinsko
PANZYTRAT 10 000 tobolky 20, 50, 100 Nordmark, SRN
PANZYTTRAT 20 000 tobolkj 20, 50, 100 Nordmark, SRN
PARACETAMOL MIXTUR roztok 60 ml/ 2, 4 g Berlin-Chemie, SRN
PARADENTOL gel 45 g Léčiva, ČSFR
PARAGRIPPE tablety 60 Boiron, Francie
PARALEN čípky 5 x 500 mg Léčiva, ČSFR
PARALEN tablety 10 x 500 mg, 10 x 10 x 500 mg Léčiva, ČSFR
PARALEN PRO INFANTIBUS čípky 5 x 100 mg Léčiva, ČSFR
PARALEN PRO INFANTIBUS tablety 20 x 125 mg Léčiva, ČSFR
PATENTEX OVAL N vaginální čípky 12 Patentex, SRN
PAXIRASOL roztok 60 ml/ 120 mg Egis, Maďarsko
PAXIRASOL tablety 20 x 8 mg Egis, Maďarsko
PEPTISORB prášek 6 x 83,3 g Pfrimmer, SRN
PERCUTASE gel 50 g, 100 g Adenylchemle, SRN
PERCUTASE mast 50, 100 g Adenylchemle, SRN
PEROSPIR čaj v nálevových sáčcích 20 x 1 g Slovakofarma, ČSFR
PHARYNOL roztok 50 ml Slovakofarma, ČSFR
PHOSPHALUGEL suspense 20 x 16 g Galenika, Jugoslávie
PIKOVIT pastilky 30 Krka, Slovinsko
PIKOVIT sirup 150 ml Krka, Slovinsko
PINOSOL nosní kapky 10 ml Slovakofarma, ČSFR
PITYOL mast 30 g Léčiva, ČSFR
PLUMBIN prášek 1+1 Imuna, ČSFR
POLYSAN pasta 50 g, 650 g Slovakofarma, ČSFR
PORTAGEN prášek 100 g, 500 g Mead Johnson, USA
POTASSIUM OROTATE tablety 30 x 500 mg Medexport, SNS
PRAVÁ PŘÍRODNÍ KARLOVARSKÁ VŘÍDELNÍ SŮL prášek 100 g Západočeská zřídla, ČSFR
PRAVÁ PŘÍRODNÍ KARLOVARSKÁ VŘÍDELNÍ SŮL prášek v sáčcích 10 x 5 g Západočeská zřídla, ČSFR
PREGNAVIT tobolky 30, 60, 100 Marckle, Rakousko
PREPARATION H čípky 6, 12, 24, 48 Whitehall Lab., V. Británie
PREPARATION H mast 51 g Whitehall Lab., V. Británie
PROBON dražé 10 x 300 mg Chinoin, Maďarsko
PROCTO-GLYVENOL čípky 5, 10 Ciba-Geigy, Švýcarsko
PROCTO-GLYVENOL krém 30 g Ciba-Geigy, Švýcarsko
PROCULIN oční kapky 10 ml Ankerwerk, SRN
PROFENID gel 60 g Rhone-Poulenc, Francie
PROLIPASE tobolky 100 x 234 mg Cilag, Švýcarsko
PROPERISTOL dražé 10 x 10 Léčiva, ČSFR
PULMORAN čaj 100 g Léčivé rostliny, ČSFR
PSORICUM spray 100 ml Unipharma, Maďarsko
PYRAMEM obalované tablety 40 x 400 mg Pharmachim, Bulharsko
PYRIDOXIN SPOFA tablety 20 x 20 mg Léčiva, ČSFR
PYRVINIUM SPOFA suspense 100 ml Galena, ČSFR
REDUKTAN čaj 100 g Léčivé rostliny, ČSFR
REDUKTAN čaj v nalévových sáčcích 20 x 2 g Léčivé rostliny, ČSFR
REPARIL gel 40 g, 100 g Madaus, SRN
REPARIL gel 60 g, 100 g Zdravlje, Jugoslávie
REPARIL dražé 40 x 20 mg, 100 x 20 mg Madaus, SRN/ Zdravlje, Jugoslávie
ŘEPÍK LÉKAŘSKY čaj 50 g, 100 g Slovakofarma, ČSFR
ŘEPÍK LÉKAŘSKY čaj v nalévových sáčcích 20 x 1 g Slovakofarma, ČSFR
RESOFERON FOL B obalované tablety 50 Ciba-Geigy, Švýcarsko
RESOFERON LIQOUIDUM roztok 100 ml Ciba-Geigy, Švýcarsko
RESOFERON obalované tablety 50 x 125 mg Ciba-Geigy, Švýcarsko
REVALID tobolky 30, 120 Vifor Pharma, Švýcarsko
REWODINA seu DICLOFENAC Berlin-Chemie čípky 10 x 50 mg Berlin-Chemie, SRN
RHEUMON krém 40 g Tropon, SRN
RHEUMON lotio 100 g Tropon, SRN
RHEUMOSIN mast 30 g Léčiva, ČSFR
RIBOFLAVIN SPOFA dražé 30 x 10 mg, 10 x 30 x 10 mg Léčiva, ČSFR
RING N tablety 20 ROTER tablety 40, 120 Mack, SRN Crookes Heath., Holandsko
RUMANČEK PRAVÝ č aj 50 g Slovakofarma, ČSFR
RUMANČEK PRAVÝ čaj v nalévových sáčcích 20 x 1,25 g Slovakofarma, ČSFR
SAB SIMPLEX suspense 30 ml, 4 x 30 ml Parke Davis, SRN
SAB SIMPLEX žvýkací tablety 20 x 80 mg, 50 x 80 mg, 100 x 80 mg Parke Davis, SRN
SALOXYL mast 30 g Léčiva, ČSFR
SALVATTHÉ čaj 100 g Léčivé rostliny, ČSFR
SALVIMULSIN MCT SCHOKO roztok 500 ml Salvia-Werks, SRN
SALVIMULSIN MCT NEUTRAL roztok 500 ml Salvia-Werks, SRN
SALVIMULSIN NUSS-VANNILLE roztok 500 ml Salvia-Werks, SRN
SALVIPEPTID prášek 12 x 128,5 g Salvia-Werks, SRN
SANORIN roztok 0,05 % 10 ml Galena, ČSFR
SANORIN-ANALERGIN roztok 10 ml Galena, ČSFR
SAVLON HOSPITAL CONCENTRATE roztok 50 x 10 ml, 1L, 5L ICI, V. Británie
SENNAGRAN granule 70 g Léčivé rostliny, ČSFR
SENNAPUR tablety 100 x 15 mg Medlca, Finsko
SEPTICHEN roztok 25 ml Léčiva, ČSFR
SEPTISAN pastilky 20 Slovakofarma, ČSFR
SEPTONEX mast 30 g Léčiva, ČSFR
SEPTONEX spray 50 ml, 210 ml Galena, ČSFR
SEPTONEX tinktura 1 % 1000 ml Slovakofarma, ČSFR
SHOSTAKOVSKY BALSAM roztok 100 g Medexport, SNS
SINECOD dražé 20 x 5 mg, 250 x 5 mg, 500 x 5 mg Hommel, Švýcarsko
SINECOD kapky 15 ml, 250 ml Hommel, Švýcarsko,
SINECOD kapky 10 ml Galena, ČSFR
SINFEMIX prášek 100 g, 250 g, 300 g, 500 g Imuna, ČSFR
SINFENAL prášek 100 g, 250 g, 500 g Imuna, ČSFR
SKABICID emulse 100 g Léčiva, ČSFR
SOLCOSERYL gel 20 g Solco, Polsko /Solco, Švýcarsko /Alkaloid, Jugoslávie
SOLCOSERYL mast 20 g Solco, Polsko
SOLCOSERYL mast 20 g Solco, Švýcarsko/ Alkaloid, Jugoslávie
SOLCOSERYL DENTAL ADHESIVE PASTA 5 g Solco, Švýcarsko
SORBIFER DURULES tablety 100 x 100 mg Astra, Švédsko
SORBILEX granule 60 g Krka, Slovinsko
SPASMO-EUNALGIT čípky 5 Léčiva, ČSFR
SPASMOCYSTENAL kapky 10 ml Galena, ČSFR
SPECIES ANTIRHEUMATICAE čaj 50 g Slovakofarma, ČSFR
SPECIES CHOLAGOGAE PLANTA, čaj 100 g Léčivé rostliny, ČSFR
SPECIES DIURETICAE PLANTA, čaj 100 g Léčivé rostliny, ČSFR
SPECIES LAXANTES PLANTA, čaj 90 g Slovakofarma, ČSFR
SPECIES PECTORALES PLANTA, čaj 100 g Léčivé rostliny, ČSFR
SPECIES UROLOGICAE PLANTA, čaj 100 g Léčivé rostliny, ČSFR
SPOFAVIT sirup 100 ml Galena, ČSFR
SPOFAX čípky 5 Léčiva, ČSFR
SPOFAX spray 100 g/ 70 ml Léčiva, ČSFR
SPONGOSTAN ANAL želatlnová houba 2 x 1 ks (80 x 30 mm) Ferrosan, Švédsko
SPONGOSTAN DENTAL želatlnová houba 2 x 15 ks, 20 x 15 ks (10 x 10 mm) Ferrosan, Švédsko
SPONGOSTAN FILM želatlnová houba 2 x 20 ks (200 x 70 mm) Ferrosan, Švédsko
SPONGOSTAN SPECIAL želatlnová houba 2 x 20 ks (70 x 50 mm) Ferrosan, Švédsko
SPONGOSTAN STANDARD želatlnová houba 2 x 20 ks (70 x 50 mm) Ferrosan, Švédsko
SPASMOPAN čípky 5 Léčiva, ČSFR
SPORTUPAC mast 40 g, 100 g Terra- Bio -Chemie, SRN
SPORTUPAC roztok 80 ml, 200 ml Terra- Bio -Chemie, SNR
STAVIKRV VTÁČI čaj 60 g Slovakofarma, ČSFR
STOMARAN čaj 100 g Léčivé rostliny, ČSFR
STOMATOSAN roztok 50 ml Slovakofarma, ČSFR
STOPANGIN roztok 250 ml Galena, ČSFR
STOPANGIN spray 45 ml Galena, ČSFR
STOPTUSSIN kapky 10 ml Galena, ČSFR
SUPERPYRIN tablety 10 x 400 mg, 10 x 10 x 400 mg Slovakofarma, ČSFR
SUPPOSITORIA GLYCERINI čípky 100 x 1,4 g, 10 x 2, 35 g Léčiva, ČSFR
SUPRADYN N obalované tablety 30 Hoffmann-La Roche, Švýcarsko
SUPRADYN N šumivé tablety 10 Hoffmann-La Roche, Švýcarsko
SURVIMED BANANENGETR prášek 1 x 6 x 90 g, 12 x 6 x 90 g ÁNK Fressenius, SRN
SYNTOPHYLLIN čípky 10 Léčiva, ČSFR
SYSTOGEN zásyp 20 g Léčiva, ČSFR
ŠALVIA LÉKAŘSKÁ čaj 40 g, 50 g Slovakofarma, ČSFR
ŠALVIA LÉKAŘSKÁ čaj v nálevových sáčcích 20 x 1 g Slovakofarma, ČSFR
TALCID suspenze v sáčcích 20 x 10 ml, 50 x 10 ml Bayer, SRN
TALCID žvýkací tablety 20 x 500 mg, 50 x 500 mg, 100 x 500 mg Bayer, SRN
TARDYFERON dražé 30 x 250 mg, 100 x 250 mg Robapharm, Švýcarsko
TARDYFERON dražé 20 x 270 mg Egls, Maďarsko
TERAPIN zásyp 350 g THEADRYLETTAE čípky 10 x 10 mg Polfa, Polsko Léčiva, ČSFR
THEADRYLETTAE tablety 20 x 25 mg Léčiva, ČSFR
THERMO-RHEUMON krém 80 g Tropon, SRN
THIAMIN SPOFA tablety 20 x 50 mg Léčiva, ČSFR
THOMAPYRIN tablety 10, 20, 30, 60 Boehringer Sohn, SRN/Thomae, SRN
THOMAPRIN C šumivé tablety 10, 20 Boehringer Sohn, SRN/Thomae, SRN
THYMOMEL sirup 100 ml Galena, ČSFR
TISASEN dražé 30 x 10 mg Alkalolda, Maďarsko
TJ-15TSUMURA OREN-GEDOKU-TO granule 3 x 2, 5 g, 210 x 2, 5 g Tsumura, Japonsko
TJ-96 TSUMURA SAIBOKU-TO granule 3 x 2,5 g, 189 x 2,5 g, 500 g Tsumura, Japonsko
TOCLASE obalované tablety 20 x 25 mg, 100 x 25 mg Polfa, Polsko
TOLMICEN krém 10 % 10 g, 30 g Farmitalia, Itálie
TOLMCEN lotlo 30 ml Farmitalia, Itálie
TOLMICEN zásyp 100 g Farmitalia, Itálie
TORMENTAN čaj 100 g Léčivé rostliny, ČSFR
TRAUMON gel 10 %, 40 g, 100 g Tropon, SRN
TROMCARDIN dražé 50, 100 Trommsdorff, SRN
TROMCARDIN FORTE teblety 50, 100 Trommsdorff, SRN
TROXEVASIN gel 40 g Pharmachim, Bulharsko
TROXEVASIN tobolky 50 x 300 mg Pharmachim, Bulharsko
TURIGEROL potahované tablety 20, 60 Jenapharm, SRN
TUSSILEN kapky 10 ml Galena, ČSFR
TUSSIN kapky 10 ml Galena, ČSFR
UNGOLEN čaj 50 g Slovakofarma, ČSFR
UNGUENTUM ACIDI BOŘICÍ mast 20 g, 900 g Slovakofarma, ČSFR
UNGUENTUM AROMATICUM mast 20 g Léčiva, ČSFR
UNGUENTUM ZINCI OXYDA' mast 20 g, 100 g Léčiva, ČSFR
UNICAP JUNIOR obalované tablety 30, 120 Upjohn, USA
UNICAP M obalované tablety 30, 90 Upjohn, V. Británie
UNICAP T obalované tablety 30, 90 Upjohn, V. Brigánie
URCYSTON PLANTA čaj v nálevových sáčcích 20 x 1,5 g Slovakofarma, ČSFR
VALETOL tablety 10, 10 x 10 Léčiva, ČSFR
VALOFYT NEO čaj 100 g Léčivé rostliny, ČSFR
VENISE globulln proti zmijímu uštknutí injekce 1 x 10 ml ÚSOL, ČSFR
VENORUTON gel 40 g, 100 g Zyma, Švýcarsko
VENORUTON tobolky 20 x 300 mg, 50 x 300 mg Zyma, Švýcarsko
VENORUTON gel 40 g Blogal, Maďarsko
VENORUTON tobolky 20 x 300 mg, 50 x 300 mg, 250 x 300 mg, 500 x 300 mg Blogal, Maďarsko
VENOSAN tobolky 10, 20, 50, 250 Mack, SRN
VICALIN tablety 100 Medexport, SNS
VICEDRIN dražé 20 Léčiva, ČSFR
VIPROSAL B mast 50 g Medexport, SNS
VISTOXYN oční kapky 1 0 ml Allergan, SRN
VITA-APINOL dražé 20 Slovakofarma, ČSFR
VITA-APIOL mast 20 g Slovakofarma, ČSFR
VITAMIN C dražé 50 x 100 mg Medexport, SNS
VITAMIN C tablety -20 x 100 mg,500 x 100 mg, 1000 x 100 m 20 x 500 mg, 50 x 500 mg, 1000 x 500 mg Lek, Slovinsko
VITAMIN C tablety 20 x 200 mg UMB, Rumunsko
VITAMIN C obalované tablety 40 x 100 mg Pharmachim, Bulharsko
VITAMIN C NVC 250 mg žvýkací tablety 100 x 250 mg, 250 x 250 mg NVC, USA
VITAMIN C NVC 500 mg tablety 100 x 500 mg, 250 x 500 mg, 500 x 500 mg, 1000 x 500 mg NVC, USA
VITAMIN E FORTE tobolky 30 x 100 mg Slovakofarma, ČSFR
VITAZULEN gel 5 g Léčiva, ČSFR
VITIRON šumivé tablety 10 Mepha, Švýcarsko
VITIRON tobolky 30 Mepha, Švýcarsko
VOLTAREN emulgel 20 g, 50 g Ciba-Gelgy, Švýcarsko
WOBENZYM potahované tablety 40, 200, 800 Mucos, SRN
YELLON gel 50 g Slovakofarma, ČSFR
YZOP LÉKAŘSKY čaj 60 g Slovakofarma, ČSFR
YZOP LÉKAŘSKY čaj v nálevových sáčcích 20 x 1 g, 40 x 0,75 g Slovakofarma, ČSFR
ZEMEŽLČ OKOLÍKATÁ čaj 50 g Slovakofarma, ČSFR
ZEMEŽLČ OKOLÍKATÁ čaj v nálevových sáčcích 20 x 1 g Slovakofarma, ČSFR
ŽIHLAVA čaj 50 g Slovakofarma, ČSFR
ŽIHLAVA čaj v nálevových sáčcích 20 x 1 g Slovakofarma, ČSFR
B. Veterinární hromadně vyráběné léčivé přípravky
ACETAPHLOX prášek 180 g Farmakon, ČSFR
ACIPROGENTIN prášek 320 g Bioveta, ČSFR
AKRIFLAVIN granule 36 g Farmakon, ČSFR
AKUTOL spray 210 ml Dental, ČSFR
AMASTOL mast 100 g Slovakofarma, ČSFR
APHLEGMIN mast 100 g Slovakofarma, ČSFR
BIO KILL spray 100 ml, 200 ml, 300 ml, 500 ml, 1000 1, 5000 ml Jesmond Intertrading, Švýcarsko
B-KOMPLEX SPOFA prášek 100 g, 2000 g Léčiva, ČSFR
BIPROGENTIN prášek 190 g, 3,8 kg Bioveta, ČSFR
CELASKON prášek 25 %, 250 g, 5000 g VÚBVL, ČSFR
COMBINAL A roztok 25 ml Galena, ČSFR
COMBINAL A FORTE roztok 25 ml Galena, ČSFR
COMBINAL A+D2 FORTE roztok 25 ml Galena, ČSFR
COMBINAL A+D3 roztok 25 ml Galena, ČSFR
COMBINAL E roztok 25 ml, 250 ml Galena, ČSFR
COMBINAL E FORTE roztok 25 ml Galena, ČSFR
CORNUSAN pasta 700 g Slovakofarma, ČSFR
DESIDENT spray 210 ml Dental, ČSFR
DESINFICIN CL prášek 500 g, 1000 g Lab. Bruchrucker, Rakousko
EQUIBOL premix 1 kg Equibol, Švýcarsko
EQUIBOL H premix 1 kg Equibol, Švýcarsko
FARMAFER prášek 800 g, 5000 g Farmakon, ČSFR
FLAVOMYCIN prášek 25 kg Hoechst, SRN
INFADIN FORTE kapky 50 ml Slovakofarma, ČSFR
KETAZON mast 50 g Léčiva, ČSFR
KLÍČKOVÝ OLEJ S VITAMÍNEM E FORTE roztok 500 ml Galena, ČSFR
KOLUMBIN PREVENTIVNÍ granule 1000 g Bioveta, ČSFR
KONVIT NEO prášek 1000 g, 5000 g Farmakon, ČSFR
KUBATOL spray 210 ml Dental, ČSFR
MASTISAN mast 94 g Slovakofarma, ČSFR
MEDICIÁLNÍ LIZ kostka 500 g Bioveta, ČSFR
MUCOGEL SICCUM granule 200 g Farmakon, ČSFR
NITEKABIN roztok 100 ml Galena, ČSFR
ODORIT roztok 1000 g Slovakofarma, ČSFR
PLASTIN prášek 1 kg, 5 kg Bioveta, ČSFR
PLASTIN CUM JODO prášek 1 kg, 5 kg, 10 kg Bioveta, ČSFR
PRETYMPAN roztok 50 ml PRODIGESTAN granule 300 g Galena, ČSFR Slovakofarma, ČSFR
PROFYMAST emulse 1000 ml Bioveta, ČSFR
REHYVET prášek 10 x 300 g Farmakon, ČSFR
ROBORAN prášek 250 g Farmakon, ČSFR
ROBORAN D prášek 1 kg Farmakon, ČSFR
ROBORAN H prášek 250 g Farmakon, ČSFR
ROBORAN P prášek 1000 g Farmakon, ČSFR
ROBORAN PRO EXOTY prášek 100 g Farmakon, ČSFR
SALOCIN 120 prášek 25 kg Hoechst Veterinář, SNR
SEPTONEX spray 210 ml Galena, ČSFR
SEPTONEX COLOR spray 2 10 ml Galena, ČSFR
STULMISAN prášek 4 x 50 g, 100 g C. Richter, Rakousko
TANNOFIL prášek 200 g Farmakon, ČSFR
TRANSFERMEDIUM roztok 300 ml, 1000 ml Bioveta, ČSFR
TRIODERM spray 210 m Dental, ČSFR
TUK NA DOJENÍ mast 100 g Slovakofarma, ČSFR
VITASA prášek 1 kg, 5 kg Bioveta, ČSFR