Nález č. p1/c132/1992 Zb.Nález Ústavného súdu Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky

Čiastka 132/1992
Platnosť od 31.12.1992 do03.10.1995
Účinnosť od 31.12.1992 do03.10.1995
Zrušený 207/1995 Z. z.

NÁLEZ

Ústavného súdu Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky

Ústavný súd Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky rozhodol dnešného dňa v pléne zloženom z predsedu JUDr. Ernesta Valka a sudcov JUDr. Vlastimila Ševčíka, JUDr. Vojena Güttlera, JUDr. Zdeňka Kesslera, JUDr. Petra Kresáka, JUDr. Pavla Matesa, JUDr. Mariana Poslucha, JUDr. Antonína Procházku, JUDr. Viery Strážnickej, JUDr. Ivana Trimaja a JUDr. Jána Vosčeka po ústnom pojednávaní

vo veci navrhovateľa Vyššieho vojenského súdu v Trenčíne, proti Federálnemu zhromaždeniu Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, zastúpenému podpredsedom JUDr. Filipom Šedivým za účasti vedľajších účastníkov - Vojenského obvodového prokurátora v Prešove a Pavla Marcinčáka, bytom Stretava č. 5, Michalovce, o vyslovenie nesúladu medzi ust. § 2 zákona č. 18/1992 Zb. o civilnej službe a čl. 15 ods. 3 a čl. 1 Listiny základných práv a slobôd vyhlásenej ústavným zákonom č. 23/1991 Zb.

takto:

Ustanovenie § 2 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/1992 Zb. o civilnej službe v rozsahu, v ktorom sa vzťahuje aj na odvody uskutočnené pred účinnosťou tohto zákona, nie je v súlade s čl. 1 a čl. 15 ods. 3 Listiny základných práv a slobôd.

Dňom vyhlásenia tohto nálezu v Zbierke zákonov stráca účinnosť ustanovenie § 2 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/1992 Zb. vo vzťahu k odvodom, uskutočneným pred 16. januárom 1992. Ak Federálne zhromaždenie neuvedie zákon č. 18/1992 Zb. do šiestich mesiacov od vyhlásenia tohto nálezu do súladu s čl. 1 a čl. 15 ods. 3 Listiny, stráca platnosť ustanovenie § 2 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/1992 Zb. vo vzťahu k odvodom, uskutočneným pred 16. januárom 1992.

V Brne 10. 12. 1992

Predseda Ústavného súdu

Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky:

JUDr. Valko v. r.