Vyhláška č. 98/1992 Zb.Vyhláška ministerstva financí České republiky o způsobu úhrady nákladů pozemkových úprav státem

Čiastka 24/1992
Platnosť od 24.03.1992
Účinnosť od 24.03.1992

98

VYHLÁŠKA

ministerstva financí České republiky

ze dne 14. února 1992

o způsobu úhrady nákladů pozemkových úprav státem

Ministerstvo financí České republiky stanoví podle § 10 odst. 1 zákona České národní rady č. 284/1991 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech:


§ 1

Předmět úpravy

Touto vyhláškou se upravuje způsob úhrady nákladů na vypracování návrhu pozemkových úprav, identifikaci parcel, vytyčení pozemků, vyhotovení geometrických plánů, nákladů na zpřístupnění pozemků a nákladů na ochranu a obnovu krajiny, které hradí stát (dále jen „náklady pozemkových úprav“).

§ 2

Způsob úhrady nákladů pozemkových úprav

(1) Náklady pozemkových úprav hradí stát

a) prostřednictvím rozpočtu Českého úřadu geodetického a kartografického,1) jde-li

1. o soupis parcel, evidenční listy, seznam a rejstřík vlastníků a uživatelů ve formě výstupů z informačního souboru nemovitostí, kopie pozemkových map, kopie archivovaných map z bývalého pozemkového katastru, Základní mapu ČSFR 1 : 10 000, Základní mapu ČSFR 1 : 25 000 a Mapu okresů ČR 1 : 100 000, a to v jednom vyhotovení pro řízení o pozemkových úpravách,

2. o soupis parcel, seznam a rejstřík vlastníků a uživatelů ve formě výstupů z informačního souboru nemovitostí, kopie pozemkových map evidence nemovitostí, kopie archivovaných map z bývalého pozemkového katastru, podklady pro vytyčení pozemků a pro vyhotovení geometrických plánů (zejména kopie souřadnic bodů a kopie geodetických údajů), Státní mapu odvozenou 1 : 5000, Základní mapu ČSFR 1 : 10 000, popřípadě Základní mapu ČSFR 1 : 25 000, a to v jednom vyhotovení pro vypracování jednotlivých návrhů pozemkových úprav,

3. o správní úkony2) mezi orgány státní správy,3)

b) prostřednictvím rozpočtů okresních úřadů a hlavního města Prahy, jejichž pozemkové úřady4) o těchto pozemkových úpravách rozhodují a organizují jejich provádění,5) jde-li o ostatní náklady.

(2) V rozpočtech okresních úřadů a hlavního města Prahy se k zabezpečení úhrady nákladů pozemkových úprav používá dotace ze státního rozpočtu, určené pro tento účel státním rozpočtem České republiky na daný kalendářní rok.

(3) Návrh dotace podle odstavce 2 pro jednotlivé okresy a hlavní město Prahu předkládá ministerstvo zemědělství České republiky v dohodě s ministerstvem životního prostředí České republiky ministerstvu financí České republiky.6)


§ 3

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:

Ing. Špaček v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 8 odst. 3 zákona ČNR č. 284/1991 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech.

2) Např. položka 38A sazebníku I vyhlášky č. 570/1990 Sb., o správních poplatcích, ve znění vyhlášky č. 522/1991 Sb.

3) § 10 odst. 1 zákona č. 105/1951 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

4) § 11 písm. a) zákona ČNR č. 284/1991 Sb.

5) § 12 zákona ČNR č. 284/1991 Sb.

6) § 7 odst. 2 zákona ČNR č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky).