Zákon č. 495/1992 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 63/1991 Zb. o ochrane hospodárskej súťaže

Čiastka 98/1992
Platnosť od 29.10.1992 do31.07.1994
Účinnosť od 29.10.1992 do31.07.1994
Zrušený 188/1994 Z. z.

495

ZÁKON

z 8. októbra 1992,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 63/1991 Zb. o ochrane hospodárskej súťaže

Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 63/1991 Zb. o ochrane hospodárskej súťaže sa mení a dopĺňa takto:

1. § 10 ods. 1 a 2 znejú:

(1) Pôsobnosť úradu pre hospodársku súťaž vykonáva

a) Úrad pre hospodársku súťaž Českej republiky, ak ide o ochranu proti obmedzovaniu alebo vylučovaniu súťaže, ktoré vyvoláva alebo môže vyvolať účinky na území Českej republiky,

b) Slovenský protimonopolný úrad, ak ide o ochranu proti obmedzovaniu alebo vylučovaniu súťaže, ktoré vyvoláva alebo môže vyvolať účinky na území Slovenskej republiky.

(2) Úrady si môžu po vzájomnej dohode postúpiť na prerokovanie a rozhodnutie jednotlivé prípady ochrany hospodárskej súťaže, ak je to účelné pre lepšie a rýchlejšie objasnenie prípadu alebo aj z iných vážnych dôvodov.“.

2. V § 12 ods. 2 sa za druhú vetu vkladá tretia veta, ktorá znie: „Ak sú účastníkmi konania dvaja alebo viacerí navrhovatelia so sídlom v oboch republikách, je na konanie príslušný úrad zvolený na základe vzájomnej dohody účastníkov.“.

3. V § 12 sa za odsek 2 vkladajú odseky 3, 4, 5 a 6, ktoré znejú:

(3) V prípadoch, keď osobitný predpis ukladá povinnosť zaplatiť správny poplatok, náležitosťou podania je aj doklad o zaplatení správneho poplatku.

(4) Ak účastník konania v určenej lehote nevyhovie výzve úradu na odstránenie nedostatkov podania, môže úrad konanie zastaviť.

(5) Tomu, kto nevyhovie v určenej lehote výzve úradu na doplnenie svojho návrhu alebo iného podania určeného úradu alebo pokiaľ v určenej lehote nepredloží úradu doklady, ktoré si od neho úrad v rámci svojej pôsobnosti vyžiadal, môže úrad uložiť pokutu do výšky 10 000 Kčs.

(6) Za nesplnenie vykonateľného rozhodnutia úradu môže úrad podnikateľovi uložiť pokutu do výšky 1 000 000 Kčs, a to najneskôr do jedného roka odo dňa zistenia nesplnenia rozhodnutia. Túto pokutu možno uložiť aj opakovane.“.

Doterajšie odseky 3, 4 a 5 sa označujú ako odseky 7, 8 a 9.

4. V § 12 sa vkladá nový odsek 10, ktorý znie:

(10) Rozhodnutie úradu jednej republiky je platné a vykonateľné aj v druhej republike.“.

5. Ustanovenie § 15 sa vypúšťa.

6. Ustanovenie § 22 sa vypúšťa.


Čl. II

Prechodné ustanovenia

(1) Konanie začaté na Federálnom úrade pre hospodársku súťaž pred účinnosťou tohto zákona vo veciach, ktoré odo dňa účinnosti tohto zákona patria do pôsobnosti republikových úradov dokončia republikové úrady. Príslušnosť republikového úradu sa určuje sídlom podnikateľa, ktorý je účastníkom konania. Ak ide o účastníkov z oboch republík, dokončí konanie Slovenský protimonopolný úrad,pokiaľ sa v jednotlivom prípade republikové úrady nedohodnú inak.

(2) O zmene príslušnosti republikové úrady bez meškania informujú účastníkov konania.

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Stráský v. r.

Kováč v. r.