Zákon č. 74/1992 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa ustanovujú niektoré ďalšie podmienky na výkon funkcií v Policajnom zbore Slovenskej republiky a v Zbore väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky

(v znení č. 206/1994 Z. z., 206/1994 Z. z.)

Čiastka 19/1992
Platnosť od 17.03.1992 do31.12.1996
Účinnosť od 31.08.1994 do31.12.1996

74

ZÁKON

Slovenskej národnej rady

z 29. januára 1992,

ktorým sa ustanovujú niektoré ďalšie podmienky na výkon funkcií v Policajnom zbore Slovenskej republiky a v Zbore väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:


§ 1

Tento zákon ustanovuje niektoré ďalšie podmienky na výkon funkcií obsadzovaných vymenovaním alebo ustanovením v Policajnom zbore Slovenskej republiky a v Zbore väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky (ďalej len „policajný zbor“).

§ 2

(1) Podmienkou na výkon funkcie v policajnom zbore je, že občan v období od 25. februára 1948 do 17. novembra 1989 nebol

a) príslušníkom Zboru národnej bezpečnosti zaradeným v zložke Štátnej bezpečnosti na úseku boja s vnútorným nepriateľom alebo príslušníkom vojenskej kontrarozviedky alebo príslušníkom spravodajského oddelenia Pohraničnej stráže na tomto úseku,

b) príslušníkom Zboru národnej bezpečnosti ako príslušník Štátnej bezpečnosti zaradený na funkcii okresného náčelníka Zboru národnej bezpečnosti alebo zástupcu okresného náčelníka Zboru národnej bezpečnosti pre Štátnu bezpečnosť alebo na funkcii náčelníka odboru a vyššej v Štátnej bezpečnosti,

c) evidovaný v materiáloch Štátnej bezpečnosti na úseku boja s vnútorným nepriateľom ako rezident, agent, držiteľ prepožičaného bytu, držiteľ konšpiračného bytu, informátor alebo ideový spolupracovník Štátnej bezpečnosti,

e) vo funkcii tajomníka, člena predsedníctva okresného výboru Komunistickej strany Česko-Slovenska alebo Komunistickej strany Slovenska alebo jemu na roveň či vyššie postaveného obdobného orgánu, vo funkcii tajomníka hlavného výboru Komunistickej strany Česko-Slovenska alebo plateným funkcionárom celoútvarového výboru Komunistickej strany Česko-Slovenska, s výnimkou tých, ktorí tieto funkcie zastávali iba v období od 1. januára 1968 do 1. mája 1969,

f) pracovníkom aparátu orgánov uvedených v ustanovení písmena a) na úseku politického riadenia Zboru národnej bezpečnosti,

g) zaradeným na Správe pre politickovýchovnú, vzdelávaciu a propagačnú činnosť Ministerstva vnútra Slovenskej republiky vo funkcii jej náčelníka, jeho zástupcu alebo náčelníka odboru tejto správy, okrem náčelníka Ústrednej hudby Ministerstva vnútra Slovenskej republiky,

h) príslušníkom Ľudových milícií,

i) členom akčného výboru Národného frontu po 25. februári 1948, členom previerkových komisií po 25. februári 1948, alebo členom previerkových a normalizačných komisií po 21. auguste 1968,

j) študentom Vysokej školy Felixa Edmundoviča Dzeržinského pri Rade ministrov Zväzu sovietskych socialistických republík pre príslušníkov Štátnej bezpečnosti, študentom Vyššej politickej školy Ministerstva vnútra Zväzu sovietskych socialistických republík alebo vedeckým ašpirantom alebo účastníkom kurzov dlhších ako tri mesiace na týchto školách.

§ 3

(1) Skutočnosti uvedené v § 2 ods. 1 písm. a) až c) sa dokladajú osvedčením vydaným Federálnym ministerstvom vnútra alebo nálezom vydaným podľa osobitného zákona.1)

(2) Skutočnosti uvedené v § 2 ods. 1 písm. e) až j) sa dokladajú čestným vyhlásením.

§ 4

Občan, ktorý má vykonávať funkciu v policajnom zbore, alebo príslušník policajného zboru (ďalej len „príslušník“) predkladá osvedčenie, prípadne nález alebo čestné vyhlásenie vedúcemu orgánu alebo príslušnému služobnému orgánu.2)

§ 5

(1) O vydanie osvedčenia podľa § 3 ods. 1 žiada,

a) ak ide o príslušníka, ktorý je do funkcie vymenovaný, ten orgán, ktorému vymenovanie do tejto funkcie patrí,

b) ak ide o príslušníka, ktorý je do funkcie ustanovený, ten služobný orgán, ktorému ustanovenie do tejto funkcie patrí,

c) ak ide o občana, ktorý má byť do funkcie vymenovaný alebo ustanovený, ten orgán alebo služobný orgán, ktorému patrí vymenovanie alebo ustanovenie do tejto funkcie.

(2) Vedúci orgánu alebo služobný orgán zároveň tohto príslušníka alebo občana upozorní, že mu je povinný predložiť osvedčenie do 30 dní po jeho doručení.

(3) Žiadosť o vydanie osvedčenia u príslušníka musí byť zaslaná Federálnemu ministerstvu vnútra najneskôr do 30 dní odo dňa účinnosti tohto zákona.

(4) Ak príslušník nepredloží osvedčenie vedúcemu orgánu alebo služobnému orgánu do 30 dní po jeho doručení, požiada vedúci orgánu alebo služobný orgán Federálne ministerstvo vnútra o zaslanie odpisu osvedčenia.

§ 6

(1) Ak nespĺňa príslušník podmienky na výkon funkcie, uvedené v § 2 ods. 1 písm. a) až d), považuje sa to za dôvod pre skončenie služobného pomeru prepustením.3) Služobný orgán rozhodne o prepustení príslušníka zo služobného pomeru najneskôr do 15 dní odo dňa, keď tento dôvod prepustenia zistil.

(3) Ak nespĺňa príslušník podmienky na výkon funkcie uvedené v § 2 ods. 1 písm. e) až j), považuje sa to za dôvod na prevedenie na inú ako riadiacu funkciu.4)

(4) Pri prepustení príslušníka podľa odseku 1, končí služobný pomer uplynutím dvoch kalendárnych mesiacov nasledujúcich po dni oznámenia rozhodnutia o prepustení, ak sa služobný orgán nedohodne s príslušníkom na kratšej lehote.

(5) Ak požiada príslušník, ktorý nespĺňa podmienky na výkon funkcie uvedené v § 2, o uvoľnenie,5) skončí sa služobný pomer uplynutím dvoch kalendárnych mesiacov nasledujúcich po dni doručenia žiadosti o uvoľnenie, ak sa služobný orgán nedohodne s príslušníkom na kratšej lehote.

(6) Ak odmietol príslušník predložiť čestné vyhlásenie o skutočnostiach uvedených v § 2 ods. 1 písm. e) až j) do 60 dní od účinnosti tohto zákona, postupuje sa podľa odseku 3. Podľa odseku 3 sa postupuje aj vtedy, ak je čestné vyhlásenie nepravdivé; ustanovenia osobitných predpisov tým nie sú dotknuté.6)

(7) Na skončenie služobného pomeru podľa odseku 1 a na prevedenie príslušníka na inú ako riadiacu funkciu podľa odseku 3 sa nevzťahujú ustanovenia osobitného zákona o účasti odborových orgánov pri zmene a skončení služobného pomeru.7)

(8) Pri skončení služobného pomeru prepustením podľa tohto zákona nepatrí príslušníkovi odstupné.

§ 7

(1) Ustanovenia tohto zákona sa vzťahujú tiež na príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky s tým, že

a) kde sa v tomto zákona hovorí o ministrovi vnútra Slovenskej republiky, rozumie sa tým minister spravodlivosti Slovenskej republiky,

b) kde sa v tomto zákone hovorí o príslušníkovi Policajného zboru Slovenskej republiky, rozumie sa tým príslušník Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky.

(2) Pri skončení služobného pomeru alebo prevedení na inú funkciu podľa § 6 ods. 1 a 2 u príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky sa postupuje podľa osobitného zákona.8)

§ 8

Ak tento zákon neustanovuje inak, platia o podmienkach a spôsobe vydávania osvedčení a nálezov a ich doručovaní, o overovaní skutočností, ich zverejňovaní a utajovaní, o sankciách, o príslušnosti súdov na preskúmavanie správnosti obsahu nálezov a o služobnom pomere policajtov ustanovenia osobitných zákonov.9)


§ 9

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia a stráca účinnosť 31. decembrom 1996.


F. Mikloško v. r.

J. Čarnogurský v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 8 a § 11 až 13 zákona č. 451/1991 Zb., ktorým sa ustanovujú niektoré ďalšie predpoklady na výkon niektorých funkcií v štátnych orgánoch a organizáciách Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, Českej republiky a Slovenskej republiky.

2) § 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 410/1991 Zb. o služobnom pomere príslušníkov Policajného zboru Slovenskej republiky.

3) § 110 ods. 1 písm. d) zákona Slovenskej národnej rady č. 410/1991 Zb.

4) § 16 ods. 1 písm. c) zákona Slovenskej národnej rady č. 410/1991 Zb.

5) § 109 zákona Slovenskej národnej rady č. 410/1991 Zb.

6) § 35 až 37 a § 110 zákona Slovenskej národnej rady č. 410/1991 Zb.

7) § 142 zákona Slovenskej národnej rady č. 410/1991 Zb.

8) Zákon č. 100/1970 Zb. o služobnom pomere príslušníkov Zboru národnej bezpečnosti v znení zákona č. 63/1983 Zb., zákona č. 74/1990 Zb., zákona č. 169/1990 Zb. a zákona č. 546/1990 Zb.

9) Zákon č. 451/1991 Zb.
Zákon Slovenskej národnej rady č. 410/1991 Zb.
Zákon č. 100/1970 Zb. v znení neskorších predpisov.