Nariadenie vlády č. 69/1992 Zb.Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 383/1991 Zb. o vydávaní a použití investičných kupónov

Čiastka 17/1992
Platnosť od 28.02.1992 do12.06.1994
Účinnosť od 28.02.1992 do12.06.1994
Zrušený 134/1994 Z. z.

OBSAH

69

NARIADENIE VLÁDY

Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky

z 30. januára 1992,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 383/1991 Zb. o vydávaní a použití investičných kupónov

Vláda Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky podľa § 46 ods. 2 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby po dohode s vládou Českej republiky a vládou Slovenskej republiky nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 383/1991 Zb. o vydávaní a použití investičných kupónov sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 7 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

(4) Federálne ministerstvo financií ustanoví, ktoré registrácie vykonané odlišne od ustanovení odsekov 1 až 3 sa považujú za registrácie vykonané podľa odsekov 1 až 3.“.

2. V § 10 ods. 2 sa v prvej vete slovo „projektov“ nahrádza slovami „uvedených v § 3 ods. 1“.

3. V § 11 ods. 2 sa vypúšťajú slová „a o investičných privatizačných fondoch (§ 16)“.

4. Za § 16 sa vkladá § 16a, ktorý znie:

㤠16a

(1) Členom predstavenstva alebo dozornej rady investičného privatizačného fondu nemôže byť pracovník orgánu štátnej správy Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, Českej republiky, Slovenskej republiky alebo pracovník Štátnej banky česko-slovenskej.

(2) Investičný privatizačný fond je povinný zverejniť pred začatím predkola, na ktorom sa zúčastní (§ 17), podmienky, za ktorých jeho činnosť ministerstvo republiky povolilo, včítane informácií o súčasnom zložení predstavenstva a dozornej rady.“.

5. V § 17 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

(3) Predkolo netvorí súčasť privatizačnej vlny. Predkolo nemožno začať pokiaľ sa nezverejní zoznam všetkých investičných privatizačných fondov, ktorým možno podľa odseku 1 odovzdávať investičné body. Predkolo nemožno ukončiť pred zverejnením posledného zoznamu projektov (§ 3 ods. 1) pre príslušnú privatizačnú vlnu.“.

Zostávajúce odseky § 17 sa prečíslujú.

6. Za § 17 sa vkladá § 17a, ktorý znie:

㤠17a

(1) Investičný privatizačný fond je povinný objednávať akcie tak, aby akcie žiadnej akciovej spoločnosti, ktoré získa po skončení privatizačnej vlny, netvorili viac ako 10 % akcií získaných fondom a súčasne netvorili viac ako 20 % všetkých akcií, ktoré táto akciová spoločnosť vydala.

(2) Investičné privatizačné fondy založené tým istým zakladateľom sú povinné objednávať akcie tak, aby súhrn akcií žiadnej akciovej spoločnosti, ktoré získajú po ukončení privatizačnej vlny, netvoril viac ako 40 % akcií, ktoré táto akciová spoločnosť vydala.

(3) Pokiaľ investičný privatizačný fond objedná akcie v rozpore s obmedzeniami uvedenými v odsekoch 1 a 2, Federálne ministerstvo financií ustanoví, že príslušné objednávky uplatnené týmto investičným privatizačným fondom budú uspokojené iba čiastočne, aby zodpovedali uvedeným obmedzeniam. Investičné body zodpovedajúce tomuto zníženiu môže investičný privatizačný fond použiť v ďalších privatizačných kolách. Ustanovenia § 24 ods. 4 tým nie sú dotknuté.

(4) Ustanovenie odseku 3 sa nepoužije, pokiaľ investičný privatizačný fond nemôže akcie objednávať v súlade s obmedzeniami uvedenými v odseku 1 vzhľadom na počet investičných bodov, ktoré v predkole získal, alebo na počet akciových spoločností, ktorých akcie možno v danom privatizačnom kole objednávať.“.


Čl. II

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Čalfa v. r.