373

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 3. júna 1992

o miere vyučovacej povinnosti učiteľov a povinnosti výchovnej práce ostatných pedagogických pracovníkov

Vláda Slovenskej republiky podľa § 23 ods. 1 písm. f) zákona č. 143/1992 Zb. o plate a odmene za pracovnú pohotovosť v rozpočtových a niektorých ďalších organizáciách a orgánoch nariaďuje:


§ 1

Rozsah pôsobnosti

Toto nariadenie vlády sa vzťahuje na pedagogických pracovníkov1) základných škôl, stredných škôl2) a školských zariadení.3)

§ 2

Miera vyučovacej povinnosti učiteľov a povinnosti výchovnej práce ostatných pedagogických pracovníkov

(1) Mieru vyučovacej povinnosti učiteľov alebo povinnosti výchovnej práce ostatných pedagogických pracovníkov tvorí ich základný úväzok (ďalej len „základný úväzok).

(2) Základný úväzok učiteľov a ostatných pedagogických pracovníkov na jednotlivých druhoch a typoch škôl a školských zariadení sa ustanovuje vo vyučovacích hodinách a hodinách výchovnej práce4) takto:

Učiteľ
Pedagogický pracovník
Základný úväzok týždenne v hod.
a) učiteľ materskej školy 30
b) učiteľ 1. a 2. ročníka základnej školy a prípravného ročníka a 1. a 2. ročníka špeciálnej školy podľa počtu vyučovacích hodín určených učebným plánom pre prípravný ročník a 1. a 2. ročník
c) učiteľ 3. a 4. ročníka základnej školy, základnej špeciálnej školy, osobitnej školy a pomocnej školy 23
d) učiteľ 5. -9. ročníka základnej školy a učiteľ základnej špeciálnej školy, osobitnej školy a pomocnej školy 22
e) učiteľ základnej umeleckej školy 22
f) učiteľ strednej školy a špeciálnej strednej školy, učilišťa, odborného učilišťa, konzervatória, jazykovej školy, stenografického ústavu 21
g) učiteľ dielenského vyučovania a odborného výcviku v odbornom učilišti a v špeciálnych stredných školách 24
h) majster odbornej výchovy 30-35
ch) vychovávateľ školskej družiny a školského klubu 28
i) vychovávateľ detského domova, internátnej špeciálnej školy, diagnostického ústavu, výchovného ústavu, ústavu s výchovno-liečebným režimom a školy v prírode 28
j) vychovávateľ domova mládeže, strediska voľného času pri základnej škole a inštruktor telesnej výchovy 30
k) vychovávateľ zariadenia sociálnej starostlivosti 27-29

(3) Základný úväzok sa znižuje

a) u triedneho učiteľa o 1 hodinu

b) u výchovného poradcu na základnej škole a na strednej škole s počtom

do 300 žiakov o 1 hodinu
od 301 do 450 žiakov o 2 hodiny
od 451 do 600 žiakov o 3 hodiny
nad 600 žiakov o 4 hodiny

c) u výchovného poradcu na špeciálnej škole s počtom

do 100 žiakov o 1 hodinu
od 101 do 200 žiakov o 2 hodiny
od 201 do 300 žiakov o 3 hodiny
nad 300 žiakov o 4 hodiny

(4) Učiteľom základnej školy sa tri hodiny výchovno-vzdelávacej činnosti v školskom klube započítavajú do ich základného úväzku ako dve vyučovacie hodiny.

(5) Ak vychovávateľ školskej družiny, školského klubu alebo strediska voľného času pri základnej škole nesplní rozsahom činnosti v školskej družine alebo školskom klube povinnosť výchovnej práce, môže túto povinnosť splniť v ostávajúcej časti vyučovaním v škole. Tomuto vychovávateľovi sa dve hodiny vyučovania počítajú ako tri hodiny výchovno-vzdelávacej činnosti.

(6) Vychovávateľ školskej družiny a školského klubu v oddelení s kratšou prevádzkou ako 28 hodín týždenne je povinný podľa potreby prevádzky prevziať výchovnú činnosť v ostatných oddeleniach až do rozsahu 28 hodín.

(7) Majstrovi odbornej výchovy sa za základný úväzok počíta počet hodín určený učebným plánom pre príslušný ročník.

(8) Pomocný vychovávateľ vykonáva v určenom týždennom pracovnom čase pomocné výchovné práce a iné úlohy, ktoré mu uloží riaditeľ v súlade s pracovnou zmluvou.

(9) Učiteľovi, ktorého Ministerstvo školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky poverilo experimentálnym vyučovaním, možno znížiť základný úväzok až o jednu pätinu.

(10) Vyučovacia hodina alebo hodina výchovnej práce4) prevyšujúca určený týždenný pracovný čas5) vyšším základným úväzkom ako ustanovuje odsek 2, sa u učiteľov a ostatných pedagogických pracovníkov považuje za jednu hodinu práce nadčas.6)

§ 3

Základný úväzok riaditeľov, zástupcov riaditeľov a ostatných vedúcich pracovníkov

(1) Základný úväzok pre funkciu riaditeľa, zástupcu riaditeľa a pre ostatné funkcie, za ktoré patrí príplatok,7) sa ustanovuje vo vyučovacích hodinách4) takto:

Funkcia a druh (typ) školy alebo školského zariadenia Pri počte tried (odb. sk., žiakov)Základný úväzok týždenne
a)riaditeľ
predškolského zariadenia s poldennou
a celodennou starostlivosťou
124
221
3-418
5-615
7 a viac12
b)riaditeľ
predškolského zariadenia s celotýždennou starostlivosťou
116
214
3 a viac12
c)riaditeľ
predškolského zariadenia s nepretržitou starostlivosťou
a zariadenia sociálnej starostlivosti pre deti
predškolského veku
112
28
3 a viac4
d)pedagogický vedúci školy v prírode
z radov učiteľov materskej školy
1-220
3-416
5 a viac12
e)riaditeľ školy iba s niektorými ročníkmi, a to:
základnej školy, špeciálnej
základnej školy, osobitnej školy,
pomocnej školy, školy pri detskom diagnostickom
ústave, školy pri detskom výchovnom ústave a školy
pri ústave s výchovno-liečebným režimom
118
217
3-415
5-612
7 a viac10
f)riaditeľ školy so všetkými ročníkmi, a to:
základnej školy, špeciálnej
základnej školy, osobitnej školy, pomocnej školy,
školy pri detskom diagnostickom ústave, školy
pri detskom výchovnom ústave a školy pri ústave
s výchovno-liečebným režimom
do 98
10-147
15-186
19 a viac5
zástupca riaditeľa základnej školy, špeciálnej
základnej školy, osobitnej školy a pomocnej školy
8-1412
15-2210
23 a viac8
zástupca riaditeľa internátnej základnej školy,
špeciálnej základnej školy internátnej, osobitnej školy
internátnej, pomocnej školy internátnej, školy
pri detskom diagnostickom ústave, školy pri detskom
výchovnom ústave a školy pri ústave s výchovno-
-liečebným režimom
5-1412
15-2210
23 a viac8
g)pedagogický vedúci
školy v prírode z radov učiteľov základnej školy,
špeciálnej základnej školy, osobitnej školy
a pomocnej školy
1-214
3-412
5 a viac10
h)riaditeľ
strednej školy, učilišťa, konzervatória, športovej
školy, jazykovej školy, stenografického ústavu,
špeciálnej strednej školy, odborného učilišťa, školy
úžitkového výtvarníctva, školy pri diagnostickom
ústave pre mládež a školy pri výchovnom ústave
pre mládež
do 68
7-127
13-185
19 a viac3
zástupca riaditeľa
strednej školy, učilišťa, konzervatória, športovej
školy, jazykovej školy, stenografického ústavu
a školy úžitkového výtvarníctva
8-1211
13-159
16-187
19 a viac5
zástupca riaditeľa
špeciálnej strednej školy, odborného učilišťa, školy
pri diagnostickom ústave pre mládež, školy
pri výchovnom ústave pre mládež a zástupca
riaditeľa pre praktické vyučovanie v strednom
odbornom učilišti pre zmyslovo a telesne postihnutú
mládež a v odbornom učilišti
do 512
6-109
11-167
17-225
23 a viac3
zástupca riaditeľa
pre praktické vyučovanie v strednom odbornom
učilišti a v učilišti
do 150 žiakov10
151-3007
301-5006
nad 5004
zástupca riaditeľa pre technicko-ekonomické
činnosti v gymnáziách a stredných odborných školách
8-1210
13 a viac6
hlavný majster odbornej výchovydo 150 žiakov12-14
nad 150 žiak.6-7
učiteľ strednej školy poverený funkciou vedúceho
miestne odlúčeného pracoviska teoretického
vyučovania, vedúceho dielní, praktického vyučovania
a odborného výcviku v odborných učilištiach
a učiteľ poverený správou školského hospodárstva
Podľa veľkosti
a charakteru školy
alebo školského zariadenia
8-18
vedúci odlúčeného pracoviska praktického
vyučovania stredného odborného učilišťa
a vedúci strediska praktického vyučovania
6-7
i)riaditeľ
základnej umeleckej školy
119
2-318
4-615
7-912
10-149
15-187
19-235
24 a viac3
zástupca riaditeľa12-1915
20-2210
23 a viac8
Pri počte žiakov
j)riaditeľ samostatnej školskej družiny
a školského klubu
do 50 21
51 - 100 18
101 - 150 15
151a viac 12
vedúci vychovávateľ školskej družiny
a školského klubu,
ktoré sú súčasťou školy
51 - 100 23
101 - 150 21
151a viac 19
k) zrušené od 1. 9. 1993
l) riaditeľ domova mládeže,
zariadenia sociálnej starostlivosti
a zástupca riaditeľa pre výchovu mimo vyučovania
v strednom odbornom učilišti,
strednom odbornom učilišti
pre postihnutú mládež
a v odbornom učilišti
do 150 15
151 - 300 10
301 a viac 5
m) vedúci vychovávateľ detského domova,
domova mládeže,
ktorý je súčasťou strednej školy,
detského výchovného ústavu,
detského diagnostického ústavu,
diagnostického ústavu pre mládež
a internátnej školy
pre zdravotne postihnutú mládež,
17
n) vedúci vychovávateľ samostatného domova mládeže
s kapacitou nad 360 žiakov
20
o) zástupca riaditeľa pre výchovu
mimo vyučovania v základnej škole
s celodennou starostlivosťou
z radov vychovávateľov
a vedúci vychovávateľ
strediska voľného času
pri základnej škole
200 - 350 18
351 - 550 15
551 a viac 12
p)riaditeľ samostatného detského domova 10

(2) Do počtu tried (žiakov) rozhodujúceho pre určenie základného úväzku sa započítavajú

a) riaditeľkám spoločného zariadenia jasle a materská škola triedy materskej školy a oddelenia jaslí,

b) riaditeľom základných škôl, špeciálnych základných škôl, osobitných škôl a pomocných škôl triedy v škole a oddelenia školskej družiny a školského klubu,

c) riaditeľom základných škôl pri zdravotníckych zariadeniach z tried pre chodiace deti plne len triedy, ktoré majú v učebnom pláne aspoň 15 vyučovacích hodín týždenne; pri nižšom učebnom pláne sa počíta polovica tried,

d) riaditeľom škôl, ktorí vedú detský domov, osobitné výchovné zariadenie alebo internátnu špeciálnu základnú školu, osobitnú školu internátnu, pomocnú školu internátnu, a riaditeľom internátnych odborných učilíšť a stredných odborných učilíšť pre zmyslovo a telesne postihnutú mládež triedy v škole a výchovné skupiny,

e) riaditeľom stredných škôl a ich zástupcom triedy denného, večerného, diaľkového alebo pomaturitného štúdia, okrem riaditeľov stredných odborných škôl s výtvarnými a výtvarno-technickými odbormi a ich zástupcov, ktorým sa počíta 24 vyučovacích hodín týždenne v týchto odboroch ako jedna trieda. Rovnako riaditeľom a zástupcom riaditeľov konzervatórií sa počíta 24 vyučovacích hodín týždenne ako jedna trieda. Ak sú pri škole zriadené kurzy pre pracujúcich, počíta sa 30 vyučovacích hodín týždenne v týchto kurzoch ako jedna trieda; v kurzoch v školách umeleckého smeru 24 vyučovacích hodín týždenne a v jazykovej škole a v stenografickom ústave 20 vyučovacích hodín týždenne. Kurz vybratých predmetov (večerné alebo diaľkové štúdium) sa hodnotí ako jedna trieda, ak má aspoň 400 vyučovacích hodín v školskom roku. Hodiny vyučovania žiakov stredných škôl plniacich povinnú školskú dochádzku, ktorí sú umiestnení v zdravotníckom zariadení, sa započítavajú riaditeľom príslušných škôl a ich zástupcom v počte 24 vyučovacích hodín týždenne ako jedna trieda,

f) riaditeľom a zástupcom riaditeľov základných umeleckých škôl 24 vyučovacích hodín týždenne za jednu triedu.

(3) Ak dve školy, ktoré nemajú právnu subjektivitu, sú pod spoločnou správou, započítavajú sa do počtu tried rozhodujúce pre určenie základného úväzku riaditeľovi a jeho zástupcovi žiaci obidvoch škôl.

(4) Základný úväzok uvedený v § 3 ods. 1 písm. h) sa znižuje za riadenie strednej školy, špeciálnej strednej školy, odborného učilišťa, učilišťa, ktoré

a) zabezpečujú teoretické vyučovanie, praktické vyučovanie a súčasne riadia domov mládeže o 2 hodiny týždenne

b) zabezpečujú teoretické vyučovanie a praktické vyučovanie o 1 hodinu týždenne

c) zabezpečujú teoretické vyučovanie a súčasne riadia domov mládeže o 1 hodinu týždenne.

(5) Minimálna miera vyučovacej povinnosti pedagogických pracovníkov uvedených v § 3 ods. 4 sú dve hodiny týždenne.

§ 4

Spoločné ustanovenie

Učitelia a ostatní pedagogickí pracovníci využívajú určený týždenný pracovný čas5) plnením základného úväzku podľa § 2 a 3 a činností súvisiacich s pedagogickou prácou, ustanovených v pracovnom poriadku.8)


§ 5

Účinnosť

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. septembrom 1992.


Čarnogurský v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 50 zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení zákona č. 171/1990 Zb.

2) § 2 zákona č. 29/1984 Zb. v znení zákona č. 171/1990 Zb.

3) Zákon Slovenskej národnej rady č. 78/1978 Zb. o školských zariadeniach v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 32/1984 Zb. (úplné znenie č. 54/1984 Zb.).

4) Napríklad:
Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 143/1984 Zb. o základnej škole v znení neskorších predpisov.
Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky č. 80/1991 Zb. o stredných školách v znení vyhlášky Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky č. 52/1993 Z. z.
Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky č. 383/1992 Zb. o škole v prírode.

5) § 83 a nasl. Zákonníka práce.

6) § 96 ods. 1 Zákonníka práce.

7) § 8 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 249/1992 Zb. o platových pomeroch zamestnancov v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch.

8) § 82 Zákonníka práce.