Oznámenie č. 177/1992 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Protokolu medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Rumunska o vyporiadaní vzájomných pohľadávok a záväzkov v platobných vzťahoch existujúcich k 31. decembru 1990, spojených s prechodom na zúčtovanie vo voľne zameniteľných menách od 1. januára 1991, a Dodatok k tomuto Protokolu.

Čiastka 37/1992
Platnosť od 16.04.1992
Redakčná poznámka

Protokol i Dodatok k Protokolu nadobudli platnosť na základe svojich článkov 7 a 4 dňom podpisu.

177

OZNÁMENIE

Federálneho ministerstva zahraničných vecí

Federálne ministerstvo zahraničných vecí oznamuje, že 11. septembra 1991 bol v Brne podpísaný Protokol medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Rumunska o vyporiadaní vzájomných pohľadávok a záväzkov v platobných vzťahoch existujúcich k 31. decembru 1990, spojených s prechodom na zúčtovanie vo voľne zameniteľných menách od 1. januára 1991, a 19. novembra 1991 bol v Bukurešti podpísaný Dodatok k tomuto Protokolu.

Protokol i Dodatok k Protokolu nadobudli platnosť na základe svojich článkov 7 a 4 dňom podpisu.

Do textu Protokolu i Dodatku k Protokolu možno nazrieť na Federálnom ministerstve zahraničných vecí a na Federálnom ministerstve zahraničného obchodu.