Oznámenie č. 329/1992 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody o spolupráci v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Marockého kráľovstva

Čiastka 66/1992
Platnosť od 30.06.1992 do22.01.2002
Zrušený 318/2001 Z. z.
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 10 dňom podpisu.

329

OZNÁMENIE

Federálneho ministerstva zahraničných vecí

Federálne ministerstvo zahraničných vecí oznamuje, že 23. januára 1992 bola v Bratislave podpísaná Dohoda o spolupráci v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Marockého kráľovstva. Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 10 dňom podpisu.

České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

DOHODA

o spolupráci v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Marockého kráľovstva

Vláda Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vláda Marockého kráľovstva (ďalej len „zmluvné strany“),

vedené prianím rozvíjať vzťahy priateľstva a spolupráce medzi oboma krajinami v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied,

rozhodli sa uzavrieť túto Dohodu:

Článok 1

Zmluvné strany budú rozvíjať spoluprácu a podporovať vzájomnú výmenu skúseností v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied.

Článok 2

Zmluvné strany si budú navzájom vymieňať skúsenosti získané v organizácii zdravotníctva a riadenia zdravotníckych služieb, najmä na úsekoch preventívnej a liečebnej starostlivosti, hygienickej a protiepidemiologickej služby, zdravotnej výchovy, ako aj skúsenosti s používaním lekárskych nástrojov a prístrojov, ako aj liekov.

Článok 3

Zmluvné strany si budú vzájomne vymieňať programy a dokumenty o konferenciách a kongresoch týkajúcich sa zdravotníckych otázok. Ak sa na území jednej zo zmluvných strán bude konať zdravotnícky kongres medzinárodného charakteru, môže táto strana prizvať zástupcov druhej zmluvnej strany na účasť na tomto kongrese.

Článok 4

Zmluvné strany si budú vzájomne vymieňať zoznamy vedeckých publikácií a odbornej literatúry, lekárskych filmov a všetky ďalšie dokumenty alebo materiály z oblasti zdravotnej výchovy.

Článok 5

Za účelom spoločného boja proti infekčným chorobám si budú zmluvné strany navzájom vymieňať skúsenosti o prevencii, diagnostike a liečení týchto chorôb.

Článok 6

Zmluvné strany budú pomocou výmeny skúseností rozvíjať a prehlbovať spoluprácu medzi výskumnými ústavmi, ako aj inými zdravotníckymi zariadeniami svojich krajín.

Článok 7

Zmluvné strany budú spolupracovať v oblasti školenia a doškoľovania zdravotníckych pracovníkov, najmä tým, že:

a) budú podporovať výmenu lekárov a iných zdravotníckych pracovníkov za účelom ich doškoľovania alebo dosiahnutia špecializácie, prípadne za účelom štúdia niektorých druhov chorôb;

b) budú si vymieňať učebné pomôcky a pedagogické skúsenosti.

Článok 8

Každá zo zmluvných strán zabezpečí bezplatne a v nevyhnutnom rozsahu občanom druhej zmluvnej strany, ktorí sa prechodne nachádzajú na jej území, v prípade náhleho ochorenia alebo úrazu nevyhnutné ošetrenie, ktoré im umožní návrat do ich krajiny bez ohrozenia ich zdravotného stavu.

Článok 9

Za účelom vykonávania tejto Dohody budú zmluvné strany dojednávať vždy na obdobie troch rokov podrobné plány spolupráce, ktoré budú tiež obsahovať finančné a organizačné podmienky.

Článok 10

Táto Dohoda sa uzaviera na dobu piatich rokov. Bude sa automaticky ipredlžovať vždy o dalších päť rokov, pokiaľ ju jedna zo zmluvných strán písomne nevypovie šesť mesiacov pred uplynutím obdobia jej platnosti.

Táto Dohoda nadobúda platnosť dňom podpisu.

Dané v Bratislave 23. januára 1992 vo dvoch vyhotoveniach, každé v českom a francúzskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky:

minister zdravotníctva

Slovenskej republiky

Alojz Rakús v. r.

Za vládu

Marockého kráľovstva:

minister zdravotníctva

Taieb Bencheikh v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.