Zákon č. 563/1992 Zb.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o rozdelení Nitrianskej univerzity

(v znení č. 324/1996 Z. z.)

Čiastka 113/1992
Platnosť od 11.12.1992
Účinnosť od 20.11.1996

OBSAH

563

ZÁKON

Národnej rady Slovenskej republiky

z 18. novembra 1992

o rozdelení Nitrianskej univerzity

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


§ 1

(1) Nitrianska univerzita so sídlom v Nitre sa rozdeľuje na dve vysoké školy, ktoré majú názov: „Slovenská poľnohospodárska univerzita“ a „Univerzita Konštantína Filozofa“.

(2) Sídlom oboch vysokých škôl je Nitra.


§ 2

Zrušuje sa zákon č. 140/1992 Zb. o zlúčení Pedagogickej fakulty v Nitre a Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre, o zriadení Nitrianskej univerzity a ustanovení jej názvu a sídla.

§ 3

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


I. Gašparovič v. r.

V. Mečiar v. r.