Vyhláška č. 525/1992 Zb.Vyhláška ministerstva hospodářství České republiky, ministerstva průmyslu a obchodu České republiky, ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, ministerstva vnitra České republiky, ministerstva zdravotnictví České republiky a ministerstva zemědělství České republiky k provádění kvalifikačních zkoušek nahrazujících odbornou způsobilost pro provozování některých živností

Čiastka 105/1992
Platnosť od 20.11.1992
Účinnosť od 20.11.1992

525

VYHLÁŠKA

ministerstva hospodářství České republiky, ministerstva průmyslu a obchodu České republiky, ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, ministerstva vnitra České republiky, ministerstva zdravotnictví České republiky a ministerstva zemědělství České republiky

ze dne 2. listopadu 1992

k provádění kvalifikačních zkoušek nahrazujících odbornou způsobilost pro provozování některých živností

Ministerstvo hospodářství České republiky, ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky, ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, ministerstvo vnitra České republiky, ministerstvo zdravotnictví České republiky a ministerstvo zemědělství České republiky stanoví podle § 22 odst. 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), (dále jen „zákon“):


§ 1

Účel vyhlášky

Účelem této vyhlášky je stanovení obsahové náplně a způsobu provádění kvalifikační zkoušky,1) která nahrazuje odbornou způsobilost2) prokazovanou výučním listem nebo jiným dokladem o řádném ukončení učebního oboru a doklady o vykonání stanovené délky praxe pro výkon živností řemeslných3) a v rozsahu stanoveném přílohami zákona též pro výkon živnosti vázané4) a koncesované.5)

§ 2

Kvalifikační zkouška

(1) Kvalifikační zkouškou (dále jen „zkouška“) nelze nahradit u vázaných a koncesovaných živností odbornou způsobilost prokazovanou podle zvláštních předpisů, uvedených v přílohách č. 2 a 3 zákona.

(2) Zkouška se koná před zkušební komisí ve středních odborných školách6) a ve středních odborných učilištích7) (dále jen „vzdělávací zařízení“). Příslušný orgán státní správy, do jehož působnosti8) patří odvětví, v němž je živnost provozována, zajišťuje vždy pro školní rok uveřejnění vzdělávacího zařízení, ve kterém se zkouška koná, v Obchodním věstníku.9) Výběr vzdělávacího zařízení, pokud je přitom sám nespravuje, provede tento ústřední orgán státní správy. Seznam vzdělávacích zařízení pro uchazeče je k dispozici rovněž na příslušných živnostenských úřadech.10)

(3) Přihlášku ke zkoušce podává uchazeč stanovenému vzdělávacímu zařízení. V přihlášce uvede:

a) název a adresu vzdělávacího zařízení;

b) jméno, příjmení, rodné číslo, číslo občanského průkazu, trvalý pobyt;

c) živnost (obor provozované živnosti);

d) datum vyhotovení, vlastnoruční podpis.

(4) V případech, kdy je ve specifickém obsahu zkoušky uvedeném v příloze č. 1, která je součástí této vyhlášky, požadováno absolvování speciálního kursu,11) předkládá uchazeč příslušný doklad o jeho absolvování zároveň s přihláškou.

(5) Vzdělávací zařízení stanoví nejméně dva termíny konání zkoušky za školní pololetí. Současně se stanovením termínu konání zkoušky oznámí vzdělávací zařízení výši úplaty za vykonání zkoušky, stanovenou podle příslušných cenových předpisů.

(6) Pozvánku ke zkoušce doručí vzdělávací zařízení uchazeči nejpozději jeden měsíc před termínem konání zkoušky. Spolu s pozvánkou obdrží uchazeč i okruh zkušebních otázek s určením pomůcek nebo prostředků ke zkoušce dovolených.

§ 3

Zkušební komise

(1) Členy zkušební komise12) (dále jen „komise“) jmenuje ředitel vzdělávacího zařízení tak, že jedním členem je vždy jmenován zástupce z řad příslušného živnostenského úřadu na návrh tohoto úřadu a je-li zřízeno příslušné živnostenské společenstvo,13) další člen je jmenován na návrh tohoto společenstva.

(2) Předsedou komise je jmenován zástupce vzdělávacího zařízení, místopředsedou pracovník příslušného živnostenského úřadu. Odborníci pro jednotlivé části zkoušky jsou zpravidla jmenováni z pedagogických pracovníků14) vzdělávacího zařízení. Ředitel vzdělávacího zařízení nemůže být členem komise při vzdělávacím zařízení, které řídí.

(3) Komise jedná v počtu pěti členů a rozhoduje většinou hlasů svých členů.

§ 4

Obsahová náplň a způsob provádění zkoušky

(1) Obsahová náplň zkoušky vychází z osnov studijního nebo učebního oboru, který je shodný s příslušným oborem živnostenského podnikání (dále jen „živnost“). Pro živnost, která není shodná se studijním nebo učebním oborem, je obsahová náplň zkoušky stanovena ze studijního nebo učebního oboru příbuzného. Není-li pro jednotlivé živnosti obsahová náplň těmito způsoby stanovena, je určena specifickým obsahem zkoušky.

(2) Zkouškou pro jednotlivé živnosti se prokazují znalosti a dovednosti v rozsahu závěrečné zkoušky příslušného studijního nebo učebního oboru, uvedeného v příloze č. 1, která je součástí této vyhlášky, popřípadě v rozsahu specifického obsahu zkoušky, uvedeného v příloze č. 1.

(3) Zkouška se skládá z části teoretické a z části praktické. V teoretické části, která se provádí ústní a písemnou formou, prokazuje uchazeč souhrn odborných znalostí v příslušném oboru živnostenského podnikání, v praktické části zkoušky prokazuje uchazeč schopnost využívat teoretické poznatky při provozování živnosti.

(4) Teoretická část zkoušky trvá nejdéle 60 minut, praktická část zkoušky trvá nejdéle 240 minut.

§ 5

Oznámení výsledku zkoušky a vydání osvědčení

(1) Komise oznámí výsledek zkoušky uchazeči v den konání zkoušky.

(2) Vzdělávací zařízení vydá uchazeči, který úspěšně vykonal zkoušku, nejpozději do 14 dnů od konání zkoušky osvědčení. Osvědčení musí obsahovat:

a) název a adresu vzdělávacího zařízení;

b) jméno, příjmení, rodné číslo, trvalý pobyt uchazeče;

c) den konání zkoušky, den vydání osvědčení;

d) živnost, pro kterou je osvědčení vydáno;

e) razítko vzdělávacího zařízení a podpis předsedy zkušební komise.

(3) Osvědčení potvrzuje odbornou způsobilost pro jednotlivé živnosti v rozsahu stanoveném zákonem.

(4) Na průběh zkoušky a vydání osvědčení se nevztahuje správní řád.

§ 6

Zkušební řád

Způsob provádění zkoušky, její hodnocení, práva a povinnosti zkušební komise a uchazeče blíže upravuje zkušební řád uvedený v příloze č. 2, která je součástí této vyhlášky.

§ 7

Stanovení náhradního termínu a opakování zkoušky

(1) Uchazeči, který se ke zkoušce nemohl dostavit z vážných důvodů nebo svoji neúčast řádně omluvil, stanoví předseda komise po dohodě se vzdělávacím zařízením náhradní termín zkoušky v souladu s § 2 odst. 4 a 5.

(2) Uchazeč, který nevykonal úspěšně zkoušku, může podat novou přihlášku ke zkoušce podle § 2 odst. 3.


§ 8

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Dyba v. r.

Dlouhý v. r.

Piťha v. r.

Ruml v. r.

Lom v. r.

Lux v. r.


Příloha 01

Příl.1

Obsahová náplň kvalifikační zkoušky pro jednotlivé živnosti podle § 4
vyhlášky č. 525/1992 Sb.

Obor (živnost) V rozsahu závěrečné zkoušky (dále jen „zkouška“) pro obor (kód, název oboru a zaměř.) Specifický obsah zkoušky Poznámka
Řemeslné živnostiSkupina 101: Výroba kovů a kovových výrobků
Kovářství 24-34-2 Strojní kovář &nbsp &nbsp
Zámečnictví 24-64-2 Strojní mechanik 01 stroje a zařízení nebo 24-66-2 Mechanik opravář 02 stroje a zařízení &nbsp &nbsp
Výroba nástrojů 24-23-2 Nástrojař Činnosti podle zaměření výrobce Pro výrobu nožířského zboží je stanoven obor 24-74-2 Nožíř
Broušení a leštění kovů s výjimkou broušení nožů, nůžek a jednoduchých nástrojů 24-67-2 Úpravář kovů 02 pokovování Činnosti zaměřené na broušení a leštění kovů &nbsp
Kovoobrábění 24-33-2 Obráběč kovů 01 univerzální obrábění &nbsp &nbsp
Galvanizace kovů 24-67-2 Úpravář kovů 02 pokovování &nbsp &nbsp
Slévání železných i neželezných obecných kovů 24-01-2 Slévač &nbsp &nbsp
Smaltování 24-79-2 Povrchová úprava Činnosti zaměřené na smaltování &nbsp
Skupina 102: Výroba strojů a přístrojů všeobecná a pro určitá hospodářská odvětví
Stavba strojů s mechanickým pohonem 24-64-2 Strojní mechanik 01 stroje a zařízení &nbsp &nbsp
Skupina 103: Výroba motorových a ostatních dopravních prostředků
Opravy motorových vozidel 24-66-2 Mechanik opravář 09 silniční motorová vozidla &nbsp &nbsp
Výroba a opravy zemědělských strojů 24-66-2 Mechanik opravář 05 zeměd. tech. RV 06 zeměd. tech. ŽV 08 renovaci ZT a kovář. &nbsp &nbsp
Opravy karoserií 24-35-2 Klempíř 01 strojírenskou výr. Činnosti zaměřené na opravy karoserií &nbsp
Skupina 104: Výroba zdravotnických výrobků, přesných a optických přístrojů a hodin
Výroba teploměrů 27-56-2 Sklář &nbsp &nbsp
Výroba bandáží 55-60-2 Protetik 02 bandáže &nbsp &nbsp
Výroba ortopedické obuvi 32-74-2 Obuvník 03 ortopedickou obuv &nbsp &nbsp
Jemná mechanika 24-61-2 Mechanik optických přístrojů &nbsp &nbsp
Hodinářství 24-63-2 Hodinář &nbsp &nbsp
Skupina 106: Výroba a zpracování kameniva a zemin, keramika
Broušení a leptání skla 27-83-2 Brusič skla &nbsp &nbsp
Výroba cementového zboží a umělého kamene 36-64-2 Železobetonář a 36-65-2 Štukatér Činnosti zaměřené na betonové výrobky Činnosti zaměřené na výrobu umělého kamene &nbsp
Zpracování kamene 36-72-2 Kameník &nbsp &nbsp
Skupina 107: Výroba chemických výrobků
Výroba mýdla 28-61-2 Provozní chemik 02 výroba tuků a kosmetiky Činnosti zaměřené na výrobu mýdla &nbsp
Výroba kosmetických přípravků 28-61-2 Provozní chemik 02 výroba tuků a kosmetiky Činnosti zaměřené na výrobu kosmetických přípravků &nbsp
Skupina 108: Výroba potravin a nápojů
Řeznictví a uzenářství 29-68-2 Řezník-uzenář &nbsp &nbsp
Mlynářství 29-61-2 Mlynář &nbsp &nbsp
Výroba piva a sladu 28-78-2 Biochemik pro 02 výrobu piva a sladu nebo 29-71-2 Sladovník &nbsp &nbsp
Výroba mléčných výrobků 28-78-2 Biochemik pro 01 mlékárenskou výrobu nebo 29-67-2 Mlékař &nbsp &nbsp
Skupina 109: Výroba textilní a oděvní
Barvení látek a příze 28-73-2 Textilní chemik 02 barvení textilií &nbsp &nbsp
Skupina 110: Výroba kůže, kožených výrobků (včetně obuvi), výroba pryžových výrobků a výrobků z plastických hmot
Koželužny 28-74-2 Koželužský chemik &nbsp &nbsp
Jirchárny 28-74-2 Koželužský chemik &nbsp &nbsp
Semišové činění koží 28-74-2 Koželužský chemik 01 zpracování kůže &nbsp &nbsp
Barvení koží 28-74-2 Koželužský chemik 01 zpracování kůže &nbsp &nbsp
Kožešnictví a barvení kožešin 28-74-2 Koželužský chemik zpracování kožešnických kožek &nbsp &nbsp
Vulkanizace 28-66-2 Gumař-plastikář 01 zpracování kaučuku &nbsp &nbsp
Skupina 111: Výroba dřevařská, výroba nábytku, hudebních nástrojů a ostatních výrobků
Truhlářství 33-55-2 Truhlář Zaměření oboru určit podle převažujících pracovních činností podnikatele &nbsp
Stavba člunů a lodí, s výjimkou nemotoro-vých sportovních lodí 33-55-2 Truhlář &nbsp Pro dřevěné lodě
Zlatnictví a stříbrnictví, klenotnictví a kovotepectví 85-45-2 Zlatník a klenotník &nbsp &nbsp
Skupina 112: Výroba papírenská a polygrafická
Knihtisk 34-53-4 Tiskař na polygrafických strojích nebo 34-53-2 Tiskař na polygrafických strojích Činnosti zaměřené na tisk z výšky &nbsp
Kamenotisk 34-53-4 Tiskař na polygrafických strojích nebo 34-53-2 Tiskař na polygrafických strojích Činnosti zaměřené na tisk z plochy &nbsp
Sítotisk, gumotisk, che-migrafie, stereotypie, galvanoplastika, ofsetový tisk 34-53-4 Tiskař na polygrafických strojích nebo 34-53-2 Tiskař na polygrafických strojích Činnosti zaměřené na předmět podnikání &nbsp
Skupina 113: Stavebnictví
Zednictví 36-61-2 Zedník &nbsp &nbsp
Tesařství 36-63-2 Tesař &nbsp &nbsp
Obkladačské práce 36-61-2 Zedník Činnosti zaměřené na obkladačské práce &nbsp
Pokrývačství 36-77-2 Pokrývač &nbsp &nbsp
Klempířství 24-35-2 Klempíř 02 stavební výroba &nbsp &nbsp
Provádění tepelných a hlukových izolací 36-76-2 Izolatér Činnosti zaměřené na tepelné a hlukové izolace &nbsp
Pozlacovačství 33-64-2 Rámař-pozlacovač nebo 85-11-4 Uměleckořemeslné pozlacování &nbsp &nbsp
Štukatérství 36-65-2 Štukatér &nbsp &nbsp
Podlahářství (kladení podlahovin) 36-80-2 Podlahář &nbsp &nbsp
Vodoinstalatérství 36-78-2 Instalatér &nbsp &nbsp
Čištění fasád a pomníků 36-61-2 Zedník a 36-72-2 Kameník Činnosti zaměřené na čištění fasád a pomníků &nbsp
Skupina 114: Ostatní
Oční optika - praxe 5 let (§ 21 odst. 1 živnostenského zákona) 53-12-6 Oční optik &nbsp &nbsp
Holičství 64-56-2 Kadeřník Činnosti zaměřené na holičství &nbsp
Kadeřnictví 64-56-2 Kadeřník &nbsp &nbsp
Kosmetické služby 64-46-4 Kosmetička nebo 64-46-2 Kosmetička &nbsp &nbsp
Pedikúra 64-46-4 Kosmetička nebo 64-46-2 Kosmetička Činnosti zaměřené na pedikúru &nbsp
Čištění textilu 28-76-2 Chemik prádelen a čistíren &nbsp &nbsp
Drogistická živnost 64-60-2 Prodavač 04 drogistické zboží &nbsp &nbsp
Vázané živnostiSkupina 201 : Výroba kovů a kovových výrobků
Slévání drahých kovů 85-45-2 Zlatník a klenotník Činnosti zaměřené na slévání drahých kovů &nbsp
Skupina 203: Výroba motorových a ostatních dopravních prostředků &nbsp &nbsp &nbsp
Výroba, instalace, opravy a výstroje elektrických trakčních vozidel 26-83-2 Elektromechanik 04 stroje a zařízení &nbsp &nbsp
Skupina 205: Výroba elektrických přístrojů &nbsp &nbsp &nbsp
Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů 26-83-2 Elektromechanik 04 stroje a zařízení &nbsp &nbsp
Montáž a opravy kancelářské a reprodukční elektroniky 26-80-2 Mechanik 07 administrativní techniku nebo 26-72-4 Mechanik elektronik 02 organizační a výpočetní techniku &nbsp &nbsp
Výroba, montáž a opravy výrobků a zařízení spotřební elektroniky 26-86-2 Mechanik elektronických zařízení nebo 26-72-4 Mechanik elektronik 07 spotřební elektroniku &nbsp &nbsp
Výroba, Instalace a opravy chladících zařízení 26-80-2 Mechanik 03 chladící zařízení &nbsp &nbsp
Výroba, Instalace a opravy ústředního vytápění a větrání 36-78-2 Instalatér Činnosti zaměřené na: 1) ústřední vytápění a ohřívání vody 2) teplovodní a nízkotlaké parní kotle 3) zabezpečovací zařízení &nbsp
Výroba a opravy elektrických šicích strojů a elektrických přístrojů pro domácnost 26-83-2 Elektromechanik 04 stroje a zařízení a 31-37-4 Operátor oděvní výroby 02 oděvní stroje a zařízení Činnosti zaměřené na šicí stroje &nbsp
Montáž a opravy měřicí a regulační techniky 26-80-2 Mechanik 06 měřicí přístroje a zařízení nebo 26-72-4 Mechanik elektronik 01 automatizační techniku &nbsp &nbsp
Skupina 213: Stavebnictví
Elektroinstalatérství 26-83-2 Elektromechanik rozvodná zařízení &nbsp &nbsp
Plynoinstalatérství 36-78-2 Instalatér &nbsp &nbsp
Studnařství, s výjimkou zřizování studní hornickým způsobem &nbsp 1) Všeobecná část 2) Čištění a údržba - rozdělení a zatřídění 3) Regenerace a oživování studní 4) Hloubení a kopání - bezpečnostní předpisy studní pro výstavbu a údržbu 5) Vrtání studní - staveb. hmoty a strojní zařízení pro výstavbu
Koncesované živnostiSkupina 302: Výroba strojů a přístrojů všeobecná a pro určitá hospodářská odvětví
Vývoj, výroba, opravy, úpravy, přeprava, nákup, prodej, půjčování a znehodnocování zbraní 24-23-2 Nástrojař - puškař Přeprava, nákup, prodej, půjčování zbraní: kurs organizovaný stř. odborným učilištěm pro obor 24-23-2 nástrojař puškař se specifickým obsahem viz poznámka 1. Všeobecná část -bezpečnostní předpisy a zásady pro držení zbraně a bezpečnostní zásady 2. Základy konstrukčního uspořádání zbraní, zkoušky, funkce jednotl, dílů 3. Střelivo 4. Balistika 5. Seřizování jednotlivých mechanismů 6. Základní údržba zbraní 7. Obchodní činnost
Vývoj, výroba, nákup, prodej, přeprava a znehodnocování střeliva 24-23-2 Nástrojař- puškař Přeprava, nákup, prodej střeliva: kurs organizovaný stř. odborným učilištěm pro obor 24-23-2 nástrojař - puškař se specifickým obsahem viz poznámka
Zřizování a provoz střelnic 24-23-2 Nástrojař - puškař &nbsp &nbsp
Skupina 304: Výroba zdravotnických výrobků, přesných a optických přístrojů a hodin
Výroba a opravy lékařských přístrojů a nástrojů a zdravotnických potřeb 24-23-2 Nástrojař 26-72-4 Mechanik elektronik 10 zdravotnickou elektroniku Ortopedicko protetický pracovník Činnosti zaměřené na výrobu nástrojů pro humánní a veterinární lékařství Pro nástroje a přístroje Pro elektronické přístroje Pro ortopedicko protetické kompenzační pomůcky
Skupina 305: Výroba elektrických přístrojů
Montáž a opravy telekomunikačních zařízení, s výjimkou činností uvedených v § 3 odst. 2 písm. h) živnostenského zákona 26-72-4 Mechanik elektronik 04 telekomunikační zařízení &nbsp &nbsp
Skupina 307: Výroba chemických výrobků &nbsp &nbsp &nbsp
Výzkum, vývoj, výroba, zpracování, ničení a uvádění výbušnin do oběhu 28-61-2 Provozní chemik 01 průmyslovou chemii nebo 28-60-4 Chemik operátor 01 průmyslovou chemii Činnosti zaměřené na práci s výbušninamiČinnosti zaměřené na práci s výbušninami &nbsp
Skupina 313: Stavebnictví
Zřizování poplašných zařízení 26-83-2 Elektromechanik nebo 26-86-2 Mechanik elektronických zařízení &nbsp &nbsp
Skupina 314: Ostatní
Ubytovací služby v ubytovacích zařízeních v kategoriích hotel, hotel garni, motel, botel zařazených do třídy ** a výše a v kategoriích pension, chatová osada, kemp zařazených do třídy ***, včetně provozování hostinských činností v těchto zařízeních, s výjimkou hostinských živností umístěných v kategoriích chatová osada a kemp 64-90-2 Kuchař-číšník 03 pohostinství 1) Zásady provozu ubytovacích a stravovacích zařízení včetně organizace řízení 2) Účetnictví 3) Základní zbožíznalectví potrav. výrobků včetně vlivů působících na zboží 4) Znalost právních předpisů souvisejících s podnikáním &nbsp
Hostinská činnost (bez ubytovacích zařízení) vyjma prodeje nealkoholických nápojů, lahvového piva a doplňkového prodeje potravin na veřejných prostranstvích 64-90-2 Kuchař-číšník 03 pohostinství &nbsp &nbsp
Letecká doprava a letecké práce 24-53-4 Letecký mechanik nebo 24-5 Mechanik letadlových strojů nebo 26-7 Mechanik ktronik &nbsp &nbsp
Provozování drah s výjimkou celostátních [§ 3 odst. 2 písm. g) živnostenského zákona] 37-43-6 Železniční doprava a přeprava &nbsp &nbsp
Vnitrostátní zasílatelství 37-47-6 Zasílatelství &nbsp &nbsp

Příloha 02

Příl.2

Zkušební řád

k provádění kvalifikačních zkoušek nahrazujících odbornou způsobilost pro provozování živnosti

I. Práva a povinnosti komise a jejího předsedy

1. Komise

a) připravuje zkušební otázky pro ústní zkoušku a témata nebo text pro písemnou zkoušku;

b) seznámí uchazeče s jeho právy a povinnostmi, s organizací zkoušky a se způsobem jejího hodnocení;

c) před započetím každé části zkoušky sdělí uchazeči dobu stanovenou na její vykonání;

d) může vyloučit uchazeče, který v průběhu zkoušky použije nedovolené pomůcky nebo prostředky, případně jiným závažným způsobem naruší průběh zkoušky;

e) rozhoduje o všech sporných otázkách souvisejících s vykonáním zkoušky.

2. Předseda komise

a) ověřuje totožnost uchazeče podle osobních dokladů a podle přihlášky;

b) řídí jednání a práci komise, dbá na správný postup komise;

c) zabezpečuje protokolární záznam (dále jen „protokol“) o průběhu a výsledku zkoušky, ve kterém uvede:

- název a adresu vzdělávacího zařízení, číslo jednací protokolu,

- jméno, příjmení, rodné číslo, trvalý pobyt uchazeče,

- složení komise,

- živnost, pro kterou se zkouška konala,

- zadání a hodnocení jednotlivých částí zkoušky,

- celkové hodnocení zkoušky,

- datum vyhotovení protokolu, podpisy členů komise a razítko vzdělávacího zařízení.

Originál protokolu o průběhu a výsledku zkoušky se zakládá u vzdělávacího zařízení.

II. Způsob provádění zkoušky

a) zkouška se skládá ze dvou samostatně hodnocených částí, praktické a teoretické;

b) praktickou část zkoušky vykoná uchazeč vždy před teoretickou částí zkoušky, v případě neúspěšně konané praktické části zkoušky nekoná se již zkouška z části teoretické.

III. Hodnocení zkoušky

a) o výsledku zkoušky rozhodují členové komise;

b) výsledek zkoušky se hodnotí klasifikačním stupněm „prospěl“ nebo „neprospěl“;

c) klasifikačním stupněm „prospěl“ se hodnotí uchazeč, který prokázal znalosti a dovednosti v rozsahu závěrečné zkoušky příslušného studijního nebo učebního oboru, popřípadě specifického obsahu zkoušky uvedeného v příloze č. 1;

d) klasifikačním stupněm „neprospěl“ se hodnotí uchazeč, který neprokázal požadované znalosti v rozsahu závěrečné zkoušky příslušného studijního nebo učebního oboru, popřípadě specifického obsahu zkoušky uvedeného v příloze č. 1;

e) klasifikačním stupněm „neprospěl“ se hodnotí rovněž uchazeč, který byl ze zkoušky vyloučen.

IV. Práva a povinnosti uchazeče

a) výběr vzdělávacího zařízení je na vůli uchazeče;

b) uchazeč, který úspěšně vykonal zkoušku, má právo na vydání osvědčení podle této vyhlášky;

c) neúčast na zkoušce pro vážné důvody (§ 7 odst. 1) je uchazeč povinen omluvit u vzdělávacího zařízení do 3 dnů ode dne stanoveného jako termín konání zkoušky.

Poznámky pod čiarou

1) § 22 odst. 1 písm. d) živnostenského zákona.

2) § 21 a 22 živnostenského zákona.

3) § 20, příloha č. 1 živnostenského zákona.

4) § 23, příloha č. 2, ve sloupci 2 uveden § 21, 22.

5) § 26, příloha č. 3, ve sloupci 2 uveden § 21, 22.

6) § 16 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve znění zákona č. 171/1990 Sb.

7) § 9 školského zákona.

8) Zákon ČNR č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění pozdějších předpisů.

9) § 3 odst. 2 písm. b) nařízení vlády ČSFR č. 63/1992 Sb., o Obchodním věstníku.

10) Zákon ČNR č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech.

11) Příloha č. 1 této vyhlášky, skupina 302.

12) § 22 odst. 1 písm. d) živnostenského zákona.

13) § 69 živnostenského zákona.

14) § 51 školského zákona.