Blog

01.05.2018Novinky

Chcete podnikať v ČR alebo tam už máte pobočku?

daneprolidi0

Daneprolidi.cz je odborný systém pre dane a účtovníctvo v Českej republike. Ponúka spoľahlivé a aktuálne informácie na jednom mieste, dostupné 24 hodín denne kdekoľvek na svete. Všetky informácie sú prehľadne rozdelené do kategórií podľa druhu daní a typu informácií.

02.02.2015Android

Zákony pre Android Beta 2

Mobilná aplikácia Zákony pre ľudí

Máme novú verziu aplikácie Zákony per android (Beta verzia 2) a je k dispozícii - každému kto sa prihlási k testerom aplikácie - podľa postupu, ktorý je tu.

20.12.2014Novinky

Najprehľadávanejšie zákony v roku 2014

Naj zákony 2014 | Infografika

Pomaly sa končí ďalší kalendárny rok a Zákony pre ľudí sa tešia, že rok 2014 bol opäť úspešným rokom. Úspešným vďaka vám! Ďakujeme vám za množstvo podnetov a pozitívnych ohlasov (pár z nich vyberáme a publikujeme v tomto príspevku). Prijímame ich aj naďalej :) Tento rok ste zobrazili zákony v počte 6 miliónov krát, čo je o takmer 2 milióny viac ako v predošlom roku. Prinášame vám malú inforgrafiku a naším fanúšikom na facebooku aj drobnú súťaž.

02.12.2014Mikroprávo

Návrh novely zákona o verejnom obstarávaní

verejné obstarávanie

Cieľom predkladaného návrhu zákona je znemožniť tzv. schránkovým firmám uchádzať sa o získavanie zákaziek z verejných zdrojov ustanovením prísnejších podmienok účasti na verejnom obstarávaní, a to uložením ďalších podmienok účasti na verejnom obstarávaní týkajúcich sa majetkového postavenia právnických osôb zúčastňujúcich sa verejného obstarávania.

24.09.2014Mikroprávo

Návrh zákona o vzájomnom uznávaní a výkone ochranných opatrení v občianskych veciach

paragraf so súdnym kladivkom

Účelom návrhu zákona je vytvoriť legislatívne podmienky pre vykonanie Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 606/2013 z 12. júna 2013 o vzájomnom uznávaní ochranných opatrení v občianskych veciach. Nariadenie má byť rýchlym a flexibilným nástrojom, pomocou ktorého bude chránenej osobe v prípade jej premiestnenia sa z jedného členského štátu do druhého poskytnutá okamžitá ochrana na báze uznania ochranného opatrenia.

08.08.2014Mikroprávo

Návrh novely zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení

ľudia rôznych profesií

Cieľom návrhu zákona je transponovať smernicu EP a Rady 2013/14/EÚ z 21. mája 2013. Zámerom transpozície smernice je zlepšiť kvalitu investícií inštitúcií zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia (v podmienkach zákona č. 650/2004 Z. z. ide o doplnkové dôchodkové spoločnosti alebo zamestnanecké dôchodkové spoločnosti v rozsahu ich činností vykonávaných na území SR) a ochraňovať tým investorov.

05.08.2014Mikroprávo

Návrh novely zákona o spotrebiteľských úveroch

ľudia rôznych profesií

Návrh zákona sa zameriava na prijatie krokov, ktoré prispejú k transparentnosti a zvýšeniu výkonu kontroly na trhu spotrebiteľských úverov. Návrhom zákona sa zavádzajú dve meritórne zmeny: zavedenie povoľovacieho procesu pre veriteľov a vytvorenie registra údajov o spotrebiteľských úveroch.

18.07.2014Mikroprávo

Návrh novely zákona o službách zamestnanosti

ľudia rôznych profesií

Hlavným cieľom návrhu zákona je vytvorenie legislatívneho rámca špecificky určeného na podporu zamestnávania tých mladých ľudí, ktorí po ukončení školy, resp. po jej predčasnom opustení alebo po ukončení povinnej školskej dochádzky nikdy nezískali pravidelne platené zamestnanie, čo znamená, že nikdy nemali zamestnanie, ktoré trvalo najmenej šesť po sebe nasledujúcich mesiacov.

12.06.2014Mikroprávo

Návrh novely Trestného poriadku a Trestného zákona

paragraf

Prostredníctvom návrhu zákona sa riešia úlohy ministerstva vyplývajúce z Akčného plánu boja proti daňovým podvodom na roky 2012 až 2016 a plnenie medzinárodných záväzkov Slovenskej republiky na základe hodnotení SR zo strany OECD a Rady Európy.

07.05.2014Mikroprávo

Návrh zákona o odpadoch

odpadkové vrecia

Cieľom návrhu zákona je úprava existujúcich a nastavenie nových pravidiel v odpadovom hospodárstve pre vytvorenie štandardných podmienok z pohľadu rozvinutých krajín Európskej únie pre uskutočňovanie zmien v prostredí umožňujúcich rozvoj a realizáciu aktivít v odpadovom hospodárstve a súčasne vytvorenie podmienok pre právnu istotu porovnateľnú s podmienkami v ostatných členských štátoch Európskej únie.

30.04.2014Mikroprávo

Nový systém financovania umeleckých aktivít

sudcovské kladivko

Hlavným cieľom predloženého návrhu zákona je v súlade s Programovým vyhlásením vlády SR na roky 2012 – 2016 vytvorenie inštitúcie zabezpečujúcej efektívnu podporu umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu, administratívne nezávislej od ústredných orgánov štátnej správy a reprezentovanej zástupcami umeleckej obce.

27.01.2014Mikroprávo

Návrh novely zákona o sudcoch a prísediacich

sudcovské kladivko

Novelou zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich sa navrhuje zavedenie náhodného prideľovania vecí senátom, ktoré budú kreované na obdobie jedného roka rozvrhom práce. Cieľom novej právnej úpravy je zabezpečiť funkčnosť disciplinárnych senátov pri vyvodzovaní disciplinárnej zodpovednosti sudcov.

12.11.2013Mikroprávo

Návrh zákona o Dobrovoľnej požiarnej ochrane SR

hasiči pri kuželiNávrh zákona sa predkladá s cieľom ustanoviť základný právny rámec pre podporu Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky a pre jej spoluprácu s orgánmi verejnej moci. Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky je jednotným, účelovým, humánnym, politicky nezávislým dobrovoľným občianskym združením zriadeným súlade so zákonom Slovenskej národnej rady č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov.

22.10.2013Mikroprávo

Návrh novely zákona o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia ...

lekár drží fonendoskop

Návrhom zákona sa predkladatelia snažia reagovať na množiace sa sťažnosti pacientov ohľadom prednostného poskytnutia ambulantnej starostlivosti. Podľa týchto sťažností niektorí lekári zneužívajú možnosť prednostného vyšetrenia a pacienti slabších sociálnych skupín sú znevýhodnení a predlžuje sa im čakanie na ošetrenie u príslušného lekára.

30.09.2013Mikroprávo

Návrh zákona o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii

náboje

Návrh zákona sa predkladá z dôvodu, že je potrebné posilniť kontrolu v oblasti výroby výbušnín, výbušných predmetov a munície, v oblasti skladovania, prepravy a možnosti sledovania týchto výrobkov. V návrhu zákona sa komplexne upravujú práva a povinnosti právnických osôb a fyzických osôb v oblasti výbušnín, výbušných predmetov a munície vrátane základných pravidiel na zaistenie bezpečnosti osôb a majetku.

06.09.2013Mikroprávo

Návrh novely zákona o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch

sudcovské kladivko v tvare paragrafuNávrhom zákona sa optimalizujú podmienky pre výkon činnosti znalcov, tlmočníkov a prekladateľov. Návrh zákona má za cieľ dosiahnuť, aby súdy a iné orgány verejnej moci ako častí zadávatelia znaleckých, tlmočníckych a prekladateľských úkonom signalizovali Ministerstvu spravodlivosti Slovenskej republiky pochybenia znalcov, tlmočníkov a prekladateľov.

05.09.2013Mikroprávo

Návrh zákona o diaľničnej známke

autá na diaľnici večer

Návrh zákona sa predkladá s cieľom postupne nahradiť papierovú nálepku jej elektronickou podobou, preto je vhodnejšie nahradiť zaužívaný pojem „diaľničná nálepka“ pojmom „diaľničná známka“. Návrh zákona zavádza elektronizáciu systému predaja diaľničných nálepiek, a teda elektronickú formu diaľničnej nálepky za užívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest motorovými vozidlami do 3,5 t.

21.08.2013Mikroprávo

Návrh zákona o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií

kamión na cestePrioritným cieľom návrhu zákona je ustanoviť rámec pre poskytovanie Európskej služby elektronického výberu mýta na území Slovenskej republiky v súlade s rozhodnutím Komisie 2009/750/ES o definícii Európskej služby elektronického výberu mýta a jej technických prvkov, ktorým sa stanovujú podmienky pre zaručenie interoperability mýtnych systémov, čím zároveň dôjde k vykonaniu tohto rozhodnutia.