Blog

25.08.2021Novinky

Poistenie účtovníctva - čo je dôležité vedieť

pp_pre_skoly_foto_01_(1)

Účtovník je náročná profesia. Napriek tomu, že nie je žiadnym spôsobom regulovaná, môžete ju  vykonávať na základe registrácie voľnej živnosti. Na rozdiel od iných profesií (lekár, advokát, notár, geodet a podobne) poistenie zodpovednosti účtovníkov nie je zo zákona povinné.

09.08.2021Novinky

PORADCA PODNIKATEĽA – AKO VYBUDOVAŤ ZNAČKU, KTORÁ VYDRŽÍ DESAŤROČIA

pp_pre_skoly_foto_01_(1)

Juraj Málik je spoluzakladateľom a súčasným majiteľom firmy Poradca podnikateľa, v ktorej pôsobí už vyše 30 rokov. V podcaste sa spolu rozprávame o tom, ako je možné vybudovať stabilnú a prosperujúcu značku na našom trhu, ktorá funguje desaťročia. Okrem toho sa rozprávame aj na tému leadership, ku ktorej má Juraj veľmi blízko.

03.08.2021Novinky

Infografika: Čo pribudlo na epi.sk v roku 2020?

pp_pre_skoly_foto_01_(1)

Spolu v roku 2020 do obsahu EPI Právnych systémov pribudlo viac ako 57 150 dokumentov. Pozrite si krátky sumár nového obsahu, ktorý sa stal súčasťou EPI Právnych systémov počas uplynulého roka:

30.07.2021Novinky

UŽ 23. ročník ÚZ

pp_pre_skoly_foto_01_(1)

Nie všetky bestsellery 90. rokov prežili nástup digitálnych technológií. „Úzetká“ sú však stálicou v našej ponuke už viac ako 20 rokov. Úplné znenia zákonov – jeden z najstarších a najobľúbenejších produktov Poradcu podnikateľa – vydávame už viac ako 23 rokov.

16.07.2021Novinky

PP pre školy – pomáhame vyrásť novej generácii odborníkov

pp_pre_skoly_foto_01_(1)

„Investícia do vzdelania prináša najlepšie úroky“ - to tvrdí klasik a my mu pritakávame. Kvalita vedomostí otvára nové možnosti nielen študentovi, ale oblúkom sa vracia celej spoločnosti v potenciáli šikovných ľudí a v stúpajúcej krivke všeobecného rozvoja.

01.05.2018Novinky

Chcete podnikať v ČR alebo tam už máte pobočku?

daneprolidi0

Daneprolidi.cz je odborný systém pre dane a účtovníctvo v Českej republike. Ponúka spoľahlivé a aktuálne informácie na jednom mieste, dostupné 24 hodín denne kdekoľvek na svete. Všetky informácie sú prehľadne rozdelené do kategórií podľa druhu daní a typu informácií.

02.02.2015Rôzne

Zákony pre Android Beta 2

Mobilná aplikácia Zákony pre ľudí

Máme novú verziu aplikácie Zákony per android (Beta verzia 2) a je k dispozícii - každému kto sa prihlási k testerom aplikácie - podľa postupu, ktorý je tu.

20.12.2014Novinky

Najprehľadávanejšie zákony v roku 2014

Naj zákony 2014 | Infografika

Pomaly sa končí ďalší kalendárny rok a Zákony pre ľudí sa tešia, že rok 2014 bol opäť úspešným rokom. Úspešným vďaka vám! Ďakujeme vám za množstvo podnetov a pozitívnych ohlasov (pár z nich vyberáme a publikujeme v tomto príspevku). Prijímame ich aj naďalej :) Tento rok ste zobrazili zákony v počte 6 miliónov krát, čo je o takmer 2 milióny viac ako v predošlom roku. Prinášame vám malú inforgrafiku a naším fanúšikom na facebooku aj drobnú súťaž.

02.12.2014Archív

Návrh novely zákona o verejnom obstarávaní

verejné obstarávanie

Cieľom predkladaného návrhu zákona je znemožniť tzv. schránkovým firmám uchádzať sa o získavanie zákaziek z verejných zdrojov ustanovením prísnejších podmienok účasti na verejnom obstarávaní, a to uložením ďalších podmienok účasti na verejnom obstarávaní týkajúcich sa majetkového postavenia právnických osôb zúčastňujúcich sa verejného obstarávania.

24.09.2014Archív

Návrh zákona o vzájomnom uznávaní a výkone ochranných opatrení v občianskych veciach

paragraf so súdnym kladivkom

Účelom návrhu zákona je vytvoriť legislatívne podmienky pre vykonanie Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 606/2013 z 12. júna 2013 o vzájomnom uznávaní ochranných opatrení v občianskych veciach. Nariadenie má byť rýchlym a flexibilným nástrojom, pomocou ktorého bude chránenej osobe v prípade jej premiestnenia sa z jedného členského štátu do druhého poskytnutá okamžitá ochrana na báze uznania ochranného opatrenia.

08.08.2014Archív

Návrh novely zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení

ľudia rôznych profesií

Cieľom návrhu zákona je transponovať smernicu EP a Rady 2013/14/EÚ z 21. mája 2013. Zámerom transpozície smernice je zlepšiť kvalitu investícií inštitúcií zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia (v podmienkach zákona č. 650/2004 Z. z. ide o doplnkové dôchodkové spoločnosti alebo zamestnanecké dôchodkové spoločnosti v rozsahu ich činností vykonávaných na území SR) a ochraňovať tým investorov.

05.08.2014Archív

Návrh novely zákona o spotrebiteľských úveroch

ľudia rôznych profesií

Návrh zákona sa zameriava na prijatie krokov, ktoré prispejú k transparentnosti a zvýšeniu výkonu kontroly na trhu spotrebiteľských úverov. Návrhom zákona sa zavádzajú dve meritórne zmeny: zavedenie povoľovacieho procesu pre veriteľov a vytvorenie registra údajov o spotrebiteľských úveroch.

18.07.2014Archív

Návrh novely zákona o službách zamestnanosti

ľudia rôznych profesií

Hlavným cieľom návrhu zákona je vytvorenie legislatívneho rámca špecificky určeného na podporu zamestnávania tých mladých ľudí, ktorí po ukončení školy, resp. po jej predčasnom opustení alebo po ukončení povinnej školskej dochádzky nikdy nezískali pravidelne platené zamestnanie, čo znamená, že nikdy nemali zamestnanie, ktoré trvalo najmenej šesť po sebe nasledujúcich mesiacov.

12.06.2014Archív

Návrh novely Trestného poriadku a Trestného zákona

paragraf

Prostredníctvom návrhu zákona sa riešia úlohy ministerstva vyplývajúce z Akčného plánu boja proti daňovým podvodom na roky 2012 až 2016 a plnenie medzinárodných záväzkov Slovenskej republiky na základe hodnotení SR zo strany OECD a Rady Európy.

07.05.2014Archív

Návrh zákona o odpadoch

odpadkové vrecia

Cieľom návrhu zákona je úprava existujúcich a nastavenie nových pravidiel v odpadovom hospodárstve pre vytvorenie štandardných podmienok z pohľadu rozvinutých krajín Európskej únie pre uskutočňovanie zmien v prostredí umožňujúcich rozvoj a realizáciu aktivít v odpadovom hospodárstve a súčasne vytvorenie podmienok pre právnu istotu porovnateľnú s podmienkami v ostatných členských štátoch Európskej únie.

30.04.2014Archív

Nový systém financovania umeleckých aktivít

sudcovské kladivko

Hlavným cieľom predloženého návrhu zákona je v súlade s Programovým vyhlásením vlády SR na roky 2012 – 2016 vytvorenie inštitúcie zabezpečujúcej efektívnu podporu umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu, administratívne nezávislej od ústredných orgánov štátnej správy a reprezentovanej zástupcami umeleckej obce.