Vyhláška č. 45/1992 Zb.Vyhláška Ministerstva kontroly Slovenskej republiky o sídlach a územnej pôsobnosti inšpektorátov Slovenskej obchodnej inšpekcie

Čiastka 9/1992
Platnosť od 28.01.1992 do30.11.1996
Účinnosť od 28.01.1992 do30.11.1996
Zrušený 334/1996 Z. z.

OBSAH

45

VYHLÁŠKA

Ministerstva kontroly Slovenskej republiky

zo 6. januára 1992

o sídlach a územnej pôsobnosti inšpektorátov Slovenskej obchodnej inšpekcie

Ministerstvo kontroly Slovenské republiky podľa § 1 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 71/1986 Zb. o Slovenskej obchodnej inšpekcii v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 417/1991 Zb. ustanovuje:


§ 1

Inšpektoráty Slovenskej obchodnej inšpekcie majú tieto sídla a obvody územnej pôsobnosti

a) Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie pre hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavu so sídlom v Bratislave,1)

b) Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie v Bratislave na území okresov Bratislava-vidiek, Dunajská Streda, Galanta, Komárno, Levice, Nitra, Nové Zámky, Senica, Topoľčany, Trenčín a Trnava,

c) Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie v Banskej Bystrici na území okresov Banská Bystrica, Čadca, Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Lučenec, Martin, Považská Bystrica, Prievidza, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Zvolen, Žiar nad Hronom a Žilina,

d) Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie v Košiciach pre mesto Košice2) a na území okresov Bardejov, Humenné, Košice-vidiek, Michalovce, Poprad, Prešov, Rožňava, Spišská Nová Ves, Stará Ľubovňa, Svidník, Trebišov a Vranov nad Topľou.


§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:

JUDr. Hvozdík v. r

Poznámky pod čiarou

1) Zákon SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení zákona SNR č. 523/1990 Zb. a zákona SNR č. 130/1991 Zb.

2) Zákon SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení zákona SNR č. 130/1991 Zb.