Vyhláška č. 181/1992 Zb.Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej republiky o krmivách

Čiastka 38/1992
Platnosť od 30.04.1992 do21.08.1993
Účinnosť od 30.04.1992 do21.08.1993
Zrušený 184/1993 Z. z.

181

VYHLÁŠKA

Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej republiky

zo 16. marca 1992

o krmivách

Ministerstvo poľnohospodárstva a výživy Slovenskej republiky podľa § 39 zákona č. 61/1964 Zb. o rozvoji rastlinnej výroby ustanovuje:


§ 1

Úvodné ustanovenia

(1) Účelom tejto vyhlášky je vytvoriť podmienky na zachovanie a zlepšovanie úžitkovosti chovaných zvierat, ich zdravia, akosti výrobkov z ich chovu používaním vhodných krmív a kŕmnych zmesí (ďalej len „krmivo“), ako aj ochranu zdravia ľudí a životného prostredia pred zdravotnou závadnosťou a inými nepriaznivými účinkami používaných krmív.

(2) Na dosiahnutie účelu uvedeného v odseku 1 sa vykonáva

a) overovanie výživnej hodnoty a použiteľnosti krmív,1)

b) overovanie technológie výroby, úpravy a konzervácie krmív,2)

c) overovanie akosti krmív a surovín slúžiacich na ich výrobu,3)

d) overovanie zdravotnej nezávadnosti krmív.4)

(3) Overovanie uvedené v odseku 2 písm. a), b), c) vykonáva Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky (ďalej len „kontrolný ústav“),5) overovanie uvedené v odseku 2 písm. d) vykonáva orgán veterinárnej starostlivosti.6)

(4) Táto vyhláška sa vzťahuje na všetky fyzické a právnické osoby, ktoré vyrábajú krmivá alebo ich dovážajú alebo uvádzajú do obehu (ďalej len „dodávatelia“). Dodávateľom na účely tejto vyhlášky sa rozumie aj ten, kto vyrába krmivo pre vlastný chov zvierat, ak výrobky z chovu týchto zvierat dodáva na trh alebo pre vlastnú spotrebu.

Krmivá

§ 2

(1) Krmivami podľa tejto vyhlášky sú všetky organické a anorganické látky, ktoré sú určené na kŕmenie zvierat.

(2) Kŕmna zmes je zmes dvoch alebo viac krmív; ak sa ďalej neustanovuje inak, vzťahujú sa ustanovenia o krmivách aj na kŕmne zmesi.

§ 3

(1) Vyrábať a uvádzať do obehu možno len krmivá, ktoré boli na základe overenia ich akosti, výživnej hodnoty, použiteľnosti, a zdravotnej nezávadnosti registrované v registri krmív a dodávateľov (ďalej len „register“); to neplatí, ak ide o krmivá, ktoré registrácii nepodliehajú.

(2) Krmivá podliehajúce zápisu do registra môžu vyrábať, dovážať a uvádzať do obehu iba dodávatelia, ktorí sú zapísaní do registra.

(3) Registrácii nepodliehajú

a) hospodárske objemové krmivá, ak nie sú zmiešané,

b) krmivá vyrobené v rámci skúšobnej výroby,

c) krmivá určené na účely biologického overovania povoleného kontrolným ústavom.

§ 4

Register

(1) Register vedie kontrolný ústav.

(2) Do registra sa zapisujú krmivá podliehajúce registrácii a ich dodávatelia. Údaje o krmive obsahujú evidenčné číslo krmiva v poradí podľa dátumu právoplatnosti rozhodnutia kontrolného ústavu o zápise krmiva do registra,7) názov krmiva a účel jeho použitia. Údaje o dodávateľoch obsahujú obchodný názov (meno a priezvisko) a sídlo (bydlisko) dodávateľa, krmivo, ktoré má registrované, a zoznam výrobní a predajní, ak ich má dodávateľ viac.

(3) O registrovanom krmive sa vedie evidenčný list, v ktorom sa uvádzajú

a) názov krmiva,

b) znak a evidenčné číslo krmiva, pod ktorým je vedené v zozname krmív,

c) účel použitia krmiva,

d) obchodný názov a sídlo dodávateľa,

e) označenie platnej technickej normy,

f) údaje o zložení krmiva,

g) údaje o obaloch,

h) označovanie krmiva,

i) dátum podania žiadosti, označenie rozhodnutia o zápise a dátum jeho právoplatnosti a dátum zrušenia registrácie.

(4) Kontrolný ústav uverejňuje v publikačnom orgáne Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej republiky register. Register uverejňuje raz ročne. Zmeny a zrušenia v registri priebežne.

(5) Do registra môžu nahliadnuť a robiť si z neho výpisy orgány štátnej správy, ktoré to potrebujú na plnenie svojich úloh, a osoby, ktoré preukážu potrebu nahliadnuť do registra.

(6) Kontrolný ústav nesmie poskytnúť údaje, ktoré sú predmetom ochrany podľa osobitných predpisov,8) ani údaje uvedené v odseku 3 a ani údaje označené dodávateľom za predmet obchodného tajomstva, ak nejde o údaje verejne známe.

§ 5

Všeobecné ustanovenie o registrácii

(1) Žiadosť o registráciu predkladá dodávateľ krmiva kontrolnému ústavu na ním vydaných tlačivách v štyroch vyhotoveniach. Žiadosť musí obsahovať

a) názov, sídlo a identifikačné číslo organizácie dodávateľa,

b) názov krmiva,

c) obchodný názov krmiva, prípadne slovné a obrazové vyjadrenie ochrannej známky, ak sa bude používať,

d) obsah hlavných živín,

e) zastúpenie jednotlivých komponentov v hmotnostných podieloch ako vzorová receptúra,

f) kŕmny návod alebo návod na použitie,

g) technický popis alebo odvolanie na technickú normu, ak sa majú používať normalizované obaly, a druhy dopravy, ak má byť krmivo prevážané i iným spôsobom ako v obaloch,

h) vzor nálepky, štítku, visačky alebo iného spôsobu označenia v súlade s technickou normou,

i) zoznam jednotlivých miest výroby a predaja, ak má výrobca viac výrobní a predajní.

(2) K žiadosti o registráciu krmív sa pripájajú

a) technická norma, vrátane metód skúšania jednotlivých akostných znakov alebo odkaz na technickú normu metód skúšania, podľa ktorej má byť znak ustanovený,

b) rozbor výživnej hodnoty krmív,

c) popis technologického postupu výroby,

d) vyhodnotenie výsledkov skúšobnej výroby, ak je podmienkou registrácie,

e) výsledky vyšetrenia zdravotnej nezávadnosti krmív.

(3) Ak je to potrebné na overenie výživnej hodnoty a použiteľnosti krmív, môže kontrolný ústav požadovať od dodávateľa v nevyhnutnom rozsahu ďalšie údaje.

(4) Zápis do registra sa vykonáva na základe rozhodnutia kontrolného ústavu o schválení krmiva a jeho zápise do registra (§ 6) alebo na základe ohlásenia krmiva dodávateľom (§ 7).

§ 6

Overovanie a registrácia doposiaľ nepoužívaných krmív

(1) Overenie výživnej hodnoty a použiteľnosti doposiaľ nepoužívaných krmív a ich registrácia sa vykonáva na základe žiadosti (§ 5), v ktorej sa ďalej uvedie

a) vyhodnotenie výsledkov skúšobnej výroby alebo údajov o vlastnostiach a účinkoch krmiva zistených kontrolným ústavom alebo inou odborne spôsobilou osobou, alebo, ak ide o krmivá z dovozu, oprávnenou zahraničnou osobou,

b) súhlas orgánu veterinárnej starostlivosti z hľadiska ich zdravotnej nezávadnosti.9)

(2) Kontrolný ústav si môže vyžiadať ďalšie údaje a odborné posudky.

(3) Ak sa pri overovaní podľa odsekov 1 a 2 preukážu vlastnosti a účinky krmiva, ktoré podľa odborného poznania v dobe overovania neohrozujú záujmy uvedené v § 1 ods. 1, kontrolný ústav rozhodne o schválení krmiva a o zápise krmiva do registra, inak žiadosť zamietne.7)

Registrácia ostatných krmív

§ 7

(1) Krmivá, ktoré svojím zložením spĺňajú požiadavky predpísané česko-slovenskými technickými normami10) a osobitným výnosom Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej republiky, sa registrujú na základe ohlásenia (§ 5) dodávateľom. Dodávateľ pripojí k ohláseniu stanovisko štátnej veterinárnej správy Slovenskej republiky v Bratislave.

(2) Ak sú náležitosti ohlásenia v súlade s § 5 tejto vyhlášky a krmivo spĺňa požiadavky uvedené v odseku 1, kontrolný ústav rozhodne o zápise krmiva a jeho dodávateľa do registra, inak ohlásenie zamietne.7)

§ 8

(1) V rozhodnutí o schválení krmiva a jeho zápise do registra kontrolný ústav určí podmienky pre výrobu, uvádzanie do obehu a použitie krmiva.

(2) Po vyznačení vykonateľnosti na rozhodnutí podľa odseku 1, kontrolný ústav neodkladne oznámi dodávateľovi evidenčné číslo krmiva a dodávateľa v registri.

§ 9

(1) Dodávateľ je povinný oznámiť kontrolnému ústavu zmeny zapísaných údajov v registri najneskôr do 30 dní odo dňa, keď došlo k ich zmene. Ak ide o zhoršenie akostných znakov, ukazovateľov zdravotnej a hygienickej nezávadnosti, technologického postupu a názvu krmiva, nesmie dodávateľ krmivo uvádzať do obehu až do zápisu zmien v registri.

(2) Kontrolný ústav zruší zápis do registra

a) na návrh dodávateľa,

b) ak sa zistí, že dodávateľ porušuje podmienky registrácie krmiva.

§ 10

(1) Skúšobnou výrobou sa overujú

a) výživná hodnota a použiteľnosť doposiaľ nepoužívaných krmív,

b) nové technologické zariadenia a technologické postupy na výrobu krmív,

c) zdravotná nezávadnosť krmiva.

Pri skúšobnej výrobe podľa písmena a) sa získavajú aj podklady pre tvorbu technickej normy a metód skúšania krmiva.

(2) Skúšobnú výrobu povoľuje kontrolný ústav na žiadosť dodávateľa krmiva alebo výrobcu technologického zariadenia.

(3) Doba skúšobnej výroby nesmie prekročiť 6 prevádzkových mesiacov od začiatku výroby krmiva alebo používania neovereného technologického zariadenia, pokiaľ charakter biologického overovania si nevyžaduje predĺženie tejto doby. Rozsah skúšobnej výroby by nemal prekročiť 20 percent predpokladanej ročnej produkcie.

(4) V skúšobnej dobe je výrobca povinný

a) vopred oznámiť odberateľovi, že ide o dodávky krmiva zo skúšobnej výroby,

b) označovať krmivo na obaloch a dodacom liste výrazným údajom „skúšobná výroba“.

(5) Výsledky skúšobnej výroby podľa odseku 1 písm. a) sa pripájajú k žiadosti o registráciu krmív.

(6) Ak nové technologické zariadenie alebo technologický postup na základe výsledkov skúšobnej výroby neohrozujú záujmy uvedené v § 1 ods. 1, kontrolný ústav vydá osvedčenie o ich overení.5)

§ 11

(1) Ak je to potrebné na účely overovania výživnej hodnoty a použiteľnosti krmív, kontrolný ústav môže v rámci skúšobnej výroby, alebo ak ide o krmivo z dovozu, nariadiť vykonanie biologického overovania krmív na zvieratách, ktoré sa vykonáva formou laboratórnych alebo iných pokusov a biologických skúšok.

(2) Biologické overovanie krmív vykonáva kontrolný ústav vo svojich biologických testačných jednotkách, prípadne v zariadeniach iných osôb, ak vyhovujú účelu overovania.

(3) Krmivo pri biologickom overovaní sa skrmuje podľa kŕmneho návodu dodávateľa. Kontrolný ústav nie je povinný vykonávať dodatočné úpravy kŕmneho návodu, ak zistí pred alebo v priebehu biologického overovania jeho nedostatky.

(4) Predbežný termín vykonania biologickej testácie krmiva oznámi kontrolný ústav jeho dodávateľovi. Trvanie schvaľovacieho postupu a biologickej testácie nesmie prekročiť dobu 12 mesiacov, ak biologické overovanie nevyžaduje dlhšiu dobu.

§ 12

(1) Kontrolu11) akosti krmív a surovín slúžiacich na ich výrobu vykonáva kontrolný ústav,12) a ak ide o ich zdravotnú nezávadnosť, orgány veterinárnej starostlivosti v rámci veterinárneho dozoru.13)

(2) Kontrola sa vykonáva pri výrobe, spracovaní, ošetrovaní, skladovaní a skrmovaní krmív.

(3) Dodávatelia krmív sú povinní umožniť kontrolnému ústavu a orgánom veterinárnej starostlivosti v rámci veterinárneho dozoru odber vzoriek potrebných na výkon kontroly.

(4) Dodávateľ krmiva je povinný na požiadanie kontrolného ústavu oznámiť mu dátum výroby alebo expedície krmív, a to tri až päť dní vopred.

§ 13

(1) Podľa závažnosti zistených nedostatkov môže kontrolný ústav

a) vydať rozhodnutie o zníženej akosti krmiva,

b) vyhlásiť systematickú kontrolu krmiva,

c) zakázať výrobu alebo distribúciu krmiva,

d) zrušiť registráciu krmiva.

(2) Rozhodnutie o znížení akosti krmiva možno vydať len na základe kontroly najmenej piatich vzoriek, alebo ak ide o opakovanú kontrolu, najmenej štyroch vzoriek. Dodávateľ je povinný na základe tohto rozhodnutia označovať krmivo uvádzané do obehu označením „znížená akosť“ až do doby, než bude opakovanou systematickou kontrolou zistené, že krmivo spĺňa určené požiadavky.

(3) Pri systematickej kontrole krmiva sa vykonáva základná kontrola, na ktorú je potrebný rozbor 23 vzoriek, a ak sa zistí, že krmivo nevyhovuje predpísaným požiadavkám, vykonáva sa opakovaná kontrola, na ktorú je potrebný rozbor 15 vzoriek; opakovaná kontrola sa pri tom istom výrobku môže robiť najviac dvakrát. Ak sa počet nevyhovujúcich vzoriek zhoduje s počtom vzoriek, na základe ktorých možno rozhodnúť, že ide o krmivo so zníženou akosťou, nemusia sa robiť ďalšie rozbory v základnej alebo opakovanej kontrole.

(4) Ak krmivo na základe vyhodnotenia rozboru vzoriek vyhovuje, vydá o tom kontrolný ústav osvedčenie, inak rozhodne podľa závažnosti zistených nedostatkov podľa odseku 1 písm. a), c) alebo d).

(5) Opakovanú kontrolu je kontrolný ústav povinný začať najneskoršie do 15 dní odo dňa, keď dodávateľ písomne doloží, že odstránil príčiny zníženej akosti krmiva.


Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia

§ 14

(1) Skúšobná výroba a biologická testácia krmiva sa vykonáva na náklady dodávateľa.

(2) Vzorky odoberané kontrolným ústavom v rámci odbornej štátnej kontroly sa poskytujú bezplatne.

(3) Náklady na rozbor vzoriek, ktoré boli vyhodnotené ako nevyhovujúce predpísaným požiadavkám, a na opakovanú kontrolu hradí dodávateľ.

§ 15

Dodávatelia oprávnení vyrábať a uvádzať do obehu krmivá podľa doterajších predpisov môžu v tejto činnosti pokračovať v rozsahu doterajšieho oprávnenia aj po účinnosti tejto vyhlášky, ak do dvoch mesiacov od jej účinnosti potvrdia údaje zapísané v doterajšej evidencii krmív a ich výrobcov.

§ 16

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky č. 165/1975 Zb. o hospodárení s krmivami a o evidencii niektorých druhov krmív a ich výrobcov.

§ 17

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:

Ing. Kršek v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 31 písm. f) zákona č. 61/1964 Zb. o rozvoji rastlinnej výroby v znení zákona č. 132/1989 Zb.

2) § 31 písm. g) zákona č. 61/1964 Zb.

3) § 32 písm. e) zákona č. 61/1964 Zb.

4) § 15 zákona č. 87/1987 Zb. o veterinárnej starostlivosti v znení zákona č. 239/1991 Zb.

5) § 33 zákona č. 61/1964 Zb.

6) Zákon č. 87/1987 Zb.

7) § 46 a 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

8) Napr. zákon č. 527/1990 Zb. o vynálezoch, priemyselných vzoroch a zlepšovacích návrhoch.
Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

9) § 15 ods. 3 zákona č. 87/1987 Zb.

10) Zákon č. 142/1991 Zb. o česko-slovenských technických normách.

11) Zákon SNR č. 418/1991 Zb. o štátnej kontrole.

12) § 32 písm. e) a § 33 zákona č. 61/1964 Zb.

13) § 22 ods. 1 písm. b) zákona č. 87/1987 Zb.