Vyhláška č. 422/1992 Zb.Vyhláška ministerstva životního prostředí České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky č. 82/1976 Sb., o úpravě užívání povrchových vod k plavbě motorovými plavidly

Čiastka 83/1992
Platnosť od 21.08.1992
Účinnosť od 21.08.1992

OBSAH

422

VYHLÁŠKA

ministerstva životního prostředí České republiky

ze dne 20. července 1992,

kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky č. 82/1976 Sb., o úpravě užívání povrchových vod k plavbě motorovými plavidly

Ministerstvo životního prostředí České republiky v dohodě s federálním ministerstvem dopravy a s dotčenými ústředními orgány státní správy stanoví podle § 6 odst. 4 zákona č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon):


Čl. I

Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky č. 82/1976 Sb., o úpravě užívání povrchových vod k plavbě motorovými plavidly, se mění a doplňuje takto:

1. V § 5 odst. 1 se na konci připojuje písmeno d), které zní:

d) plavidel veřejné lodní dopravy včetně přívozních,6) pokud se nejedná o plavbu na vodárenských tocích, vodárenských nádržích a úsecích toků a nádrží v I. ochranných pásmech, nebo pokud ji vodohospodářský orgán neomezí nebo nezakáže i ve II. a III. ochranných pásmech.“.

2. V § 5 odst. 2 se vypouští písmeno a).


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:

Ing. Benda CSc. v. r.