Vyhláška č. 387/1992 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej republiky a Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 161/1976 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o dani zo mzdy, v znení neskorších predpisov

Čiastka 78/1992
Platnosť od 12.08.1992 do31.12.1992
Účinnosť od 12.08.1992 do31.12.1992
Zrušený 286/1992 Zb.

387

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej republiky a Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 11. júna 1992,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 161/1976 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o dani zo mzdy, v znení neskorších predpisov

Federálne ministerstvo financií, Ministerstvo financií Českej republiky a Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 22 ods. 3 č. 2, 3, 4, 10 a 12 zákona č. 76/1952 Zb. o dani zo mzdy v znení zákona č. 71/1957 Zb. a zákona č. 578/1991 Zb. ustanovujú:


Čl. I

Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky a Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky č. 161/1976 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o dani zo mzdy, v znení vyhlášky č. 14/1982 Zb., vyhlášky č. 86/1984 Zb. vyhlášky č. 311/1990 Zb., vyhlášky č. 72/1991 Zb., zákona č. 578/1991 Zb. a vyhlášky č. 49/1992 Zb. sa mení a dopĺňa takto:

§ 3 ods. 3 písm. a) znie:

a) cestovné náhrady poskytované podľa príslušných predpisov3) do výšky, na ktorú vzniká daňovníkovi nárok, ako aj vreckové pri zahraničných pracovných cestách do výšky 40 % nároku na stravné určeného týmito predpismi a náhrady pri prijatí zamestnanca, ktorý je uchádzačom o zamestnanie;“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Čl. III

Táto vyhláška stráca účinnosť dňom nadobudnutia účinnosti zákona o daniach z príjmov.


Minister financií ČSFR:

Doc. Ing. Klaus CSC. v. r.

Minister financií ČR:

Ing. Špaček v. r.

Minister financií SR:

Doc. Ing. Dančo CSC. v. r.

Poznámky pod čiarou

3) Zákon č. 119/1992 Zb. o cestovných náhradách.