320

ZÁKON

Slovenskej národnej rady

z 5. mája 1992

o správnych poplatkoch

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:


§ 1

Úvodné ustanovenie

Tento zákon upravuje správne poplatky (ďalej len „poplatky“), ktoré vyrubujú a vyberajú orgány štátnej správy, zastupiteľské úrady Slovenskej republiky, obce a štátne archívy Slovenskej republiky1) (ďalej len „správny orgán“).

§ 1a

Predmet poplatkov

Predmetom poplatkov sú:

a) úkony spojené s činnosťou správnych orgánov, ktoré sú uvedené v sadzobníku správnych poplatkov,

b) písomné podania, ktorých vybavenie si vyžaduje vydanie rozhodnutia v správnom alebo v daňovom konaní (ďalej len „úkon“) a sú uvedené v sadzobníku správnych poplatkov (ďalej len „sadzobník“). Sadzobník je uvedený v prílohe tohto zákona.

§ 2

Poplatník

(1) Poplatníkom je právnická alebo fyzická osoba, ktorá dala podnet na úkon, alebo v záujme ktorej bol takýto úkon vykonaný.

(2) Ak je poplatníkov niekoľko, sú povinní zaplatiť poplatok spoločne a nerozdielne.

§ 3

Vznik poplatkovej povinnosti

Poplatková povinnosť vzniká podaním podnetu alebo žiadosti na vykonanie úkonu správnemu orgánu, pokiaľ tento zákon neustanovuje inak.

§ 4

Oslobodenie od poplatkov

(1) Od poplatkov sú oslobodené tieto právnické a fyzické osoby:

a) orgány štátnej správy, obce, štátne fondy, Slovenský Červený kríž, poisťovne1a), nadácie a rozpočtové organizácie s výnimkou III. časti sadzobníka správnych poplatkov,

b) diplomatickí zástupcovia poverení v Slovenskej republike, konzuli z povolania a ďalšie osoby, ktoré podľa medzinárodného práva požívajú výsady a imunitu za predpokladu, že je zaručená vzájomnosť.

(2) Od poplatkov sú oslobodené úkony súvisiace s vykonávaním všeobecne záväzných právnych predpisov o sociálnom zabezpečení, o zdravotnom, nemocenskom a dôchodkovom poistení, o zamestnanosti s výnimkou sprostredkovania zamestnania, o zmiernení následkov majetkových krívd2) a priestupkoch2a).

(3) Od poplatkov sú ďalej oslobodené úkony určené v medzinárodných zmluvách a dohodách, ktorými je Slovenská republika viazaná.

§ 5

Základ poplatku ustanoveného percentuálnou sadzbou

(1) Základom poplatku ustanoveného percentuálnou sadzbou, ak je predmetom úkonu nehnuteľnosť, je cena zistená podľa osobitných predpisov3); ak je predmetom úkonu hnuteľná vec, základom poplatku je cena zvyčajná v mieste a čase vykonania úkonu.

(2) Poplatník je povinný oznámiť cenu predmetu úkonu správnemu orgánu, ktorý poplatok vyrubuje. Ak poplatník cenu neuvedie ani po výzve, zistí ju správny orgán sám na náklady poplatníka.

(3) Základ poplatku ustanoveného percentuálnou sadzbou sa zaokrúhľuje na celé desiatky korún hore. Vyrubené poplatky sa zaokrúhľujú na celé koruny dole.

§ 6

Sadzby poplatkov

(1) Sadzby poplatkov sú určené v sadzobníku pevnou sumou alebo percentuálnou sadzbou zo základu poplatku s výnimkou položky 89 písm. a) a b) sadzobníka.

(2) Ak je sadzba poplatku ustanovená za konanie, rozumie sa tým konanie na jednom stupni.

§ 7

Platenie poplatku

(1) Poplatky vyrubované a vyberané správnymi orgánmi sa platia do sumy 5 000 Sk kolkovými známkami, zloženkou alebo v hotovosti. Nad sumu 5 000 Sk sa platia prevodom z účtu v peňažnom ústave alebo zloženkou, prípadne v hotovosti na účet príslušného územného finančného orgánu.

(2) Poplatky vyrubované obcami sa platia na ich účty prevodom z účtu v peňažných ústavoch, zloženkou alebo v hotovosti.

(3) Správne orgány vyrubujú a vyberajú poplatky v slovenských korunách.

(4) Zastupiteľské úrady Slovenskej republiky vyrubujú a vyberajú poplatky, ktoré sú určené percentuálnou sadzbou v tej cudzej mene, v ktorej je vymeraný základ poplatku. Poplatky určené pevnou sumou vyberajú v mene toho štátu, v ktorom majú svoje sídlo, v prepočte slovenskej meny na cudziu menu. Podľa odseku 5 zastupiteľský úrad Slovenskej republiky môže prijať platenie aj v mene iného štátu, než v ktorom má svoje sídlo. Táto mena však musí byť uvedená v kurzovom lístku Národnej banky Slovenska.

(5) Prepočet slovenskej meny na cudziu menu a naopak sa vykoná podľa kurzového lístka Národnej banky Slovenska platného v čase vyrubenia alebo oznámenia poplatku.

(6) Poplatník, ktorý je devízovým cudzozemcom, môže platiť poplatok na colnom priechode Slovenskej republiky v cudzej mene3a).

§ 8

Splatnosť poplatkov

(1) Poplatky uvedené v sadzobníku pevnou sumou sa platia bez vyrubenia a sú splatné pri podaní, pokiaľ v jednotlivých položkách sadzobníka nie je ustanovené, že poplatok sa platí až po vykonaní úkonu.

(2) Ak nebol poplatok podľa odseku 1 zaplatený, je splatný do 15 dní odo dňa doručenia výzvy správneho orgánu na jeho zaplatenie.

(3) Poplatky určené v sadzobníku percentuálnou sadzbou sa vyrubujú pred vykonaním úkonu a sú splatné do 15 dní odo dňa doručenia výzvy alebo platobného výmeru, ak v sadzobníku pri jednotlivých položkách nie je ustanovené inak.

§ 9

Kolkové známky

Grafickú úpravu a hodnoty kolkových známok, ako aj spôsob ich použitia a výmeny ustanoví osobitný predpis o kolkových známkach.

§ 10

Následky nezaplatenia poplatku

(1) Ak je poplatok splatný pred vykonaním úkonu a nebol zaplatený v ustanovenej lehote, prípadne ak nebol poplatok splatný pri podaní zaplatený ani dodatočne v lehote 15 dní odo dňa doručenia výzvy alebo platobného výmeru správneho orgánu, podanie sa neprerokuje a úkon sa nevykoná. V takomto prípade, ak príslušný správny orgán už vydal povolenie, toto môže zrušiť.

(2) Podľa odseku 1 sa nepostupuje v prípade, ak je potrebné úkony vykonať z dôvodov všeobecného záujmu, alebo v prípade, keď sa poplatníkovi povolí lehota na zaplatenie splátky, alebo keď správny orgán uzná vykonanie úkonu za vhodné.

(3) Podľa odseku 1 sa nepostupuje v konaní podľa osobitného predpisu3b).

§ 11

Vrátenie poplatku

(1) Správny orgán, ktorý vyrubil alebo vybral poplatok, vráti zaplatený poplatok v plnej výške, ak nedošlo k vykonaniu úkonu alebo k vecnému prerokovaniu bez zavinenia poplatníka, alebo poplatok bol zaplatený bez toho, aby bol k tomu poplatník povinný.

(2) Správny orgán, ktorý vyrubil alebo vybral poplatok, rozhodne na základe žiadosti poplatníka o vrátení sumy, o ktorú bol zaplatený poplatok dodatočne znížený alebo odpustený.

(3) Ak nedošlo k vykonaniu úkonu z dôvodov na strane poplatníka, môže správny orgán, ktorý poplatok vyrubil alebo vybral, na základe žiadosti poplatníka vrátiť najviac 65 % zo sumy zaplatenej na poplatku.

(4) Ak sa má vrátiť poplatok alebo preplatok poplatku, zašle správny orgán, ktorý úkon alebo konanie vykonal, odpis právoplatného rozhodnutia o vrátení poplatku alebo preplatku daňovému úradu príslušnému podľa trvalého pobytu (sídla) poplatníka, ktorý uvedenú sumu vráti.

(5) Proti rozhodnutiu o vrátení poplatku sa nemožno odvolať.

(6) Poplatok sa nevráti, ak nepresahuje sumu 100 Sk.

(7) Nárok na vrátenie poplatku alebo preplatku zaniká po uplynutí troch rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom bol poplatok zaplatený.

§ 12

Vecné ručenie a záložné právo

(1) Pre zabezpečenie poplatkov za spoplatňované úkony, ktoré sa týkajú hnuteľných vecí, viazne na týchto veciach zákonné záložné právo podľa osobitného predpisu,4) ak ich má správny orgán u seba. Záložné právo podľa tohto ustanovenia nepostihuje hnuteľné veci, ktoré podľa osobitného predpisu nemôžu byť založené alebo sú vylúčené z výkonu rozhodnutia.5)

(2) Na zabezpečenie poplatku môže správny orgán zadržať vec, na ktorej viazne zákonné záložné právo (záloh).

(3) Pokiaľ má správny orgán záloh u seba, môže ho predať na verejnej dražbe a z jeho výťažku uspokojiť svoju splatnú pohľadávku bez výkonu rozhodnutia.

(4) Ak vznikne pri vykonávaní spoplatňovaného úkonu peňažná pohľadávka štátu alebo obce voči poplatníkovi, môže správny orgán uspokojiť svoju pohľadávku pri splnení záväzku zrážkou z vyplácanej peňažnej sumy.

§ 13

Preklúzia

(1) Právo vyrubiť poplatok zanikne po uplynutí troch rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom boli vykonané spoplatňované úkony alebo v ktorom nastali iné skutočnosti rozhodujúce pre vyrubenie poplatku.

(2) Právo správneho orgánu vyrubiť doplatok poplatku, ktorý bol nesprávne vyrubený nižšou sumou, zanikne po uplynutí troch rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom bol poplatok vyrubený.

(3) Právo správneho orgánu vymáhať vyrubený poplatok alebo doplatok poplatku zanikne po uplynutí troch rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom bol poplatok alebo doplatok poplatku vyrubený.

(4) Ak správny orgán vykoná úkon na vyrubenie alebo vymáhanie poplatku alebo doplatku poplatku a ak upovedomí o tom poplatníka, začína plynúť nová prekluzívna lehota od konca kalendárneho roka, v ktorom bol taký úkon vykonaný.

(5) Právo správneho orgánu vymáhať vyrubený poplatok alebo doplatok poplatku zanikne najneskôr uplynutím desiatich rokov od začiatku prekluzívnej lehoty podľa odseku 1.

§ 14

Konanie

Pri konaní vo veciach poplatkov sa postupuje, pokiaľ tento zákon neustanovuje inak, podľa osobitných predpisov.6)

§ 15

Kontrola a dohľad

Územné finančné orgány vykonávajú v správnych orgánoch kontrolu správnosti a včasnosti vyrubenia, vyberania, platenia a vymáhania poplatkov, ktoré sú príjmom štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Za týmto účelom vedú správne orgány evidenciu o poplatkoch.

§ 16

Rozpočtové určenie výnosu poplatkov

(1) Výnos poplatkov je príjmom štátneho rozpočtu Slovenskej republiky alebo rozpočtov obcí, podľa toho, ktorý orgán spoplatňovaný úkon vykonal.

(2) Poplatky platené kolkovými známkami sú vždy príjmom štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

§ 17

Splnomocňovacie ustanovenia

(1) Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) všeobecne záväzným právnym predpisom upraví grafickú úpravu a hodnoty kolkových známok, ako aj spôsob ich použitia a výmeny.

(2) Ministerstvo môže všeobecne záväzným právnym predpisom určiť novú úpravu a spôsob platenia kolkovými známkami, ak pôjde o poplatky, ktoré sú príjmom štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

(3) Ministerstvo môže na odstránenie tvrdostí a nezrovnalostí povoliť úľavu z poplatku. V prípade verejného záujmu môže povoliť oslobodenie od všetkých alebo len niektorých druhov poplatkov odlišne od ustanovenia § 4 aj iným právnickým a fyzickým osobám.

(4) Ministerstvo financií Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky upraví všeobecne záväzným predpisom poplatky vyberané zastupiteľskými úradmi od devízových cudzozemcov.

(5) Úľavu z poplatku nie je možné povoliť po uplynutí troch rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom bol poplatok zaplatený alebo v ktorom nastali skutočnosti rozhodujúce pre splatnosť poplatku.


§ 18

Prechodné ustanovenie

Za spoplatňované úkony navrhnuté alebo začaté pred účinnosťou tohto zákona sa vyberajú poplatky podľa doterajších predpisov, okrem prípadov, keď sa manželstvá uzatvárajú cirkevnou formou, a to aj vtedy, ak ich splatnosť nastane po dni účinnosti tohto zákona.

§ 19

Zrušovacie ustanovenie

Zrušujú sa s platnosťou pre územie Slovenskej republiky:

1. zákon č. 105/1951 Zb. o správnych poplatkoch v znení zákonného opatrenia Predsedníctva Národného zhromaždenia č. 138/1960 Zb.;

2. vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej republiky a Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 570/1990 Zb. o správnych poplatkoch v znení vyhlášky č. 522/1991 Zb. a v znení vyhlášky č. 411/1992 Zb.

§ 20

Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1993.


F. Mikloško v. r.

J. Čarnogurský v. r.


Príloha zákona SNR č. 320/1992 Zb.

Sadzobník správnych poplatkov

I. ČASŤ

Oslobodenie k I. časti:

Od poplatkov podľa tejto časti sadzobníka sú oslobodení vojaci z povolania, ktorí v súvislosti s rozdelením Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a presťahovaním sa z Českej republiky do Slovenskej republiky nastúpia službu v Armáde Slovenskej republiky.

Položka 1

Podanie žiadosti:
a) na ústredných orgánoch štátnej správy, ak si vybavenie vyžaduje rozhodnutie správneho orgánu v správnom alebo daňovom konaní a ak nejde o úkon uvedený v ostatných položkách sadzobníka správnych poplatkov200 Sk
b) na okresných, obecných úradoch a iných než ústredných orgánoch štátnej správy, ak si vybavenie vyžaduje rozhodnutie správneho orgánu v správnom alebo daňovom konaní a ak nejde o úkon uvedený v ostatných položkách sadzobníka100 Sk
c) o nahliadnutie do matrík20 Sk
za každý zväzok matriky
Poznámky:
1. Poplatku nepodliehajú podania v zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve a vyhlášky č. 150/1958 Ú. v. o vybavovaní sťažností, oznámení a podnetov pracujúcich.
2. Poplatok podľa písmena c) sa vyberie len v prípade, ak sa nahliadnutie povolí.

Položka 2

a) Vyhotovovanie a overovanie matričných dokladov a iných potvrdení o osobnom stave, ktoré sú zasielané cudzím zastupiteľským úradom v Slovenskej republike300 Sk
b) Overenie odpisu, výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, registrov listín a spisov alebo zo súkromných spisov v úradnej úschove za každú začatú stránku v slovenskom jazyku20 Sk
v cudzom jazyku50 Sk
c) Nostrifikácia dokladov o vzdelaní100 Sk
Oslobodenie:
Od poplatku podľa písmena b) tejto položky je oslobodené overenie podpisu na listinách potrebných na vykonanie zákona č. 255/1946 Zb. o príslušníkoch československej armády v zahraničí a o niektorých iných účastníkoch národného boja za oslobodenie.

Položka 3

Overenie:
a) podpisu na listine alebo na jej rovnopise za každý podpis20 Sk
b) odtlačku úradných pečiatok a úradných podpisov60 Sk
Oslobodenie:
Oslobodenie uvedené v položke 2 písm. b) tu platí obdobne.

Položka 4

Vydanie druhého a ďalšieho rovnopisu vybavenia za každú i len začatú stranu rodného, sobášneho alebo úmrtného listu alebo odpisu, výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, registrov, evidencií, listín alebo spisov20 Sk

Položka 5

Vydanie potvrdenia, výpisov a odpisov z fondu štátnych archívov, ak ide o
a) duplikáty školských vysvedčení, dokladov o školskej dochádzke, ukončenom vzdelaní, vyučení, zamestnaní50 Sk
b) výpisy z matrík, živnostenských registrov50 Sk
c) výpisy z protokolov, uznesení a rozhodnutí orgánov štátnej správy50 Sk
za každú i začatú stránku
d) výpisy a potvrdenie o domovskej príslušnosti alebo národnosti alebo štátnom občianstve100 Sk

Položka 6

a) Vydanie osvedčenia alebo overenia o spôsobilosti na vykonávanie odbornej činnosti200 Sk
b) Vydanie osvedčenia o tuzemskom práve50 Sk
za každú aj začatú stranu najviac však 3 000
Sk

Položka 7

a) Vydanie osvedčenia o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka do evidencie150 Sk
b) Vydanie živnostenského listu1 000 Sk
c) Vydanie koncesnej listiny2 000 Sk
d) Vydanie povolenia na poskytovanie zdravotníckej starostlivosti podľa osobitného predpisu2 000 Sk
e) Vydanie povolenia na zaobchádzanie alebo manipuláciu s humánnymi alebo veterinárnymi liečivami a na zaobchádzanie alebo manipuláciu so zdravotníckymi alebo veterinárnymi pomôckami alebo potrebami podľa osobitného predpisu
1. pre fyzické osoby2 000 Sk
2. pre právnické osoby3 000 Sk
f) Vydanie povolenia na sprostredkovanie zamestnania právnickej alebo fyzickej osobe500 Sk
Splnomocnenie:
1. Správny orgán vyberie poplatok podľa písmena b) a c) tejto položky vo výške 50 % určenej sadzby, ak ide o rozšírenie predmetu podnikania a počtu prevádzkární. Ak ide o zmenu trvalého pobytu (sídla) podnikateľa alebo jeho zodpovedného zástupcu, zmenu priezviska podnikateľa alebo jeho zodpovedného zástupcu, zmenu doby, na ktorú sa živnostenský list vydal, a zrušenie živnostenského oprávnenia, vyberie správny orgán poplatok vo výške 10 % určenej sadzby. Pri iných vyššie neuvedených zmenách živnostenského listu alebo koncesnej listiny správny orgán vyberie poplatok vo výške 25 % určenej sadzby. Obdobne postupuje správny orgán aj pri zmenách v súvislosti s vydaním povolenia podľa písmena d).
2. Za zmenu priezviska alebo trvalého pobytu samostatne hospodáriaceho roľníka vyberie správny orgán poplatok vo výške 20 Sk.
Poznámka:
Poplatok podľa písmena a), d) a e) tejto položky sa vyberie až po vykonaní úkonu.

Položka 8

a) Vydanie osvedčenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky 50 Sk
b) Vydanie osvedčenia o právnej spôsobilosti na uzatvorenie manželstva v cudzine 300 Sk
Poznámka:
Ak sa doručuje osvedčenie o právnej spôsobilosti do cudziny vyberie poplatok zastupiteľský úrad Slovenskej republiky.

Položka 9

Prepustenie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky2 000 Sk
Poznámka:
1. Poplatok za prepustenie detí vo veku do 18 rokov zo štátneho zväzku Slovenskej republiky sa vyberie vo výške 500 Sk.
2. Ak sa doručuje listina o prepustení zo štátneho zväzku Slovenskej republiky do cudziny, vyrubí a vyberie poplatok zastupiteľský úrad Slovenskej republiky.
3. Listina o prepustení zo štátneho zväzku Slovenskej republiky sa odovzdá (doručí) až po zaplatení poplatku podľa tejto položky.

Položka 10

Udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky2 000 Sk
Poznámka:
1. Správny orgán vyberie poplatok podľa tejto položky len raz, ak udeľuje štátne občianstvo Slovenskej republiky jednou listinou manželom a ich deťom mladším ako 18 rokov.
2. Poplatok za udelenie štátneho občianstva deťom do 18 rokov sa vyberie vo výške 500 Sk.

Položka 11

Vydanie preukazu (osvedčenia) alebo vydanie preukazu náhradou za preukaz (osvedčenie) stratený, zničený, poškodený, odcudzený alebo neupotrebiteľný50 Sk
Splnomocnenie:
V odôvodnených prípadoch môže správny orgán znížiť poplatok podľa tejto položky až na pätinu sadzby alebo zvýšiť až na dvojnásobok sadzby. Ak je doklad neupotrebiteľný, znižuje sa správny poplatok podľa tejto položky vždy na jednu pätinu sadzby.
Oslobodenie:
Od poplatku podľa tejto položky je oslobodené vydanie prvého občianskeho preukazu a vydanie občianskeho preukazu z úradnej moci.
Poznámka:
Ak ide o vydanie náhradného preukazu opakovane v priebehu dvoch rokov nasledujúcich po sebe, vyberie sa poplatok vo výške trojnásobku sadzby.

Položka 12

Vydanie poľovného lístka alebo predĺženie jeho platnosti:
a) pre štátnych občanov Slovenskej republiky
  1. ročného 50 Sk
  2. trojročného 120 Sk
b) pre cudzincov
  1. ročného 5000 Sk
  2. na jeden mesiac 1500 Sk
Oslobodenie:
1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiaci a študenti stredných a vysokých škôl v štúdijných odboroch s výučbou poľovníctva, lesníci a poľovníci z povolania, ktorí majú v pracovnej náplni aktívne vykonávanie poľovníctva, poľovnícki hospodári a osoby určené ako poľovnícka stráž po predložení potvrdenia školy alebo potvrdenia o výkone funkcie alebo povolania, členovia lesnej stráže, ak túto funkciu vykonávajú v súvislosti s plnením pracovných povinností, a členovia lesnej stráže - dôchodcovia, ak túto funkciu v posledných piatich rokoch vykonávali ako pracovnú povinnosť.
2. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení cudzinci, ktorí prídu do Slovenskej republiky na pozvanie alebo so súhlasom vlády Slovenskej republiky a Národnej rady Slovenskej republiky.
Poznámka:
Od cudzincov, ktorí majú na území Slovenskej republiky povolený trvalý pobyt, sa vyberie poplatok podľa písmena a) tejto položky.

Položka 13

Vydanie rybárskeho lístka alebo predĺženie jeho platnosti:
a) pre štátnych občanov Slovenskej republiky
  1. ročného 30 Sk
  2. trojročného 50 Sk
  3. pre deti do 15 rokov 10 Sk
b) pre cudzincov
  1. ročného 3 000 Sk
  2. na jeden mesiac 500 Sk
Oslobodenie:
Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiaci a študenti stredných a vysokých škôl v študijných odboroch s výučbou rybárstva, odborní pracovníci na úseku rybárstva, ak majú vykonávanie rybárstva vo svojej pracovnej náplni, rybárski hospodári a ich zástupcovia a osoby ustanovené ako rybárska stráž po predložení potvrdenia školy alebo potvrdenia o výkone funkcie alebo povolania.
Poznámka:
Od cudzincov, ktorí majú na území Slovenskej republiky povolený trvalý pobyt, sa vyberie poplatok v sadzbách uvedených pre občanov Slovenskej republiky.

Položka 14

Podanie žiadosti o vydanie povolenia na výrub stromov rastúcich mimo lesa
a) fyzickým osobám50 Sk
b) právnickým osobám500 Sk
Oslobodenie:
Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiadatelia, ktorí žiadajú výrub stromov chorých, ohrozujúcich bezpečnosť, zdravie alebo majetok občanov.

Položka 15

Vydanie potvrdenia alebo písomného oznámenia o pobyte osoby, držiteľovi občianskeho preukazu alebo vydanie písomného oznámenia o majiteľovi motorového vozidla 50 Sk
Oslobodenie:
Od poplatku za vydanie písomného oznámenia o pobyte osôb sú oslobodené pošty (inkasné strediská) a Česko-slovenský Červený kríž.
Poznámka:
1. Poplatok podľa tejto položky sa vyberie za potvrdenie alebo za písomné oznámenie údajov o každej osobe v ňom uvedenej.
2. Výmena alebo výdaj hromadných údajov na magnetických páskach nie je správnym úkonom v zmysle tejto položky.

Položka 16

Povolenie zmeny:
a) priezviska hanlivého, výstredného, smiešneho, skomoleného, cudzojazyčného alebo priezviska rozvedeného manželstva na predchádzajúce priezvisko50 Sk
b) mena alebo priezviska v ostatných prípadoch500 Sk
Oslobodenie:
1. Od poplatku podľa tejto položky je oslobodená zmena priezviska, ku ktorej dochádza vyhlásením rozvedeného manžela, že prijíma opäť predchádzajúce alebo pôvodné (rodné) priezvisko, ak táto skutočnosť sa oznámila do 1 mesiaca po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o rozvode.
2. Od poplatku podľa tejto položky je oslobodená zmena alebo oprava priezviska osvojených detí alebo zmena, ktorú je potrebné vykonať v dôsledku nesprávnych (neúplných) zápisov v matrike.
Poznámka:
1. Oprava mena a priezviska osoby v prípade transsexuality sa považuje za zmenu v dôsledku nesprávneho zápisu v matrike.
2. Za zmenu priezviska manželov a ich maloletých detí na spoločné priezvisko sa vyberie jeden poplatok.
3. Podľa písmena a) tejto položky sa vyberie poplatok za povolenie zmeny priezviska dieťaťa zvereného do náhradnej rodinnej starostlivosti na priezvisko opatrovníka, na spoločné priezvisko pestúnov alebo na priezvisko dohodnuté pre ich vlastné deti, ak opatrovníkmi alebo pestúnmi sú starí rodičia alebo súrodenci rodičov maloletých detí.
4. Za zmenu priezviska viacerých maloletých detí toho istého rodiča sa vyberie len jeden poplatok.

Položka 17

Netýka sa sobášov uzavretých cirkevnou formou
a) Povolenie uzatvoriť manželstvo na inom ako príslušnom obvodnom úrade štátnymi občanmi Slovenskej republiky200 Sk
b) Uzatvorenie manželstva iným ako príslušným obvodným úradom štátnymi občanmi Slovenskej republiky300 Sk
c) Uzatvorenie manželstva medzi cudzincami, ktorí majú na území Slovenskej republiky povolený iný ako trvalý pobyt500 Sk
d) Uzatvorenie manželstva medzi štátnym občanom Slovenskej republiky alebo cudzincom, ktorý má na území Slovenskej republiky povolený trvalý pobyt, a cudzincom, ktorý má na území Slovenskej republiky povolený iný ako trvalý pobyt500 Sk
e) Povolenie uzatvoriť manželstvo mimo uršenej doby alebo mimo úradne určenej miestnosti300 Sk
Oslobodenie:
1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby, ktorých život je priamo ohrozený, a občania ťažko zdravotne postihnutí, držitelia preukazu ZŤP alebo ZŤP-S.
2. Od poplatku podľa písmen a) a b) tejto položky sú oslobodení snúbenci, ktorí uzatvárajú manželstvo na obecnom (obvodnom) úrade príslušnom podľa miesta prechodného pobytu v mieste pracoviska jedného z nich.
Poznámka:
1. Poplatok podľa tejto položky sa vyberie len od jedného zo snúbencov.
2. Poplatok podľa písmen a), b) a e) sa vyberie aj od cudzincov,7) ktorí majú na území Slovenskej republiky povolený trvalý pobyt.
3. Pre územie Slovenskej republiky sa orgánom, pred ktorým sa manželstvo uzaviera, rozumie stále pracovisko obvodného a obecného úradu.
4. Ak dôjde k uzavretiu manželstva pred iným ako príslušným obvodným úradom, poplatok podľa písmena d) tejto položky vyberie príslušný (delegujúci) obvodný úrad, ktorý pripravil podklady pre uzavretie manželstva.

Položka 18

Vydanie stavebného povolenia:
a) na stavby obytných domov slúžiacich na trvalé bývanie
1. vlastníka a osôb jemu blízkych8)300 Sk
2. v iných prípadoch1 000 Sk
b) na stavby pre individuálnu rekreáciu (rekreačné chaty, rekreačné domy, záhradkárske chaty)
1. ak nepresahuje zastavaná plocha 25 m2200 Sk
2. ak presahuje zastavaná plocha 25 m2500 Sk
c) na zmeny stavieb pre bývanie alebo individuálnu rekreáciu (nadstavby, prístavby, stavebné úpravy), na iné stavby plniace doplnkovú funkciu pre stavbu hlavnú (s výnimkou drobných stavieb), na prípojku na existujúcu verejnú rozvodnú sieť pre tieto stavby100 Sk
d) na stavbu garáží
1. s jedným alebo dvoma miestami300 Sk
2. s viacej ako dvoma miestami300 Sk
a 150 Sk za každé ďalšie miesto
e) na nebytovú výstavbu, na nadstavby, prístavby a na stavebné úpravy nebytových objektov a stavieb vyššie neuvedených pri predpokladanom rozpočtovom náklade
do 1,5 mil. Sk vrátane500 Sk
nad 1,5 mil. Sk do 3 mil. Sk vrátane1 000 Sk
nad 3 mil. Sk do 10 mil. Sk vrátane2 000 Sk
nad 10 mil. Sk do 100 mil. Sk vrátane3 000 Sk
nad 100 mil. Sk5 000 Sk
f) na stavby dočasných objektov zariadení staveniska, ak sa vydáva samostatné stavebné povolenie300 Sk
Oslobodenie:
Od poplatku za vydanie stavebného povolenia na zmeny stavieb na bývanie sú oslobodení občania ťažko zdravotne postihnutí, držitelia preukazu ZŤP alebo ZŤP-S alebo osoby, ktorým bol poskytnutý príspevok na úpravu bytu.
Poznámka:
1. Ak stavebné povolenie zahŕňa stavbu viacej samostatných objektov, vyberie sa iba jeden poplatok, a to v najvyššej sadzbe, ktorá je určená pre niektorý z objektov uvedených v stavebnom povolení.
2. Objekty hotelových a ubytovacích zariadení a objekty kolektívnej rekreácie sa posudzujú ako nebytová výstavba.
3. Podľa tejto položky spoplatňujú stavebné povolenia stavebné úrady, špeciálne, vojenské a iné stavebné úrady v pôsobnosti Slovenskej republiky v zmysle ustanovení § 117 a § 121 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 103/1990 Zb. a zákona č. 262/1992 Zb.

Položka 19

Vydanie dodatočného povolenia na stavbupäťnásobok sadzby podľa druhu stavby ustanovenej v položke č. 18
Poznámka:
Poplatok sa vyberie za vydanie dodatočného povolenia stavby, ktorá bola postavená po 1. októbri 1976 bez stavebného povolenia alebo v rozpore s ním.

Položka 20

Vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo rozhodnutia o využití územia 200 Sk
Poznámka:
Poplatok sa nevyberie, ak je územné konanie zlúčené so stavebným konaním a vydáva sa jedno rozhodnutie.

Položka 21

Vydanie povolenia:
a) na zmenu užívania bytového objektu určeného na trvalé bývanie na objekt užívaný pre individuálnu rekreáciu300 Sk
b) na iné zmeny užívania stavby200 Sk
c) na odstránenie stavby100 Sk
d) na umiestnenie informačného, reklamného alebo propagačného zariadenia50 Sk za každé jednotlivé zariadenie
Oslobodenie:
Od poplatku podľa písmena d) je oslobodené označenie prevádzky, ktorej povinnosť vyplýva z § 31 ods. 1 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon).
Poznámka:
1. Pri konaní o zmene užívania stavby, súčasne so stavebným konaním o vydanie stavebného povolenia, vyberie správny orgán poplatok podľa položky 18.
2. Poplatok podľa tejto položky sa vyberie za vydanie povolenia podľa zákona o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný poriadok) a predpisov, ktoré ho vykonávajú.

Položka 21a

Vydanie oprávnenia na projektovú činnosť právnickým osobám1 000 Sk
Splnomocnenie:
1. Správny orgán vyberie poplatok podľa tejto položky vo výške 50 %, ak ide o zmenu v rozsahu oprávnenia na projektovú činnosť.
2. Ak ide o zmenu sídla právnickej osoby, priezviska alebo bydliska štatutárneho zástupcu alebo vedúceho projektovej zložky, vyberie sa poplatok 20 Sk.

Položka 22

Miestne zisťovanie (komisionálne konanie), ak je nariadené podľa osobitných predpisov alebo sa koná z podnetu účastníkov konania za každú aj začatú hodinu pracovného času vrátane doby strávenej na ceste50 Sk
Poznámka:
1. Pri miestnom šetrení vo všeobecnom záujme, napr. pri živelných pohromách a nehodách alebo pri miestnom šetrení podľa zákona SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov sa poplatok nevyberie.
2. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie, ak sa miestne šetrenie vykonáva za účelom vydania rozhodnutia spoplatneného podľa položky 18, 20 alebo 21.
3. Pri kolaudačnom konaní sa poplatok vyberie iba v prípade, ak kolaudačné rozhodnutie je vydané po lehote určenej v stavebnom povolení.
4. Za miestne šetrenie z podnetu účastníka konania v zmysle tejto položky sa považuje i šetrenie, ktoré vykonal správny orgán na dožiadanie iného správneho orgánu vybavujúceho podanie účastníka konania.

Položka 23

a) Povolenie lotérie alebo okamžitej lotérie alebo tomboly, z hernej istiny10 % najmenej
100 Sk
b) Povolenie prevádzkovania výherných prístrojov za každý prístroj40 000 Sk
c) Povolenie na prevádzkovanie ostatných stávkových hier (rulety) a pod. z tržieb dosiahnutých prevádzkovateľom z týchto hier, znížených o vyplatené výhry10 % najmenej
1 000 Sk
d) Zmena povolenia vydaného podľa písmena c)1 000 Sk
Splnomocnenie:
Správny orgán, ktorý vydal povolenie na prevádzkovanie výherných prístrojov podľa písmena b) tejto položky, zníži sadzbu poplatku o 50 %, ak ide o povolenia na čas kratší ako 6 mesiacov.
Poznámka:
1. Poplatok podľa písmena a) tejto položky sa platí bez vyrubenia na ústnu alebo písomnú výzvu, ak vykonáva úkon obecný úrad.
2. Poplatok podľa písmena c) tejto položky sa vyrubuje až po vykonaní úkonu spôsobom ustanoveným správnym orgánom.

Položka 24

Podanie oznámenia o prevádzkovaní digitálnych a svetelných prístrojov a hracích zariadení a iných zariadení ľudovej zábavy (kolotoče, hojdačky, strelnice a pod.) za každé zariadenie alebo prístroj a za každý len začatý mesiac 200 Sk

Položka 25

Udelenie povolenia na emisiu dlhopisov 1 % z celkovej sumy emisie, najmenej Sk 10 000

Položka 25a

Podanie žiadosti o povolenie vzniku investičnej spoločnosti alebo investičného fondu vrátane povolenia na vydávanie podielových listov8a)50 000 Sk

Položka 25b

Schválenie štatútu investičného alebo podielového fondu5 000 Sk

Položka 25c

Schválenie zmeny štatútu investičného alebo podielového fondu1 000 Sk

Položka 25d

Podanie žiadosti o schválenie zmien údajov v prospekte verejne obchodovateľného cenného papiera1 000 Sk

Položka 25e

Žiadosť o povolenie zlúčenia, splynutia, rozdelenia investičných spoločností alebo investičných fondov10 000 Sk

Položka 25f

Podanie žiadosti o udelenie povolenia na vydanie podielových listov vrátane schválenia štatútu podielového fondu10 000 Sk

Položka 25g

Vydanie povolenia
a) na emisiu verejne obchodovateľných cenných papierov8b) vrátane premeny neverejne obchodovateľných cenných papierov na verejne obchodovateľné cenné papiere 0,5 ‰ hodnoty emisie
najmenej 2 000 Sk
najviac 1 mil. Sk
b) na predaj alebo verejné obchodovanie so zahraničným cenným papierom 20 000 Sk
c) pre tlačiareň na tlač cenných papierov 50 000 Sk
d) na organizovanie trhu s cennými papiermi
  1. pre burzy8c) 100 000 Sk
  2. pre mimoburzový trh 20 000 Sk
e) na vykonávanie činnosti
  1. obchodníka s cennými papiermi 50 000 Sk
  2. makléra 5 000 Sk
f) na emisiu verejne obchodovateľných cenných papierov8b) akciovej spoločnosti zaradenej do príslušnej vlny kupónovej privatizácie 2 000 Sk

Položka 25h

Podanie žiadosti
a) o udelenie povolenia na podnikanie v poisťovníctve8d)50 000 Sk
b) o udelenie povolenia na vykonávanie sprostredkovateľskej činnosti pre zahraničné poisťovne
1. fyzické osoby2 000 Sk
2. právnické osoby10 000 Sk
c) o udelenie povolenia na zmenu v predmete podnikania v poisťovníctve20 000 Sk
d) o udelenie povolenia na zlúčenie alebo splynutie poisťovní20 000 Sk
e) o schválenie všeobecných poistných podmienok alebo ich zmeny, ak nejde súčasne o udelenie povolenia podnikania v poisťovníctve20 000 Sk

Položka 25i

Podanie žiadosti
a) o udelenie devízového povolenia v zmysle devízového zákona8e)
1. devízoví tuzemci - fyzické osoby200 Sk
2. devízoví tuzemci - právnické osoby500 Sk
3. devízoví cudzozemci500 Sk
b) o vyjadrenie k udeleniu devízového povolenia na majetkovú účasť v zahraničí8f)
1. fyzické osoby500 Sk
2. právnické osoby1 000 Sk

Položka 26

Udelenie oprávnenia na vydanie hypotekárnych záložných listov9) 1 % z nominálnej hodnoty hypotekárnych záložných listov, najmenej Sk 10 000

Položka 27

Vydanie vodičského preukazu, medzinárodného vodičského preukazu alebo vydanie osvedčenia pre učiteľa vodičov motorových vozidiel a ich rozšírenie50 Sk

Položka 28

Zápis prvého a ďalšieho držiteľa motorového alebo prípojného vozidla (i s vykonaním úprav v príslušných dokladoch):
a) pri motocykloch
1. s objemom valcov motora do 50 cm3300 Sk
2. ostatných (vrátane motocyklov s prívesným alebo postranným vozíkom alebo motorových trojkoliek - rikší)300 Sk
b) pri automobile alebo poľnohospodárskom alebo lesnom kolesovom traktore300 Sk
c) pri prípojnom vozidle300 Sk
Oslobodenie:
Od poplatku je oslobodený zápis zmeny držiteľa v dôsledku nadobudnutia motorového alebo prípojného vozidla na základe vyporiadania dedičstva, úradného príkazu alebo rozhodnutia súdu, zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov a organizaných zmien právnických osôb.
Poznámka:
1. Za zápis zmeny názvu organizácie, ktorá je držiteľom vozidla z dôvodov zlúčenia alebo rozdelenia organizácií, sa poplatok podľa tejto položky nevyberie.
2. Poplatníkom za zápis zmeny držitea je nadobúdateľ motorového vozidla alebo prípojného vozidla.
3. Poplatok za zápis prvého držiteľa alebo zápis zmeny držiteľa zníži správny orgán na 50 Sk, ak ide o motorové vozidlo upravené na vedenie ťažko zdravotne postihnutými osobami alebo ak je poplatníkom osoba ťažko zdravotne postihnutá, ktorá je držiteľom preukazu ZŤP alebo ZŤP-S.
4. Poplatok podľa tejto položky zahŕňa i poplatok za vydanie štátnej poznávacej značky.

Položka 29

Schválenie technickej spôsobilosti motorového vozidla alebo prípojného vozidla zostaveného zo súčiastok, po prestavbe alebo dostavbe, dovezeného z cudziny, ak ide o novovyrobené vozidlá, ktoré neboli prevádzkované na komunikáciách a neboli evidované2 000 Sk
Splnomocnenie:
1. Poplatok podľa tejto položky zníži správny orgán na 50 Sk, ak sú držiteľmi motorových vozidiel osoby ťažko zdravotne postihnuté, držitelia preukazu ZŤP alebo ZŤP-S alebo ak ide o motorové vozidlá, na ktorých je vykonaná osobitná úprava ovládacích mechanizmov prispôsobených pre osoby ťažko zdravotne postihnuté, držiteľov preukazu ZŤP alebo ZŤP-S.
2. Správny orgán vyberie poplatky podľa tejto položky vo výške 50 % sadzby v prípadoch, ak ide o schválenie technickej spôsobilosti motorového vozidla alebo prípojného vozidla po dostavbe.
3. Poplatky podľa tejto položky sa nevyberú, ak schvaľuje správny orgán technickú spôsobilosť motorového vozidla alebo prípojného vozidla po odcudzení.
Poznámka:
1. V poplatku je zahrnutý i poplatok za vydanie príslušných dokladov a štátnych poznávacích značiek pre motorové vozidlo alebo prípojné vozidlo.
2. Predpokladom pre schválenie technickej spôsobilosti vozidla je vykonanie technickej kontroly v staniciach technickej kontroly, ktorú je povinný poplatník uhradiť.
3. Poplatok podľa tejto položky sa vyberie až po vykonaní úkonu.

Položka 29a

Podanie žiadosti o dočasné vyradenie motorového alebo prípojného vozidla z premávky200 Sk

Položka 29b

Vykonanie skúšky
a) na získanie alebo rozšírenie vodičského oprávnenia500 Sk
b) pri preskúšaní odbornej spôsobilosti držiteľa vodičského oprávnenia500 Sk
c) na získanie alebo rozšírenie osvedčenia pre učiteľov motorových vozidiel1 000 Sk
Poznámky:
1. Správny orgán vyberie poplatky podľa tejto položky vo výške 50 % sadzby, ak ide o skúšku na predĺženie platnosti osvedčenia pre učiteľa vodičov motorových vozidiel alebo o opakované skúšky.
2. Za vydanie preukazu (osvedčenia) po vykonaní skúšky sa vyberie poplatok podľa položky 27.

Položka 30

a) Schválenie úprav na ťahanie prípojných vozidiel 50 Sk
b) Zápis zmeny v dokladoch k motorovému vozidlu alebo prípojnému vozidlu 10 Sk
c) Pridelenie štátnej poznávacej značky a vydanie štátnej poznávacej značky za zničenú, stratenú alebo poškodenú a vydanie štátnej poznávacej značky pri prevode vozidla do obvodu iného dopravného inšpektorátu bez zmeny držiteľa vozidla 100 Sk
d) Vydanie trvalej osobitnej manipulačnej štátnej poznávacej značky a trvalej osobitnej manipulačnej štátnej poznávacej značky pre skúšobné účely 100 Sk
Splnomocnenie:
Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch zvýšiť poplatok podľa písmena b) tejto položky až do výšky desaťnásobku.
Poznámka:
1. Správny orgán nevyberie poplatok za zápis zmeny v dokladoch k motorovému vozidlu alebo prípojnému vozidlu, ak sa poplatok vybral podľa položky 28 alebo 29.
2. Poplatok podľa písmen c) a d) položky sa vyberie za každú jednotlivú tabuľku štátnej poznávacej značky.

Položka 31

a) Povolenie individuálneho výcviku vodičov na získanie oprávnenia na vedenie motorového vozidla2 000 Sk
b) Registrácia výcvikového zariadenia na prípravu žiadateľov o oprávnenie na vedenie motorového vozidla5 000 Sk
c) Registrácia výcvikového zariadenia na prípravu žiadateľov o získanie preukazu učiteľa vodičov motorových vozidiel5 000 Sk

Položka 32

a) Vydanie zbrojného preukazu
1. pre štátnych občanov Slovenskej republiky750 Sk
2. pre cudzincov2 500 Sk
b) Vydanie hromadného zbrojného preukazu2 000 Sk
c) Zaregistrovanie každej zbrane, špeciálneho expanzného prístroja alebo ich hlavných častí do zbrojného preukazu
1. štátnemu občanovi Slovenskej republiky450 Sk
2. cudzincovi1 500 Sk
d) Zaregistrovanie každej zbrane, špeciálneho expanzného prístroja alebo ich hlavných častí do hromadného zbrojného preukazu900 Sk
Poznámka:
Za predĺženie platnosti preukazu sa vyberie poplatok vo výške jednej desatiny sadzby. Poplatok podľa písmena c) sa nevyberie, ak sa vybral podľa položky 33. Od cudzincov, ktorí majú na území Slovenskej republiky povolený trvalý pobyt, sa vyberie poplatok podľa písmen a) a c) tejto položky ako u štátneho občana Slovenskej republiky.

Položka 33

a) Vydanie povolenia na nákup zbrane, špeciálneho expanzného prístroja alebo ich hlavných častí a streliva
1. pre štátnych občanov Slovenskej republiky450 Sk
2. pre cudzincov1 500 Sk
b) Prevod vlastníctva (s výnimkou dedičstva) alebo zapožičanie zbrane, špeciálneho expanzného prístroja alebo ich hlavných častí a streliva
1. pre štátnych občanov Slovenskej republiky450 Sk
2. pre cudzincov1 500 Sk
c) Vydanie povolenia na vývoz, prevoz a dovoz každej zbrane, špeciálneho expanzného prístroja alebo ich hlavných častí
1. pre štátnych občanov Slovenskej republiky450 Sk
2. pre cudzincov1 500 Sk
d) Vydanie povolenia na vývoz, prevoz a dovoz streliva
1. pre štátnych občanov Slovenskej republiky150 Sk
2. pre cudzincov1 000 Sk
e) Vydanie povolenia na znehodnotenie zbrane50 Sk
Oslobodenie:
1. Oslobodenie pod bodom 2 k položke 12 a oslobodenie k položke 32 platia tu obdobne.
2. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby, ktoré sa zúčastnia medzinárodnej súťaže v športovej streľbe alebo inej súťaže, ktorej súčasťou je športová streľba, a tiež zbrane získané ako ceny v týchto súťažiach.
3. Od poplatku podľa písmena c) tejto položky sú oslobodené osoby, ktorým sa podľa medzinárodných zmlúv poskytuje pri ich pobyte na území Slovenskej republiky osobná ochrana, a členovia ozbrojených doprovodov týchto osôb.
4. Od poplatku podľa písmena c) tejto položky sú oslobodení príslušníci policajných zborov iných štátov, ak vyvážajú alebo dovážajú zbrane a strelivo pri plnení bezpečnostných úloh v rámci spolupráce s Policajným zborom Slovenskej republiky.
Splnomocnenie:
Ak povolenie podľa tejto položky vydáva útvar Policajného zboru vykonávajúci pasovú kontrolu na colnom priechode, príslušný poplatok sa zvyšuje o 20 %.
Poznámka:
Od cudzincov, ktorí majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, sa vyberie správny poplatok v sadzbe ako od štátnych občanov Slovenskej republiky.

Položka 34

a) Vydanie súhlasu na zriadenie a prevádzku jednorazovej strelnice2 000 Sk
b) Vydanie súhlasu na zriadenie a prevádzku stálej strelnice3 000 Sk

Položka 35

a) Vydanie výpisu z katastra nehnuteľností alebo z parcelného protokolu bývalého pozemkového katastra, kópie z katastrálnej mapy alebo z mapy bývalého pozemkového katastra formátu A4, evidenčných údajov o pozemkoch s vyjadrením ich bonitných tried a identifikácie parciel za každých aj začatých 20 parciel katastrálnej mapy alebo mapy bývalého pozemkového katastra pri identifikácii parciel v rámci jednej pozemkovoknižnej vložky100 Sk
b) Vydanie druhého a ďalšieho rovnopisu za každú aj začatú stranu písomných dokladov uvedených v písmene a)20 Sk
c) Vydanie kópie z katastrálnej mapy doplnenej o stav mapy bývalého pozemkového katastra za každých aj začatých 20 parciel mapy bývalého pozemkového katastra100 Sk
d) Poskytnutie časti katastrálneho operátu alebo operátu bývalého pozemkového katastra na nahliadnutie pre potreby vyhotovenia odpisu, výpisu alebo náčrtu za každých aj začatých 20 parciel písomnej informácie a za každú grafickú informáciu v rámci jedného katastrálneho územia a pre jeden geometrický plán50 Sk
e) Overenie geometrického plánu100 Sk
f) Overenie kópie geometrického plánu100 Sk
Splnomocnenie:
Správny orgán nevyberie poplatky, ak ide o úkony spojené s navrátením majetku pôvodným vlastníkom podľa osobitných predpisov.
Poznámky:
1. Poplatky podľa tejto položky vyberajú orgány Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky.
2. Správny úkon spoplatňovaný podľa písmena d) nezahŕňa poskytovanie súradníc podrobných bodov.

Položka 36

Z návrhu na vklad do katastra nehnuteľností:
a) zmluvy o prevode nehnuteľností z ceny nehnuteľnosti0,1 %
najmenej Sk200
najviac Sk2 500
b) zmluvy o záložnom práve na založenie nehnuteľnosti, zo sumy poskytnutého úveru a v prípade, že sa úver neposkytol, z ceny nehnuteľnosti 0,1 %
najmenej Sk300
najviac Sk2 500
c) zmluvy o zriadení, obmedzení, zrušení vecného bremena, zmluvy o zriadení predkupného právaSk300
d) zámennej zmluvy, z tej ceny nehnuteľnosti, ktorá je vyššia0,1 %
najmenej200 Sk
najviac2 500 Sk
Oslobodenie:
Podľa tejto položky poplatky neplatí Fond národného majetku Slovenskej republiky.

Položka 37

Vydanie povolenia:10)
a) na prevádzkovanie vnútroštátnej cestnej motorovej dopravy pre cudziu potrebu, ktorá nie je živnosťou, na dobu najviac 2 mesiacov200 Sk
b) na cestnú dopravu nebezpečných vecí na dobu najviac 1 roka1 000 Sk
c) na dopravu osôb cestnými vozidlami určenými na nákladnú motorovú dopravu po dobu najviac 6 mesiacov200 Sk
d) na prevádzkovanie cestnej dopravy slovenským prevádzkovateľom medzi dvoma miestami ležiacimi na území toho istého cudzieho štátu2 000 Sk
e) na prevádzkovanie cestnej dopravy zahraničným prevádzkovateľom medzi dvoma miestami ležiacimi na území SR10 000 Sk
f) na prevádzkovanie medzinárodnej cestnej dopravy slovenským prevádzkovateľom, na dobu najviac jedného roka jedným motorovým vozidlom
1. na vykonanie konkrétneho počtu prepráv
1.1. jednej prepravy500 Sk
1.2. dvoch až piatich prepráv1 000 Sk
1.3. šiestich až desiatich prepráv5 000 Sk
2. na vykonanie neobmedzeného počtu prepráv10 000 Sk
g) na prevádzkovanie medzinárodnej verejnej pravidelnej hromadnej osobnej cestnej dopravy zahraničným prevádzkovateľom15 000 Sk
h) na prevádzkovanie medzinárodnej verejnej nepravidelnej hromadnej osobnej cestnej dopravy zahraničným prevádzkovateľom5 000 Sk
ch) na prevádzkovanie medzinárodnej cestnej dopravy zahraničným prevádzkovateľom pre vlastné potreby na zabezpečenie hlavnej činnosti na území Slovenskej republiky
1. na vykonanie jednej prepravy jedným vozidlom200 Sk
2. na vykonanie dvoch až piatich prepráv jedným vozidlom500 Sk
3. na vykonanie neobmedzeného počtu prepráv jedným vozidlom1 000 Sk
i) na prevádzkovanie medzinárodnej cestnej nákladnej dopravy zahraničným prevádzkovateľom na vykonanie jednej prepravy jedným motorovým vozidlom5 000 Sk
Oslobodenie:
Od poplatku podľa písmena a) tejto položky sú oslobodené povolenia na prevádzkovanie mestskej autobusovej hromadnej dopravy.
Splnomocnenie:
1. Správny orgán môže upustiť od vybratia poplatku, ak ide o prepravu poľnohospodárskych výrobkov, prepravu vykonanú z humanitárnych dôvodov a z dôvodov verejného záujmu.
2. Správny orgán môže na základe vzájomnosti od vybratia poplatku upustiť alebo sadzbu poplatku znížiť. V odôvodnených prípadoch, predovšetkým z hľadiska zabezpečenia zásad dopravnej politiky, môže správny orgán poplatok podľa tejto položky zvýšiť až na trojnásobok. Ak ide o vydanie povolenia na prepravu nebezpečných vecí, môže správny orgán poplatok podľa tejto položky zvýšiť až na trojnásobok.
3. Za dodatočne vydávané povolenie môže správny orgán zvýšiť príslušnú sadzbu poplatku až na trojnásobok.
Poznámka:
Za schválenie technickej spôsobilosti motorového vozidla určeného na základnú dopravu na prepravu viac ako 6 osôb v ložnom priestore s vykonaním záznamu do dokladov sa vyberie poplatok podľa položky 30 písmena b).

Položka 38

Povolenie na zvláštne užívanie diaľnic, ciest a miestnych komunikácií pri prepravách mimoriadne ťažkých alebo rozmerných predmetov a na používanie vozidiel, ktorých rozmery alebo hmotnosť presahujú mieru ustanovenú osobitnými predpismi jednotlivo pre každú prepravnú trasu a prepravný zámer
a) pri vnútroštátnej doprave
  1. pri doprave v obvode jedného okresu
    1.1 presahujúcej najväčšie prípustné rozmery 200 Sk
    1.2 s celkovou hmotnosťou do 60 t vrátane 600 Sk
    1.3 s celkovou hmotnosťou nad 60 t (s platnosťou povolenia najdlhšie na tri mesiace od právoplatnosti povolenia) 2 000 Sk
  2. Pri doprave nad rámec okresu
    2.1 presahujúcej len najväčšie prípustné rozmery 1 200 Sk
    2.2 s celkovou hmotnosťou do 60 t vrátane 2 500 Sk
    2.3 s celkovou hmotnosťou nad 60 t a na vykonanie opakovaných prepráv s celkovou hmotnosťou do 60 t (s platnosťou povolenia najdlhšie na tri mesiace od právoplatnosti povolenia) 6 000 Sk
b) pri medzinárodnej doprave a v rámci medzinárodnej dopravy
  1. zahraničnému dopravcovi pri doprave
    1.1 presahujúcej len najväčšie prípustné rozmery, ak šírka nepresiahne 3,5 m 4 500 Sk
    1.2 v ostatných prípadoch
I
celková hmotnosť v tonáchdo 60nad 60nad 80nad 100nad 120 nad 150 do 200
sadzba v Sk6 00012 00020 00030 00040 000 60 000
II.
prekročenie max. povoleného tlaku na nápravu v %11) od - do3-1011-2021-3031-40
sadzba v Sk5 00015 00030 000 60 000
III.
celková šírka v mmnad 3 500nad 4 000nad 4 500 nad 5 000nad 5 500
sadzba v Sk3 0006 00010 00015 00020 000
  2. tuzemskému dopravcovi pri doprave
    2.1 ktorá presahuje len najväčšie prípustné rozmery 1 800 Sk
    2.2 s celkovou hmotnosťou do 60 t vrátane 3 000 Sk
    2.3 s celkovou hmotnosťou nad 60 t 6 000 Sk
c) v prípade tranzitnej dopravy sa výsledný poplatok podľa písmena b) zvyšuje o 25 000 Sk.
Oslobodenie:
Od poplatku podľa písmena a) tejto položky sú oslobodené povolenia na dopravu poľnohospodárskych strojov v súvislosti so žatevnými prácami.
Splnomocnenie:
1. Správny orgán poplatok podľa písmena b) tejto položky zníži alebo od jeho vybratia upustí na základe vzájomnosti.
2. Za dodatočne vydávané povolenie môže správny orgán zvýšiť hornú hranicu sadzby poplatku až na dvojnásobok.
3. Zahraničnému dopravcovi sa zvyšuje príslušná sadzba poplatku podľa písmena b) na trojnásobok.
Poznámka:
1. Povolením podľa tejto položky sa rozumie povolenie podľa § 11 ods. 1 písm. a) vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon).
2. Poplatok za povolenie podľa písmena b) bodu 1.2 sa vyberie ako súčet sadzieb ustanovených pri I. až III.

Položka 39

Povolenie na zvláštne užívanie diaľnic, ciest alebo miestnych komunikácií 1 000 Sk
Splnomocnenie:
Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch znížiť, prípadne odpustiť poplatok podľa tejto položky. V odôvodnených prípadoch v závislosti od rozsahu a doby užívania komunikácie môže správny orgán zvýšiť poplatok až na päťnásobok.
Poznámka:
Povolením podľa tejto položky sa rozumie povolenie podľa § 11 ods. 1 písm. b) až g) vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon).

Položka 40

a) Overenie platnosti puncovej značky 20 Sk
b) Vydanie rozhodnutia o pridelení výrobnej značky na tovar z drahých kovov 200 Sk
c) Vydanie rozhodnutia o zrušení pridelenej výrobnej značky na tovar z drahých kovov 40 Sk
d) Vydanie osvedčenia o zápise klenotníckej zliatiny do zoznamu registrovaných zliatin 400 Sk
Poznámka:
Podľa tejto položky vyberajú poplatky orgány Puncových úradov.

Položka 41

a) Za konanie o návrhu na schválenie kartelovej dohody 20 000 Sk
b) Za konanie o návrhu na povolenie výnimky z neplatnosti kartelovej dohody 20 000 Sk
c) Za konanie o návrhu na zrušenie alebo obmedzenie výnimky z neplatnosti kartelovej dohody alebo za konanie o určení nových podmienok pre trvanie výnimky 20 000 Sk
Poznámka:
Poplatníkom podľa tejto položky je každý účastník kartelovej dohody.

Položka 42

Za konanie o návrhu na schválenie dohody podnikateľov o zlúčení ich podnikov (fúzia) 50 000 Sk
Poznámka:
Poplatníkom podľa tejto položky je každý účastník dohody.

Položka 43

Podanie rozkladu proti rozhodnutiu Slovenského protimonopolného úradu 2 000 Sk

Položka 44

Vydanie výpisu z kartelového registra za každú i len začatú stranu 50 Sk

Položka 45

a) Vydanie preukazu odbornej spôsobilosti člena lodnej posádky alebo vystavenie jeho duplikátu 400 Sk
b) Vydanie alebo rozšírenie preukazu vodcu malého plavidla alebo vystavenie jeho duplikátu 200 Sk
c) Vydanie alebo rozšírenie medzinárodného preukazu spôsobilosti na vedenie rekreačných plavidiel alebo vystavenie jeho duplikátu pre vnútrozemské vodné cesty 100 Sk
d) Vydanie alebo rozšírenie medzinárodného preukazu spôsobilosti na vedenie rekreačných plavidiel alebo vystavenie jeho duplikátu pre plavbu na mori 400 Sk

Položka 46

a) Vydanie alebo rozšírenie platnosti lodného osvedčenia alebo vystavenie jeho duplikátu vo vnútrozemskej plavbe
1. pre malé plavidlá do dĺžky 7 m
1.1. bez vlastného strojného pohonu 100 Sk
1.2. s vlastným strojným pohonom 200 Sk
2. pre malé plavidlá nad dĺžku 7 m
2.1. bez vlastného strojného pohonu 300 Sk
2.2. s vlastným strojným pohonom 400 Sk
3. pre plavidlá, ktoré nie sú malými plavidlami
3.1. bez vlastného strojného pohonu 500 Sk
3.2. s vlastným strojným pohonom 1 000 Sk
b) Vydanie alebo rozšírenie medzinárodného osvedčenia pre rekreačné plavidlá alebo vystavenie jeho duplikátu
1. pre vnútrozemské vodné cesty 200 Sk
2. pre plavbu na mori 400 Sk
c) Vydanie zvláštneho povolenia pre jednotlivú plavbu 500 Sk
d) Za vydanie alebo predĺženie ciachového preukazu alebo vystavenie jeho duplikátu pre plavidlo
1. určené na prepravu nákladov 1 000 Sk
2. neurčené na prepravu nákladov 500 Sk
e) Vydanie osobitného povolenia na státie plávajúcich zariadení, ktoré podliehajú evidencii, alebo vystavenie jeho duplikátu
1. do dĺžky 20 m 200 Sk
2. nad dĺžku 20 m 500 Sk
f) Vykonanie zápisu o zmene vlastníka malého plavidla 200 Sk
g) Schválenie technickej dokumentácie na individuálnu stavbu malého plavidla a vydanie povolenia na jeho stavbu 600 Sk
h) Schválenie typovej dokumentácie a vydanie typového osvedčenia malého plavidla 1 000 Sk
i) Povolenie stavby malého plavidla podľa schválenej typovej dokumentácie 200 Sk
j) Schválenie technickej dokumentácie na stavbu a rekonštrukciu ostatných plavidiel
k) Povolenie na zriadenie požičovne malých plavidiel
1. do 10 plavidiel 500 Sk
2. nad 10 plavidiel 1 000 Sk
Oslobodenie:
Od poplatku je oslobodené vydanie osobitného povolenia pre skúšobnú plavbu podľa písmena c).

Položka 46a

a) Vydanie námorníckej knižky200 Sk
b) Vydanie preukazu spôsobilosti námorníka a námorného dôstojníka100 Sk

Položka 46b

Zápis plavidla do námorného registra alebo jeho výmaz50 Sk

Položka 46c

a) Za kontrolu a potvrdenie lodných dokladov200 Sk
b) Za potvrdenie zápisov o nalodení a vylodení v denníku posádky200 Sk
c) Za potvrdenie zápisu o nalodení a vylodení v námorníckej knižke100 Sk
d) Za potvrdenie námorného protestu600 Sk
e) Za vystavenie dočasného sprievodného listu na prevádzku lode2 000 Sk
Poznámka:
Poplatok podľa písmena b) sa vyberie len raz bez ohľadu na počet odtlačkov pečiatok vyznačených v denníku posádky.

Položka 46d

a) Vydanie povolenia na prevádzkovanie medzinárodnej leteckej dopravy osôb alebo nákladov udeleného zahraničnému podniku (podnikateľovi)100 000 Sk
b) Predĺženie povolenia podľa písmena a) tejto položky30 000 Sk
Splnomocnenie:
Správny orgán môže na základe vzájomnosti poplatok podľa písmen a) a b) tejto položky znížiť až o 50 %, prípadne od jeho vybratia upustiť.

Položka 46e

a) Zápis civilného lietadla alebo leteckého pozemného zariadenia do slovenského leteckého registra500 Sk
b) Výmaz civilného lietadla alebo leteckého pozemného zariadenia zo slovenského registra50 Sk

Položka 47

Vydanie rozhodnutia o
a) určení dobývacieho priestoru 1 000 Sk
b) zmene dobývacieho priestoru 800 Sk
c) zrušení dobývacieho priestoru 200 Sk
Splnomocnenie:
Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch, najmä ak zmena dobývacieho priestoru sa určuje z hľadiska ochrany verejných záujmov, znížiť poplatok podľa písmena b) až na štvrtinu sadzby.
Poznámka:
Poplatok podľa tejto položky zahŕňa i miestne zisťovanie (komisionálne konanie) a zapísanie do evidencie dobývacích priestorov.

Položka 48

Vydanie predchádzajúceho súhlasu na zmluvný prevod dobývacieho priestoru na inú organizáciu 400 Sk
Poznámka:
Poplatok podľa tejto položky zahŕňa i vykonanie potrebnej zmeny v evidencii dobývacích priestorov. Poplatníkom je nadobúdateľ dobývacieho priestoru.

Položka 49

Vydanie rozhodnutia o povolení banskej činnosti:
a) v podzemí 1 000 Sk
b) na povrchu 500 Sk
Splnomocnenie:
1. Správny orgán môže v jednoduchých prípadoch za vydanie rozhodnutia o povolení vyhľadávania a prieskumu výhradných ložísk banských diel vrátane zabezpečenia a likvidácie týchto banských diel znížiť poplatok podľa písmena a) až o 50 %.
2. Správny orgán môže znížiť sadzbu poplatku až o 50 %, ak ide o vydanie rozhodnutia o zmene povolenej banskej činnosti.
3. Správny orgán môže znížiť poplatok až na desatinu sadzby, ak ide iba o predĺženie časovej platnosti rozhodnutia o povolení banskej činnosti.
Poznámka:
1. Poplatok podľa tejto položky zahŕňa i miestne zisťovanie (komisionálne konanie).
2. Ak je súčasťou povolenia banskej činnosti vydanie stavebného povolenia, za ktoré sa v zmysle položky 18 písm. e) vyberá vyšší poplatok, správny orgán vyberie tento vyšší poplatok.

Položka 50

Vydanie povolenia na dobývanie ložiska nevyhradeného nerastu alebo povolenia na zabezpečenie, prípadne likvidáciu banských diel a lomov na takomto ložisku
a) podzemným spôsobom 500 Sk
b) povrchovým spôsobom 300 Sk
Splnomocnenie:
1. Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch, najmä ak ide o zmenu povolenia dobývania, zabezpečenia alebo likvidácie, znížiť poplatok až o 50 %.
2. Správny orgán môže znížiť poplatok až na desatinu sadzby, ak ide iba o predĺženie časovej platnosti povolenia.

Položka 51

Vydanie povolenia na uvedenie výbušniny alebo pomôcky na použitie výbušnín do obehu 300 Sk

Položka 52

Vydanie povolenia na odber výbušnín 100 Sk
Splnomocnenie:
Správny orgán môže zvýšiť poplatok až na dvojnásobok, ak ide o vydanie povolenia na dlhšie časové obdobie.
Poznámka:
Správny orgán nevyberie poplatok podľa tejto položky, ak povolenie na odber výbušnín je súčasťou povolenia trhacích alebo ohňostrojných prác podľa položky 54.

Položka 53

Vydanie povolenia na zhotovovanie jednoduchých druhov trhavín na trhacie práce 300 Sk

Položka 54

Vydanie povolenia
a) trhacích prác malého rozsahu alebo ohňostrojných prác 200 Sk
b) trhacích prác veľkého rozsahu 400 Sk
Splnomocnenie:
Správny orgán zníži poplatok o 50 %, ak je žiadateľom fyzická osoba.
Poznámka:
1. Poplatok podľa tejto položky zahŕňa i miestne zisťovanie (komisionálne konanie).
2. Správny orgán nevyberie poplatok podľa tejto položky, ak povolenie trhacích prác je súčasťou povolenia podľa položky 49 alebo 50.

Položka 55

Vydanie povolenia na výučbu strelmajstrov alebo technických vedúcich odstrelov 1 000 Sk
Splnomocnenie:
Správny orgán môže znížiť poplatok podľa tejto položky, až na pätinu sadzby v prípadoch zmeny povolenia alebo schvaľovania zmeny učebných osnov a textov.
Poznámka:
Poplatok podľa tejto položky zahŕňa i miestne zisťovanie a schvaľovanie učebných osnov a testov.

Položka 56

Vydanie oprávnenia (osvedčenia) strelmajstra, technického vedúceho odstrelov alebo revízneho technika vyhradených technických zariadení podľa osobitných predpisov 200 Sk

Položka 57

Vydanie oprávnenia na výrobu, montáž, opravy, rekonštrukciu, revízie, skúšky a pod. vyhradených technických zariadení podľa osobitných predpisov 300 Sk
Poznámka:
Poplatok sa určí vo výške 300 Sk a za každú i začatú hodinu pracovného času potrebného na miestne zisťovanie a overenie spôsobilosti sa zvyšuje o 50 Sk, najviac však do výšky 5 000 Sk.

Položka 58

Vydanie odborného vyjadrenia (stanoviska) podľa osobitných predpisov
a) na dovoz technických zariadení 300 Sk
b) k dokumentácii ťažobného zariadenia plávajúceho stroja 300 Sk
Poznámka:
Poplatok sa určí vo výške 300 Sk a za každú i začatú hodinu pracovného času potrebného na miestne zisťovanie a posudzovanie dokumentácie sa zvyšuje o 50 Sk, najviac však do výšky 3 000 Sk.

Položka 59

Vydanie povolenia na používanie vybraného banského zariadenia podľa osobitných predpisov 300 Sk
Poznámka:
1. Poplatok sa určí vo výške 300 Sk a za každú i začatú hodinu pracovného času potrebného na miestne zisťovanie a posudzovanie dokumentácie sa zvyšuje o 50 Sk, najviac však do výšky 3 000 Sk.
2. Poplatok podľa tejto položky zahŕňa i prípadné nariadenie overovacej prevádzky a posúdenie jej výsledku.
3. Pri povoľovaní zmeny na vybranom banskom zariadení sa určí základný poplatok vo výške 150 Sk a za každú i začatú hodinu sa zvyšuje o 50 Sk, najviac však do výšky 1 500 Sk.

Položka 60

Poverenie skúšobne (odborného pracoviska) na vykonávanie skúšok, prípadne posudzovanie alebo schvaľovanie zariadení podľa osobitných predpisov pri banskej činnosti alebo činnosti vykonávanej banským spôsobom 300 Sk
Poznámka:
Poplatok sa určí vo výške 300 Sk a za každú i začatú hodinu pracovného času potrebného na miestne zisťovanie a overenie spôsobilosti sa zvyšuje o 50 Sk, najviac však do výšky 3 000 Sk.

Položka 61

Povolenie zvislej dopravy osôb v hlbinných baniach 200 Sk
Poznámka:
Poplatok podľa tejto položky zahŕňa i miestne zisťovanie (komisionálne konanie).

Položka 62

Povolenie výnimky (schválenie náhradných bezpečnostných opatrení) z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 100 Sk
Poznámka:
1. Poplatok sa určí vo výške 100 Sk a za každú i začatú hodinu miestneho zisťovania a posudzovania dokumentácie sa zvyšuje o 50 Sk, najviac však do výšky 500 Sk.
2. Správne poplatky podľa položiek 47 až 62 vyberajú orgány štátnej banskej správy Slovenskej republiky a podľa položky 62 aj orgány štátneho odborného dozoru nad bezpečnosťou práce.

Položka 63

a) Vydanie oprávnenia podľa osobitných predpisov v oblasti bezpečnosti práce a technických zariadení vrátane miestneho zisťovania pre účely overenia odbornej spôsobilosti12) 250 Sk
za každú začatú hodinu pracovného času, najviac však 10 000 Sk
b) Vydanie osvedčenia (preukazu) podľa osobitných predpisov v oblasti bezpečnosti práce a technických zariadení vrátane odbornej spôsobilosti12) 500 Sk

Položka 63a

a) Vydanie potvrdenia (oprávnenia) podľa osobitných predpisov12a) v oblasti určených technických zariadení na dráhach a pri opravách kontajnerov ISO radu 1 vrátane miestneho zisťovania na účely overenia odbornej spôsobilosti za každú začatú hodinu pracovného času250 Sk
najviac 10 000 Sk
b) Vydanie osvedčenia (preukazu) podľa osobitných predpisov12a) v oblasti činnosti na určených technických zariadeniach na dráhach a pri opravách kontajnerov ISO radu 1 vrátane overenia odbornej spôsobilosti500 Sk
Poznámka:
Poplatok podľa tejto položky vyberajú orgány štátneho odborného technického dozoru na dráhach.

Položka 64

a) Vydanie odborného vyjadrenia (stanoviska) podľa osobitných predpisov v oblasti bezpečnosti práce a technických zariadení, na dovoz a vývoz technických zariadení alebo materiálov 500 Sk
b) Vydanie odborného vyjadrenia (stanoviska) podľa osobitných predpisov v oblasti bezpečnosti práce a technických zariadení na výrobu prototypu12) 300 Sk
Poznámka:
1. Poplatok podľa písmena b) sa určí vo výške 300 Sk a za každú začatú hodinu pracovného času potrebného na miestne zisťovanie a posudzovanie dokumentácie sa zvyšuje o 50 Sk, najviac však do výšky 3 000.
2. Správne poplatky podľa položiek 63 a 64 vyberajú orgány štátneho odborného dozoru nad bezpečnosťou práce.

Položka 64a

a) Vydanie odborného vyjadrenia (osvedčenia) podľa osobitných predpisov v oblasti určených technických zariadení na dráhach na ich dovoz500 Sk
b) Vydanie odborného vyjadrenia (osvedčenia) podľa osobitných predpisov v oblasti určených zariadení na dráhach na výrobu prototypu300 Sk
c) Posúdenie technickej dokumentácie určeného technického zariadenia a vydanie odborného stanoviska300 Sk
Splnomocnenie:
Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch poplatok znížiť.
Poznámka:
Poznámka k položke 63a tu platí obdobne.

Položka 65

a) Povolenie výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme pozemnej komunikácie1 000 Sk
b) Povolenie na zriadenie zjazdu z pozemnej komunikácie na susedné nehnuteľnosti500 Sk
Oslobodenie:
Správny poplatok sa nevyberie pri zabezpečovaní bezpečnosti cestnej premávky alebo v prípade, ak technologické postupy neumožňujú iné riešenie.
Splnomocnenie:
Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch znížiť, prípadne odpustiť poplatok podľa tejto položky. V odôvodnených prípadoch môže správny orgán zvýšiť poplatok až na päťnásobok.

Položka 66

a) Povolenie na pripojenie účelovej komunikácie na cestu I., II. a III. triedy2 000 Sk
b) Povolenie na pripojenie účelovej komunikácie na miestnu komunikáciu1 000 Sk
Oslobodenie:
1. Oslobodenie k položke 65 tu platí obdobne.
2. Poplatok podľa položky sa neplatí v prípade, že ide o povolenie podmienené vyvolanými investíciami.
Splnomocnenie:
Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch znížiť, prípadne odpustiť poplatok podľa tejto položky. V odôvodnených prípadoch v závislosti od dopravného významu dotknutej štátnej cesty môže správny orgán zvýšiť poplatok až na päťnásobok.

Položka 67

Povolenie na uzávierku a obchádzku diaľnic a ciest I. a II. triedy 5 000 Sk
Splnomocnenie:
Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch zvýšiť poplatok až na päťnásobok v závislosti od rozsahu a doby uzavretia pozemnej komunikácie a od jej dopravného významu. V odôvodnených prípadoch môže občanovi poplatok znížiť alebo aj odpustiť.

Položka 67a

a) Vydanie výnimky zo zákazu stavieb v ochrannom pásme celoštátnych dráh a vlečiek
1. fyzickým osobám500 Sk
2. právnickým osobám1 000 Sk
b) Vydanie výnimky zo zákazu činnosti v obvode dráhy1 000 Sk
Splnomocnenie:
Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch poplatok znížiť alebo odpustiť.
Poznámka:
Poplatok podľa tejto položky vyberá dráhový správny orgán.

Položka 67b

a) Vydanie rozhodnutia o zriadení železničného priecestia 1 000 Sk
b) Vydanie rozhodnutia o spôsobe zabezpečenia, zmeny zabezpečenia železničného priecestia 500 Sk
c) Vydanie rozhodnutia o zrušení železničného priecestia 100 Sk
Poznámky:
1. Poznámka k položke 67a tu platí obdobne.
2. Poplatok podľa tejto položky zahŕňa aj miestne zisťovanie.

Položka 68

Vydanie povolenia na zriadenie pozemných leteckých zariadení (letísk)13)
a) dopravné letisko s medzinárodnou prevádzkou 2 000 Sk
b) dopravné letisko s vnútroštátnou prevádzkou 1 000 Sk
c) verejné letisko pre všeobecné letectvo 1 000 Sk
d) neverejné letisko pre všeobecné letectvo 500 Sk
Splnomocnenie:
Za povolenie podstatnej zmeny leteckých zariadení môže správny orgán vybrať poplatok vo výške 25 % sadzby poplatku podľa tejto položky.

Položka 69

Vydanie súhlasu na používanie pozemných leteckých zariadení (letísk)13)
a) dopravné letisko s medzinárodnou prevádzkou 1 000 Sk
b) dopravné letisko s vnútroštátnou prevádzkou 500 Sk
c) verejné letisko pre všeobecné letectvo 300 Sk
d) neverejné letisko pre všeobecné letectvo 100 Sk

Položka 70

Vydanie rozhodnutia o registrácii periodickej tlače14) 200 Sk
Splnomocnenie:
Správny orgán vyberie poplatok vo výške 50 % za vykonanie zmeny názvu alebo zmeny vydávateľa periodickej tlače.
Poznámka:
Za súčasné vykonanie zmeny názvu alebo zmeny vydavateľa vyberie správny orgán jeden poplatok.

Položka 71

Vydanie licencie na rozhlasové a televízne vysielanie15) 3 000 Sk
Splnomocnenie:
Správny orgán vyberie poplatok vo výške 50 % pri vykonaní zmeny vo vydanej licencii.

Položka 73

Podanie žiadosti
a) o súhlas s užívaním bytu alebo jeho časti na iné účely ako na bývanie
  1. fyzickým osobám 300 Sk
  2. právnickým osobám 5 000 Sk
b) o nadobudnutie štátneho občianstva Slovenskej republiky cudzincom, ktoré vzniklo manželstvom so štátnym občanom Slovenskej republiky 50 Sk
c) o vykonanie registrácie na výcvik vodičov cestných motorových vozidiel 200 Sk
d) o vydanie výnimky z ochranných podmienok chránených území (národných parkov, štátnych prírodných rezervácií, chránených nálezísk, chránených parkov a záhrad, chránených študijných plôch), chránených prírodných výtvorov a chránených prírodných pamiatok
  1. fyzickým osobám 50 Sk
  2. právnickým osobám 500 Sk
e) o vydanie výnimky z ochranných podmienok chránených druhov rastlín, živočíchov, nerastov, skamenelín
  1. fyzickým osobám 50 Sk
  2. právnickým osobám 100 Sk
Oslobodenie:
1. Od poplatku podľa písmena d) tejto položky sú oslobodení žiadatelia, ktorí vykonávajú vedecko-výskumnú činnosť a činnosť v záujme ochrany chráneného územia, chráneného prírodného výtvoru a chránenej prírodnej pamiatky.
2. Od poplatku podľa písmena e) tejto položky sú oslobodení žiadatelia, ktorí zabezpečujú vedecko-výskumnú činnosť a činnosť v záujme ochrany, záchrany a zachovania chráneného druhu.

Položka 73a

a) Vydanie rozhodnutia o určení prieskumného územia1 000 Sk
b) Vydanie rozhodnutia o zmene prieskumného územia800 Sk
c) Vydanie rozhodnutia o zrušení prieskumného územia200 Sk
d) Predĺženie platnosti rozhodnutia o určení prieskumného územia500 Sk
e) Vydanie výpisu z evidencie prieskumných území za každú aj začatú stranu70 Sk
Poznámka:
Poplatok podľa tejto položky zahŕňa i miestne zisťovanie (komisionálne konanie) a zapísanie do evidencie prieskumných území.

Položka 73b

a) Vydanie preukazu odbornej spôsobilosti (alebo jeho duplikátu) na projektovanie, vykonávanie a vyhodnocovanie geologických prác200 Sk
b) Rozšírenie preukazu odbornej spôsobilosti na projektovanie, vykonávanie a vyhodnocovanie geologických prác100 Sk

Položka 73c

a) Vydanie rozhodnutia o povolení na vykonávanie geologických prác1 000 Sk
b) Vydanie výpisu z evidencie povolení na vykonávanie geologických prác za každú aj začatú stranu70 Sk
Splnomocnenie:
1. Správny orgán môže v prípade, keď je na vykonávanie geologických prác potrebné i živnostenské oprávnenie (koncesná listina) podľa zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní, znížiť poplatok až o 80 %.
2. Správny orgán môže znížiť sadzbu poplatku až o 50 %, ak ide o vydanie rozhodnutia o zmene povolenia na vykonávanie geologických prác.
3. Správny orgán môže znížiť sadzbu poplatku až na desatinu sadzby, ak ide iba o predĺženie časovej platnosti rozhodnutia o povolení na vykonávanie geologických prác.
Poznámka:
V prípade, že správny orgán v rozhodnutí o vydaní povolenia na vykonávanie geologických prác nariadi i komisionálne konanie spojené s miestnym zisťovaním, sadzba zahŕňa i poplatky za toto konanie. Poplatok podľa tejto položky zahŕňa i zapísanie do evidencie vydaných povolení na vykonávanie geologických prác.

Položka 73d

Vydanie rozhodnutia o tom, že určitá činnosť je geologickou prácou50 Sk

Položka 73e

Vydanie rozhodnutia pri pochybnostiach o tom, či niektorý nerast je vyhradeným alebo nevyhradeným nerastom100 Sk

Položka 73f

a) Vydanie osvedčenia o výpočte zásob výhradných ložísk600 Sk
b) Vydanie rozhodnutia o odpise zásob výhradných ložísk300 Sk
Splnomocnenie:
Správny orgán môže znížiť sadzbu poplatku podľa písmena a) až o 50 % v prípade, že ide o jednoduché výpočty zásob výhradných ložísk.

Položka 73g

Vydanie osvedčenia o výhradnom ložisku300 Sk

Položka 73h

a) Vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti osôb vydávajúcich odborné posudky vo veciach ochrany ovzdušia1 000 Sk
b) Udelenie oprávnenia právnickým a fyzickým osobám na vykonanie merania emisií a imisií5 000 Sk
Splnomocnenie:
1. Správny orgán vyberie poplatok podľa tejto položky vo výške 50 %, ak ide o zmenu osvedčenia alebo oprávnenia.
2. Ak ide o zmenu priezviska alebo trvalého pobytu fyzickej osoby, zmenu obchodného mena, resp. názvu a sídla právnickej osoby, vyberie sa poplatok vo výške 20 Sk.
3. Odňatie a zánik osvedčenia alebo oprávnenia sa nespoplatňuje.
4. Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch odpustiť poplatok podľa tejto položky.

Položka 73i

Vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti osôb vydávajúcich odborné posudky vo veciach odpadov5 000 Sk
Splnomocnenie:
1. Správny orgán vyberie poplatok podľa tejto položky vo výške 50 %, ak ide o zmenu osvedčenia.
2. Ak ide o zmenu priezviska alebo trvalého pobytu fyzickej osoby, zmenu obchodného mena, resp. názvu a sídla právnickej osoby, vyberie sa poplatok vo výške 20 Sk.
3. Odňatie a zánik osvedčenia sa nespoplatňuje.
4. Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch odpustiť poplatok podľa tejto položky.

Položka 74

a) Vydanie súhlasu
1. na umiestnenie stavby na lesných pozemkoch
2. o vyňatí alebo obmedzení využívania lesných pozemkov
3. o využití územia do 50 m od okraja lesných pozemkov
4. o určení dobývacích priestorov
5. o určení lesných pozemkov v prípade pochybnosti
1. fyzickým osobám100 Sk
2. právnickým osobám500 Sk
b) Zvolanie miestneho šetrenia vyvolaného v dôsledku povolenia zásahov do integrity lesných pozemkov 400 Sk
c) Podanie žiadosti o povolenie zmeny predpisov lesného hospodárskeho plánu alebo na poskytnutie finančných prostriedkov zo Štátneho fondu zveľaďovania lesa Slovenskej republiky s počtom lesných porastov do 10100 Sk
do 30200 Sk
nad 30400 Sk
d) Povolenie výnimky zo zákazu niektorých činností v lesoch200 Sk
e) Povolenie výnimky na správu národného majetku1 000 Sk
f) Vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti lesného hospodára300 Sk
Oslobodenie:
Správny poplatok sa nevyrubuje v prípadoch podľa písmen b) a c), ak sa úkon vykonáva vo všeobecnom záujme z dôvodu mimoriadnych okolností a nepredvídaných škôd.

Položka 75

a) Rozhodnutie o uznaní poľovného revíru 500 Sk
b) Rozhodnutie o zmene hraníc uznaného poľovného revíru 1 000 Sk
Oslobodenie:
Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené úkony, ktoré sa vykonávajú v záujme štátnej ochrany prírody, ochrany genofondu zveri, ako aj vo verejnom záujme. Oslobodenie od poplatku povoľuje ústredný orgán štátnej správy poľovníctva na základe žiadosti navrhovateľa a stanoviska príslušného lesného úradu.

Položka 76

Vydanie povolenia na vykonávanie prípravných školení uchádzačov o prvý poľovný lístok1 000 Sk
Oslobodenie:
Od poplatku sú oslobodené odborné školy, na ktorých je výučba poľovníctva súčasťou učebných osnov.

Položka 77

Vydanie potvrdenia na dovoz a prevoz rádiových staníc 600 Sk
Poznámka:
Poplatok podľa tejto položky sa vyberie len v prípade, ak slovenské spoje nevydali povolenie na prevádzku alebo odovzdanie rádiovej stanice.

Položka 78

a) Za úradné povolenie na vývoz licencovaného tovaru (vývozná licencia okrem vývoznej automatickej licencie na vývoz kontrolovaného tovaru)0,2 % z celkovej hodnoty vyvážaného tovaru alebo poskytovanej služby
b) Za úradné povolenie na dovoz licencovaného tovaru (dovozná licencia okrem dovoznej automatickej licencie a licencie na dovoz kontrolovaného tovaru)
1. pri priamych platbách0,1 % z celkovej hodnoty dovážaného tovaru
2. pri bartrových obchodoch do teritória krajín bývalého východného bloku0,01 % z celkovej hodnoty dovážaného tovaru
c) Za úradné povolenie na dovoz a vývoz tovaru v rámci autolimitačných dohôd uzavretých na medzivládnej úrovni, ako aj na dovoz a vývoz tovaru v rámci automatických licencií500 Sk
d) Za úradné povolenie na dovoz alebo vývoz kontrolovaného tovaru500 Sk
e) Za udelenie pracovnej licencie právnickej alebo fyzickej osobe, ktorá má sídlo alebo trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, na práce do zahraničia v rámci zmluvy o diele0,1 % z hodnoty kontraktu
Splnomocnenie:
V prípade podania neúplnej alebo nejasnej žiadosti môže správny orgán zvýšiť sadzbu poplatku až do výšky dvojnásobku. Za vydanie duplikátu úradného povolenia môže správny orgán vybrať poplatok v rovnakej výške ako pri vydaní prvého úradného povolenia. Pri predĺžení platnosti pracovnej licencie môže správny orgán vybrať poplatok do výšky 50 % sadzby poplatku vyberaného pri vydávaní pracovnej licencie.

Položka 79

Podanie prihlášky na ochranu, odrody rastlín alebo plemena zvierat500 Sk

Položka 80

1. Vydanie šľachtiteľského osvedčenia
  a) za prvých 5 rokov 3 000 Sk
  b) za ďalšie 3 roky 2 000 Sk
  c) za každý ďalší rok 800 Sk
Poznámky:
  1. Poplatok za prvých päť rokov platnosti šľachtiteľského osvedčenia vyrubí správny orgán.
  2. Poplatok za ďalšie tri roky je splatný pred uplynutím piateho roku platnosti šľachtiteľského osvedčenia.
  3. Poplatok za každý ďalší rok je splatný vždy pred uplynutím predchádzajúceho roku platnosti šľachtiteľského osvedčenia.
  4. Poplatky za ďalšie roky sa platia bez vyrubenia vo výške určenej zákonom platným v čase splatnosti poplatku.
2. Zápis prevodu šľachtiteľského osvedčenia 400 Sk
3. Návrh na zrušenie šľachtiteľského osvedčenia 300 Sk

Položka 81

Vydanie veterinárneho povolenia na dovoz, prevoz a vývoz zvierat, potravín a surovín živočíšneho pôvodu, krmív a predmetov, ktoré môžu byť nositeľmi pôvodcov nákaz alebo ohroziť zdravie zvierat 200 Sk
Splnomocnenie:
Správny orgán vyberie poplatok podľa tejto položky vo výške 50 %, ak ide o predĺženie platnosti, zmenu alebo rozšírenie povolenia.

Položka 82

Vydanie osvedčenia o spôsobilosti podmienok na výrobu, spracovanie, ošetrovanie, skladovanie a prepravu živočíšnych produktov200 Sk

Položka 83

Vydanie súhlasu
a) na overenie výroby, dovoz a uvádzanie do obehu krmív doteraz nepoužívaných z hľadiska ich zdravotnej nezávadnosti200 Sk
b) na overenie výroby, dovoz a uvádzanie do obehu veterinárnych liečiv a ostatných veterinárnych prípravkov200 Sk

Položka 84

Vydanie záväzného posudku podľa § 24 ods. 1 písm. b) k bodu 2 zákona č. 215/1992 Zb. o veterinárnej starostlivosti (úplné znenie)200 Sk

Položka 85

Povolenie na vykonávanie zvodu zvierat100 Sk

Položka 86

Vydanie povolenia na činnosť podľa § 12 zákona č. 11/1992 Zb. o organizácii veterinárnej starostlivosti Slovenskej republiky200 Sk

Položka 87

Vydanie veterinárneho osvedčenia
a) na vývoz zvierat, potravín a surovín100 Sk
b) na premiestňovanie živočíšnych produktov100 Sk
c) na premiestňovanie zvierat100 Sk

Položka 88

a) Vydanie cestovného dokladu alebo cestovného preukazu totožnosti500 Sk
- osobám do 15 rokov200 Sk
b) Vydanie cestovného preukazu alebo preukazu pre prekračovanie štátnych hraníc200 Sk
c) Predĺženie platnosti alebo vykonanie zmien v cestovnom doklade (za každý správny úkon)100 Sk
Oslobodenie:
Od poplatku je oslobodené vydanie pohraničnej priepustky deťom do 15 rokov.
Splnomocnenie:
1. Správny orgán vyberie poplatky podľa tejto položky až do výšky desaťnásobku príslušnej sadzby, ak vydáva cestovný doklad ako náhradu za stratený, zničený alebo poškodený, a až do výšky štvornásobku, ak vydáva cestovný doklad urýchlene na výslovnú žiadosť poplatníka.
2. Správny orgán vyberie poplatok podľa písmena a) tejto položky vo výške polovice sadzby, ak vydáva cestovný doklad, ktorému bola skrátená platnosť do 31. 12. 1997.

Položka 89

a) Udelenie povolenia na dlhodobý alebo trvalý pobyt cudzincovi 2 000 až 5 000 Sk
b) Predĺženie doby pobytu cudzincovi 1 000 Sk až 3 000 Sk
c) Vydanie náhradného preukazu povolenia na pobyt500 Sk
Splnomocnenie:
1. Poplatky v rámci určeného rozpätia v písmenách a) a b) určí Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.
2. Správny orgán môže od vybratia poplatkov podľa tejto položky upustiť alebo poplatok znížiť z humanitného dôvodu, alebo ak je zachovaná vzájomnosť.
3. Správny orgán vyberie poplatok podľa písmena b) tejto položky až vo výške štvornásobku sadzby, ak cudzinec žiada o predĺženie povolenia na pobyt po uplynutí stanovenej lehoty.
4. Správny orgán vyberie poplatok podľa písmena c) tejto položky až vo výške štvornásobku sadzby, ak vydáva preukaz na pobyt ako náhradu za stratený, zničený, poškodený alebo odcudzený, ak bolo odcudzenie zavinené nedbanlivosťou cudzinca.

Položka 90

Udelenie víza Slovenskej republiky alebo jeho predĺženie cudzincovi s povolením pobytu v Slovenskej republike500 Sk
Oslobodenie:
Od poplatku je oslobodené udelenie a predĺženie víza Slovenskej republiky
a) do diplomatických a služobných pasov, ak je zachovaná vzájomnosť a
b) z dôvodu zdravotníckej alebo charitatívnej pomoci a pri vyhostení.

Položka 91

Udeľovanie víza na území Slovenskej republiky1 500 Sk
Oslobodenie:
Od správnych poplatkov sú oslobodení cudzinci, ktorým sa udeľuje vízum z humanitných dôvodov, zdravotníckej alebo charitatívnej pomoci, alebo ak sa vízum udeľuje cudzincovi za účelom nutného pobytu na území Slovenskej republiky. Oslobodenie sa vzťahuje aj na cudzincov vo veku do 15 rokov.
Ak vízum udeľuje cudzincovi orgán cudzineckej polície na colnom priechode, poplatok sa zvyšuje o 20 %.

Položka 92

Overenie pozvania cudzinca do Slovenskej republiky1 000 Sk

Položka 93

Podanie návrhu na registráciu
a) politickej strany alebo politického hnutia1 000 Sk
b) združenia občanov300 Sk

Položka 94

Vydanie povolenia na vývoz vecí mimo rámca zahraničnoobchodnej činnosti štátnym občanom Slovenskej republiky
a) uvedených v osobitnom predpise11a) 150 %
b) vyvážaných v súvislosti s vysťahovaním na trvalý pobyt v cudzine, a to vrátane vecí uvedených v osobitnom predpise11a) používaných sťahujúcou sa osobou na primeranú vlastnú potrebu alebo preukázateľne dovezených z cudziny alebo preukázateľne zakúpených v slovenských organizáciách oprávnených na predaj tovaru za devízové prostriedky 3 %
c) zakúpených v súvislosti s vysťahovaním alebo vyvážaných v množstve alebo hodnote nezodpovedajúcej primeranému uspokojovaniu potrieb sťahujúcej sa osoby 20 %
d) neuvedených v osobitnom predpise11a) 20 %
e) vyvážaných pre potrebu slovenských fyzických osôb pôsobiacich dočasne v cudzine z poverenia slovenských právnických osôb, a to vrátane vecí uvedených v osobitnom predpise11a) 3 %
Oslobodenie:
Od poplatkov sú oslobodené povolenia na vývoz vecí slúžiacich humanitnému poslaniu.
Splnomocnenie:
1. Správny orgán môže poplatok za vydanie povolenia podľa tejto položky znížiť alebo od jeho vyberania upustiť, ak by zaplatenie viedlo k neprimeraným tvrdostiam.
2. Ústredná colná správa Slovenskej republiky môže určiť, aby sa poplatok za vydanie povolenia podľa tejto položky vyruboval z dôvodu všeobecného záujmu až do výšky dvojnásobku určenej sadzby.
3. Ústredná colná správa Slovenskej republiky môže v jednotlivých prípadoch rozhodnúť o vrátení zaplateného poplatku, ak to vyžaduje spoločenský záujem, aj keď bol už úkon vykonaný, prípadne došlo aj k jeho realizácii.

Položka 95

Vydanie povolenia na vývoz vecí mimo rámca zahraničnoobchodnej činnosti zahraničnej osobe
a) uvedených v osobitnom predpise11a)150 %
b) neuvedených v osobitnom predpise11a), nadobudnutých darom alebo zakúpených za slovenskú menu dovezenú alebo zamenenú v súlade so slovenskými devízovými predpismi20 %
c) zakúpených za slovenskú menu vyplácanú na území Slovenskej republiky právnickými osobami10 %
d) nadobudnutých dedičstvom, a to vrátane vecí uvedených v osobitnom predpise3 %
Poznámka:
Oslobodenie a splnomocnenie k položke 94 platia tu obdobne.

Položka 96

a) Predĺženie platnosti povolenia na vývoz vecí mimo rámca zahraničnoobchodnej činnosti50 Sk
b) Predĺženie platnosti colného dokladu pred uplynutím jeho platnosti20 Sk
c) Overenie obchodných dokladov pre zahraničné orgány súčasne s prechodom tovaru cez slovenské štátne hranice20 Sk
d) Dodatočné predĺženie platnosti colného dokladu alebo overenie obchodných dokladov pre zahraničné orgány po prechode tovaru100 Sk

Položka 97

Vydanie osvedčenia o pôvode tovaru vrátane overenia, že vyvážaný tovar je tuzemského pôvodu50 Sk
Poznámka:
Poplatok podľa tejto položky vyberajú orgány colnej správy. Doklady sú určené na konanie colných orgánov v cudzine.

Položka 98

Za vydanie colno-tarifného rozhodnutia o nomenklatúrnom a sadzobnom zaradení tovaru do položiek colného sadzobníka350 Sk
Poznámka:
Poplatok podľa tejto položky vyberá Ústredná colná správa Slovenskej republiky.

Položka 99

Vydanie osvedčenia orgánmi colnej správy o spôsobilosti dopravných prostriedkov na prepravu tovaru pod colnou uzáverou200 Sk

Položka 100

Vydanie náhradného povolenia na prevádzkovanie medzinárodnej cestnej dopravy pre zahraničného prevádzkovateľa15 000 Sk
Splnomocnenie:
Orgány colnej správy môžu na základe vzájomnosti upustiť od vybratia poplatku alebo znížiť sadzbu poplatku, prípadne z dôvodu zabezpečenia zásad dopravnej politiky zvýšiť sadzbu poplatku až na dvojnásobok.

II. ČASŤ

KONZULÁRNE POPLATKY

Splnomocnenie k II. časti:

1. Správne orgány, ktoré vyrubujú a vyberajú poplatky podľa tejto časti sadzobníka, môžu určenú sadzbu poplatku znížiť alebo upustiť od vybratia poplatku z dôvodu vzájomnosti, z dôvodu všeobecného záujmu alebo vo vzťahu k devízovému tuzemcovi.

2. Zastupiteľský úrad Slovenskej republiky môže vybrať popri poplatku aj náhradu skutočných výdavkov spojených s vykonaním úkonu.

3. Zastupiteľský úrad Slovenskej republiky vyberá poplatky za úkony a konania od devízových cudzozemcov podľa osobitného predpisu v sadzbách podľa zvyklostí a cenovej úrovne štátu, v ktorom má svoje sídlo.

4. Podľa bodu 3 sa budú poplatky vyberať aj od devízových tuzemcov, ktorí pracujú v štáte, v ktorom má zastupiteľský úrad Slovenskej republiky svoje sídlo.

Poznámka k II. časti:

Poplatky podľa tejto časti sadzobníka vyrubuje a vyberá Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky a zastupiteľské úrady Slovenskej republiky od štátnych občanov Slovenskej republiky.

Položka 101

Uzavretie manželstva pred zastupiteľským úradom Slovenskej republiky3 000 Sk
Oslobodenie:
Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení štátni občania Slovenskej republiky zdržujúci sa služobne v zahraničí.

Položka 102

Podanie žiadosti na zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky750 Sk
Poznámka:
Podľa tejto položky sa nepostupuje, ak je žiadaný úkon spoplatnený podľa iných položiek tejto časti sadzobníka.

Položka 103

Vybratie pohľadávky, renty a podobne, s výnimkou požitkov zo sociálneho zabezpečenia, úkony v konaní o dedičstve (vrátane intervencie na príslušných orgánoch, vymáhanie a doručenie dedičstva) z vybratej sumy (ceny) alebo hodnoty dedičstva4 %
najmenej 150 Sk
Poznámky:
1. Ak je na vybavenie žiadosti veriteľa (príjemcu) alebo dediča vykonávaný iba úkon na zabezpečenie pohľadávky, renty alebo dedičstva, vyrubí sa poplatok za podanie žiadosti na zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky.
2. Poplatok za úkony v konaní o dedičstve podľa tejto položky sa vyrubuje z hodnoty dedičstva nezníženej o honorár právneho zástupcu.

Položka 104

Úradná úschova
a) peňazí, cenných papierov, vkladných knižiek a iných cenných predmetov zo sumy alebo ceny predmetu za každý rok1 %
najmenej 150 Sk
b) listín alebo spisov za každý rok200 Sk
Poznámka:
Poplatok sa nevyberie v prípade, ak predmet je uložený na zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky len za účelom doručenia.

Položka 105

a) Spísanie písomností o právnych úkonoch, najmä zmlúv, závetov a pod.600 Sk
b) Spísanie plnomocenstva s overením podpisu300 Sk
Poznámka:
Poplatok sa nevyberá za vyplnenie pasových, vízových a ďalších tlačív, ktoré slúžia pre úradnú potrebu alebo potrebu zastupiteľského úradu Slovenskej republiky.

Položka 106

Vidovanie listín bez overenia 150 Sk

Položka 107

a) Overenie podpisu na listine a na jej rovnopise za každý podpis100 Sk
b) Overenie úradných pečiatok a úradných podpisov na listinách vydaných cudzozemskými orgánmi na použitie v Slovenskej republike (superlegalizácia)200 Sk
c) Overenie úradných pečiatok a úradných podpisov na listinách vydaných orgánmi Slovenskej republiky na použitie v cudzine200 Sk

Položka 108

a) Vyhotovenie odpisu (fotokópie) vrátane overenia250 Sk
b) Overenie správnosti predloženého odpisu (fotokópie)250 Sk
c) Overenie správnosti predloženého prekladu250 Sk
Poznámka:
Poplatky podľa tejto položky sa vyberajú v polovičnej výške, ak ide o zápis do zvláštnej matriky (matričná udalosť v cudzine). Poplatok sa vyberie za každú aj začatú stranu.

Položka 109

Za potvrdenie vydané zastupiteľským úradom pre devízového tuzemca 150 Sk

Položka 110

Vyhotovenie prekladu spisového materiálu
a) do slovenského jazyka600 Sk
za každú aj začatú stranu
b) zo slovenského jazyka650 Sk
za každú aj začatú stranu
c) z jedného cudzieho jazyka do druhého1 000 Sk
za každú aj začatú stranu
d) z čínskeho, japonského, kórejského jazyka a iných znakových jazykov za každý slovný znak30 Sk
e) do čínskeho, japonského, kórejského jazyka a iných znakových jazykov za každý slovný znak30 Sk

Položka 111

a) Za vystavený matričný doklad300 Sk
b) Za vyhotovenie prekladu matričného dokladu a jeho overenie700 Sk
Poznámka:
Poplatok podľa písmena a) sa nevyberie, ak ide o doručenie prvopisu matričného dokladu.

Položka 112

Za podanie žiadosti o zápis matričnej udalosti v cudzine do zvláštnej matriky200 Sk

Položka 113

Vydanie odpisu, výpisu alebo písomnej informácie a úradných záznamov, registrov, evidencií, listín alebo spisov150 Sk

Položka 114

a) Vydanie cestovného pasu750 Sk
- osobám do 15 rokov250 Sk
b) Vystavenie cestovného preukazu (náhradného cestovného dokladu) na cestu do Slovenskej republiky a späť250 Sk
c) Predĺženie platnosti alebo vykonanie zmien v cestovnom pase150 Sk
d) Predĺženie platnosti alebo vykonanie zmien v cestovnom preukaze (náhradnom cestovnom doklade) na cestu do Slovenskej republiky a späť50 Sk
e) Vystavenie sprievodného listu na prepravu telesných pozostatkov človeka100 Sk
Splnomocnenie:
Správny orgán vyberie poplatky podľa tejto položky až do výšky dvojnásobku príslušnej sadzby, ak vydáva cestovný doklad ako náhradu za stratený, zničený alebo poškodený.

Položka 115

Vystavenie cestovného preukazu na návrat do Slovenskej republiky osobám s trvalým bydliskom v Slovenskej republike75 Sk
Poznámka:
Vo výnimočných prípadoch možno od vyrubenia poplatku upustiť.

Položka 116

Vydanie potvrdenia pre dovoz a prevoz rádiových staníc600 Sk
Poznámka:
Poplatok podľa tejto položky sa vyberie len v prípadoch, ak slovenské spoje nevydali povolenie na prevádzku alebo odovzdanie rádiovej stanice.

Položka 117

Potvrdenie alebo písomné oznámenie o pobyte osoby150 Sk
Poznámka:
Poplatok podľa tejto položky sa vyberie za potvrdenie alebo písomné oznámenie údajov o každej osobe v ňom uvádzanej.

Položka 118

Vydanie osvedčenia o slovenskom štátnom občianstve300 Sk

Položka 119

Za prepustenie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky3 000 Sk
Poznámka:
Poplatok za prepustenie detí vo veku do 18 rokov zo štátneho zväzku Slovenskej republiky sa vyberie vo výške 50 % sadzby.

Položka 120

Za udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky2 000 Sk
Poznámka:
Poplatok sa vyberie za jednu udeľovaciu listinu a je splatný pred odovzdaním udeľovacej listiny.

Položka 121

Vydanie povolenia na vývoz, prevoz alebo dovoz
a) každej zbrane, špeciálneho expanzného prístroja alebo ich hlavných častí300 Sk
b) streliva100 Sk
Oslobodenie:
Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené povolenia na vývoz, prevoz alebo dovoz zbrane získanej ako cena v streleckých alebo iných podobných súťažiach.

Položka 122

a) Za vydanie námorníckej knižky200 Sk
b) Za vydanie preukazu spôsobilosti námorníka a námorného dôstojníka100 Sk

Položka 123

a) Za kontrolu a potvrdenie lodných dokladov200 Sk
b) Za potvrdenie zápisov v denníku posádky o nalodení a vylodení200 Sk
c) Za potvrdenie zápisu v námorníckej knižke o nalodení a vylodení100 Sk
d) Za potvrdenie námorného protestu600 Sk
e) Za vystavenie dočasného sprievodného listu na prevádzku lode2 000 Sk
Poznámka:
Poplatok podľa písmena b) sa vyberie len raz bez ohľadu na počet odtlačkov pečiatok vyznačených v denníku posádky.

III. ČASŤ

POPLATKY ZA PRIEMYSELNÉ PRÁVA

Splnomocnenie k III. časti:

Úrad priemyselného vlastníctva (ďalej len „Úrad“) môže určenú sadzbu poplatku znížiť alebo od jeho vybratia upustiť na základe vzájomnosti.

Poznámky k III. časti

1. Poplatky za úkony vykonané Úradom sa platia vo výške ustanovenej zákonom platným v čase splatnosti poplatku.

2. Poplatky podľa tejto časti sadzobníka sa platia pri podaní s výnimkou poplatku ustanoveného v položkách 126 písm. d), 128 písm. a), 133 písm. c) a 134.

3. Poplatok za prvých päť rokov udržiavania patentu sa platí vo výške ustanovenej zákonom v čase rozhodnutia o udelení patentu. Rozhodnutie o udelení patentu obsahuje aj platobný výmer na poplatok. Poplatky za udržiavanie patentu pre ďalšie obdobie sa platia bez vyrubenia vo výške ustanovenej zákonom platným v čase platenia poplatku. Ak poplatník zaplatil poplatok vopred na dobu, keď začiatok lehoty poplatku začína plynúť až v čase platnosti nového zákona, musí poplatok platiť vo výške ustanovenej týmto zákonom. Prípadný nedoplatok sa dodatočne vyrubí a preplatok vráti poplatníkovi. Ak poplatník platí poplatok v ďalšej lehote šiestich mesiacov podľa bodu 3 poznámky k položke 128, použije sa zákon platný v čase splatnosti poplatku v predchádzajúcej (uplynulej) lehote splatnosti.

Položka 124

Vydanie rovnopisu (fotokópie), odpisu, výpisu z registra, zo spisov, úradných listín a záznamov za každú aj začatú stranu100 Sk

Položka 125

Podanie žiadosti
a) o predĺženie lehoty150 Sk
b) o odpustenie zameškania lehoty800 Sk

VYNÁLEZY

Položka 126

a) Podanie prihlášky vynálezu
  1. ak je (sú) prihlasovateľom(mi) výlučne pôvodca(ovia) 600 Sk
  2. ostatným prihlasovateľom 1 200 Sk
b) Podanie žiadosti
  1. o zverejnenie prihlášky vynálezu pred zákonom ustanovenou lehotou 400 Sk
  2. o zapísanie prevodu prihlášky vynálezu na iného prihlasovateľa alebo prevodu patentu
na iného majiteľa
600 Sk
  3. o zápis ďalšieho pôvodcu vynálezu alebo prihlasovateľa vynálezu 300 Sk
  4. o zápis zmeny mena, priezviska alebo trvalého pobytu, obchodného mena alebo názvu sídla prihlasovateľa vynálezu alebo pôvodcu vynálezu, majiteľa patentu alebo jeho zástupcu oprávneného konať pred Úradom za každú prihlášku alebo patent 100 Sk
  5. o utajenie alebo odtajenie vynálezu 500 Sk
  6. o zápis licencie k vynálezu do patentového registra 200 Sk
  7. o nútenú licenciu k vynálezu 5 000 Sk
  8. o prevedenie autorského osvedčenia na patent 2 000 Sk
  9. o zápis ďalšieho rozhodného údaja do patentového registra 100 Sk
c) Podanie žiadosti o vykonanie úplného prieskumu prihlášky vynálezu
  1. do 10 uplatnených patentových nárokov 2 500 Sk
  2. za každú ďalšiu strojom napísanú stranu 400 Sk
d) Vydanie patentovej listiny v rozsahu
  1. do 10 strojom napísaných strán 800 Sk
  2. za každú ďalšiu strojom napísanú stranu 200 Sk
Oslobodenie:
Od poplatku vybraného podľa písmena b) tejto položky sú oslobodené žiadosti o zápis prevodov práv z priemyselného vlastníctva v súvislosti s transformáciou na nové právne subjekty na základe privatizačných projektov schválených Ministerstvom pre správu a privatizáciu národného majetku Slovenskej republiky, a to podľa § 11 ods. 6 a § 16 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov.
Poznámka:
Poplatok za utajenie alebo odtajnenie vynálezu podľa písmena b) tejto položky sa nevzťahuje na vynálezy utajované z dôvodov ochrany štátneho tajomstva.

Položka 127

a) Podanie žiadosti o určenie, či technické riešenie spadá do rozsahu patentu3 000 Sk
b) Podanie návrhu na zrušenie patentu po uplynutí 6 mesiacov od nadobudnutia účinnosti patentu800 Sk

Položka 128

Udržiavanie platnosti patentu
a) za 3. až 5. rok4 500 Sk
b) za 6. rok1 700 Sk
c) za 7. rok2 100 Sk
d) za 8. rok2 700 Sk
e) za 9. rok3 500 Sk
f) za 10. až 15. rok sa poplatok uvedený pod písm. e) zvyšuje ročne vždy o1 000 Sk
g) za 16. rok11 000 Sk
h) za 17. až 20. rok sa poplatok uvedený pod písm. g) zvyšuje ročne vždy o1 500 Sk
Poznámky:
1. a) Poplatok za tretí až piaty rok platnosti patentu je splatný najneskôr do troch mesiacov od nadobudnutia účinnosti patentu.
b) Poplatok za šiesty a každý ďalší rok platnosti patentu je splatný pred uplynutím predchádzajúceho roka platnosti patentu.
2. Ak lehota uvedená pod bodom 1 písm. b) uplynula pred nadobudnutím účinnosti patentu, sú poplatky v týchto prípadoch splatné v lehote ustanovenej pod bodom 1 písm. a).
3. Ak sa poplatok nezaplatí v lehotách uvedených pod bodom 1 a 2, možno ho zaplatiť ešte v ďalšej lehote šiestich mesiacov, v takom prípade sa poplatok zvyšuje na dvojnásobok.
4. Za udržiavanie platnosti patentu, na ktorý dáva majiteľ ponuku licencie, sa platia poplatky do jednej štvrtiny.

Položka 129

Za udržiavanie platnosti autorského osvedčenia podľa § 18 ods. 1 zákona č. 527/1990 Zb. o vynálezoch, priemyselných vzoroch a zlepšovacích návrhoch sa vyrubuje správny poplatok vo výške ako v položke 128.

Položka 130

Podanie žiadosti o vydanie osvedčenia o práve prednosti (prioritný doklad)200 Sk

Položka 131

Za úkony Úradu spojené s podaním medzinárodnej prihlášky podľa Zmluvy o patentovej spolupráci 1 200 Sk

ÚŽITKOVÉ VZORY

Položka 132

a) Podanie prihlášky úžitkového vzoru
1. ak je (sú) prihlasovateľom(mi) výlučne pôvodca(ovia)500 Sk
2. ostatnými prihlasovateľmi1 000 Sk
b) Podanie žiadosti
1. o odklad zápisu úžitkového vzoru do registra400 Sk
2. o prevod prihlášky na iného prihlasovateľa alebo prevod úžitkového vzoru na iného majiteľa500 Sk
3. o zápis ďalšieho pôvodcu alebo prihlasovateľa úžitkového vzoru300 Sk
4. o zápis zmeny mena, priezviska alebo trvalého pobytu, obchodného mena alebo názvu, sídla prihlasovateľa alebo jeho zástupcu oprávneného konať pred Úradom za každú prihlášku alebo zápis úžitkového vzoru100 Sk
5. o zápis licencie k úžitkovému vzoru do registra úžitkových vzorov200 Sk
6. o nútenú licenciu k úžitkovému vzoru5 000 Sk
7. o zápis ďalšieho rozhodného údaja do registra úžitkových vzorov100 Sk

Položka 133

a) Podanie žiadosti o určenie, či technické riešenie spadá do rozsahu zapísaného úžitkového vzoru3 000 Sk
b) Návrh na výmaz úžitkového vzoru z registra úžitkových vzorov500 Sk
c) Konanie o výmaze úžitkového vzoru2 500 Sk
Poznámka:
Podľa písmena c) tejto položky sa vyberie poplatok za konanie o návrhu na výmaz začaté v dôsledku vyjadrenia majiteľa úžitkového vzoru. Poplatok sa vyberie po uskutočnenom konaní a poplatníkom je ten, kto nemal v konaní úspech.

Položka 134

Podanie žiadosti o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru
1. po prvý raz o tri roky3 000 Sk
2. po druhý raz o tri roky6 000 Sk
Poznámky:
1. Ak dôjde k zápisu úžitkového vzoru do registra úžitkových vzorov po uplynutí doby jeho platnosti, je poplatok za predĺženie splatný do 2 mesiacov od vydania osvedčenia.
2. Ak sa poplatok nezaplatil v určenej lehote, možno ho zaplatiť ešte v ďalšej lehote šiestich mesiacov, v takom prípade sa poplatok zvyšuje na dvojnásobok.

Položka 135

Podanie žiadosti o vydanie osvedčenia o práve prednosti (prioritný doklad)200 Sk

PRIEMYSELNÉ VZORY

Položka 136

a) Podanie prihlášky priemyselného vzoru
1. ak je (sú) prihlasovateľom(mi) výlučne pôvodca(ovia) 500 Sk
2. ostatnými prihlasovateľmi 900 Sk
b) Podanie hromadnej prihlášky priemyselného vzoru
1. ak je (sú) prihlasovateľom(mi) výlučne pôvodca(ovia) 500 Sk
2. ak je každé ďalšie vyriešenie vonkajšej úpravy výrobku obsiahnuté v prihláške 100 Sk
3. ak je (sú) prihlasovateľom(mi) výlučne pôvodca(ovia) 50 Sk
c) Podanie žiadosti
1. o prevod prihlášky na iného prihlasovateľa alebo prevodu zapísaného priemyselného vzoru na iného majiteľa 400 Sk
2. o zápis ďalšieho pôvodcu alebo prihlasovateľa priemyselného vzoru 300 Sk
3. o zápis zmeny mena, priezviska alebo trvalého pobytu, obchodného mena alebo názvu, sídla prihlasovateľa, majiteľa alebo pôvodcu priemyselného vzoru alebo jeho zástupcu oprávneného konať pred Úradom do registra priemyselných vzorov 100 Sk
4. o zápis licencie do registra priemyselných vzorov 200 Sk
Oslobodenie:
Oslobodenie k položke 126 tu platí obdobne.

Položka 137

a) Podanie žiadosti o určenie, či vyriešenie vonkajšej úpravy výrobku spadá do rozsahu zapísaného priemyselného vzoru1 500 Sk
b) Podanie návrhu na výmaz priemyselného vzoru z registra priemyselných vzorov500 Sk
c) Podanie návrhu na výmaz každého ďalšieho vyriešenia vonkajšej úpravy výrobku obsiahnutého v priemyselnom vzore100 Sk

Položka 138

Podanie žiadosti o vydanie osvedčenia o práve prednosti (prioritný doklad)200 Sk

Položka 139

Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu priemyselného vzoru
1. po prvý raz o päť rokov1 000 Sk
2. po druhý raz o päť rokov2 000 Sk
Poznámka:
Ak sa poplatok nezaplatil v určenej lehote, možno ho zaplatiť ešte v ďalšej lehote šiestich mesiacov, v takom prípade sa poplatok zvyšuje na dvojnásobok.

Položka 140

Žiadosť o odklad zápisu priemyselného vzoru do registra500 Sk

OCHRANNÉ ZNÁMKY

Položka 141

a) Podanie prihlášky
1. individuálnej ochrannej známky do troch tried výrobkov alebo služieb 2 000 Sk
2. kolektívnej ochrannej známky do troch tried výrobkov alebo služieb 2 500 Sk
3. za každú triedu výrobku alebo služieb nad tri triedy 100 Sk
b) Žiadosť
1. o obnovu zápisu individuálnej ochrannej známky 1 200 Sk
2. o obnovu zápisu kolektívnej ochrannej známky 1 500 Sk
3. o obnovu zápisu individuálnej ochrannej známky podanej po uplynutí ochrannej doby, najneskôr do šiestich mesiacov od tohto dátumu 1 800 Sk
4. o obnovu zápisu kolektívnej ochrannej známky podanej po uplynutí ochrannej doby, najneskôr však do šiestich mesiacov od tohto dátumu 2 300 Sk
5. o zápis prevodu prihlášky na iného prihlasovateľa alebo prevodu či prechodu práva k ochrannej známke na iného majiteľa 500 Sk
6. o zápis licencie k ochrannej známke do registra 500 Sk
7. o vyhlásenie ochrannej známky za chýrnu 10 000 Sk
8. o zmenu v ochrannej známke, o zmenu mena, priezviska - názvu, trvalého pobytu - sídla, zúženie zoznamu výrobkov a služieb, o zápis alebo zmenu zástupcu, o zmenu licenčnej zmluvy alebo zmluvy o prihláške a používaní kolektívnej ochrannej známky, ak sa žiada len o tento úkon 200 Sk
c) Návrh na výmaz ochrannej známky z registra ochranných známok 600 Sk
d) Žiadosť
1. o medzinárodný zápis ochrannej známky 500 Sk
2. o obnovu medzinárodného zápisu ochrannej známky 500 Sk
3. o územné rozšírenie alebo zúženie medzinárodného zápisu ochrannej známky 200 Sk
4. o prevod medzinárodne zapísanej ochrannej známky, o zmenu mena, priezviska - názvu, trvalého pobytu - sídla majiteľa medzinárodne zapísanej ochrannej známky, o zúženie zoznamu výrobkov alebo služieb medzinárodne zapísanej ochrannej známky, ak sa žiada len o tento úkon 200 Sk
Oslobodenie:
Oslobodenie k položke 126 tu platí obdobne.

OZNAČENIE PÔVODU VÝROBKOV

Položka 142

a) Podanie prihlášky označenia pôvodu2 000 Sk
b) Žiadosť
1. o zápis ďalšieho užívateľa označenia pôvodu2 000 Sk
2. o zmenu mena, priezviska - názvu, trvalého pobytu - sídla užívateľa označenia pôvodu, ak sa žiada len o tento úkon100 Sk
3. o prevod označenia pôvodu500 Sk
c) Žiadosť o medzinárodný zápis označenia pôvodu500 Sk

Položka 143

Podanie žiadosti o vydanie osvedčenia o práve prednosti (prioritný doklad)200 Sk
Poznámka:
Poplatky podľa položky 141 písm. d) a položky 142 písm. c) sa vyberajú za úkony vykonávané podľa Madridskej dohody o medzinárodnom zápise továrenských a obchodných známok, prípadne podľa Lisabonskej dohody o ochrane označení pôvodu a ich medzinárodnom zápise na Medzinárodnom úrade Svetovej organizácie duševného vlastníctva v Ženeve.

TOPOGRAFIA POLOVODIČOVÝCH VÝROBKOV

Položka 144

Podanie prihlášky topografie polovodičových výrobkov3 000 Sk

Položka 145

Návrh na výmaz topografie polovodičových výrobkov z registra2 500 Sk

Položka 146

Podanie žiadosti
1. o zápis zmeny mena, priezviska alebo trvalého pobytu, obchodného mena alebo názvu, sídla prihlasovateľa, majiteľa topografie polovodičových výrobkov alebo jeho zástupcu oprávneného konať pred Úradom100 Sk
2. o zápis prevodu topografie polovodičových výrobkov na iného majiteľa200 Sk
3. o zápis licencie do registra topografie polovodičových výrobkov100 Sk
4. o nútenú licenciu na topografiu polovodičových výrobkov2 000 Sk

IV. ČASŤ

MIERY

Položka 147

Registrácia výrobcu alebo opravcu meradiel200 Sk

Položka 148

Autorizácia organizácie na úrade merania1 000 Sk

Poznámky pod čiarou

1) Zákon Slovenskej národnej rady č. 149/1975 Zb. o archívnictve v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 571/1991 Zb.

1a) § 49 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 7/1993 Z. z. o zriadení Národnej poisťovne a o financovaní zdravotného poistenia, nemocenského poistenia a dôchodkového poistenia.

2) Napr.Zákon č. 403/1990 Zb. o zmiernení následkov niektorých majetkových krívd v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách v znení zákona č. 267/1992 Zb.
Zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení zákona č. 93/1992 Zb.

2a) § 79 zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 524/1990 Zb. a vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 393/1990 Zb., ktorou sa ustanovuje paušálna suma trov konania o priestupkoch.

3) Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 465/1991 Zb. o cenách stavieb, pozemkov, trvalých porastov a náhradách za dočasné užívanie pozemkov v znení neskorších predpisov.

3a) Devízový zákon č. 528/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.

3b) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní.

4) § 151a až 151j Obianskeho zákonníka.

5) § 322 ods. 1 a 2 Občianskeho súdneho poriadku.

6) Zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov.

7) Zákon č. 123/1992 Zb. o pobyte cudzincov na území Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.

8) § 116 Občianskeho zákonníka.

8a) Zákon č. 248/1992 Zb. o investičných spoločnostiach a investičných fondoch.

8b) Zákon č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch.

8c) Zákon č. 214/1992 Zb. o burze cenných papierov.

8d) Zákon Slovenskej národnej rady č. 24/1991 Zb. o poisťovníctve v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 25/1992 Zb. a zákona Slovenskej národnej rady č. 197/1992 Zb.

8e) Devízový zákon č. 528/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.

8f) § 34 Devízového zákona č. 528/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.

9) § 25 zákona č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch.

10) Zákon č. 68/1979 Zb. o cestnej doprave a vnútroštátnom zasielateľstve v znení zákona č. 118/1990 Zb.

11) § 13 ods. 2 vyhlášky č. 41/1984 Zb. o podmienkach prevádzky vozidiel na pozemných komunikáciách.

11a) Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 41/1985 Zb. o neobchodných vývozoch a dovozoch vecí v znení neskorších právnych predpisov.

12) Zákon č. 174/1968 Zb. o štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce.

12a) Zákon č. 51/1964 Zb. o dráhach v znení zákona č. 104/1974 Zb. a vyhlášky Federálneho ministerstva dopravy č. 61/1982 Zb. o určených technických zariadeniach.

13) Zákon č. 47/1956 Zb. o civilnom letectve v znení neskorších predpisov.

14) Zákon č. 81/1966 Zb. o periodickej tlači a ostatných hromadných informačných prostriedkoch v znení zákona č. 86/1990 Zb.

15) Zákon č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania.