Zákon č. 137/1992 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o zmene názvu Vysokej školy veterinárskej v Košiciach

Čiastka 31/1992
Platnosť od 01.04.1992
Účinnosť od 01.04.1992

OBSAH

137

ZÁKON

Slovenskej národnej rady

z 27. februára 1992

o zmene názvu Vysokej školy veterinárskej v Košiciach

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:


§ 1

Názov „Vysoká škola veterinárska v Košiciach“ sa mení a znie: „Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach“.


§ 2

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. aprílom 1992.


F. Mikloško v. r.

J. Čarnogurský v. r