Oznámenie č. 109/1992 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva dopravy o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa úprava o predpise L 444 - Postupy pre letové prevádzkové služby

Čiastka 26/1992
Platnosť od 12.03.1992
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 2. aprílom 1992.

109

Federálne ministerstvo dopravy

vydalo po dohode so zúčastnenými ústrednými úradmi (orgánmi) podľa § 67 ods. 1 zákona č. 47/1956 Zb. o civilnom letectve v znení neskorších predpisov výnos z 28. februára 1992 č. 16 527/92-220, ktorým sa mení a dopĺňa úprava z 23. októbra 1985 č. 14 260/1985-20 o predpise L 4444 - Postupy pre letové prevádzkové služby (reg. v čiastke 33/1985 Zb.) v znení výnosu z 13. októbra 1987 č. 15 085/1987-20 (reg. v čiastke 24/1987 Zb.) a výnosu z 18. apríla 1988 č. 7 539/88-20 (reg. v čiastke 16/1988 Zb.).

Výnos nadobúda účinnosť 2. aprílom 1992.

Do výnosu možno nazrieť na Federálnom ministerstve dopravy a na Štátnej leteckej inšpekcii.

Distribúciou výnosu je poverené Riadenie letovej prevádzky ČSFR, Letecká informačná služba - letisko Praha Ruzyně, PSČ 160 08.