646

OZNÁMENIE

Federálneho ministerstva zahraničných vecí

Federálne ministerstvo zahraničných vecí oznamuje, že 10. júla 1990 bola v Prahe podpísaná Dohoda medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Veľkej Británie a Severného Írska o podpore a ochrane investícií.

S Dohodou vyslovilo súhlas Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a prezident Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky ju ratifikoval.

Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 13 dňom 26. októbra 1992.

České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

DOHODA

medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska o podpore a ochrane investícií

Vláda Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vláda Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska

vedené prianím vytvoriť priaznivé podmienky pre rozvoj investícií investorov jedného štátu na území druhého štátu;

uznávajúc, že podpora a vzájomná ochrana týchto investícií zabezpečovaná medzinárodnou dohodou bude prispievať k stimulácii podnikateľských iniciatív a podporovať rozvoj ekonomických vzťahov medzi oboma štátmi;

postupujúc v duchu princípov Záverečného aktu Konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe, podpísaného v Helsinkách 1. augusta 1975;

dohodli sa na nasledujúcom:

Článok 1

Vymedzenie pojmov

Na účely tejto Dohody:

a) pojem „investície“ označuje všetky aktíva patriace investorovi jednej zmluvnej strany na území druhej zmluvnej strany v súlade s právnym poriadkom tejto druhej zmluvnej strany a v akomkoľvek odbore hospodárstva, a to najmä:

(i) hnuteľný a nehnuteľný majetok a všetky vecné práva s tým spojené, včítane hypoték, zálohov a ručení;

(ii) akcie, vklady a obligácie spoločnosti a iné formy účasti na spoločnosti;

(iii) peňažné pohľadávky alebo nároky na plnenie podľa zmluvy majúcej finančnú hodnotu;

(iv) práva z oblasti duševného vlastníctva, včítane nehmotných výhod spojených s dobrým menom alebo povesťou podniku (goodwill), know-how a technických postupov;

(v) podnikateľské oprávnenia vyplývajúce zo zákona alebo, v súlade s právnym poriadkom príslušnej zmluvnej strany, na základe zmluvy včítane oprávnení na prieskum, ťažbu, kultiváciu alebo využívanie prírodných zdrojov.

Zmena formy, v ktorej sú aktíva investované, nemá vplyv na charakter investície v zmysle tejto Dohody. Termín „investície“ zahŕňa všetky investície bez ohľadu na to, či sa vykonali pred alebo po nadobudnutí platnosti tejto Dohody;

b) pojem „výnosy“ označuje sumy získané z investície, najmä zisky, úroky, prírastky kapitálu, dividendy, licenčné a iné poplatky;

c) pojem „investori“ označuje:

(i) pokiaľ ide o Českú a Slovenskú Federatívnu Republiku:

aa) všetky právnické osoby zriadené podľa čs. právneho poriadku;

bb) všetky fyzické osoby, ktoré sú podľa čs. právneho poriadku občanmi ČSFR a pokiaľ sú podľa čs. práva oprávnení konať ako investori;

(ii) pokiaľ ide o Spojené kráľovstvo:

aa) fyzické osoby odvodzujúce svoj status občanov Spojeného kráľovstva zo zákonov platných v Spojenom kráľovstve;

bb) korporácie, firmy a združenia zaregistrované alebo ustanovené v súlade s právom platným v ktorejkoľvek časti Spojeného kráľovstva alebo na akomkoľvek území, na ktoré sa platnosť tejto Dohody rozšíri v súlade s ustanoveniami článku 12;

d) pojem „územie“ označuje:

(i) pokiaľ ide o Českú a Slovenskú Federatívnu Republiku: územie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky;

(ii) pokiaľ ide o Spojené kráľovstvo: Veľkú Britániu a Severné Írsko, včítane pobrežných vôd a akejkoľvek morskej oblasti nachádzajúcej sa za pobrežnými vodami Spojeného kráľovstva, ktoré boli alebo v budúcnosti môžu byť označené zákonom Spojeného kráľovstva v súlade s medzinárodným právom za oblasť, v ktorej môže Spojené kráľovstvo vykonávať práva týkajúce sa morského dna a podložia a ich prírodných zdrojov, a akékoľvek územie, na ktoré bude rozšírená platnosť tejto Dohody, v súlade s ustanoveniami článku 12.

Článok 2

Podpora a ochrana investícií

(1) Každá zmluvná strana bude podporovať a vytvárať priaznivé podmienky pre investorov druhej zmluvnej strany na investovanie kapitálu na svojom území a s ohľadom na svoje zvrchované právo vykonávať moc danú jej zákonmi bude také investície povoľovať.

(2) Investíciám investorov každej zmluvnej strany sa vždy zabezpečí spravodlivé a rovnoprávne zaobchádzanie a budú požívať plnú ochranu a bezpečnosť na území druhej zmluvnej strany. Žiadna zo zmluvných strán nebude žiadnymi neoprávnenými alebo diskriminačnými opatreniami zhoršovať riadenie, udržiavanie, používanie, využívanie alebo disponovanie s investíciami investorov druhej zmluvnej strany na svojom území.

(3) Investori jednej zmluvnej strany môžu uzavrieť s druhou zmluvnou stranou osobitné dohody, ktorých ustanovenia a účinok, pokiaľ by neboli pre investora priaznivejšie, nesmú byť v rozpore s touto Dohodou. Každá zmluvná strana, pokiaľ ide o investície investorov druhej zmluvnej strany, bude dodržiavať ustanovenia týchto osobitných dohôd, ako aj ustanovenia tejto Dohody.

Článok 3

Národné zaobchádzanie a doložka najvyšších výhod

(1) Každá zmluvná strana zabezpečí, že v súlade so svojím právnym poriadkom investíciám alebo výnosom investorov druhej zmluvnej strany poskytne zaobchádzanie nie menej priaznivé, než aké poskytuje investíciám alebo výnosom svojich vlastných investorov alebo investíciám alebo výnosom investorov ktoréhokoľvek tretieho štátu.

(2) Každá zmluvná strana zabezpečí v súlade so svojím právnym poriadkom investorom druhej zmluvnej strany, pokiaľ ide o konanie, udržiavanie, používanie, využívanie alebo disponovanie s ich investíciami, zaobchádzanie nie menej priaznivé, než aké poskytuje svojim vlastným investorom alebo investorom ktoréhokoľvek tretieho štátu.

Článok 4

Náhrada škody

S investormi zmluvnej strany, ktorej investície na území druhej zmluvnej strany utrpia škodu následkom ozbrojeného konfliktu, výnimočného stavu alebo občianskych nepokojov na území druhej zmluvnej strany, nebude táto zmluvná strana zaobchádzať, pokiaľ ide o reštitúcie, náhradu škody alebo iné urovnanie, horšie ako s vlastnými investormi alebo s investormi ktoréhokoľvek tretieho štátu. Príslušné platby budú voľne prevoditeľné.

Článok 5

Vyvlastnenie

(1) Investície investorov ktorejkoľvek zmluvnej strany nebudú znárodnené, vyvlastnené alebo podrobené opatreniam, ktoré by mali obdobný účinok ako znárodnenie alebo vyvlastnenie (ďalej len „vyvlastnenie“) na území druhej zmluvnej strany s výnimkou verejného záujmu vyplývajúceho z vnútorných potrieb tejto zmluvnej strany na základe nediskriminácie a proti okamžitej, zodpovedajúcej a efektívnej náhrade. Taká náhrada sa bude rovnať skutočnej hodnote vyvlastnenej investície bezprostredne pred vyvlastnením alebo bezprostredne pred tým, než sa zamýšľané vyvlastnenie stalo verejne známym, podľa toho, čo nastalo skôr, včítane úrokov podľa obvyklej obchodnej sadzby k dátumu platby, sa uskutoční bez meškania, bude vykonateľná a voľne prevoditeľná. Dotknutí investori majú právo v súlade so zákonmi zmluvnej strany vykonávajúcej vyvlastnenie požiadať o preskúmanie svojho prípadu a ohodnotenie svojej investície súdnym alebo iným nezávislým orgánom zmluvnej strany, v súlade s princípmi obsiahnutými v tomto odseku.

(2) Ustanovenie odseku 1 sa vzťahuje aj na prípady, keď zmluvná strana vyvlastní aktíva spoločnosti, ktoré boli zaregistrované alebo ustanovené v súlade s platným právnym poriadkom v ktorejkoľvek časti jej územia a v ktorej vlastnia investori druhej zmluvnej strany podiely.

Článok 6

Prevody investícií a výnosov

Každá zmluvná strana zabezpečí, pokiaľ ide o investície investorov druhej zmluvnej strany, voľný prevod ich investícií a výnosov. Prevody budú vykonané bez meškania, v zameniteľnej mene, v ktorej sa pôvodne kapitál investoval, alebo v inej zameniteľnej mene, na ktorej sa investor a príslušná zmluvná strana dohodnú. Pokiaľ investor nebude súhlasiť s iným postupom, budú sa prevody vykonávať kurzom platným k dátumu prevodu v zhode s platnými devízovými predpismi.

Článok 7

Výnimky

Ustanovenia tejto Dohody upravujúce poskytovanie zaobchádzania nie menej výhodného, než aké sa poskytuje investorom ktorejkoľvek zmluvnej strany alebo ktoréhokoľvek tretieho štátu, sa nebudú vykladať tak, aby jednu zmluvnú stranu zaväzovala poskytnúť investorom druhej zmluvnej strany prospech z akéhokoľvek zaobchádzania, preferencií alebo výhod vyplývajúcich z

a) akejkoľvek existujúcej alebo budúcej colnej alebo hospodárskej únie alebo podobnej medzinárodnej dohody, na ktorej sa ktorákoľvek zmluvná strana podieľa alebo bude podieľať, alebo

b) akéhokoľvek medzinárodného dojednania, dohody alebo vnútroštátnych predpisov týkajúcich sa iba alebo hlavne zdanenia.

Článok 8

Riešenie sporov medzi investorom a prijímajúcim štátom

(1) Spory medzi investorom z jednej zmluvnej strany a druhou zmluvnou stranou týkajúce sa záväzkov tejto druhej zmluvnej strany podľa článkov 2 ods. (3), 4, 5 a 6 tejto Dohody v súvislosti s investíciou investora, ktoré sa nevyriešili priateľsky, budú po uplynutí štyroch mesiacov od písomného oznámenia požiadavky na žiadosť ktorejkoľvek strany v spore predložené na arbitráž podľa odseku 2.

(2) Ak sa spor predkladá arbitráži, investor, ktorého sa spor týka, má právo spor predložiť buď:

a) rozhodcovi alebo rozhodcovskému súdu ad hoc, ktorý bude vymenovaný osobitnou dohodou alebo bude zriadený a bude rokovať podľa Rozhodcovských pravidiel Komisie OSN pre medzinárodné právo obchodné (UNCITRAL); strany v spore sa môžu písomne dohodnúť na úprave týchto pravidiel, alebo

b) rozhodcovskému súdu Stockholmskej obchodnej komory, alebo

c) rozhodcovskému súdu Spolkovej komory pre obchod a priemysel vo Viedni.

(3) Rozhodca alebo rozhodcovský súd, ktorému sa spor predloží podľa odseku 2, bude pri rozhodovaní vychádzať najmä z ustanovení tejto Dohody.

Článok 9

Spory medzi zmluvnými stranami

(1) Spory medzi zmluvnými stranami týkajúce sa výkladu alebo použitia tejto Dohody sa budú, pokiaľ možno, riešiť priateľsky.

(2) Ak sa spor medzi zmluvnými stranami nepodarí takto urovnať, predloží sa na žiadosť ktorejkoľvek zmluvnej strany rozhodcovskému súdu.

(3) Tento rozhodcovský súd bude vo všetkých jednotlivých prípadoch zostavený nasledujúcim spôsobom: v lehote dvoch mesiacov od dôjdenia žiadosti o arbitráž každá zmluvná strana vymenuje jedného člena súdu. Títo dvaja členovia potom vyberú občana tretieho štátu, ktorý na základe schválenia oboch zmluvných strán bude vymenovaný za predsedu súdu. Predseda bude vymenovaný do dvoch mesiacov od dátumu vymenovania ostatných dvoch členov súdu.

(4) Ak nevyhnutné vymenovania sa nevykonajú v lehotách ustanovených v odseku 3 tohto článku, ktorákoľvek zmluvná strana môže, pokiaľ nie je dohodnuté inak, požiadať predsedu Medzinárodného súdneho dvora, aby vykonal nevyhnutné vymenovania. Ak je predseda občanom niektorej zo zmluvných strán alebo by mu iná okolnosť bránila vo výkone takého poslania, požiada sa o vykonanie nevyhnutných vymenovaní podpredseda. Ak je podpredseda občanom niektorej zo zmluvných strán alebo by mu iná okolnosť tiež bránila vo výkone takého poslania, požiada sa o vykonanie nevyhnutných vymenovaní ten služobne najstarší člen Medzinárodného súdneho dvora, ktorý nie je občanom žiadnej zo zmluvných strán.

(5) Súd ustanoví svoje vlastné procesné pravidlá. Rozhodcovský súd rozhoduje väčšinou hlasov. Také rozhodnutia zaväzujú obe zmluvné strany.

(6) Každá zmluvná strana znáša trovy za svojho člena súdu a trovy za vlastné zastúpenie v rokovaní; trovy predsedu a ostatné trovy znášajú obe zmluvné strany rovným dielom. Súd však môže vo svojom rozhodnutí určiť, že väčšiu časť trov bude znášať jedna zo zmluvných strán, a toto rozhodnutie je potom pre obe zmluvné strany záväzné.

Článok 10

Postúpenie práv

(1) Ak jedna zmluvná strana alebo ňou určený zástupca (ďalej len „prvá zmluvná strana“) vykoná platbu v súvislosti s náhradou škody týkajúcej sa investície na území druhej zmluvnej strany, druhá zmluvná strana uzná:

a) prevod všetkých práv a nárokov odškodnenej strany prvej zmluvnej strane na základe zákona alebo právneho úkonu,

b) že prvá zmluvná strana je oprávnená uplatňovať také práva a vymáhať také nároky z titulu postúpenia práv v rovnakom rozsahu ako odškodnená strana.

(2) Prvá zmluvná strana bude mať za všetkých okolností nárok na:

a) rovnaké zaobchádzanie, pokiaľ ide o práva a nároky získané z titulu postúpenia práv, a

b) akékoľvek platby, ktoré došli v súvislosti s týmito právami a nárokmi,

v takom rozsahu, v akom bola odškodnená strana oprávnená z titulu tejto Dohody, pokiaľ ide o príslušné investície a s nimi spojené výnosy.

(3) Akékoľvek platby, ktoré dostala prvá zmluvná strana v súvislosti so získanými právami a nárokmi v nezameniteľnej mene, sú prvej zmluvnej strane k voľnej dispozícii za účelom pokrytia akýchkoľvek výdavkov vzniknutých na území druhej zmluvnej strany.

Článok 11

Použitie iných predpisov

Ak právny predpis niektorej zo zmluvných strán alebo záväzok existujúci v súčasnosti alebo v budúcnosti podľa medzinárodného práva medzi zmluvnými stranami popri tejto Dohode obsahuje pravidlá, nech už všeobecné alebo osobitné, oprávňujúce investície investorov druhej zmluvnej strany na výhodnejšie zaobchádzanie, než aké je dané touto Dohodou, budú tieto pravidlá v rozsahu, v ktorom sú výhodnejšie, mať prednosť pred touto Dohodou.

Článok 12

Rozšírenie územnej platnosti

V čase nadobudnutia platnosti tejto Dohody alebo kedykoľvek neskôr možno platnosť tejto Dohody rozšíriť na také územia, za ktorých medzinárodné vzťahy zodpovedá vláda Spojeného kráľovstva, v súlade s dohodou uskutočnenou medzi zmluvnými stranami výmenou nót.

Článok 13

Nadobudnutie platnosti

Každá zmluvná strana písomne oznámi druhej zmluvnej strane splnenie ústavných procedúr požadovaných na jej území pre nadobudnutie platnosti tejto Dohody. Táto Dohoda nadobudne platnosť dňom neskoršieho z oboch oznámení.

Článok 14

Doba platnosti a jej ukončenie

Táto Dohoda zostane v platnosti po dobu desiatich rokov. Potom zostane ešte v platnosti po dobu dvanástich mesiacov odo dňa, keď jedna zo zmluvných strán písomne oznámi druhej zmluvnej strane ukončenie platnosti. Pokiaľ ide o investície vykonané počas platnosti Dohody, jej ustanovenia sa budú na také investície vzťahovať po dobu pätnástich rokov odo dňa ukončenia platnosti, čo nevylučuje bez ujmy používať potom pravidlá všeobecného medzinárodného práva.

Na dôkaz toho podpísaní, na to náležite splnomocnení svojimi vládami, podpísali túto Dohodu.

Dané v Prahe 10. júla 1990 vo dvoch vyhotoveniach, každé v českom a anglickom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky:
Doc. Ing. Václav Klaus CSc. v. r.
minister financií ČSFR

Za vládu Spojeného kráľovstva Veľkej Británie
a Severného Írska:
Nicholas Ridley v. r.
štátny tajomník pre obchod a priemysel
Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska

PROTOKOL

k Dohode medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska o podpore a ochrane investícií

Pri podpise Dohody medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska o podpore a ochrane investícií sa podpísaní splnomocnenci svojich vlád dohodli takto:

„Ustanovenia článku 6 Dohody sa budú aplikovať, pokiaľ ide o Českú a Slovenskú Federatívnu Republiku, tak, že voľné prevody platieb, ktoré sa týkajú výnosov a splácania pôžičiek, sa povolia v jednom roku len do výšky 20 % hodnoty investovanej investorom zo Spojeného kráľovstva; táto hodnota sa bude rovnať hodnote investície k dátumu jej povolenia na území Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.

Všetky prevody, ktoré sa uskutočnia z účtu vedeného vo voľne zameniteľnej mene spoločnosti, na ktorej má investor podiel, uvedenému obmedzeniu nepodliehajú.“

Tento Protokol je neoddeliteľnou súčasťou uvedenej Dohody. Ak sa zmluvné strany nedohodnú písomne na skoršom termíne, platnosť Protokolu sa končí 31. decembrom 1994.

Dané v Prahe 10. júla 1990 vo dvoch vyhotoveniach, každé v českom a anglickom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky:
Doc. Ing. Václav Klaus CSc. v. r.
minister financií ČSFR

Za vládu Spojeného kráľovstva Veľkej Británie
a Severného Írska:
Nicholas Ridley v. r.
štátny tajomník pre obchod a priemysel
Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.