Nariadenie vlády č. 53/1992 Zb.Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky o minimálnej mzde

(v znení č. 645/1992 Zb., 248/1993 Z. z.)

Čiastka 12/1992
Platnosť od 11.02.1992 do31.03.1996
Účinnosť od 30.10.1993 do31.03.1996
Zrušený 90/1996 Z. z.

53

NARIADENIE VLÁDY

Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky

z 23. januára 1992

o minimálnej mzde

Vláda Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky podľa § 111 ods. 3 Zákonníka práce č. 65/1965 Zb. v znení zákona č. 3/1991 Zb. a podľa § 4 ods. 4 zákona č. 1/1992 Zb. o mzde, odmene za pracovnú pohotovosť a o priemernom zárobku nariaďuje:


§ 1

Rozsah platnosti

Toto nariadenie upravuje poskytovanie minimálnej mzdy zamestnancom (pracovníkom) v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu (ďalej len „zamestnanec“).

Výška minimálnej mzdy

§ 2

(1) Výška minimálnej mzdy je

a) za každú hodinu odpracovanú zamestnancom 13,30 Sk,

b) za mesiac 2 450 Sk pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou,

c) 75 % súm uvedených v písmenách a) a b), ak ide o zamestnanca, ktorý je požívateľom čiastočného invalidného dôchodku, a mladistvého zamestnanca staršieho ako 16 rokov,

d) 50 % súm uvedených v písmenách a) a b), ak ide o zamestnanca, ktorý je požívateľom invalidného dôchodku, invalidného zamestnanca mladšieho ako 18 rokov a zamestnanca mladšieho ako 16 rokov.

(2) Výška minimálnej mzdy uvedená v odseku 1 písm. a) je určená pre týždenný pracovný čas 42 1/2 hodiny; pri inej dĺžke ustanoveného týždenného pracovného času1) sa výška minimálnej mzdy úmerne upraví.

(3) Zamestnancovi odmeňovanému mesačnou mzdou , ktorý má dojednaný alebo povolený kratší pracovný čas1a) alebo neodpracoval v mesiaci všetky pracovné dni, patrí minimálna mzda vo výške zodpovedajúcej odpracovanej dobe.

§ 3

(1) Ak mzda2) zamestnanca nedosiahne v kalendárnom mesiaci výšku minimálnej mzdy, zamestnávateľ poskytne zamestnancovi doplatok, ktorý predstavuje rozdiel medzi dosiahnutou mzdou a výškou minimálnej mzdy podľa § 2.

(2) Zamestnancovi, ktorého mzda je splatná za dlhšie než mesačné obdobie, sa doplatok poskytuje ako preddavok 3) a zúčtuje sa pri výplate uvedenej mzdy alebo jej časti za obdobie predchádzajúce dňu tejto výplaty. Obdobie predchádzajúce dňu tejto výplaty, prípadne bližšie podmienky zúčtovania doplatku dohodne zamestnávateľ v kolektívnej zmluve alebo upraví vo vnútornom predpise vydanom po prerokovaní s príslušným odborovým orgánom; u členov družstiev možno takú úpravu ustanoviť uznesením členskej schôdze4).


Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia

§ 4

U domáckych zamestnancov sa na účely tohto nariadenia považuje za odpracovanú hodinu odvedená hodina práce podľa normy spotreby práce ustanovenej zamestnávateľom.5)

§ 5

Do mzdy podľa § 3 ods. 1 sa nezahŕňa mzda za prácu nadčas.6)

§ 6

Doplatok do výšky minimálnej mzdy podľa tohto nariadenia sa poskytne po prvý raz za mesiac január 1992; mladistvým zamestnancom, s výnimkou invalidných, sa doplatok poskytne po prvý raz za mesiac február 1992.

§ 7

Zrušuje sa nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 99/1991 Zb. o určení minimálnej mzdy.

§ 8

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Čl. III

Doplatok do výšky minimálnej mzdy podľa tohto nariadenia sa poskytne po prvý raz za mesiac október 1993.


v z. Rychetský v. r.

Poznámky pod čiarou

2) § 111 ods. 2 Zákonníka práce.
§ 4 ods. 2 zákona č. 1/1992 Zb. o mzde, odmene za pracovnú pohotovosť a o priemernom zárobku.§ 3 ods. 2 zákona č. 143/1992 Zb. o plate a odmene za pracovnú pohotovosť v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch.

1) § 83 ods. 3 až 5 Zákonníka práce.

1a) § 86 Zákonníka práce.

3) § 121 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce.
§ 12 ods. 1 písm. b) zákona č. 1/1992 Zb.§ 18 ods. 1 písm. b) zákona č. 143/1992 Zb.

4) § 21 zákona č. 1/1992 Zb.

5) § 114 Zákonníka práce.
§ 16 zákona č. 1/1992 Zb.

6) Napr. § 5 zákona č. 1/1992 Zb.
§ 10 zákona č. 143/1992 Zb.